32002D0300

2002/300/EY: Komission päätös, tehty 18 päivänä huhtikuuta 2002, bonamioosi-nilviäistaudin (Bonamia ostreae) ja/tai marteilioosi-nilviäistaudin (Marteilia refringens) osalta hyväksyttyjen alueiden luettelosta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1426)

Virallinen lehti nro L 103 , 19/04/2002 s. 0024 - 0026


Komission päätös,

tehty 18 päivänä huhtikuuta 2002,

bonamioosi-nilviäistaudin (Bonamia ostreae) ja/tai marteilioosi-nilviäistaudin (Marteilia refringens) osalta hyväksyttyjen alueiden luettelosta

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1426)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2002/300/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/45/EY(2), ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Saadakseen hyväksytyn alueen aseman bonamioosi- ja/tai marteilioosi-nilviäistaudin osalta - jos niiden aiheuttajina ovat Bonamia ostreae- (B. ostreae) tai Marteilia refringens (M. refringens) -taudinaiheuttajat - jäsenvaltioiden on toimitettava asianmukaiset perusteet sekä kansalliset säännökset, joilla varmistetaan, että direktiivissä 91/67/ETY säädettyjä edellytyksiä noudatetaan.

(2) Komission päätöksessä 93/55/ETY(3), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 93/169/ETY(4), muutetaan takeita tuotaessa nilviäisiä vyöhykkeille, joille on hyväksytty B. ostreaeaa ja M. refringensia koskeva ohjelma.

(3) Bonamioosia ja marteilioosia koskeva ohjelma Irlannissa hyväksyttiin komission päätöksellä 93/56/ETY(5).

(4) Kanaalisaariin ja Mansaareen sovellettavista maataloustuotteiden kauppaa koskevista yhteisön säännöksistä 12 päivänä maaliskuuta 1973 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 706/73(6), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1174/86(7), säädetään, että eläinlääkintälainsäädäntöä on sovellettava näihin saariin samoilla edellytyksillä kuin Yhdistyneeseen kuningaskuntaankin, kun elintarvikkeita tuodaan näille saarille ja viedään näiltä saarilta yhteisöön.

(5) Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamat bonamioosia ja marteilioosia koskevat ohjelmat hyväksyttiin komission päätöksillä 92/528/ETY(8) (Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti), 93/57/ETY(9) (Jersey), 93/58/ETY(10) (Guernsey) ja 93/59/ETY(11) (Mansaari).

(6) Irlanti on toimittanut komissiolle asianmukaiset perusteet saadakseen tietyille Irlannin alueille hyväksytyn alueen aseman B. ostreaen ja M. refringensin osalta sekä kansalliset säännökset, jotka takaavat hyväksytyn aseman ylläpitoa koskevien sääntöjen noudattamisen.

(7) Yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut komissiolle asianmukaiset perusteet saadakseen tietyille alueilleen hyväksytyn alueen aseman B. ostreaen ja M. refringensin osalta sekä kansalliset säännökset, jotka takaavat hyväksytyn aseman ylläpitoa koskevien sääntöjen noudattamisen.

(8) Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kyseisten alueiden osalta toimittamista asiakirjoista käy ilmi, että alueet täyttävät direktiivin 91/67/ETY 5 artiklan vaatimukset. Niille voidaan näin ollen myöntää hyväksytyn alueen asema.

(9) Selvyyden ja yksinkertaisuuden vuoksi on aiheellista laatia yksi ainoa luettelo kaikista bonamioosin ja marteilioosin osalta hyväksytyistä alueista ja kumota päätökset, joilla on hyväksytty ohjelmat, joita on aiemmin sovellettu myöhemmin hyväksytyn aseman saavuttaneisiin alueisiin.

(10) Päätökset 92/528/ETY, 93/56/ETY, 93/57/ETY, 93/58/ETY ja 93/59/ETY olisi sen vuoksi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä.

(11) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

B. ostreaen ja M. refringensin osalta hyväksytyiksi alueiksi tunnustettujen alueiden luettelo on tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Kumotaan päätökset 92/528/ETY, 93/56/ETY, 93/57/ETY, 93/58/ETY ja 93/59/ETY.

Viittauksia kumottuihin päätöksiin pidetään viittauksina tähän päätökseen.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä huhtikuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1.

(2) EYVL L 189, 3.7.1998, s. 12.

(3) EYVL L 14, 22.1.1993, s. 24.

(4) EYVL L 71, 24.3.1993, s. 16.

(5) EYVL L 14, 22.1.1993, s. 25.

(6) EYVL L 68, 15.3.1973, s. 1.

(7) EYVL L 107, 24.4.1986, s. 1.

(8) EYVL L 332, 18.11.1992, s. 25.

(9) EYVL L 14, 22.1.1993, s. 26.

(10) EYVL L 14, 22.1.1993, s. 27.

(11) EYVL L 14, 22.1.1993, s. 28.

LIITE

B. OSTREAE- JA/TAI M. REFRINGENS -NILVIÄISTAUDIN OSALTA HYVÄKSYTYT ALUEET

1.A. B. ostreae -nilviäistaudin osalta hyväksytyt Irlannin alueet

- Irlannin koko rannikko lukuun ottamatta seuraavia neljää aluetta:

- Cork Harbour

- Galway Bay

- Ballinakill Harbour

- Clew Bay.

1.B. M. refringens -nilviäistaudin osalta hyväksytyt Irlannin alueet

- Irlannin koko rannikko.

2.A. B. ostreae -nilviäistaudin osalta hyväksytyt Yhdistyneen kuningaskunnan, Kanaalisaarten ja Mansaaren alueet

- Ison-Britannian koko rannikko lukuun ottamatta seuraavia alueita:

- Cornwallin etelärannikko Lizardista Start Pointiin

- Solentin suiston ympärillä oleva alue Portland Billistä Selsey Billiin

- Essexin rannikko Shoeburynessistä Landguard Pointiin.

- Pohjois-Irlannin koko rannikko

- Guernseyn ja Hermin koko rannikko

- Jerseyn alue, joka muodostuu Jerseynsaaren nousuveden keskikorkeuden ja kolmen meripeninkulman etäisyydelle Jerseynsaaren laskuveden keskikorkeudesta vedetyn kuvitteellisen viivan välisestä vuorovesialueesta ja välittömästä rannikkoalueesta. Alue sijaitsee Saint-Malon lahdessa Englannin kanaalin etelälaidalla.

- Mansaaren koko rannikko.

2.B. M. refringens -nilviäistaudin osalta hyväksytyt Yhdistyneen kuningaskunnan, Kanaalisaarten ja Mansaaren alueet

- Ison-Britannian koko rannikko

- Pohjois-Irlannin koko rannikko

- Guernseyn ja Hermin koko rannikko

- Jerseyn alue, joka muodostuu Jerseynsaaren nousuveden keskikorkeuden ja kolmen meripeninkulman etäisyydelle Jerseynsaaren laskuveden keskikorkeudesta vedetyn kuvitteellisen viivan välisestä vuorovesialueesta ja välittömästä rannikkoalueesta. Alue sijaitsee Saint-Malon lahdessa Englannin kanaalin etelälaidalla.

- Mansaaren koko rannikko.