32002D0151

2002/151/EY: Komission päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2002, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettua romutustodistusta koskevista vähimmäisvaatimuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 518)

Virallinen lehti nro L 050 , 21/02/2002 s. 0094 - 0095


Komission päätös,

tehty 19 päivänä helmikuuta 2002,

romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettua romutustodistusta koskevista vähimmäisvaatimuksista

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 518)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2002/151/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/ETY(1) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan ja 11 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivissä 2000/53/EY säädetään, että romutustodistuksen esittäminen on edellytys romuajoneuvon rekisteristä poistamiselle.

(2) Direktiivissä 2000/53/EY edellytetään, että komissio vahvistaa romutustodistuksen vähimmäisvaatimukset, jotta viranomaiset voivat tunnustaa vastavuoroisesti ja hyväksyä muissa jäsenvaltioissa annetut romutustodistukset.

(3) Vähimmäisvaatimusten tarkoituksena on saada varmuus käsittelylaitoksen, toimivaltaisen viranomaisen ja ajoneuvon haltijan nimestä ja yhteystiedoista sekä useista muista ajoneuvoon liittyvistä tiedoista.

(4) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston direktiivin 75/442/ETY(2) 18 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2000/53/EY 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetun romutustodistuksen on sisällettävä ainakin tämän päätöksen liitteessä luetellut tiedot.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2002.

Komission puolesta

Margot Wallström

Komission jäsen

(1) EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34.

(2) EYVL L 78, 18.3.1991, s. 32.

LIITE

Direktiivin 2000/53/EY 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettua romutustodistusta koskevat vähimmäisvaatimukset

1. Todistuksen antaneen laitoksen tai yrityksen nimi, osoite ja nimikirjoitusnäyte sekä rekisteri- tai tunnusnumero(1).

2. Romutustodistuksen antaneelle laitokselle tai yritykselle myönnettävistä luvista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite (direktiivin 2000/53/EY 6 artikla).

3. Jos todistuksen antaa tuottaja, myyjä tai kerääjä valtuutetun käsittelylaitoksen puolesta, todistuksen antavan laitoksen tai yrityksen nimi ja osoite sekä rekisteri- tai tunnusnumero(2).

4. Romutustodistuksen antopäivä.

5. Ajoneuvon kansallisuustunnus ja rekisterinumero (liitteenä rekisteröintitodistus tai todistuksen antaneen laitoksen tai yrityksen lausunto siitä, että rekisteröintitodistus on tuhottu(3)).

6. Ajoneuvon luokka, merkki ja malli.

7. Ajoneuvon tunnusnumero (korin numero).

8. Ajoneuvon haltijan tai omistajan nimi, osoite, kansallisuus ja nimikirjoitusnäyte.

(1) Tästä vaatimuksesta voidaan luopua, jos kansallisessa rekisteröinti- tai tunnistejärjestelmässä ei käytetä tällaista numeroa.

(2) Tästä vaatimuksesta voidaan luopua, jos kansallisessa rekisteröinti- tai tunnistejärjestelmässä ei käytetä tällaista numeroa.

(3) Tästä vaatimuksesta voidaan luopua, jos rekisteröintiasiakirjasta ei ole olemassa paperiversiota, koska käytössä on sähköinen rekisteröintijärjestelmä.