32002D0113

2002/113/EY: Komission päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2002, päätöksen 1999/217/EY muuttamisesta elintarvikkeissa käytettyjä aromiaineita koskevan luettelon osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 88)

Virallinen lehti nro L 049 , 20/02/2002 s. 0001 - 0160


Komission päätös,

tehty 23 päivänä tammikuuta 2002,

päätöksen 1999/217/EY muuttamisesta elintarvikkeissa käytettyjä aromiaineita koskevan luettelon osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 88)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2002/113/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa käytettyjä tai käytettäväksi tarkoitettuja aromiaineita koskevan yhteisön menettelyn määräämisestä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2232/96(1), ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komissio hyväksyi asetuksen (EY) N:o 2232/96 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti päätöksellään 1999/217/EY(2), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2000/489/EY(3), elintarvikkeissa käytettyjä aromiaineita koskevan luettelon.

(2) Asetuksen (EY) N:o 2232/96 mukaisen arviointiohjelman hyväksymisen edellyttämien toimenpiteiden vahvistamisesta 18 päivänä heinäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1565/2000(4) mukaan jokaiselle aromiaineelle on annettava uudet niin kutsutut FL-numerot. Lisäksi kaikki luettelon aromiaineet on jaettava samankaltaisten aineiden ryhmiin kyseisessä asetuksessa esitetyn ryhmien luettelon mukaisesti. Aineen markkinoille saattamisesta vastuullisen henkilön on saatava nämä tiedot käyttöönsä, jotta hän voi täyttää velvollisuutensa asetuksen (EY) N:o 1565/2000 mukaisesti. Aromiaineiden luettelosta olisi tämän vuoksi käytävä ilmi uudet FL-numerot ja ryhmien numerot.

(3) Päätöksen 1999/217/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2000/489/EY, liitteenä olevan luettelon osat 1-3 olisi yhdistettävä yhdeksi A-osaksi ja aineet olisi lueteltava niiden FL-numeron mukaan. Luettelon osa 4 olisi korvattava tämän päätöksen liitteenä olevan luettelon B-osan tekstillä.

(4) Jäsenvaltioiden ilmoittamien ja päätökseen 1999/217/EY sisällytettyjen aromiaineiden tarkastelu paljasti joitakin epäjohdonmukaisuuksia kemiallisissa numeroissa, nimissä, synonyymeissä ja systemaattisissa nimissä ja toi esiin muutamia tapauksia, joissa sama aine esiintyi luettelossa eri kemiallisilla nimillä. Nämä epäjohdonmukaisuudet olisi korjattava. Niiden epäjohdonmukaisuuksien kohdalla, joiden osalta ei tässä vaiheessa voida päästä lopulliseen tulokseen, on ainakin mainittava epäjohdonmukaisuuksien olevan mahdollisia.

(5) Jotkin jäsenvaltiot ovat peruuttaneet ilmoituksensa muutamien päätökseen 1999/217/EY sisältyvien aineiden osalta; niiden joukossa on myös luottamuksellisesti ilmoitettuja aineita. Nämä aineet olisi poistettava luettelosta. Jäsenvaltiot ovat samaten ilmoittaneet uusia aineita, jotka asetuksen (EY) N:o 2232/96 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti pitäisi sisällyttää arviointiohjelmaan ja lisätä näin ollen luetteloon.

(6) Asetuksen (EY) N:o 2232/96 4 artiklan 3 kohdan mukaan aine poistetaan luettelosta, jos arvioinnin perusteella on ilmeistä, että aromiaine ei ole kyseisen asetuksen liitteessä esitettyjen yleisten käyttöperusteiden mukainen. Elintarvikealan tiedekomitea totesi 26 päivänä syyskuuta 2001 antamassaan lausunnossa, että 4-allyyli-1,2-dimetoksibentseeni (metyylieugenoli) ja 1-allyyli-4-metoksibentseeni (estragoli) ovat genotoksisia. Nämä aineet olisi tämän vuoksi poistettava luettelosta.

(7) Päätöstä 1999/217/EY on näin ollen muutettava vastaavasti.

(8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän elintarvikekomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 1999/217/EY liitteenä oleva luettelo tämän päätöksen liitteen tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 299, 23.11.1996, s. 1.

(2) EYVL L 84, 27.3.1999, s. 1.

(3) EYVL L 197, 3.8.2000, s. 53.

(4) EYVL L 180, 19.7.2000, s. 8.

LIITE

"Luettelo aromiaineista, jotka jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet elintarvikkeissa käytettyjä tai käytettäväksi tarkoitettuja aromiaineita koskevan yhteisön menettelyn määräämisestä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2232/96 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Kemiallisesti määriteltyjen aromiaineiden luettelo on jaettu kahteen eri osaan. Ensimmäisessä osassa aineet luetellaan niiden FL-numeroiden mukaan. Toisessa osassa luetellaan aineet, joita koskevia tietoja jäsenvaltiot ovat pyytäneet käsittelemään luottamuksellisina, jotta voitaisiin suojata valmistajan teollis- ja tekijänoikeuksia.

Ensimmäisessä osassa ilmoitetaan CAS-(1), EINECS-(2), CoE-(3) ja FEMA-numerot(4), jos sellaiset ovat käytettävissä.

Sarakkeessa "Huomautuksia" ilmoitettu numero tarkoittaa jotakin seuraavista:

1. Aine, jota käytetään elintarvikkeissa myös muilla perusteilla kuin aromaattisten ominaisuuksiensa vuoksi ja joka voi sen vuoksi kuulua myös muiden säädösten soveltamisalaan.

2. Aine, jonka käyttöä on rajoitettu tai jonka käyttö on kielletty joissakin jäsenvaltioissa.

3. Aine, jonka arviointi on asetettava etusijalle asetuksessa (EY) N:o 1565/2000 säädetyssä arviointiohjelmassa.

4. Aine, josta on annettava lisätietoja.

5. Nimeen, synonyymiin, systemaattisiin nimiin, CAS-, EINECS-, CoE- tai FEMA-numeroon voi liittyä epäjohdonmukaisuuksia.

Suolojen ja muista "yleisistä" aineista johdettujen yhdisteiden käsittely aiheutti erityisen ongelman. Joistakin aineista oli tehty hyvin tarkat ilmoitukset. Muista aineista ei ollut annettu yhtä yksityiskohtaisia tietoja. Monien happojen ja emästen osalta ei ollut ilmoitettu, tarkoitetaanko niillä myös niiden suoloja. Toistaiseksi on oletettu, että "yleinen" aine käsittää myös ammonium-, natrium-, kalium- ja kalsiumsuolat sekä kloridit, karbonaatit ja sulfaatit, jos niillä on aromaattisia ominaisuuksia. Tämä oletus koskee kuitenkin pelkästään käsillä olevaa luetteloa. Edellä mainittujen aineiden lopullinen mukaanlukeminen riippuu arvioinnin tuloksista. Kyseisissä tapauksissa arvioinnissa on todennettava huolellisesti tällaisen yleistämisen oikeellisuus.

OSA A

AROMIAINEET

(lueteltu FL-numeroiden mukaan)

>TAULUKON PAIKKA>

OSA B

ASETUKSEN (EY) N:o 2232/96 3 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAISESTI ILMOITETUT AROMIAINEET, JOIDEN OSALTA ON PYYDETTY SUOJAAMAAN VALMISTAJAN TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUKSIA

>TAULUKON PAIKKA>

(1) Chemical Abstracts Service.

(2) European Inventory of Existing Chemical Substances (Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo).

(3) Euroopan neuvosto.

(4) Flavour and Extract Manufacturers' Association of the US (aromien ja uutteiden tuottajien liitto Yhdysvalloissa)."