32002D0006

2002/6/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä joulukuuta 2001, tiettyjen jäsenvaltioiden vuodeksi 2002 vahvistamien, yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavien valvonta-, tarkastus- ja seurantajärjestelmien täytäntöönpanoon liittyvien menojen tukikelpoisuudesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4613)

Virallinen lehti nro L 003 , 05/01/2002 s. 0045 - 0049


Komission päätös,

tehty 27 päivänä joulukuuta 2001,

tiettyjen jäsenvaltioiden vuodeksi 2002 vahvistamien, yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavien valvonta-, tarkastus- ja seurantajärjestelmien täytäntöönpanoon liittyvien menojen tukikelpoisuudesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4613)

(2002/6/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön osallistumisesta jäsenvaltioiden hyväksymien, yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavien valvonta-, tarkastus- ja seurantajärjestelmien käyttöönottoon liittyvien eräiden menojen rahoitukseen 28 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/431/EY(1) ja erityisesti sen 13 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Belgia, Tanska, Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Alankomaat, Itävalta, Portugali, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat toimittaneet komissiolle kalastuksen valvontatoimia koskevat ohjelmat 1 päivän tammikuuta 2001 ja 31 päivän joulukuuta 2003 väliseksi ajaksi. Ohjelmien mukana on niihin liittyvien menojen rahoitusta koskevat hakemukset. Rahoituspyynnöt on eritelty vuosiksi 2001, 2002 ja 2003.

(2) Yhteisön rahoitusta voidaan myöntää rahoituspyynnöille, jotka koskevat päätöksen 2001/431/EY 2 artiklassa lueteltuja toimia. Niistä etusijalle asetetaan sellaiset toimet, joilla parhaiten voidaan korjata yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon valvontaa koskevassa kertomuksessa(2) todettuja puutteita ja heikkouksia. Etusijalle asetetaan muun muassa satelliittiseurantajärjestelmän (VMS) laajentaminen, nykyaikaisen valvontateknologian käyttöönotto ja kansallisten virkamiesten vaihto.

(3) On syytä vahvistaa yhteisön rahoitusosuus kustakin toimesta, menojen korvaamisen edellytykset sekä vuoden 2002 osalta tukikelpoisten menojen kokonaismäärä toimikohtaisesti jäsenvaltioittain.

(4) Jotta tuettaisiin eräiden turskakantojen elvyttämissuunnitelmissa vahvistetuin edellytyksin toimivien alusten satelliittiseurantajärjestelmän laajentamista ja elektronisten kalastuspäiväkirjojen käyttöönottoa, yhteisön rahoitusosuuden olisi oltava jopa 100 prosenttia tukikelpoisista menoista. On kuitenkin tarpeen vahvistaa enimmäismäärät päätöksen 2001/431/EY 11 artiklassa säädettyjen rajojen noudattamiseksi.

(5) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tässä päätöksessä vahvistetaan kunkin jäsenvaltion tukikelpoisten menojen määrät, yhteisön rahoitusosuudet ja rahoitukseen liittyvät edellytykset vuodeksi 2002.

2 artikla

Liitteessä I esitettyihin menoihin, jotka koskevat valvontaan liittyvien tietojen vaihdossa tarvittavien laitteiden ja tietoverkkojen käyttöönottoa, voidaan myöntää liitteessä I esitetyissä rajoissa rahoitusosuus, joka on 50 prosenttia tukikelpoisista menoista.

3 artikla

Liitteessä II esitettyihin menoihin, jotka koskevat uusien tekniikoiden kokeilua ja käyttöönottoa kalastustoimien valvonnan parantamiseksi, voidaan myöntää liitteessä II esitetyissä rajoissa rahoitusosuus, joka on 50 prosenttia tukikelpoisista menoista.

Investointien, joita tehdään satelliittiseurantajärjestelmän (jäljempänä "VMS") laajentamiseksi muihin kuin neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93(3) 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin aluksiin ja sen käyttämiseksi muiden tietojen kuin sijaintiluettelon vahvistamiseen, sekä elektronisten kalastuspäiväkirjojen käyttöönoton osalta rahoitusosuus on kuitenkin 100 prosenttia tukikelpoisista menoista seuraavin edellytyksin:

- yhteisön kalastusaluksiin asennettavien VMS-laitteistojen hankinnasta aiheutuvat hyväksyttävät enimmäiskustannukset ovat enintään 3500 euroa alusta kohden,

- kyseisten VMS-laitteistojen hankintaa koskevan rahoitusosuuden määrää alennetaan 50 prosenttiin 2300 euroa alusta kohden ylittävältä menojen osalta.

- kansallisena toimenpiteenä tehtyä VMS-laitteistojen hankintaa koskevan rahoitusosuuden määrä on 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista 2000 euron aluskohtaisissa rajoissa.

4 artikla

Liitteessä III esitettyihin menoihin, jotka koskevat Belgian, Kreikan, Italian, Itävallan ja Ruotsin määrittämiin valvontatoimiin liittyvien kansallisten virkamiesten koulutusta, voidaan myöntää liitteessä III esitetyissä rajoissa rahoitusosuus, joka on 50 prosenttia tukikelpoisista menoista.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Tanskan kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle, Kreikan tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Irlannin tasavallalle, Italian tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Itävallan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Suomen tasavallalle, Ruotsin kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 154, 9.6.2001, s. 22.

(2) KOM(2001) 526 lopullinen, 28.9.2001.

(3) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>TAULUKON PAIKKA>

ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

>TAULUKON PAIKKA>

ANEXO III/BILAG III/ANHANG III/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ/ANNEX III/ANNEXE III/ALLEGATO III/BIJLAGE III/ANEXO III/LIITE III/BILAGA III

>TAULUKON PAIKKA>