32001R2580

Neuvoston asetus (EY) N:o 2580/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi

Virallinen lehti nro L 344 , 28/12/2001 s. 0070 - 0075


Neuvoston asetus (EY) N:o 2580/2001,

annettu 27 päivänä joulukuuta 2001,

tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60, 301 ja 308 artiklan,

ottaa huomioon erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi 27 päivänä joulukuuta 2001 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP(1),

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Eurooppa-neuvosto totesi 21 päivänä syyskuuta 2001 pidetyssä ylimääräisessä kokouksessaan, että terrorismi on todellinen haaste koko maailmalle ja Euroopalle ja että terrorismintorjunta on Euroopan unionin ensisijainen tavoite.

(2) Eurooppa-neuvosto totesi myös, että terrorismin rahoittamisen estäminen on ratkaiseva osa terrorismin torjuntaa, ja kehotti neuvostoa toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet terroritoiminnan kaikenlaisen rahoituksen estämiseksi.

(3) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto päätti 28 päivänä syyskuuta 2001 antamassaan päätöslauselmassa 1373(2001), että kaikkien valtioiden olisi jäädytettävä sellaisten henkilöiden varat ja muut rahoituksen lähteet tai taloudelliset resurssit, jotka tekevät tai yrittävät tehdä terroritekoja, osallistuvat niiden tekemiseen taikka edistävät niiden tekemistä.

(4) Turvallisuusneuvosto päätti myös, että olisi toteutettava toimenpiteitä sen kieltämiseksi, että varoja ja muita rahoituksen lähteitä tai taloudellisia resursseja annettaisiin tällaisten henkilöiden käyttöön ja että tällaisille henkilöille tarjottaisiin rahoituspalveluja tai muita rahoitukseen liittyviä palveluja.

(5) Yhteisön toiminta on tarpeen erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevien osien täytäntöönpanemiseksi.

(6) Tämä asetus on yhteisön tasolla tarpeellinen toimenpide, jolla täydennetään terroristijärjestöjä koskevia hallinto- ja oikeusmenettelyjä Euroopan unionissa ja kolmansissa maissa.

(7) Yhteisön alueella tarkoitetaan tässä asetuksessa kaikkia niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perustamissopimusta perustamissopimuksessa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

(8) Yhteisön etujen suojelemiseksi voidaan myöntää tiettyjä poikkeuksia.

(9) Tämän asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun luettelon laatimista ja muuttamista koskevan menettelyn osalta neuvoston olisi käytettävä itse asianomaista täytäntöönpanovaltaa ottaen huomioon, että sen jäsenten käytössä on tätä varten erityisiä keinoja.

(10) Tämän asetuksen säännösten kiertäminen olisi estettävä asianmukaisella tietojärjestelmällä ja tarvittaessa asiaa tukevilla toimenpiteillä, mukaan lukien yhteisön lainsäädännön täydentäminen.

(11) Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi tarvittaessa oltava valtuudet varmistaa tämän asetuksen noudattaminen.

(12) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännökset ja varmistettava, että säännöksiä noudatetaan. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(13) Komission ja jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä sekä muista niiden käytettävissä olevista asetukseen liittyvistä merkityksellisistä tiedoista.

(14) Tämän asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon voidaan kirjata henkilöitä ja yhteisöjä, jotka ovat yhteydessä tai vuorovaikutuksessa kolmansiin maihin tai jotka ovat muutoin yhteisen kannan 2001/931/YUTP yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevien osien kohteena. Jälkimmäisten osalta perustamissopimuksessa ei ole muita määräyksiä tämän asetuksen säännösten antamiseksi tarvittavista valtuuksista kuin sen 308 artikla.

(15) Euroopan yhteisö on pannut täytäntöön Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1267(1999) ja 1333(2000) antamalla asetuksen (EY) N:o 467/2001(3), jolla henkilöille ja ryhmille kuuluvat varat jäädytetään, ja siksi kyseiset henkilöt ja ryhmät eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) "varoilla, muilla rahoituksen lähteillä ja taloudellisilla resursseilla" kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta sen hankintatavasta riippumatta, sekä kaikenlaisia varallisuuteen liittyvän omistusoikeuden tai edun osoittavia oikeudellisia asiakirjoja tai todistuksia, sähköiset tai digitaaliset mukaan luettuina, mukaan lukien mutta ei yksinomaan pankkiluotot, matkasekit, pankkisekit, maksumääräykset, osakkeet, takuut, velkakirjat, asetteet ja remburssit;

2) "varojen, muiden rahoituksen lähteiden ja taloudellisten resurssien jäädyttämisellä" toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen liikkuminen, siirtäminen, muuntaminen, käyttäminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan lukien;

3) "rahoituspalveluilla" mitä tahansa rahoitusluonteista palvelua, mukaan lukien kaikki vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut sekä kaikki pankkipalvelut ja muut rahoituspalvelut, lukuun ottamatta vakuutuspalveluja, seuraavasti:

Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelu

i) ensivakuutus (mukaan luettuna rinnakkaisvakuutus):

A) henkivakuutus,

B) vahinkovakuutus;

ii) jälleenvakuutus ja edelleenvakuutus;

iii) vakuutusedustajien toiminta, kuten vakuutuksenvälitys- ja vakuutusasiamiestoiminta;

iv) vakuutuksen liitännäispalvelut, kuten neuvonta-, aktuaari-, riskinarviointi- ja vahingonselvittelypalvelut.

Pankki- ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuspalveluja)

v) talletusten ja muiden takaisin maksettavien varojen hankinta;

vi) kaikenlainen luotonanto, mukaan luettuna kulutusluotot, kiinnitysluotot, factoring-rahoitus ja liiketoiminnan rahoitus;

vii) rahoitusleasing;

viii) kaikki maksu- ja rahansiirtopalvelut, mukaan lukien luotto-, tili- ja maksukortit, matkasekit ja pankkivekselit;

ix) takaukset ja sitoumukset;

x) kaupankäynti omaan tai asiakkaitten lukuun pörssissä, OTC-markkinoilla tai muuten seuraavilla välineillä:

A) rahamarkkinavälineet (mukaan lukien sekit, vekselit ja talletustodistukset);

B) ulkomaanvaluutta;

C) johdannaistuotteet, mukaan luettuina muttei yksinomaan, futuurit ja optiot;

D) valuuttakurssi- ja korkovälineet, mukaan lukien sellaiset tuotteet kuin swapit ja korkotermiinit;

E) siirtokelpoiset arvopaperit;

F) muut markkinakelpoiset välineet ja rahoitusomaisuus, mukaan lukien jalometalliharkot;

xi) osallistuminen kaikenlaisten arvopapereiden liikkeeseenlaskuun, mukaan lukien merkintätakuut ja sijoitukset asiamiehenä (julkisesti tai yksityisesti) ja liikkeeseenlaskuun liittyvien palvelujen tarjoaminen;

xii) rahavälitys;

xiii) omaisuuden hoito, kuten käteisvarojen tai arvopaperisalkun hoito, kaikenlainen yhteissijoituksen hoito, eläkerahastojen hoito sekä edunhoito-, säilytys- ja rahastopalvelut;

xiv) rahoitusomaisuuden, kuten arvopapereiden, johdannaisvälineiden ja muiden siirtokelpoisten välineiden maksu- ja clearingpalvelut;

xv) rahoitustietojen antaminen ja siirto, rahoitukseen liittyvä tietojenkäsittely ja siihen liittyvien ohjelmistojen toimittaminen muiden rahoituspalvelujen tarjoajien toimesta;

xvi) neuvonta, välitys ja muut v-xv alakohdassa lueteltuihin erilaisiin toimintoihin liittyvät liitännäiset rahoituspalvelut, mukaan lukien luottotietotoiminta ja luottoanalyysit, sijoituksiin ja salkunhoitoon liittyvä tutkimus ja neuvonta sekä yritysostoihin ja yritysten uudelleenjärjestelyihin ja toimintastrategiaan liittyvä neuvonta;

4) "terroriteolla" erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi... hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tekoa;

5) "oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön omistamisella" vähintään 50 prosentin omistusta kyseisen oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön omistusoikeuksista taikka sen osake-enemmistöä;

6) "oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön valvonnalla" jotakin seuraavista:

a) oikeutta nimittää tai erottaa enemmistö kyseisen oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenistä;

b) sitä, että on yksin äänioikeuttaan käyttäen nimittänyt enemmistön oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenistä, jotka ovat toimineet tehtävässä kuluvan tai edellisen tilikauden aikana;

c) sitä, että oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön muiden osakkaiden tai jäsenten kanssa tehdyn sopimuksen nojalla määrää yksin enemmistöstä osakkaiden tai jäsenten äänistä kyseisessä oikeushenkilössä, ryhmässä tai yhteisössä;

d) oikeutta käyttää määräävää vaikutusvaltaa oikeushenkilössä, ryhmässä tai yhteisössä kyseisen oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen tai sen perustamiskirjan tai yhtiöjärjestyksen määräysten nojalla, jos kyseistä oikeushenkilöä, ryhmää tai yhteisöä koskevassa laissa sallitaan, että siihen sovelletaan tällaista sopimusta tai määräystä;

e) valtaa käyttää d alakohdassa tarkoitettua oikeutta käyttää määräävää vaikutusvaltaa, vaikka ei olisi kyseisen oikeuden haltija;

f) oikeutta käyttää oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön koko omaisuutta tai osaa siitä;

g) sellaisen oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön liiketoiminnan yhtenäistä johtamista, joiden osalta julkistetaan konsolidoitu tilinpäätös;

h) sitä, että vastaa yhteisvastuullisesti oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön rahoitusvastuista tai takaa niitä.

2 artikla

1. Jäljempänä 5 ja 6 artiklassa tarkoitettuja poikkeuksia lukuun ottamatta:

a) kaikki 3 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainituille luonnollisille tai oikeushenkilöille, ryhmille tai yhteisöille kuuluvat tai niiden omistamat tai hallussa olevat varat, muut rahoituksen lähteet ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä;

b) varoja, muita rahoituksen lähteitä ja taloudellisia resursseja ei saa luovuttaa suoraan tai välillisesti 3 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainittujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen käyttöön tai niiden hyväksi.

2. Jäljempänä 5 ja 6 artiklassa tarkoitettuja poikkeuksia lukuun ottamatta on kiellettävä rahoituspalvelujen tarjoaminen 3 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainituille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, ryhmille ja yhteisöille tai niiden hyväksi.

3. Neuvosto laatii yksimielisesti luettelon niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin tätä asetusta sovelletaan, tarkastelee ja muuttaa sitä yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan määräysten mukaisesti. Tähän luetteloon on sisällyttävä:

i) luonnolliset henkilöt, jotka tekevät tai yrittävät tehdä terroriteon taikka osallistuvat terroriteon tekemiseen tai edistävät sellaisen tekemistä;

ii) oikeushenkilöt, ryhmät tai yhteisöt, jotka tekevät tai yrittävät tehdä terroriteon taikka osallistuvat terroriteon tekemiseen tai edistävät sellaisen tekemistä;

iii) oikeushenkilöt, ryhmät tai yhteisöt, joita omistaa tai joissa määräysvaltaa käyttää yksi tai useampi i ja ii alakohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, ryhmä tai yhteisö, tai

iv) luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, ryhmät tai yhteisöt, jotka toimivat yhden tai useamman i ja ii alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön puolesta tai ohjauksessa.

3 artikla

1. Tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 2 artiklan kiertäminen on kiellettävä.

2. Kaikki tiedot, joiden mukaan tämän asetuksen säännöksiä kierretään tai on kierretty, on ilmoitettava liitteessä luetelluille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle.

4 artikla

1. Rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen sekä perustamissopimuksen 284 artiklan määräysten soveltamista pankkien, muiden rahoituslaitosten, vakuutusyhtiöiden sekä muiden elinten ja henkilöiden on:

- toimitettava välittömästi kaikki sellaiset tiedot, jotka edistävät tämän asetuksen noudattamista, kuten 2 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät sekä 5 ja 6 artiklan nojalla toteutetut maksutapahtumat:

- niiden jäsenvaltioiden liitteessä luetelluille toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne asuvat tai sijaitsevat, ja

- komissiolle kyseisten toimivaltaisten viranomaisten välityksellä,

- toimittava yhteistyössä liitteessä lueteltujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa tällaisten tietojen todentamiseksi.

2. Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja käytetään vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on annettu tai vastaanotettu.

3. Komission suoraan vastaanottamat tiedot saatetaan asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja neuvoston käyttöön.

5 artikla

1. Mitä 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, ei sovelleta jäädytetyille tileille kasvavan koron maksamiseen kyseisille tileille. Myös korko jäädytettävä.

2. Liitteessä mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat terroritekojen rahoituksen estämiseksi myöntää asianmukaisiksi katsominsa ehdoin erityisen valtuutuksen:

1) jäädytettyjen varojen käyttämiseen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainitun luonnollisen henkilön tai hänen perheenjäsenensä inhimillisten perustarpeiden tyydyttämiseen yhteisössä, mukaan lukien erityisesti ruuan, lääkkeiden, perheen asunnon vuokran tai kiinnityslainan ja kyseisen perheen jäsenten sairaudenhoitoon liittyvien korvausten ja maksujen suorittaminen;

2) jäädytetyiltä tileiltä seuraaviin tarkoituksiin suoritettaviin maksuihin:

a) verojen, pakollisten vakuutusmaksujen ja julkisia palveluja kuten kaasua, vettä, sähköä ja teleyhteyksiä koskevien korvausten suorittaminen yhteisössä, ja

b) rahoituslaitokselle tilien hoidosta aiheutuvien korvausten suorittaminen yhteisössä;

3) 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainitulle henkilölle, yhteisölle tai muulle elimelle suoritettaviin, ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehdyistä sopimuksista tai syntyneistä velvoitteista johtuviin maksuihin edellyttäen, että maksut suoritetaan yhteisössä jäädytetylle tilille.

3. Valtuutus on haettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, jonka alueella varat, muut rahoituksen lähteet tai muut taloudelliset resurssit on jäädytetty.

6 artikla

1. Jollei 2 artiklan säännöksistä muuta johdu, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat yhteisön etujen suojelemiseksi, kansalaisten ja asukkaiden edut mukaan luettuina, myöntää erityisiä valtuutuksia:

- varojen, muiden rahoituslähteiden tai muiden taloudellisten resurssien vapauttamiseen,

- varojen, muiden rahoituslähteiden tai muiden taloudellisten resurssien antamiseen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainitun henkilön, yhteisön tai muun elimen käyttöön, tai

- rahoituspalvelujen tarjoamisen kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle

kuultuaan muita jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota 2 kohdan mukaisesti.

2. Toimivaltaisen viranomaisen, jolle esitetään 1 kohdassa tarkoitettu valtuutusta koskeva pyyntö, on ilmoitettava muiden jäsenvaltioiden liitteessä luetelluille toimivaltaisille viranomaisille, neuvostolle ja komissiolle perusteista, joiden nojalla se aikoo joko hylätä pyynnön tai myöntää erityisen valtuutuksen, ja tarpeellisiksi katsomistaan edellytyksistä terroritekojen rahoituksen estämiseksi.

Toimivaltaisen viranomaisen, joka aikoo myöntää erityisen valtuuden, on otettava asianmukaisesti huomioon muiden jäsenvaltioiden, neuvoston ja komission kahden viikon kuluessa esittämät huomautukset.

7 artikla

Komissiolla on valtuudet muuttaa liitettä jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

8 artikla

Jäsenvaltiot, neuvosto ja komissio ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla toteuttamistaan toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen käytettävissään olevat tähän asetukseen liittyvät merkitykselliset tiedot, erityisesti 3 ja 4 artiklan mukaisesti vastaanotetut tiedot sekä tiedot asetuksen säännösten rikkomisesta, täytäntöönpano-ongelmista ja kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

9 artikla

Kunkin jäsenvaltion on määriteltävä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättävät seuraamukset. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

10 artikla

Tätä asetusta sovelletaan:

1) yhteisön alueella sen ilmatila mukaan lukien;

2) jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

3) missä tahansa muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

4) oikeushenkilöön, ryhmään tai yhteisöön, joka on yhtiöitetty tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

5) yhteisössä liiketoimintaa harjoittavaan oikeushenkilöön, ryhmään tai yhteisöön.

11 artikla

1. Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

2. Vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta komissio esittää kertomuksen asetuksen vaikutuksista ja tekee tarvittaessa ehdotuksia sen muuttamiseksi.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. Michel

(1) Ks. tämän virallisen lehden sivu 93.

(2) Lausunto annettu 13 päivänä joulukuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 67, 9.3.2001, s. 1.

LIITE

LUETTELO 3, 4 JA 5 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TOIMIVALTAISISTA VIRANOMAISISTA (TÄYDENNETÄÄN JÄSENVALTIOIDEN TOIMITTAMIEN TIETOJEN PERUSTEELLA)

BELGIA

Ministère des finances Trésorerie avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 75 18

TANSKA

Erhvervsfremmestyrelsen Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK - 2100 København Ø Tel. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01

SAKSA

- varojen jäädyttämisen osalta: Deutsche Bundesbank Wilhelm Eppsteinstr. 14 D - 60431 Frankfurt/Main Tel. (00-49-69) 95 66

- vakuutusten osalta: Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV) Graurheindorfer Str. 108 D - 53117 Bonn Tel. (00-49-228) 42 28

KREIKKA

Ministry of National Economy General Directorate of Economic Policy 5 Nikis str. GR - 105 63 Athens Tel. (00-30-1) 333 27 81-2 Fax (00-30-1) 333 27 93

Yπουργείο Εθνικήs Οικονομίαs Γενική Διεύθυνση Οικονομικήs Πολιτικήs Νίκηs 5 , 10562 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: (00-30-1) 333 27 81-2 Φαξ: (00-30-1) 333 27 93

ESPANJA

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel. (00-34) 91 349 39 83 Fax (00-34) 91 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía Paseo del Prado, 6 E - 28014 Madrid Tel. (00-34) 91 209 95 11 Fax (00-34) 91 209 96 56

RANSKA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 Tel. (33-1) 44 87 17 17 Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLANTI

Central Bank of Ireland Financial Markets Department P.O. Box 559 Dame Street Dublin 2 Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street Dublin 2 Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIA

Ministero dell'Economia e delle Finanze ...

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense Direction des relations économiques internationales BP 1602 L - 1016 Luxembourg Tel. (352) 478-1 ou 478-2350 Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances 3 rue de la Congrégation L - 1352 Luxembourg Tel. (352) 478-2712 Fax (352) 47 52 41

ALANKOMAAT

Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tel. (31-70) 342 82 27 Fax (31-70) 342 79 05

ITÄVALTA

- 3 artikla Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt A - 1090 Wien Josef-Holaubek-Platz 1 Tel. (+ 431) 313 45-0 Fax ( 431) 313 45-85 290

- 4 artikla Oestereichische Nationalbank A - 1090 Wien Otto-Wagner-Platz 3 Tel. + 431) 404 20-0 Fax ( 431) 404 20-73 99 Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt A - 1090 Wien Josef-Holaubek-Platz 1 Tel. (+ 431) 313 45-0 Fax ( 431) 313 45-85 290

- 5 artikla Oestereichische Nationalbank A - 1090 Wien Otto-Wagner-Platz 3 Tel. + 431) 404 20-0 Fax ( 431) 404 20-73 99

PORTUGALI

Ministério das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P - 1100 Lisboa Tel.: (351-1) 882 32 40/47 Fax: (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Politícas Internacionais Largo do Rilvas P - 1350-179 Lisboa Tel.: (351 21) 394 60 72 Fax: (351 21) 394 60 73

SUOMI/FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL 176 FIN - 00161 Helsinki P. (358-9) 13 41 51 F. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40

RUOTSI

- 3 artikla Rikspolisstyrelsen (RPS) Box 12256 102 26 Stockholm tfn 08-401 90 00 fax 08-401 99 00

- 4 ja 6 artiklat Finanzinspektionen Box 7831 103 98 Stockholm tfn 08-787 80 00 fax 08-24 13 35

- 5 artikla Riksförsäkringsverket (RFV) 103 51 Stockholm tfn 08-786 90 00 fax 08-411 27 89

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

HM Treasury International Financial Services Team 19 Allington Towers London SW1E 5EB United Kingdom Tel: (44-207) 270 55 50 Fax: (44-207) 270 43 65

Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Tel. (44-207) 601 46 07 Fax (44-207) 601 43 09

EUROOPAN YHTEISÖ

Commission of the European Communities Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2 / Mr A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles/Brussel Tel.: (32-2) 295 68 80 Fax: (32-2) 296 75 63 E-mail: anthonius-de-vries@cec.eu.int