32001R2574

Komission asetus (EY) N:o 2574/2001, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, eräille kalastustuotteille kalastusvuodeksi 2002 vahvistettavista viitehinnoista

Virallinen lehti nro L 344 , 28/12/2001 s. 0057 - 0059


Komission asetus (EY) N:o 2574/2001,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,

eräille kalastustuotteille kalastusvuodeksi 2002 vahvistettavista viitehinnoista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000(1), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 939/2001(2), ja erityisesti sen 29 artiklan 1 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EY) N:o 104/2000 säädetään mahdollisuudesta vahvistaa yhteisössä voimassa olevat viitehinnat vuosittain tuoteluokittain niiden tuotteiden osalta, joihin sovelletaan mainitun asetuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti tariffien suspendoimista koskevaa järjestelyä. Samasta mahdollisuudesta säädetään niiden tuotteiden osalta, joihin on sovellettava viitehintaa joko WTO:n säännöissä määrättävän tariffien alentamista koskevan järjestelyn tai jonkin muun tullietuusmenettelyn nojalla.

(2) Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I olevassa A ja B kohdassa mainittujen tuotteiden osalta viitehinta on yhtä suuri kuin mainitun asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettu vetäytymishinta.

(3) Kyseisten tuotteiden yhteisön vetäytymishinnat kalastusvuodeksi 2002 on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 2572/2001(3).

(4) Muiden kuin asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteissä I ja II mainittujen tuotteiden osalta viitehinta vahvistetaan erityisesti niiden tullausarvojen painotetun keskiarvon perusteella, jotka on todettu jäsenvaltioiden tuontimarkkinoilla tai tuontisatamissa viitehinnan vahvistamista edeltävien kolmen vuoden aikana.

(5) Ei vaikuta tarpeelliselta vahvistaa viitehintoja kaikkien niiden lajien osalta, joita koskevat asetuksen (EY) N:o 104/2000 29 artiklan 1 kohdassa vahvistetut perusteet, erityisesti ei sellaisten lajien osalta, joiden kolmansista maista tulevat vientimäärät ovat vähämerkityksisiä.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 29 artiklassa tarkoitettujen kalastustuotteiden viitehinnat kalastusvuodeksi 2002 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2) EYVL L 132, 15.5.2001, s. 10.

(3) Ks. tämän virallisen lehden sivu 47.

LIITE(1)

1. Asetuksen (EY) N:o 104/2000 29 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden viitehinnat

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

2. Asetuksen (EY) N:o 104/2000 29 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden viitehinnat

>TAULUKON PAIKKA>

(1) Kaikkien muiden luokkien, joita ei ole erityisesti mainittu liitteessä olevissa 1 ja 2 kohdissa, ilmoitettava lisäkoodi on "F499: Muut".