32001R2565

Komission asetus (EY) N:o 2565/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2002 sekä asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta

Virallinen lehti nro L 344 , 28/12/2001 s. 0031 - 0034


Komission asetus (EY) N:o 2565/2001,

annettu 27 päivänä joulukuuta 2001,

yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2002 sekä asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 3 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2467/98(1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1669/2000(2), ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Viron Eurooppa-sopimuksessa autonomisina siirtymätoimenpiteinä vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta 19 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1349/2000(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2677/2000(4), ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Unkarin Eurooppa-sopimuksessa autonomisina siirtymätoimenpiteinä vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta 31 päivänä heinäkuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1727/2000(5) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä Bulgarian Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden toimenpiteinä 9 päivänä lokakuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2290/2000(6) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä Tsekin Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden toimenpiteinä 17 päivänä lokakuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2433/2000(7) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä Slovakian Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden toimenpiteinä 17 päivänä lokakuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2434/2000(8) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä Romanian Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden toimenpiteinä 17 päivänä lokakuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2435/2000(9) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä Latvian Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden toimenpiteinä 17 päivänä lokakuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2341/2000(10) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Liettuan Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen eräiden maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisena siirtymäkauden toimenpiteenä 14 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2766/2000(11) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Puolan tasavallan Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden toimenpiteinä ja asetuksen (EY) N:o 3066/95 kumoamisesta 22 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2851/2000(12) ja erityisesti sen 1 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tiettyjen maataloustuotteiden määrät, joita voidaan tuoda tietyistä maista täysin tulleitta tariffikiintiöiden, kattojen tai viitemäärien rajoissa, vahvistetaan asetuksissa (EY) N:o 1349/2000, (EY) N:o 1727/2000, (EY) N:o 2290/2000, (EY) N:o 2433/2000, (EY) N:o 2434/2000, (EY) N:o 2435/2000, (EY) N:o 2341/2000 ja (EY) N:o 2766/2000 1 päivästä heinäkuuta 2000 tapahtuvan tuonnin osalta ja asetuksen (EY) N:o 2851/2000 liitteessä A (b) 1 päivästä tammikuuta 2001 tapahtuvan tuonnin osalta.

(2) Komission on avattava vuodeksi 2002 lampaan- ja vuohenlihan tariffikiintiöt. Kiintiöitä on hallinnoitava neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1439/95(13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 272/2001(14), vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

(3) On vahvistettava teuraspainoekvivalentti tariffikiintiöiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Koska tietyissä tariffikiintiöissä saadaan lisäksi tuoda joko eläviä eläimiä tai lihaa, tarvitaan muuntokerroin.

(4) Koska tuontia hallinnoidaan kalenterivuoteen perustuen, vuodeksi 2002 vahvistetut määrät saadaan laskemalla yhteen puolet 1 päivän heinäkuuta 2001 ja 30 päivän kesäkuuta 2002 välisen ajanjakson määrästä ja puolet 1 päivän heinäkuuta 2002 ja 30 päivän kesäkuuta 2003 välisen ajanjakson määrästä.

(5) Sen mukaisesti on tarpeen valmistella tämä komission asetus, jossa vahvistetaan yhteisön tariffikiintiöt vuodeksi 2002 CN-koodeihin 0104 10 30 , 0104 10 80 , 0104 20 90 ja 0204 kuuluville lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle.

(6) Suu- ja sorkkatautipurkauksen aiheuttamien vaikeuksien vuoksi Uruguayn lammasalalla ja jotta voitaisiin välttää Euroopan yhteisöön kyseisestä maasta suuntautuvien toimitusten keskeytyminen, olisi säädettävä poikkeuksesta asetuksen (EY) N:o 1439/95 11 artiklan 1 kohdasta ja 13 artiklan 1 kohdasta sekä sallittava poikkeuksellisesti sellaisten alkuperäasiakirjojen ja tuontitodistusten voimassaoloajan pidentäminen 25 päivään tammikuuta 2002 asti, jotka on myönnetty yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta CN-koodeihin 0104 10 30 , 0104 10 80 , 0104 20 10 , 0104 20 90 ja 0204 kuuluville lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2001 sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2808/2000(15), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 272/2001, mukaisesti.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lampaan- ja vuohenlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa avataan yhteisön tariffikiintiöt lampaan- ja vuohenliha-alalle 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2002 väliseksi ajaksi.

2 artikla

CN-koodeihin 0104 10 30 , 0104 10 80 , 0104 20 90 ja 0204 kuuluvien liitteissä mainituista maista peräisin olevien lampaiden, vuohien, lampaanlihan ja vuohenlihan tuonnissa sovellettavat tullit on suspendoitava tai alennettava tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

3 artikla

1. CN-koodiin 0204 kuuluvan teuraspainoekvivalenttina ilmaistun lihan määrät, joiden tietyistä toimittajamaista peräisin olevassa tuonnissa kannettava tulli suspendoidaan 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2002 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä olevassa 1 osassa.

2. CN-koodeihin 0104 10 30 , 0104 10 80 , 0104 20 90 ja 0204 kuuluvien elävien eläinten ja teuraspainoekvivalenttina ilmaistun lihan määrät, joiden tietyistä toimittajamaista peräisin olevassa tuonnissa kannettava tulli alennetaan nollaan prosenttiin 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2002 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä olevassa 2 osassa.

3. CN-koodeihin 0104 10 30 , 0104 10 80 ja 0104 20 90 kuuluvien elävien eläinten elopainona ilmaistun lihan määrät, joiden tuonnissa kannettava tulli alennetaan 10 prosentin arvotulliksi 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2002 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä olevassa 3 osassa.

4. CN-koodiin 0204 kuuluvan teuraspainoekvivalenttina ilmaistun lihan määrät, joiden tuonnissa kannettava tulli suspendoidaan 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2002 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä olevassa 4 osassa.

4 artikla

1. Edellä 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä tariffikiintiöitä hallinnoidaan asetuksen (EY) N:o 1439/95 II A osastossa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

2. Edellä 3 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjä tariffikiintiöitä hallinnoidaan asetuksen (EY) N:o 1439/95 II B osastossa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

5 artikla

1. Edellä 3 artiklassa teuraspainoekvivalentilla tarkoitetaan sellaisenaan tullille esitetyn luullisen lihan painoa sekä luuttoman lihan painoa, joka on kertoimella muunnettu luulliseksi lihaksi. Tätä tarkoitusta varten 55 kilogrammaa luutonta lampaanlihaa tai muuta vuohenlihaa kuin vohlanlihaa vastaa 100 kilogrammaa luullista lampaanlihaa tai muuta vuohenlihaa kuin vohlanlihaa ja 60 kilogrammaa luutonta karitsan- tai vohlanlihaa vastaa 100 kilogrammaa luullista karitsan- tai vohlanlihaa.

2. Jos yhteisön ja tiettyjen toimittajamaiden assosiaatiosopimuksissa määrätään mahdollisuudesta tuoda liha joko elävien eläinten tai lihan muodossa, 100 kilogrammaa eläviä eläimiä vastaa 47 kilogrammaa lihaa.

6 artikla

Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1439/95 11 artiklan 1 kohdassa ja 13 artiklan 1 kohdassa säädetään, Uruguaysta tuoduille määrille asetuksen (EY) N:o 2808/2000 mukaisesti myönnetyt alkuperäasiakirjat ja tuontitodistukset, joiden voimassaoloaika ei ole vielä päättynyt tämän asetuksen tullessa voimaan, ovat voimassa 25 päivään tammikuuta 2002.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2002. Asetuksen 6 artiklaa sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 312, 20.11.1998, s. 1.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 8.

(3) EYVL L 155, 28.6.2000, s. 1.

(4) EYVL L 308, 8.12.2000, s. 7.

(5) EYVL L 198, 4.8.2000, s. 6.

(6) EYVL L 262, 17.10.2000, s. 1.

(7) EYVL L 280, 4.11.2000, s. 1.

(8) EYVL L 280, 4.11.2000, s. 9.

(9) EYVL L 280, 4.11.2000, s. 17.

(10) EYVL L 271, 24.10.2000, s. 7.

(11) EYVL L 321, 19.12.2000, s. 8.

(12) EYVL L 332, 28.12.2000, s. 7.

(13) EYVL L 143, 27.6.1995, s. 7.

(14) EYVL L 41, 10.2.2001, s. 3.

(15) EYVL L 326, 22.12.2000, s. 12.

LIITE

LAMPAAN- JA VUOHENLIHAN TARIFFIKIINTIÖT VUODEKSI 2002

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>