32001R2495

Komission asetus (EY) N:o 2495/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2406/96 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 337 , 20/12/2001 s. 0023 - 0024


Komission asetus (EY) N:o 2495/2001,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2001,

tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2406/96 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000(1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2406/96(2), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2578/2000(3), annetaan Clupea harengus -lajin kokoluokitteluasteikko. Silakan osalta tässä asteikossa annetaan vain yksi kokoluokka pohjoisen leveyspiirin 59° 30' pohjoispuolella pyydetyille ja alukselta puretuille tuotteille ja yksi kokoluokka pohjoisen leveyspiirin 59° 30' eteläpuolella pyydetyille ja aluksesta puretuille tuotteille.

(2) Pohjoisen leveyspiirin 59° 30' pohjoispuolella pyydettyjen ja aluksesta purettujen tuotteiden kokoluokittelu ei enää vastaa tämän vyöhykkeen markkinoiden todellisia tarpeita ja siksi useamman kokoluokan määrittäminen on tarpeen.

(3) Silakan keskipaino ja -pituus Itämeren pääaltaassa ovat vähentyneet merkittävästi 15 viime vuoden aikana. Tämän johdosta suurin osa pääaltaan silakkakannasta ja -saaliista on pohjoista tyyppiä (pienikokoista mutta melko iäkästä). Kansainvälinen Itämeren kalastuskomissio (IBSFC) ei ole vahvistanut silakalle vähimmäiskokoa.

(4) Näiden yksilöiden kaupan pitämisen varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa useampia kokoluokittelua.

(5) Siksi nykyisin Itämeren pohjoisosissa sovellettavia kokoluokkia olisi tarkasteltava uudelleen. Tällainen uudelleentarkastelu johtaa asetuksen (EY) N:o 104/2000 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen kaupan pitämistä koskevien vaatimusten muuttumiseen.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2406/96 liitteessä II olevaa pohjoisen leveyspiirin 59° 30' pohjoispuolella pyydettyyn ja aluksesta purettuun silakkaan (Clupea harengus) sovellettavaa kokoluokkaa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2) EYVL L 334, 23.12.1996, s. 1.

(3) EYVL L 298, 25.11.2000, s. 1.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>