32001R2414

Neuvoston asetus (EY) N:o 2414/2001, annettu 7 päivänä joulukuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 327 , 12/12/2001 s. 0001 - 0002


Neuvoston asetus (EY) N:o 2414/2001,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2001,

luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 alakohdan b alakohdan i alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 539/2001(2) mukaan Romania kuuluu niiden maiden joukkoon, joiden kansalaiset vapautetaan viisumivaatimuksesta, mutta edellytyksenä sille, että viisumivapautta aletaan soveltaa Romanian kansalaisiin on, että neuvosto tekee asiasta myöhemmin päätöksen. Päätös on määrä tehdä asianmukaiset suositukset sisältyvän kertomuksen pohjalta, joka komission tuli antaa neuvostolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2001.

(2) Komissio toteaa 29 päivänä kesäkuuta 2001 antamassaan kertomuksessa, että Romania on kiistattomasti kehittänyt alueeltaan lähtöisin olevien henkilöiden laittoman maahanmuuton torjumista, viisumipolitiikkaansa ja tarkastuksia rajoillaan. Lisäksi komission kertomuksessa esitetään Romanian tällä alalla antamat sitoumukset. Kertomuksen päätelmissä komissio suosittelee neuvostolle, että viisumivapautta aletaan soveltaa Romanian kansalaisten osalta 1 päivästä tammikuuta 2002 lähtien.

(3) Viisumivapautuksen soveltamiseksi Romanian kansalaisiin asetuksesta (EY) N:o 539/2001 on poistettava säännökset, joiden tarkoituksena on viisumivaatimuksen tilapäinen jatkaminen.

(4) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan 1 artiklan mukaisesti Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät osallistu tämän asetuksen antamiseen. Tämän asetuksen säännöksiä ei näin ollen sovelleta Irlantiin eikä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, tämän rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(5) Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan kannalta tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY(3) 1 artiklan B kohdassa tarkoitetulla alalla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 539/2001 seuraavasti:

1) Korvataan johdanto-osan 12 kappale seuraavasti: "(12) Tällä asetuksella säädetään täydellisestä yhdenmukaistamisesta, joka koskee niitä kolmansia maita, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niitä kolmansia maita, joiden kansalaiset on vapautettu tästä vaatimuksesta.".

2) Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti: "Liitteen II luettelossa mainittujen maiden kansalaiset vapautetaan 1 kohdassa säädetystä vaatimuksesta kun kyse on kokonaiskestoltaan enintään kolmen kuukauden oleskelusta.".

3) Korvataan 8 artikla seuraavasti: " 8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.".

4) Poistetaan liitteestä II seuraavat kohdat:

- Romanian kohdalle merkitty asteriski,

- alaviite, joka liittyy 8 artiklan 2 kohtaan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Verwilghen

(1) Lausunto annettu 29. marraskuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1.

(3) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.