32001R2299

Komission asetus (EY) N:o 2299/2001, annettu 26 päivänä marraskuuta 2001, maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 800/1999 ja maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1291/2000 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 308 , 27/11/2001 s. 0019 - 0020


Komission asetus (EY) N:o 2299/2001,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2001,

maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 800/1999 ja maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1291/2000 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1666/2000(2), ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan 11 kohdan, sekä maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annettujen muiden asetusten vastaavat säännökset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden vientiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 26 päivänä marraskuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2298/2001(3) 3 artiklassa säädetään, että elintarvikeavun puitteissa toteutettu vienti, johon haetaan tukea, edellyttää ennakkovahvistuksen sisältävien vientitodistusten esittämistä. Tämän vuoksi on syytä mukauttaa komission asetuksen (EY) N:o 800/1999(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 90/2001(5), ja komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1095/2001(7), asiaa koskevia säännöksiä.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti todistuksia ei vaadita tietyiltä toimilta, esimerkiksi asetuksen (EY) N:o 800/1999 36, 40 ja 44 artiklassa tarkoitetuilta toimilta. Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 24 artiklan 1 kohdassa oleva viittaus mainittujen toimien osalta vaadittaviin todistuksiin on näin ollen perusteeton, joten se on poistettava.

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asianomaisten hallintokomiteoiden lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 800/1999 4 artiklan 1 kohta seuraavasti: "Tuen maksamisen edellytyksenä on tuen ennakkovahvistuksen sisältävän vientitodistuksen esittäminen, lukuun ottamatta tavaroiden vientiä.

Tuen saamiseksi ei kuitenkaan vaadita todistusta:

- jos viedyt määrät vienti-ilmoitusta kohden ovat pienemmät tai yhtä suuret kuin asetuksen (EY) N:o 1291/2000 liitteessä III esitetyt määrät,

- 6, 36, 40, 44 ja 45 artiklassa sekä 46 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa,

- jos toimitusten määräpaikkana ovat kolmansiin maihin asettuneet jäsenvaltioiden asevoimat."

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1291/2000 seuraavasti:

1) Korvataan 16 artikla seuraavasti: " 16 artikla

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä tehdyn maataloussopimuksen 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua elintarvikeapua koskevan toimenpiteen toteuttamiseksi laadittavien tuen ennakkovahvistuksen sisältävien todistushakemusten ja todistusten 20 kohtaan on merkittävä vähintään yksi seuraavista maininnoista:

- Certificado GATT - Ayuda alimentaria

- GATT-licens - fødevarehjælp

- GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe

- Πιστοποιητικό GATT - επισιτιστική βοήθεια

- Licence under GATT - food aid

- Certificat GATT - aide alimentaire

- Titolo GATT - Aiuto alimentare

- GATT-certificaat - Voedselhulp

- Certificado GATT - ajuda alimentar

- GATT-todistus - elintarvikeapu

- GATT-licens - livsmedelsbistånd.

Määrämaa ilmoitetaan 7 kohdassa. Tämä todistus on voimassa ainoastaan mainitun elintarvikeavun puitteissa toteutettavan viennin osalta."

2) Korvataan 24 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti: "b) vientitodistuksen tai vientituen ennakkovahvistustodistuksen osalta ilmoituksen:

- viennistä, tai

- tuotteiden asettamisesta johonkin asetuksen (ETY) N:o 565/80 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuista menettelyistä."

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) Ks. tämän virallisen lehden sivu 16.

(4) EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11.

(5) EYVL L 14, 18.1.2001, s. 22.

(6) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(7) EYVL L 150, 6.6.2001, s. 25.