32001R2031

Komission asetus (EY) N:o 2031/2001 annettu 6 päivänä elokuuta 2001, tariffi-ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 279 , 23/10/2001 s. 0001 - 0944


I

(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2031/2001,

annettu 6 päivänä elokuuta 2001,

tariffi-ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87(1)ja erityisesti sen 9 ja 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksella (ETY) N:o 2658/87 perustettiin tavaranimikkeistö, jäljempänä"yhdistetty nimikkeistö", joka vastaa niin yhteisen tullitariffin, yhteisön ulkomaankaupan tilastojen kuin muidenkin, tavaroiden tuontia ja vientiä koskevien yhteisön politiikkojen tarpeita.

(2) Yhdistetty nimikkeistö on esitetty asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I yhdessä autonomisten tullien ja sopimustullien sekä tilastollisten paljousyksikköjen kanssa.

(3) On aiheellista nykyaikaistaa ja yksinkertaistaa liite I sisämarkkinoiden lainsäädännön yksinkertaistamista koskevassa SLIM-aloitteessa esitetyn mukaisesti.

(4) On tarpeen muuttaa yhdistettyä nimikkeistöä seuraavien seikkojen huomioon ottamiseksi:

1) tulliyhteistyöneuvoston 25 päivänä kesäkuuta 1999 antaman suosituksen mukaiset muutokset harmonoidun järjestelmän nimikkeistöön ja niistä aiheutuvat seuraukset yhteiseen tullitariffiin;

2) muutokset tilastointiin ja kauppapolitiikkaan liittyvissä vaatimuksissa;

3) teknologian tai kaupan alan kehitys; ja

4) tarve mukauttaa tai selkeyttää tekstejä.

(5) Liitteeseen I sisältyy tullin määrän tarkistukset, jotka ovat seurausta neuvoston vahvistamista säädöksistä, erityisesti Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986-1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22 päivänä joulukuuta 1994 tehty neuvoston päätös 94/800/EY(2), sekä neuvoston tai komission vahvistamista säädöksistä (3).

(6) Komissio antaa 12 artiklan mukaisesti asetuksen, johon sisältyy yhdistetyn nimikkeistön täydellinen toisinto sekä autonomisten tullien ja sopimustullien määrät neuvoston tai komission toteuttamien toimenpiteiden mukaisina. Asetus julkaistaan viimeistään 31 päivänä lokakuutaEuroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, ja sitä sovelletaan seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä elokuuta 2001.

Komission puolesta

Frederik BOLKESTEIN

Komission jäsen

(1) EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1264/2000 (EYVL L 144, 17.6.2000, s. 6).

(2) EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1.

(3) Tämän asetuksen liitteeseen I sisältyvät seuraavista säädöksistä johtuvat muutokset:

- neuvoston päätös 96/611/EY, tehty 16 päivänä syyskuuta 1996 (EYVL L 271, 24.10.1996, s. 31),

- neuvoston päätökset 97/359/EY ja 97/360/EY, tehty 24 päivänä maaliskuuta 1997 (EYVL L 155, 12.6.1997, s. 1),

- neuvoston asetus (EY) N:o 2216/97, annettu 3 päivänä marraskuuta 1997 (EYVL L 305, 8.11.1997, s. 1),

- neuvoston asetus (EY) N:o 1110/1999, annettu 10 päivänä toukokuuta 1999 (EYVL L 135, 29.5.1999, s. 1),

- neuvoston asetus (EY) N:o 2559/2000, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000 (EYVL L 293, 22.11.2000, s. 1),

- komission asetus (EY) N:o 1229/2001, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2001 (EYVL L 168, 23.6.2001, s. 5),

- komission asetus (EY) N:o 1230/2001, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2001 (EYVL L 168, 23.6.2001, s. 6),

- komission asetus (EY) N:o 1776/2001, annettu 7 päivänä syyskuuta 2001 (EYVL L 240, 8.9.2001, s. 3),

- komission asetus (EY) N:o 1777/2001, annettu 7 päivänä syyskuuta 2001 (EYVL L 240, 8.9.2001, s. 4),

- komission asetus (EY) N:o 1783/2001, annettu 10 päivänä syyskuuta 2001 (EYVL L 241, 11.9.2001, s. 7),

LIITE I

YHDISTETTY NIMIKKEISTÖ

SISÄLTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

ENSIMMÄINEN OSA

JOHDANTOMÄÄRÄYKSET

I OSASTO

YLEISSÄÄNNÖT

A.Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt

Tavarat luokitellaan yhdistettyyn nimikkeistöön seuraavien periaatteiden mukaisesti.

1. Nimikkeistön jaksojen, ryhmien tai alaryhmien otsikot ovat ainoastaan ohjeellisia; oikeudellisesti luokittelu määräytyy nimikkeiden sekä asianomaisten jaksojen tai ryhmien huomautusten sanamuodon mukaisesti ja, jollei näistä nimikkeistä ja huomautuksista muuta johdu, seuraavien sääntöjen mukaisesti.

2. a) Nimikkeessä oleva tavaraa koskeva viittaus tarkoittaa tätä tavaraa myös epätäydellisenä tai viimeistelemättömänä, jos sillä tullille esitettäessä on täydellisen tai valmiin tavaran olennaiset ominaisuudet. Viittaus tarkoittaa myös tätä tavaraa täydellisenä tai valmiina taikka tavaraa, jota edellä olevien määräysten mukaan on pidettävä täydellisenä tai valmiina, jos se esitetään tullille kokoamattomana tai osiinsa purettuna.

b) Nimikkeessä oleva ainetta koskeva viittaus tarkoittaa tätä ainetta sellaisenaan tai sekoitettuna taikka yhdistettynä muihin aineisiin. Viittaus tiettyä ainetta oleviin tavaroihin tarkoittaa tavaroita, jotka ovat kokonaan tai osaksi kyseistä ainetta. Useammasta kuin yhdestä aineesta koostuvat tavarat on luokiteltava 3 säännön periaatteiden mukaisesti.

3. Jos tavarat 2 säännön b alakohdan mukaan tai muutoin olisi luokiteltava kahteen tai useampaan nimikkeeseen, ne luokitellaan seuraavasti.

a) Tavaran kuvaukseltaan yksityiskohtaisinta nimikettä on sovellettava ennen yleisempiä nimikkeitä. Jos kuitenkin kahdessa tai useammassa nimikkeessä kussakin tarkoitetaan ainoastaan osaa sekoitettujen tai kokoonpantujen tavaroiden sisältämistä aineista tai ainoastaan osaa vähittäismyyntiä varten pakattujen sarjojen sisältämistä tavaroista, näitä sekoitetun tai kokoonpannun tavaran nimikkeitä on pidettävä yhtä yksityiskohtaisina, vaikka tavara kuvattaisiin jossakin niistä täydellisemmin tai täsmällisemmin.

b) Jos sekoitettuja, eri aineista koostuvia tai eri tavaroista kokoonpantuja tavaroita ja vähittäismyyntiä varten pakattujen sarjojen sisältämiä tavaroita ei voida luokitella 3 säännön a alakohdan mukaan, ne luokitellaan sen aineen tai tavaran mukaan, joka antaa tavaroille niiden olennaisen luonteen, jos tällaista perustetta voidaan soveltaa.

c) Jos tavaroita ei voida luokitella 3 säännön a tai b alakohdan mukaan, ne luokitellaan kyseeseen tulevista nimikkeistä numerojärjestyksessä viimeiseen.

4. Tavarat, joita ei voida luokitella edellä olevien sääntöjen mukaan, luokitellaan lähinnä samankaltaisten tavaroiden nimikkeeseen.

5. Edellä olevien määräysten lisäksi jäljempänä mainittuihin tavaroihin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a) Kameralaukut, soittimien kotelot ja laukut, asekotelot, piirustuskojekotelot, kaulakorukotelot ja niiden kaltaiset pitkäaikaiskäyttöön soveltuvat, tiettyä tavaraa tai tavaralajitelmaa varten erityisesti muotoillut tai sovitetut säilytysesineet, jotka esitetään tullille niiden tavaroiden kanssa, joita varten ne on tarkoitettu, luokitellaan kuten nämä tavarat, jos ne tavallisesti myydään näiden tavaroiden kanssa. Tämä sääntö ei kuitenkaan koske säilytysesineitä, jotka antavat kokonaisuudelle sen olennaisen luonteen.

b) Jollei 5 säännön a alakohdan määräyksistä muuta johdu, tavaroita sisältävät pakkauspäällykset ja pakkausaineet(1)luokitellaan kuten nämä tavarat, jos niitä tavallisesti käytetään tällaisten tavaroiden pakkaamiseen. Tämä määräys ei kuitenkaan ole velvoittava, jos pakkauspäällykset tai pakkausaineet selvästi soveltuvat toistuvaan käyttöön.

6. Oikeudellisesti tavaroiden luokittelu kunkin nimikkeen alanimikkeisiin määräytyy näiden alanimikkeiden ja niiden huomautusten sanamuodon sekä soveltuvin osin edellä olevien sääntöjen mukaisesti, ottaen kuitenkin huomioon, että ainoastaan samantasoiset alanimikkeet ovat keskenään vertailukelpoisia. Jollei toisin määrätä, tätä sääntöä sovellettaessa otetaan huomioon myös kyseisten jaksojen ja ryhmien huomautukset.

B.Yleiset tullisäännöt

1. Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen sopimuspuolina olevista maista tuoduista alkuperätavaroista tai niistä maista tuoduista alkuperätavaroista, joiden kanssa Euroopan yhteisö on tehnyt suosituimmuustullikohtelua koskevan lausekkeen sisältäviä sopimuksia, kannetaan tullitaulukon 3 sarakkeessa ilmoitettuja sopimustulleja. Jollei toisin määrätä, näitä sopimustulleja kannetaan myös muista kuin edellä tarkoitetuista tavaroista, jotka on tuotu kolmannesta maasta.

Tullitaulukon 3 sarakkeessa esitettyjä sopimustulleja sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.

Autonomisia tulleja kannetaan silloin, kun ne ovat sopimustulleja alhaisempia; tällaiset autonomiset tullit ilmoitetaan alaviitteissä.

2. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta, kun tiettyjen maiden alkuperätavaroille on määrätty erityiset autonomiset tullit tai kun tavaroista voidaan kantaa sopimusperusteisia etuustulleja.

3. Edellä 1 ja 2 kohta eivät estä jäsenvaltioita kantamasta muita kuin yhteisen tullitariffin tulleja, jos tällaisten tullien kanto on perusteltua yhteisön oikeuden mukaan.

4. Prosenttilukuina ilmoitetut tullit ovat arvotulleja.

5. Merkinnällä"EA"tarkoitetaan, että kyseisistä tavaroista kannetaan liitteen 1 määräysten mukaisesti määritettyä maatalouden maksuosaa.

6. Merkinnöillä"AD S/Z"ja"AD F/M"tarkoitetaan 17-19 ryhmän kohdalla, että enimmäistulliin sisältyy sekä arvotulli että tietynlaisista sokereista tai jauhoista kannettava lisätulli. Tämä tulli vahvistetaan liitteen 1 määräysten mukaisesti.

7. Tullitaulukon 22 ryhmän merkinnällä"[fmxeuro]/% vol/hl"tarkoitetaan, että euroina ilmoitettava paljoustulli on laskettava kutakin alkoholin tilavuusprosenttia varten hehtolitraa kohti. Siten juomasta, jonka alkoholin tilavuusprosentti on 40, kannetaan tullia seuraavasti:

- 1 [fmxeuro]/% vol/hl = 1 [fmxeuro] × 40, jolloin tulli on 40 [fmxeuro] hehtolitraa kohti, tai

- 1 [fmxeuro]/% vol/hl + 5 [fmxeuro]/hl = 1 [fmxeuro] × 40 + 5 [fmxeuro], jolloin tulli on 45 [fmxeuro] hehtolitraa kohti.

Myös merkinnällä"MIN"(esimerkiksi"1,6 [fmxeuro]/% vol/hl MIN 9 [fmxeuro]/hl") tarkoitetaan, että edellä mainitun säännön mukaisesti laskettua tullia on verrattava pienimpään tulliin (esimerkiksi"9 [fmxeuro]/hl"), ja näistä suurempaa tullia on kannettava.

C.Nimikkeistöön ja tulleihin sovellettavat yleissäännöt

1. Jollei toisin määrätä, tullausarvoja koskevia määräyksiä sovelletaan arvotullien suuruuden määrittämisen lisäksi sen arvon määrittämiseen, jonka perusteella tietyt nimikkeet tai alanimikkeet määritellään.

2. Jos tavaroista kannetaan tullia painon mukaan, niiden tullinalaisella painolla ja painolla, jonka mukaan tietyt nimikkeet tai alanimikkeet määritellään, tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "bruttopaino"tavaran ja kaikkien sen säilytysesineiden tai pakkausaineiden taikka pakkauspäällysten yhteenlaskettua painoa;

b) "nettopaino"tai"paino"pelkkää tavaran painoa ilman minkäänlaisia säilytysesineitä tai pakkauspäällyksiä taikka pakkausaineita.

3. Muita jäsenvaltioita kuin neuvoston asetuksessa (EY) N:o 974/98(2)määriteltyjä osallistuvia jäsenvaltioita (jäljempänä osallistumattomat jäsenvaltiot) koskeva euron kansallisina valuuttoina ilmaistava vasta-arvo vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92(3)18 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 82/97(4).

II OSASTO

ERITYISMÄÄRÄYKSET

A.Tavarat tiettyjä laiva-, vene-ja muita alusluokkia sekä poraus-tai tuotantolauttoja varten

1. Tullit suspendoidaan sellaisten tavaroiden osalta, jotka on tarkoitettu käytettäviksi seuraavassa taulukossa luetelluissa laivoissa, veneissä tai muissa aluksissa niiden rakennus-, korjaus-, huolto-tai muutostarkoituksessa, ja näiden alusten varustamiseen tai niihin kiinnitettäväksi käytettävien tavaroiden osalta.

2. Tullit suspendoidaan seuraavien tavaroiden osalta:

a) tavarat, jotka on tarkoitettu asennettaviksi poraus-tai tuotantolautoille, jotka ovat:

1) kiinteitä, alanimikkeeseen kuuluvia ja jäsenvaltioiden aluemerelle tai aluemeren ulkopuolelle sijoitettuja,

2) uivia tai upotettavia, alanimikkeeseen 8905 20 kuuluvia,

näiden rakentamista, korjausta, huoltoa tai muutostöitä varten, sekä tällaisten lauttojen varustamiseen käytettävät tavarat.

Poraus-ja tuotantolautoille asennettaviksi tarkoitettuina on pidettävä myös sellaisia tavaroita kuin moottorien polttoaineita, voiteluaineita ja kaasuja, jotka ovat välttämättömiä lautoilla väliaikaisesti käytettävien koneiden ja laitteiden toiminnalle, jotka eivät ole lautan kiinteitä osia ja joita käytetään lautoilla rakentamis-, korjaus-, huolto-ja muutostyö-tai varustamistarkoituksessa;

b) putket, johdot, kaapelit ja niiden liitoskappaleet, joiden avulla nämä poraus-tai tuotantolautat yhdistetään mantereeseen.

>TAULUKON PAIKKA>

3. Näitä suspensioita sovelletaan asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä määrätyin edellytyksin näiden tavaroiden käyttötarkoituksen tullitarkastuksen mahdollistamiseksi.

B.Siviili-ilma-alukset ja niissä käytettävät tavarat

1. Tullia ei kanneta:

- siviili-ilma-aluksista,

- tietyistä siviili-ilma-aluksissa käytettäväksi tarkoitetuista ja niihin rakentamisen, korjauksen, huollon, uudelleenrakentamisen, muutostöiden tai valmistuksen aikana asennettavista tavaroista,

- maassa sijaitsevista siviilikäyttöön tarkoitetuista lentoharjoittelulaitteista ja niiden osista.

Nämä tavarat luokitellaan alanimikkeisiin(5), jotka on varustettu seuraavalla alahuomautuksella:

"Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 291-300 artikla (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 71) myöhemmin tehtyine muutoksineen). Ks. myös johdantomääräysten II osaston B erityismääräys."

2. Sovellettaessa 1 kohtaa ilmaisulla"siviili-ilma-alukset"tarkoitetaan muita kuin jäsenvaltioissa sotilaskäytössä tai vastaavassa käytössä olevia ja sotilaskäyttöön tai vastaavaan käyttöön rekisteröityjä ilma-aluksia.

3. Sovellettaessa 1 kohdan toista luetelmakohtaa ilmaisulla"siviili-aluksissa käytettävät"tarkoitetaan kaikissa alanimikkeissä(6)) myös tavaroita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi siviilikäytössä olevissa, maassa tapahtuvaan lentoharjoitteluun tarkoitetuissa laitteissa.

C.Farmaseuttiset tuotteet

1. Tullittomuus myönnetään seuraaviin ryhmiin kuuluville farmaseuttisille tuotteille:

i) liitteessä 3 luetellut lääkeaineet, joilla on CAS RN-numero (Chemical Abstracts Service Registry Number) ja Maailman terveysjärjestön (WHO) antama yhteisen kansainvälisen nimistön (INN) mukainen nimi;

ii) liitteen 3 INN-nimen ja liitteen 4 prefiksin tai suffiksin yhdistelmällä nimetyt INN-aineiden suolat, esterit ja hydraatit, jos nämä tuotteet voidaan luokitella samaan 6-numeroiseen HS-nimikkeeseen kuin vastaava INN-aine;

iii) liitteessä 5 luetellut INN-aineiden suolat, esterit ja hydraatit, joita ei voida luokitella samaan 6-numeroiseen HS-nimikkeeseen kuin vastaava INN-aine;

iv) liitteessä 6 luetellut, kemiallisella nimellä ja CAS RN-numerolla yksilöidyt farmaseuttiset välituotteet, joita käytetään farmaseuttisten lopputuotteiden valmistukseen.

2. Erityistapaukset:

i) INN-aineisiin kuuluvat ainoastaan ne aineet, jotka esiintyvät Maailman terveysjärjestön (WHO) julkaisemissa suositettujen tai ehdotettujen INN-nimien luetteloissa. Kun INN-nimi kattaa vähemmän aineita kuin CAS RN-numero, ainoastaan INN-nimen kattamat aineet ovat tullittomia;

ii) kun liitteen 3 tai 6 tuote on yksilöity tietyn isomeerin CAS RN-numerolla, ainoastaan tämä isomeeri voidaan vapauttaa tulleista;

iii) INN-aineiden kaksoisjohdannaiset (suolat, esterit ja hydraatit), jotka on nimetty liitteen 3 INN-nimen ja liitteen 4 prefiksin tai suffiksin yhdistelmällä, vapautetaan tulleista, jos ne voidaan luokitella samaan 6-numeroiseen HS-nimikkeeseen kuin vastaava INN-aine;

esimerkki: alaniinin metyyliesteri, suolahappo;

iv) kun liitteen 3 INN-aine on suola (tai esteri), millekään muulle INN-ainetta vastaavan hapon suolalle (tai esterille) ei myönnetä tullittomuutta;

esimerkki: oksprenoaattikalium (INN): tullviton

oksprenoaattinatrium: tullvinalainen.

D.Kiinteä tulli

1. Kiinteä 3,5 prosentin suuruinen arvotulli kannetaan tavaroista:

- jotka sisältyvät yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle lähettämiin tavaralähetyksiin

tai

- jotka sisältyvät matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin,

jos on kyse muusta kuin kaupallisesta tuonnista.

Kiinteää 3,5 prosentin suuruista tullia kannetaan, jos tuontitullin alaisten tavaroiden arvo on enintään 350 euroa tavaralähetystä tai matkustajaa kohti.

Kiinteää tullia ei kanneta 24 ryhmään kuuluvista tavaroista, joita sisältyy tavaralähetykseen tai matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin enemmän kuin kutakin tapausta varten säädetään asetuksen (ETY) N:o 918/83(7)sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 355/94(8), 31 tai 46 artiklassa.

2. Muuksi kuin kaupalliseksi tuonniksi katsotaan:

a) yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle lähettämien tavaralähetysten sisältämien tavaroiden tuonti, jos tavaralähetykset:

- ovat satunnaisia,

- sisältävät yksinomaan tavaroita, jotka on tarkoitettu vastaanottajien tai näiden perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön ja joiden luonne tai määrä ei ilmennä kaupallista tarkoitusta, ja

- suuntautuvat lähettäjältä vastaanottajalle ilman maksua;

b) matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tavaroiden tuonti, joka:

- on satunnaista, ja

- sisältää yksinomaan tavaroita, jotka on tarkoitettu matkustajien tai näiden perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön tai lahjoiksi ja joiden luonne tai määrä ei ilmennä kaupallista tarkoitusta.

3. Kiinteää tullia ei kanneta tavaroista, jotka tuodaan maahan 1 ja 2 kohdassa määritellyin edellytyksin, jos asianomainen henkilö ennen kiinteän tullin kantamista pyytää, että tavaroista kannetaan niiden varsinaiset tullit. Tällöin kaikista maahantuoduista tavaroista kannetaan niiden varsinaiset tuontitullit, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 918/83 29-31 sekä 45-49 artiklassa säädettyä tullittomuutta.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa ilmaisulla"tuontitullit"tarkoitetaan sekä tulleja ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja ja muita tuonnissa kannettavia maksuja, joista määrätään yhteisen maatalouspolitiikan tai tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavien erityisten järjestelyjen perusteella.

4. Jäsenvaltiot voivat pyöristää rahamäärän, joka saadaan muunnettaessa 350 euroa kansallisiksi valuutoiksi.

5. Osallistumattomat jäsenvaltiot voivat säilyttää muuttamattomana 350 euroa kansallisina valuuttoina ilmaistavan vasta-arvon, jos se asetuksen (ETY) N:o 2913/92 18 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyssä vuosittaisessa tarkistuksessa ennen 4 kohdassa tarkoitettua pyöristämistä muuttuu vähemmän kuin 5 prosenttia tai pienenee.

E.Säilytysesineet, pakkauspäällykset ja pakkausaineet

Seuraavia määräyksiä sovelletaan 5 yleisen tulkintasäännön a ja b alakohdassa tarkoitettuihin säilytysesineisiin tai pakkauspäällyksiin ja pakkausaineisiin, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen samanaikaisesti kuin niihin pakatut tavarat tai tavarat, joiden kanssa ne esitetään tullille.

1. Kun säilytysesineet tai pakkauspäällykset ja pakkausaineet 5 yleisen tulkintasäännön mukaisesti luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin tavarat, joiden kanssa ne esitetään tullille:

a) niistä kannetaan sama tulli kuin tavaroista:

- kun tavarat ovat arvotullin alaisia,

tai

- kun ne lasketaan mukaan tavaroiden tullinalaiseen painoon;

b) ne ovat tullittomia:

- kun tavarat ovat tullittomia,

tai

- kun tavaroista kannetaan tullia muun kuin painon tai arvon perusteella,

tai

- kun säilytysesineiden tai pakkauspäällysten taikka pakkausaineiden painoa ei lasketa mukaan tavaroiden tullinalaiseen painoon.

2. Kun 1 kohdan a ja b alakohdan mukaiset säilytysesineet tai pakkauspäällykset taikka pakkausaineet sisältävät useita erilajisia tavaroita tai ne esitetään tullille yhdessä useiden tällaisten tavaroiden kanssa, säilytysesineiden tai pakkauspäällysten taikka pakkausaineiden paino ja arvo niiden tullinalaisen painon tai arvon määrittämiseksi jaetaan suhteessa kaikkien kyseisten tavaroiden painoon tai arvoon.

F.Tavaroiden luonteen perusteella myönnettävä edullinen tullikohtelu

1. Edullinen tullikohtelu voidaan myöntää tietyin edellytyksin seuraaville tavaroille niiden luonteen perusteella:

- ravinnoksi soveltumattomat tavarat,

- kylvösiemenet,

- sovittamaton seulakangas,

- tietyt tuoreet syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, juustofonduet, tokajinviini, tupakka ja nitraatit.

Nämä tavarat kuuluvat alanimikkeisiin(9), jotka on varustettu seuraavalla alaviitteellä:"Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava johdantomääräysten II osaston F kohdassa säädettyjä edellytyksiä".

2. Ravinnoksi soveltumattomat tavarat, joille myönnetään edullinen tullikohtelu niiden luonteen perusteella, luetellaan liitteessä 8 sen nimikkeen kohdalla, johon ne luokitellaan; näiden tavaroiden osalta mainitaan käytettävien denaturointiaineiden nimi ja käytettävä määrä. Näiden tavaroiden oletetaan olevan ravinnoksi soveltumattomia, kun denaturoitavan tuotteen ja denaturointiaineen seos on tasakoosteinen ja niiden erottaminen toisistaan on taloudellisesti kannattamatonta.

3. Jäljempänä luetellut tavarat luokitellaan asianomaisiin kylvösiemeniä koskeviin alanimikkeisiin edellyttäen, että ne täyttävät asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä säädetyt edellytykset:

- kylvösiemeneksi tarkoitettu sokerimaissi, spelttivehnä, hybridimaissi, riisi ja durra: neuvoston direktiivi 66/402/ETY(10),

- kylvösiemeneksi tarkoitetut perunat: neuvoston direktiivi 66/403/ETY(11),

- kylvösiemeneksi tarkoitetut öljysiemenet ja-hedelmät: neuvoston direktiivi 69/208/ETY(12).

Maataloussäännösten soveltamisalan ulkopuolelle jäävälle sokerimaissille, spelttivehnälle, hybridimaissille, riisille, hybrididurralle tai öljysiemenille ja-hedelmille myönnetään kuitenkin edullinen tullikohtelu niiden luonteen perusteella, jos osoitetaan kiistatta, että kyseiset tuotteet on tarkoitettu kylvösiemeniksi.

4. Edullinen tullikohtelu myönnetään sovittamattomalle seulakankaalle, jos kyseisessä tavarassa on pysyvä merkintä, josta käy ilmi, että se on tarkoitettu seulomiseen tai vastaavaan teolliseen tarkoitukseen.

5. Edullinen tullikohtelu myönnetään tietyille tuoreille syötäviksi tarkoitetuille viinirypäleille, juustofondueille, tokajinviinille, tupakalle ja nitraateille, jos yhdessä asianomaisten tavaroiden kanssa esitetään niitä koskeva asianmukaisesti vahvistettu todistus, johon on liitetty kauppalaskut, joihin on merkitty yhden tai useamman asianomaisen todistuksen numero. Todistusten mallit ja niiden antamista koskevat säännökset ovat liitteessä 9.

Huomautus

Tullitaulukon 1 sarakkeessa hakasulkuihin asetettu nimikenumero kertoo, että kyseinen nimike on poistettu (esim. nimike [ 1519 ]).

MERKIT, LYHENTEET JA MERKINNÄT

[starf ] viittaa uusiin koodinumeroihin

[squf ] viittaa edellisenä vuonna erisisältöisinä käytettyihin koodinumeroihin

AD F/M jauhoista kannettava lisätulli

AD S/Z sokerista kannettava lisätulli

b/f pullo

EA maatalouden maksuosa

[fmxeuro] Euro

INN yhteisen kansainvälisen nimistön mukainen nimi (international non-proprietary name)

INNM yhteisen kansainvälisen muutetun nimistön mukainen nimi (international non-proprietary name modified)

ISO Kansainvälinen standardointijärjestö (International Organization for Standardization)

Kbit 1024bittiä

kg/br kilogramma(a), bruttopaino

kg/net kilogramma(a), nettopaino

kg/net eda kilogramma(a), valutettu nettopaino

100 kg/net mas 100 kilogrammaa, netto kuiva-ainepaino

MAX suurin arvo

Mbit 1048576bittiä

MIN pienin arvo

ml/g millilitraa grammaa kohti

RON tutkimusoktaaniluku

PALJOUSYKSIKÖT

c/k karaatti(a) (1 karaatti = 2 × 10 - 4 kg)

ce/el kennojen lukumäärä

ct/l kantokyky tonneina(13)

g gramma(a)

gi F/S gramma(a) halkeamiskelpoisia isotooppeja

GT aluksen bruttovetoisuus

kg C 5H 14CINO kilogramma(a) koliinikloridi(a)

kg H 2O 2 kilogramma(a) vetyperoksidia

kg K 2O kilogramma(a) kaliumoksidia

kg KOH kilogramma(a) kaliumhydroksidia (kaustista kaliumia)

kg met.am. kilogramma(a) metyyliamiineja

kg N kilogramma(a) typpeä

kg NaOH kilogramma(a) natriumhydroksidia (kaustista soodaa)

kg/net eda kilogramma(a), valutettu nettopaino

kg P 2O 5 kilogramma(a) difosforipentoksidia

kg 90 % sdt kilogramma(a) 90-prosenttisesti kuivaa ainetta

kg U kilogramma(a) uraania

1000 kWh tuhat kilowattituntia

l litra(a)

1000 l tuhat litraa

l alc. 100 % litra(a) puhdasta (100 %) alkoholia

m metri(ä)

m 2 neliömetri(ä)

m 3 kuutiometri(ä)

1000 m 3 tuhat kuutiometriä

pa parien lukumäärä

p/st kappalemäärä

100 p/st sata kappaletta

1000 p/st tuhat kappaletta

TJ terajoule(a) (bruttolämpöarvo)

TOINEN OSA

TULLITAULUKKO

I JAKSO

ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET

Huomautuksia

1. Jollei toisin määrätä, tässä jaksossa tarkoitetaan maininnalla tietystä eläinsuvusta tai-lajista myös saman suvun tai lajin nuoria yksilöitä.

2. Jollei toisin määrätä, kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan maininnalla"kuivatuista"tuotteista myös dehydratoituja, haihduttamalla kuivattuja tai pakastekuivattuja tuotteita.

1 RYHMÄ

ELÄVÄT ELÄIMET

Huomautus

1. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki elävät eläimet, lukuun ottamatta:

a) nimikkeiden 0301 , 0306 ja 0307 kaloja, äyriäisiä, nilviäisiä ja muita vedessä eläviä selkärangattomia;

b) mikro-organismiviljelmiä ja muita nimikkeen 3002 tuotteita;

c) nimikkeen 9508 eläimiä.

>TAULUKON PAIKKA>

2 RYHMÄ

LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT

Huomautus

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) sellaiset tuotteet, jotka mainitaan nimikkeissä 0201 - 0208 tai 0210 , ihmisravinnoksi soveltumattomina;

b) eläinten suolet, rakot ja vatsat (nimike 0504 ) eikä eläimenveri (nimike 0511 tai 3002 );

c) eläinrasvat, lukuun ottamatta nimikkeen 0209 tuotteita (15 ryhmä).

Lisähuomautuksia

1. A. Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan:

a) ilmaisulla"nautaeläinten ruhot"alanimikkeissä 0201 10 ja 0202 10 teurastettujen eläinten kokoruhoja, joista on laskettu veri, poistettu sisälmykset ja jotka on nyljetty ja jotka ovat päineen, raajoineen, muine ruhossa kiinni olevine osineen tai niitä ilman. Kun ruhot ovat ilman päätä, pään on oltava katkaistu ruhosta takaraivoluun ja ensimmäisen kaulanikaman välistä. Kun ruhot ovat ilman raajoja, niiden on oltava katkaistut etupolvinivelistä tai kinnernivelistä; ruhossa on oltava etuosa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on enemmän kuin 10 paria kylkiluita;

b) ilmaisulla"nautaeläinten puoliruhot"alanimikkeissä 0201 10 ja 0202 10 tuotetta, joka on saatu halkaisemalla kokoruho symmetrisesti kunkin kaula-, selkä-, lanne-ja ristinikaman keskikohdasta sekä rintalastan ja lonkka-ja häpyluun liitoksen keskikohdasta; puoliruhossa on oltava puoliruhon etuosa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on enemmän kuin 10 kylkiluuta;

c) ilmaisulla"samanruhon neljännekset"alanimikkeissä 0201 20 20 ja 0202 20 10 kokonaisuutta, joka koostuu:

- etuneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa sekä 10 kylkiluuta, sekä takaneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä sekä 3 kylkiluuta, tai

- etuneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa sekä 5 kylkiluuta ja joissa on koko kylki ja rinta irrottamatta, sekä takaneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä sekä 8 poikki leikattua kylkiluuta.

Etuneljännekset ja takaneljännekset, jotka muodostavatsamanruhon neljännekset, on esitettävä tullille yhdessä ja määrältään tasalukuisina; lisäksi etuneljännesten kokonaispainon on oltava sama kuin takaneljännesten kokonaispainon. Lähetyksen kahden osan välinen painoero on kuitenkin sallittu, jos ero ei ole suurempi kuin 5 prosenttia painavamman osan painosta (etuneljännekset tai takaneljännekset);

d) ilmaisulla"erottamattomat etuneljännekset"alanimikkeissä 0201 20 30 ja 0202 20 30 ruhon etuosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on vähintään 4 paria kylkiluita, mutta enintään 10 paria kylkiluita (neljän ensimmäisen kylkiluuparin on oltava kokonaisia, muut voivat olla poikki leikattuja), ohuine kuvelihoineen tai niitä ilman;

e) ilmaisulla"erotetut etuneljännekset"alanimikkeissä 0201 20 30 ja 0202 20 30 puoliruhon etuosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on vähintään 4 kylkiluuta, mutta enintään 10 kylkiluuta (neljän ensimmäisen kylkiluun on oltava kokonaisia, muut voivat olla poikki leikattuja), ohuine kuvelihoineen tai niitä ilman;

f) ilmaisulla"erottamattomat takaneljännekset"alanimikkeissä 0201 20 50 ja 0202 20 50 ruhon takaosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä ja jossa on vähintään 3 paria kokonaisia tai poikki leikattuja kylkiluita, takapotkineen, ohuine kuvelihoineen tai niitä ilman;

g) ilmaisulla"erotetut takaneljännekset"alanimikkeissä 0201 20 50 ja 0202 20 50 puoliruhon takaosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä ja jossa on vähintään 3 kokonaista tai poikki leikattua kylkiluuta, takapotkineen tai ohuine kuvelihoineen taikka niitä ilman;

h) 11. leikatuilla paloilla, joita kutsutaan nimillä"etuneljänneksen selkäosa"(crop) ja"niska ja etuselkä sekä lapa"(chuck and blade) alanimikkeessä 0202 30 50 sellaista etuneljänneksen selkäosaa, johon kuuluu lavan yläosa ja joka on erotettu etuneljänneksestä palana, jossa on vähintään 4, mutta enintään 10 kylkiluuta, leikkaamalla suoraviivaisesti sen kohdan kautta, jossa ensimmäinen kylkiluu liittyy ensimmäiseen rintalastan jaokkeeseen, pallean kiinnityskohtaan saakka kymmenennen kylkiluun kohdalla;

22. leikatuilla paloilla, joita kutsutaan nimellä"rinta"(brisket) alanimikkeessä 0202 30 50 etuneljänneksen alaosaa, johon kuuluvat rinnan kärkiosa ja rinnan keskiosa sekä rintaontelon sisäseinämää sisältävät muut rinnan osat.

B. Tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen A kohdan a-g alakohdissa tarkoitetut tuotteet voidaan esittää tullille selkärankoineen tai ilman sitä.

C. Määritettäessä 1 lisähuomautuksen A kohdassa mainittujen kokonaisten tai poikki leikattujen kylkiluiden lukumäärää, ainoastaan selkärangassa kiinni olevat kylkiluut otetaan huomioon. Jos selkäranka on poistettu, otetaan huomioon vain sellaiset kokonaiset tai poikki leikatut kylkiluut, jotka olisivat muutoin olleet suoraan kiinni selkärangassa.

2. A. Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "ruhot ja puoliruhot"alanimikkeissä 0203 11 10 ja 0203 21 10 teurastettujen kesyjen sikojen ruhoja, joista on laskettu veri ja poistettu sisälmykset, harjakset ja sorkat. Puoliruho saadaan halkaisemalla kokoruho kunkin kaula-, selkä-, lanne-ja ristinikaman kohdalta sekä rintalastan ja lonkka-ja häpyluun liitoksen kohdalta tai sitä pitkin. Nämä ruhot tai puoliruhot voivat olla päineen, leukalihoineen, raajoineen, kylkirasvoineen, munuaisineen, saparoineen, palleoineen tai niitä ilman. Puoliruhot voivat olla myös selkäytimineen, aivoineen, kielineen tai niitä ilman. Emakoiden kokoruhot ja puoliruhot voivat olla nisineen (maitorauhasineen) tai niitä ilman;

b) "kinkku"alanimikkeissä 0203 12 11 , 0203 22 11 , 0210 11 11 ja 0210 11 31 puoliruhon takaosaa (peräosaa) luineen, mutta myös raajoineen, potkineen, kamaroineen, nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman.

Kinkku on erotettu puoliruhosta niin, että siinä on mukana enintään viimeinen lannenikama;

c) "etuosa"alanimikkeissä 0203 19 11 , 0203 29 11 , 0210 19 30 ja 0210 19 60 puoliruhon etupäätä (päänpuoleista osaa) luineen, ilman päätä, mutta myös leukalihoineen, raajoineen, potkineen, kamaroineen, nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman.

Etuosa on katkaistu puoliruhosta niin, että siinä on mukana enintään viides selkänikama.

Etuosan yläosaa (etuselkä), myös lapaluineen ja siihen kiinnittyneine lihaksineen, pidetään selän palana, kun se on erotettu etuosan alaosasta (vatsanpuoleinen osa) leikkaamalla enintään juuri selkärangan alapuolelta;

d) "lapa"alanimikkeissä 0203 12 19 , 0203 22 19 , 0210 11 19 ja 0210 11 39 etuosan alaosaa luineen, myös lapaluineen ja siihen kiinnittyneine lihaksineen, raajoineen, potkineen, kamaroineen, nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman.

Erikseen tullille esitetty lapaluu siihen kiinnittyneine lihaksineen luokitellaan tähän alanimikkeeseen lavan osana;

e) "selkä"alanimikkeissä 0203 19 13 , 0203 29 13 , 0210 19 40 ja 0210 19 70 puoliruhon yläosaa, joka ulottuu ensimmäisestä kaulanikamasta häntänikamiin, luineen, mutta myös sisäfileineen, lapaluineen, nahanalaisine rasvoineen, kamaroineen tai niitä ilman.

Selkä erotetaan puoliruhon alaosasta leikkaamalla juuri selkärangan alapuolelta;

f) "kylki ja kuve"alanimikkeissä 0203 19 15 , 0203 29 15 , 0210 12 11 ja 0210 12 19 puoliruhon alaosaa, joka sijaitsee kinkun ja lavan välissä ja jonka kylkiosaa kutsutaan myös lihaskudosta sisältäväksi silavaksi, myös luuttomana, mutta kamaroineen ja nahanalaisine rasvoineen;

g) "pekonipuolikas"alanimikkeessä 0210 19 10 sian puoliruhoa ilman päätä, poskia, kurkkua, raajoja, saparoa, kylkirasvaa, munuaisia, sisäfileetä, lapaluuta, rintalastaa, selkärankaa, lonkkaluuta ja palleaa;

h) "kinkuton pekonipuolikas"alanimikkeessä 0210 19 10 pekonipuolikasta ilman kinkkua, myös luuttomana;

ij) "etuosaton pekonipuolikas"alanimikkeessä 0210 19 20 pekonipuolikasta ilman etuosaa, myös luuttomana;

k) "keskiosa"alanimikkeessä 0210 19 20 pekonipuolikasta ilman kinkkua ja etuosaa, myös luuttomana.

Alanimikkeeseen kuuluvat myös keskiosasta paloitellut palat, joissa on selän sekä kyljen ja vatsan kudosta luonnollisessa suhteessa paloittelemattomaan keskiosaan nähden.

B. Edellä 2 lisähuomautuksen A kohdan f alakohdassa määritellyt palojen osat kuuluvat samoihin alanimikkeisiin ainostaan, jos niissä on jäljellä kamara ja nahanalainen rasva.

Jos palat, jotka kuuluvat alanimikkeisiin 0210 11 11 ja 0210 11 19 sekä 0210 11 31 , 0210 11 39 , 0210 19 30 ja 0210 19 60 , on leikattu pekonipuolikkaista, joista 2 lisähuomautuksen A kohdan g alakohdassa mainitut luut on jo poistettu, leikkauslinjojen on oltava 2 lisähuomautuksen A kohdan b, c ja d alakohdassa määriteltyjen leikkauslinjojen mukaisia; näiden palojen tai niiden osien on joka tapauksessa sisällettävä luita.

C. Alanimikkeiden 0206 30 30 , 0206 49 20 ja 0210 90 39 on erityisesti sisällettävä kesyn sian päät tai pään puolikkaat, myös ilman aivoja, poskia tai kieltä ja niiden osia.

Pää katkaistaan puoliruhosta seuraavasti:

- kallon suuntaisella suoralla viillolla, tai

- ensin kallon suuntaisella viillolla silmien tasolle ja sitten vinosti pään etuosaan asti, niin että leukalihat jäävät kiinni puoliruhoon.

Poskia, kärsää ja korvia ja päässä olevaa lihaa, erityisesti pään takaosan lihaa, pidetään pään osina. Erikseen tullille esitetyt etuosan luuttoman lihan palat (kaulapalat, leukalihat, tai leukalihat yhdessä kaulapalojen kanssa) kuuluvat kuitenkin alanimikkeeseen 0203 19 55 , 0203 29 55 , 0210 19 51 tai 0210 19 81 tapauksesta riippuen.

D. Alanimikkeissä 0209 00 11 ja 0209 00 19 tarkoitetaan ilmaisulla"siansilava"rasvaista kudosta, jota kerääntyy sian kamaran alle siihen kiinnittyneenä, riippumatta siitä, mistä osasta sikaa rasva on peräisin; rasvaisen kudoksen painon on oltava joka tapauksessa suurempi kuin kamaran paino.

Näihin alanimikkeisiin kuuluu myös siansilava, josta kamara on poistettu.

E. "Kuivattuina tai savustettuina"tuotteina pidetään alanimikkeissä 0210 11 31 , 0210 11 39 , 0210 12 19 sekä 0210 19 60 - 0210 19 89 tuotteita, joissa veden ja proteiinin välinen suhdeluku (typpipitoisuus × 6,25) lihassa on enintään 2,8. Typpipitoisuus määritetään ISO-menetelmän n:o 937- 1978 mukaisesti.

3. A. Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "ruhot"alanimikkeissä 0204 10 , 0204 21 , 0204 30 , 0204 41 , 0204 50 11 ja 0204 50 51 teurastettujen eläinten kokoruhoja, joista on laskettu veri, poistettu sisälmykset ja jotka on nyljetty ja jotka ovat päineen, raajoineen tai muine ruhossa kiinni olevine osineen tai niitä ilman. Kun ruhot ovat ilman päätä, pään on oltava katkaistu ruhosta takaraivoluun ja ensimmäisen kaulanikaman välistä. Kun ruhot ovat ilman raajoja, raajojen on oltava katkaistut etupolvinivelistä tai kinnernivelistä;

b) "puoliruhot"alanimikkeissä 0204 10 , 0204 21 , 0204 30 , 0204 41 , 0204 50 11 ja 0204 50 51 tuotetta, joka on saatu halkaisemalla kokoruho symmetrisesti kunkin kaula-, selkä-, lanne-ja ristinikaman keskikohdasta sekä rintalastan ja lonkka-ja häpyluun liitoksen keskikohdasta;

c) "lyhyet etuneljännekset"alanimikkeissä 0204 22 10 , 0204 42 10 , 0204 50 13 ja 0204 50 53 ruhon etuosaa, rintaosineen tai sitä ilman, mutta kaikkine luineen, lapoineen, kauloineen ja niskan keskiosineen; ruhon etuosa on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa ja siinä on vähintään 5, mutta enintään 7 paria kokonaisia tai poikki leikattuja kylkiluita;

d) "lyhyet etuneljännekset"alanimikkeissä 0204 22 10 , 0204 42 10 , 0204 50 13 ja 0204 50 53 puoliruhon etuosaa, rintaosineen tai sitä ilman, mutta kaikkine luineen, lapoineen, kauloineen ja niskan keskiosineen; puoliruhon etuosa on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa ja siinä on vähintään 5, mutta enintään 7 kokonaista tai poikki leikattua kylkiluuta;

e) "kyljysrivi ja satula"alanimikkeissä 0204 22 30 , 0204 42 30 , 0204 50 15 ja 0204 50 55 ruhosta jäljelle jäävää osaa, kun siitä on erotettu paistit ja lyhyet etuneljännekset, munuaisineen tai niitä ilman. Kyljysrivistä erotetussa satulassa on oltava vähintään 5 lannenikamaa; satulasta erotetussa kyljysrivissä on oltava vähintään 5 paria kokonaisia tai poikkileikattuja kylkiluita;

f) "kyljysrivi ja satula"alanimikkeissä 0204 22 30 , 0204 42 30 , 0204 50 15 ja 0204 50 55 puoliruhosta jäljelle jäävää osaa, kun siitä on erotettu paisti ja lyhyt etuneljännes, munuaisineen tai niitä ilman. Kyljysrivistä erotetussa satulassa on oltava vähintään 5 lannenikamaa; satulasta erotetussa kyljysrivissä on oltava vähintään 5 kokonaista tai katkaistua kylkiluuta;

g) "paistit"alanimikkeissä 0204 22 50 , 0204 42 50 , 0204 50 19 ja 0204 50 59 ruhon takaosaa kaikkine luineen ja raajoineen; paistit on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa kuudennesta lannenikamasta juuri suoliluun alapuolelta tai neljännestä ristinikamasta suoliluun kautta ennen lonkka-ja häpyluun liitoskohtaa;

h) "paistit"alanimikkeissä 0204 22 50 , 0204 42 50 , 0204 50 19 ja 0204 50 59 puoliruhon takaosaa kaikkine luineen ja raajoineen; paisti on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa kuudennesta lannenikamasta juuri suoliluun alapuolelta tai neljännestä ristinikamasta suoliluun kautta ennen lonkka-ja häpyluun liitoskohtaa.

B. Määritettäessä 3 lisähuomautuksen A kohdassa mainittujen kokonaisten tai katkaistujen kylkiluiden lukumäärää, ainoastaan selkärangassa kiinni olevat kylkiluut otetaan huomioon.

4. Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "luulliset siipikarjan palat"alanimikkeissä 0207 13 20 - 0207 13 60 , 0207 14 20 - 0207 14 60 , 0207 26 20 - 0207 26 70 , 0207 27 20 - 0207 27 70 , 0207 35 21 - 0207 35 63 ja 0207 36 21 - 0207 36 63 mainittuja paloja kaikkine luineen;

Edellä alakohdassa a mainitut siipikarjan palat, joiden luista osa on poistettu, kuuluvat alanimikkeeseen 0207 13 70 , 0207 14 70 , 0207 26 80 , 0207 35 79 tai 0207 36 79;

b) "puolikkaat"alanimikkeissä 0207 13 20 , 0207 14 20 , 0207 26 20 , 0207 27 20 , 0207 35 21 , 0207 35 23 , 0207 35 25 , 0207 36 21 , 0207 36 23 ja 0207 36 25 siipikarjan ruhojen puolikkaita, jotka on saatu halkaisemalla ruho pitkittäin selkärangan ja rintalastan suuntaisesti;

c) "neljännekset"alanimikkeissä 0207 13 20 , 0207 14 20 , 0207 26 20 , 0207 27 20 , 0207 35 21 , 0207 35 23 , 0207 35 25 , 0207 36 21 , 0207 36 23 ja 0207 36 25 koipi-reisien neljänneksiä tai rintojen neljänneksiä, jotka on saatu halkaisemalla puolikas poikittain;

d) "kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä"alanimikkeissä 0207 13 30 , 0207 14 30 , 0207 26 30 , 0207 27 30 , 0207 35 31 ja 0207 36 31 siipikarjan paloja, jotka koostuvat olkaluusta, värttinäluusta, kyynärluusta ja niitä ympäröivistä lihaksista. Siivenkärki, johon kuuluvat ranneluut, voi olla poistettu tai poistamatta. Palat on leikattava nivelten kohdalta;

e) "rinnat"alanimikkeissä 0207 13 50 , 0207 14 50 , 0207 26 50 , 0207 35 51 , 0207 35 53 , 0207 27 50 , 0207 36 51 ja 0207 36 53 siipikarjan paloja, jotka koostuvat rintalastasta ja molemmille puolille jakautuvista kylkiluista ja niitä ympäröivistä lihaksista;

f) "koipi-reisipalat"alanimikkeissä 0207 13 60 , 0207 14 60 , 0207 35 61 , 0207 35 63 , 0207 36 61 ja 0207 36 63 siipikarjan paloja, jotka koostuvat reisiluusta, koipiluusta ja pohjeluusta ja niitä ympäröivistä lihaksista. Palat on leikattava nivelten kohdalta;

g) "kalkkunan koivet"alanimikkeissä 0207 26 60 ja 0207 27 60 kalkkunan paloja, jotka koostuvat koipiluusta ja pohjeluusta sekä niitä ympäröivistä lihaksista. Palat on leikattava nivelten kohdalta;

h) "kalkkunan koipi-reisipalat, muut kuin koivet"alanimikkeissä 0207 26 70 ja 0207 27 70 kalkkunan paloja, jotka koostuvat reisiluusta ja sitä ympäröivistä lihaksista tai reisiluusta, koipiluusta ja pohjeluusta sekä niitä ympäröivistä lihaksista. Palat on leikattava nivelten kohdalta;

ij) "puhdistetut hanhet tai ankat"alanimikkeissä 0207 35 71 ja 0207 36 71 kynittyjä ja täysin puhdistettuja hanhia ja ankkoja, jotka ovat ilman päätä ja jalkoja, joista ruhoon kuuluvat luut (rintaluu, kylkiluut, selkäranka ja ristiluu) on poistettu, mutta joissa on jäljellä reisiluut, koipiluut ja olkaluut.

5. Tähän ryhmään kuuluviin sekoituksiin sovellettavat tullit ovat seuraavat:

a) sekoituksista, joissa yhden aineosan osuus on vähintään 90 painoprosenttia, kannetaan tähän aineosaan sovellettavaa tullia;

b) muista sekoituksista kannettava tulli määräytyy sen aineosan mukaisesti, jonka tulli on määrältään suurin.

6. a) Kypsentämättömät maustetut lihat kuuluvat 16 ryhmään. Ilmaisulla"maustettu liha"tarkoitetaan kypsentämätöntä lihaa, joka on maustettu joko lihan syvyyssuunnassa tai tuotteen koko pinnalta mausteella, joka on nähtävissä paljaalla silmällä tai selvästi havaittavissa maistamalla;

b) Nimikkeen 0210 tuotteet, joihin on lisätty maustetta valmistuksen aikana, luokitellaan tähän nimikkeeseen, jos mausteen lisääminen ei ole muuttanut tuotteiden luonnetta.

7. Nimikkeessä 0210 tarkoitetaan ilmaisulla"liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä"lihaa ja muita syötäviä eläimenosia, jotka on syvään ja tasaisesti kyllästetty suolalla kaikkialta ja joiden kokonaissuolapitoisuus on vähintään 1,2 painoprosenttia.

>TAULUKON PAIKKA>

3 RYHMÄ

KALAT SEKÄ ÄYRIÄISET, NILVIÄISET JA MUUT VEDESSÄ ELÄVÄT SELKÄRANGATTOMAT

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) nimikkeen 0106 nisäkkäät;

b) nimikkeen 0106 nisäkkäiden liha (nimike 0208 tai 0210 );

c) kuolleet kalat (mukaan lukien niiden maksa, mäti ja maiti), äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, jotka joko lajinsa tai kuntonsa puolesta ovat ihmisravinnoksi soveltumattomia (5 ryhmä); kalasta tai äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit (nimike 2301 );

d) kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet (nimike 1604 ).

2. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla"pelletit"tuotteita, jotka on puristettu yhteen joko sellaisinaan tai lisäämällä pieni määrä sideainetta.

>TAULUKON PAIKKA>

4 RYHMÄ

MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET

Huomautuksia

1. Ilmaisulla"maito"tarkoitetaan sekä täysmaitoa että maitoa, josta rasva on poistettu osittain tai kokonaan.

2. Nimikkeessä 0405:

a) Ilmaisulla"voi"tarkoitetaan luonnollista voita, heravoita tai uudelleen yhdistettyä (recombined) voita (tuore, suolattu tai eltaantunut, myös ilmanpitävissä astioissa), jotka ovat yksinomaan maidosta tehtyjä ja joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 80, mutta enintään 95 painoprosenttia, maidon kiinteiden, rasvattomien aineosien pitoisuus enintään 2 painoprosenttia ja vesipitoisuus enintään 16 painoprosenttia. Voissa ei ole lisättyjä emulgoimisaineita, mutta niissä saa olla natriumkloridia, ravintoväriä, neutraloivia suoloja sekä maitohappoa tuottavien bakteerien viljelyjä.

b) Ilmaisulla"maidosta valmistetut levitteet"tarkoitetaan levitettäviä vesi-öljytyyppisiä emulsioita, joissa on maitorasvaa tuotteen ainoana rasvana ja joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 39, mutta pienempi kuin 80 painoprosenttia.

3. Tuotteet, jotka on valmistettu tiivistämällä heraa ja lisäämällä maitoa tai maitorasvaa, luokitellaan juustona nimikkeeseen 0406 , jos niillä on seuraavat kolme ominaisuutta:

a) niiden maitorasvapitoisuus on vähintään 5 prosenttia kuiva-aineen painosta;

b) niiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 70 painoprosenttia, mutta enintään 85 painoprosenttia;

c) ne ovat muotoiltuja tai muotoiltavissa.

4. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) herasta valmistetut tuotteet, joiden laktoosipitoisuus vedettömänä laktoosina ilmaistuna on suurempi kuin 95 prosenttia kuiva-aineen painosta (nimike 1702 );

b) albumiinit (eivätkä myöskään kahden tai useamman heraproteiinin tiivisteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia kuiva-aineen painosta) (nimike 3502 ) ja globuliinit (nimike 3504 ).

Alanimikehuomautuksia

1. Alanimikkeessä 0404 10 tarkoitetaan ilmaisulla"modifioitu hera"tuotteita, jotka koostuvat heran aineosista, eli heraa, josta laktoosi, proteiinit tai kivennäisaineet on poistettu osittain tai kokonaan, tai heraa, johon on lisätty heran luonnollisia aineosia, ja tuotteita, jotka on valmistettu sekoittamalla heran luonnollisia aineosia.

2. Alanimikkeessä 0405 10 ilmaisulla"voi"ei tarkoiteta voita, josta on poistettu vettä, eikä"ghee":tä (alanimike 0405 90 ).

Lisähuomautuksia

1. Nimikkeiden 0401 - 0406 sekoituksiin sovellettava tulli on seuraava:

a) sekoituksiin, joissa yksi ainesosa vastaa vähintään 90 prosenttia painosta, sovelletaan tähän ainesosaan sovellettavaa tullia;

b) muista sekoituksista kannettava tulli määräytyy sen aineosan mukaisesti, jonka tulli on määrältään suurin.

2. Alanimikkeissä 0406 90 02 ja 0406 90 03 ilmaisulla"kokonaiset juustot"tarkoitetaan kokonaisia juustoja, joiden nettopainot ovat seuraavat:

- Emmental: vähintään 60 kg mutta enintään 130 kg,

- Gruyère ja Sbrinz: vähintään 20 kg mutta enintään 45 kg,

- Bergkäse: vähintään 20 kg mutta enintään 60 kg,

- Appenzell: vähintään 6 kg mutta enintään 8 kg.

>TAULUKON PAIKKA>

5 RYHMÄ

MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET TUOTTEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) syötävät tuotteet (muut kuin nestemäinen tai kuivattu eläimenveri sekä eläinten suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina);

b) vuodat ja nahat (eivät myöskään turkisnahat), lukuun ottamatta nimikkeen 0505 tavaroita ja nimikkeen 0511 raakavuotien tai nahkojen leikkuu-ja muita jätteitä (41 tai 43 ryhmä);

c) eläinkunnasta saadut tekstiiliaineet, lukuun ottamatta jouhia ja jouhenjätteitä (XI jakso);

d) luudan-tai harjantekoon tarkoitetut valmiit harjaskimput ja-tupsut (nimike 9603 ).

2. Nimikkeessä 0501 hiusten lajittelua pituuden mukaan ei pidetä valmistuksena (jos niitä ei ole juuripäistä tai vastaavasti latvoista järjestetty yhteen).

3. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla"norsunluu"norsun, virtahevon, mursun, sarvivalaan ja villisian syöksyhampaita, sarvikuonon sarvia sekä kaikkien eläinten hampaita.

4. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla"jouhet"hevos-ja nautaeläinten harja-ja häntäkarvoja.

>TAULUKON PAIKKA>

II JAKSO

KASVITUOTTEET

Huomautus

1. Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla"pelleteiksi valmistetut"lieriön, kuulan tai vastaavan muotoisia tuotteita, jotka on puristettu yhteen joko sellaisinaan tai lisäämällä enintään 3 painoprosenttia sideainetta.

6 RYHMÄ

ELÄVÄT PUUT JA MUUT ELÄVÄT KASVIT; SIPULIT, JUURET JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET; LEIKKOKUKAT JA LEIKKOVIHREÄ

Huomautuksia

1. Nimikkeen 0601 jälkimmäisessä osassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta tähän ryhmään kuuluvat ainoastaan elävät puut ja tuotteet (myös kasvisten taimet), jollaisia tavallisesti puutarhat, taimistot tai kukkakaupat toimittavat käytettäviksi istutus-tai koristetarkoituksiin; tähän nimikkeeseen eivät kuitenkaan kuulu perunat, kepa-, salotti-, valko-tai muut syötävät sipulit eivätkä muut 7 ryhmän tuotteet.

2. Nimikkeisiin 0603 ja 0604 kuuluvat myös niissä mainituista tuotteista kokonaan tai osittain valmistetut kukkakimput, kukkakorit, seppeleet ja niiden kaltaiset tavarat kiinnittämättä huomiota muuta ainetta oleviin tarvikkeisiin. Näihin nimikkeisiin eivät kuitenkaan kuulu nimikkeen 9701 kollaasit eivätkä niiden kaltaiset koristetaulut.

>TAULUKON PAIKKA>

7 RYHMÄ

KASVIKSET SEKÄ TIETYT SYÖTÄVÄT KASVIT, JUURET JA MUKULAT

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu nimikkeen 1214 rehuaineet.

2. Nimikkeissä 0709 - 0712 tarkoitetaan ilmaisulla"kasvikset"myös syötäviä sieniä, multasieniä (tryffelit), oliiveja, kapriksia, kurpitsoita, munakoisoja, sokerimaissia (Zea maysvar.saccharata),Capsicum-taiPimenta-sukuisia hedelmiä, fenkolia, persiljaa, kirveliä, rakuunaa, krassia ja meiramia (Majorana hortensistaiOriganum majorana).

3. Nimikkeeseen 0712 kuuluvat kuivattuina kaikki nimikkeisiin 0701 - 0711 luokiteltavat kasvikset, lukuun ottamatta:

a) kuivattua, silvittyä palkoviljaa (nimike 0713 );

b) sokerimaissia nimikkeissä 1102 - 1104 mainituissa muodoissa;

c) perunasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe, hiutaleet, jyväset ja pelletit (nimike 1105 );

d) nimikkeen 0713 kuivatusta palkoviljasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe (nimike 1106 ).

4. Tähän ryhmään eivät kuitenkaan kuulu kuivatut, murskatut tai jauhetutCapsicum-taiPimenta-sukuiset hedelmät (nimike 0904 ).

Lisähuomautus

1. Alanimikkeessä 0714 10 10 tarkoitetaan ilmaisulla"hienoista ja karkeista jauhoista valmistetut pelletit"pellettejä, joista veteen hajonneena vähintään 95 prosenttia kuiva-aineen painosta läpäisee kudotusta metallikankaasta tehdyn seulan, jonka silmäkoko on 2 mm.

>TAULUKON PAIKKA>

8 RYHMÄ

SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät.

2. Jäähdytetyt hedelmät ja pähkinät on luokiteltava samoihin nimikkeisiin kuin vastaavat tuoreet hedelmät ja pähkinät.

3. Tähän ryhmään kuuluvat kuivatut hedelmät tai pähkinät voivat olla osittain uudelleen hydratoituja tai seuraavia tarkoituksia varten käsiteltyjä:

a) säilyvyyden tai kestävyyden parantamiseksi (esimerkiksi miedolla lämpökäsittelyllä, rikittämällä tai lisäämällä sorbiinihappoa tai kaliumsorbaattia);

b) ulkonäön parantamiseksi tai säilyttämiseksi (esimerkiksi lisäämällä kasviöljyä tai pieniä määriä glukoosisiirappia),

jos ne ovat edelleen luonteeltaan kuivattuja hedelmiä tai pähkinöitä.

Lisähuomautuksia

1. Tähän ryhmään kuuluvien tuotteiden sisältämä sakkaroosina ilmaistu eri sokereiden määrä (sokeripitoisuus) lasketaan kertomalla kertoimella 0,95 se lukema, joka saadaan refraktometriä käyttäen 20 °C:n lämpötilassa (laitetta käytetty asetuksen (ETY) N:o 558/93 liitteessä määrätyn menetelmän mukaisesti).

2. Alanimikkeissä 0811 90 11 , 0811 90 31 ja 0811 90 85 ilmaisulla"trooppiset hedelmät"tarkoitetaan guavoja, mangoja, mangostaneja, papaijoita, tamarindejä, cashew-omenoita, litsejä, jakkipuun hedelmiä, sapotilloja, passiohedelmiä, karamboloja ja pitahaijoja (pitahayas).

3. Alanimikkeissä 0811 90 11 , 0811 90 31 , 0811 90 85 , 0812 90 70 ja 0813 50 31 ilmaisulla"trooppiset pähkinät"tarkoitetaan kookospähkinöitä, cashewpähkinöitä, parapähkinöitä, areca-eli betelpähkinöitä, koolapähkinöitä (colapähkinöitä) ja australianpähkinöitä (macadamiapähkinöitä).

>TAULUKON PAIKKA>

9 RYHMÄ

KAHVI, TEE, MATE JA MAUSTEET

Huomautuksia

1. Nimikkeiden 0904 - 0910 tuotteiden sekoitukset luokitellaan seuraavasti:

a) kahden tai useamman samaan nimikkeeseen kuuluvan tuotteen sekoitukset luokitellaan tuohon nimikkeeseen;

b) kahden tai useamman eri nimikkeisiin kuuluvan tuotteen sekoitukset luokitellaan nimikkeeseen 0910.

Muiden aineiden lisääminen nimikkeiden 0904 - 0910 tuotteisiin (tai a tai b alakohdassa mainittuihin sekoituksiin) ei vaikuta niiden luokitteluun, jos näin valmistetut sekoitukset säilyttävät näissä nimikkeissä tarkoitettujen tuotteiden olennaisen luonteen. Muussa tapauksessa tällaiset sekoitukset eivät kuulu tähän ryhmään; sekoitukset, jotka ovat maustamisvalmisteita, luokitellaan nimikkeeseen 2103.

2. Tähän ryhmään ei kuulu kubebapippuri (Piper cubeba) eivätkä muut nimikkeen 1211 tuotteet.

Lisähuomautus

1. Huomautuksessa 1a mainituista sekoituksista kannettava tullin määrä on sen tullin määrä, jota sovelletaan ainesosaan, jonka tullin määrä on suurin.

>TAULUKON PAIKKA>

10 RYHMÄ

VILJA

Huomautuksia

1. a) Tämän ryhmän nimikkeissä mainitut tuotteet luokitellaan näihin nimikkeisiin ainoastaan jyvinä, jotka voivat myös olla tähkissä korsineenkin.

b) Tähän ryhmään eivät kuulu viljanjyvät, jotka on kuorittu tai muulla tavalla valmistettu. Nimikkeeseen 1006 luokitellaan kuitenkin myös kuorittu, hiottu, kiillotettu, lasitettu tai kiehautettu (parboiled) riisi sekä rikkoutuneet riisinjyvät.

2. Nimikkeeseen 1005 ei kuulu sokerimaissi (7 ryhmä).

Alanimikehuomautus

1. Ilmaisulla"makaroni-eli durumvehnä"tarkoitetaanTriticum durum-lajin vehnää ja hybridejä, jotka on saatu risteyttämälläTriticum durum-vehnää muihin vehnälajeihin ja joilla on sama määrä (28) kromosomeja kuinTriticum durum-lajilla.

Lisähuomautuksia

1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "lyhytjyväinen riisi"alanimikkeissä 1006 10 21 , 1006 10 92 , 1006 20 11 , 1006 20 92 , 1006 30 21 , 1006 30 42 , 1006 30 61 ja 1006 30 92 riisiä, jonka jyvien pituus on enintään 5,2 mm ja pituuden ja leveyden välinen suhdeluku pienempi kuin 2;

b) "keskipitkäjyväinen riisi"alanimikkeissä 1006 10 23 , 1006 10 94 , 1006 20 13 , 1006 20 94 , 1006 30 23 , 1006 30 44 , 1006 30 63 ja 1006 30 94 riisiä, jonka jyvien pituus on suurempi kuin 5,2 mm, mutta enintään 6,0 mm, ja pituuden ja leveyden välinen suhdeluku on pienempi kuin 3;

c) "pitkäjyväinen riisi"alanimikkeissä 1006 10 25 , 1006 10 27 , 1006 10 96 , 1006 10 98 , 1006 20 15 , 1006 20 17 , 1006 20 96 , 1006 20 98 , 1006 30 25 , 1006 30 27 , 1006 30 46 , 1006 30 48 , 1006 30 65 , 1006 30 67 , 1006 30 96 ja 1006 30 98 riisiä, jonka jyvien pituus on suurempi kuin 6,0 mm;

d) "paddy-eli raakariisi"alanimikkeissä 1006 10 21 , 1006 10 23 , 1006 10 25 , 1006 10 27 , 1006 10 92 , 1006 10 94 , 1006 10 96 ja 1006 10 98 riisiä, jossa on ulkokuori jäljellä vielä puimisen jälkeen;

e) "esikuorittu riisi"alanimikkeissä 1006 20 11 , 1006 20 13 , 1006 20 15 , 1006 20 17 , 1006 20 92 , 1006 20 94 , 1006 20 96 ja 1006 20 98 riisiä, josta ainoastaan ulkokuori on poistettu. Tämän käsitteen alle kuuluvat, muun muassa, riisit, joiden kaupallisina niminä ovat"ruskeariisi","cargoriisi","loonzain-riisi"ja"riso sbramato";

f) "osittain hiottu riisi"alanimikkeissä 1006 30 21 , 1006 30 23 , 1006 30 25 , 1006 30 27 , 1006 30 42 , 1006 30 44 , 1006 30 46 ja 1006 30 48 riisiä, josta on poistettu ulkokuori, osa alkiota sekä siemenkalvon (hopeakalvon) uloimmat kerrokset, mutta ei sisempiä kerroksia, kokonaan tai osaksi;

g) "kokonaan hiottu riisi"alanimikkeissä 1006 30 61 , 1006 30 63 , 1006 30 65 , 1006 30 67 , 1006 30 92 , 1006 30 94 , 1006 30 96 ja 1006 30 98 riisiä, josta on poistettu ulkokuori, siemenkalvon ulko-ja sisäkerrokset kokonaisuudessaan, koko alkio (kun on kyse pitkä-tai keskipitkäjyväisestä riisistä) tai ainakin osa siitä (kun on kyse lyhytjyväisestä riisistä), mutta jossa enintään 10 prosenttiin jyvistä voi jäädä pitkittäisiä valkeita juovia;

h) "rikkoutuneet riisinjyvät"alanimikkeissä 1006 40 jyvän palasia, joiden pituus on enintään 3/4 kokonaisen jyvän keskipituudesta.

2. Tähän ryhmään kuuluviin sekoituksiin sovellettava tulli on seuraava:

a) sekoituksista, joissa yksi ainesosa vastaa vähintään 90 prosenttia painosta, kannetaan tähän ainesosaan sovellettavaa tullia;

b) muista sekoituksista kannettava tulli määräytyy sen aineosan mukaisesti, jonka tulli on määrältään suurin.

>TAULUKON PAIKKA>

11 RYHMÄ

MYLLYTEOLLISUUSTUOTTEET; MALTAAT; TÄRKKELYS; INULIINI; VEHNÄGLUTEENI

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) kahvinkorvikkeeksi valmistetut paahdetut maltaat (nimike 0901 tai 2101 );

b) nimikkeen 1901 jauho-, rouhe-ja tärkkelysvalmisteet;

c) maissihiutaleet ja muut nimikkeen 1904 tuotteet;

d) nimikkeen 2001 , 2004 tai 2005 valmistetut tai säilötyt kasvikset;

e) farmaseuttiset tuotteet (30 ryhmä);

f) tärkkelys, jolla on hajustevalmisteen, kosmeettisen valmisteen tai toalettivalmisteen luonne (33 ryhmä).

2. A. Jäljempänä esitetyssä taulukossa lueteltujen viljalajien jauhatustuotteet kuuluvat tähän ryhmään, jos niissä on kuiva-aineen painosta:

a) tärkkelystä (määritettynä Ewersin modifioidun polarimetrisen menetelmän mukaisesti) enemmän kuin 2 sarakkeessa ilmoitettu määrä; sekä

b) tuhkaa (mahdolliset kivennäisainelisäykset vähennettyinä) enintään 3 sarakkeessa ilmoitettu määrä.

Muussa tapauksessa ne kuuluvat nimikkeeseen 2302. Kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut viljanjyvien alkiot kuuluvat kuitenkin aina nimikkeeseen 1104.

B. Tuotteet, jotka edellä olevien määräysten mukaan kuuluvat tähän ryhmään, luokitellaan nimikkeeseen 1101 tai 1102 , jos niistä vähintään kyseisen viljalajin kohdalla taulukossa ilmoitettu painoprosenttimäärä läpäisee kudotusta metallilankakankaasta tehdyn seulan, jonka silmäkoko ilmoitetaan 4 tai 5 sarakkeessa.

Muussa tapauksessa tuotteet kuuluvat nimikkeeseen 1103 tai 1104.

>TAULUKON PAIKKA>

3. Nimikkeessä 1103 tarkoitetaan ilmaisuilla"rouheet"ja"karkeat jauhot"tuotteita, jotka on valmistettu hienontamalla viljanjyviä ja joista:

a) maissituotteiden osalta vähintään 95 painoprosenttia läpäisee kudotusta metallilankakankaasta tehdyn seulan, jonka silmäkoko on 2 mm;

b) muiden viljatuotteiden osalta vähintään 95 painoprosenttia läpäisee kudotusta metallilankakankaasta tehdyn seulan, jonka silmäkoko on 1,25 mm.

Lisähuomautuksia

1. Tähän ryhmään kuuluviin sekoituksiin sovellettava tulli on seuraava:

a) sekoituksiin, joissa yksi ainesosa vastaa vähintään 90:tä prosenttia painosta, kannetaan tähän ainesosaan sovellettavaa tullia;

b) muista sekoituksista kannettava tulli määräytyy sen aineosan mukaisesti, jonka tulli on määrältään suurin.

2. Nimikkeessä 1106 tarkoitetaan ilmaisuilla"hienot jauhot","karkeat jauhot"ja"jauhe"tuotteita (lukuun ottamatta raastettuja ja kuivattuja kookospähkinöiden sydämiä), jotka on valmistettu jauhamalla tai muulla tavoin hienontamalla nimikkeen 0713 kuivattua palkoviljaa, nimikkeen 0714 saagoa tai juuria tai mukuloita tai ryhmän 8 tuotteita, joista:

a) kuivatun palkoviljan, saagon, juurien, mukuloiden ja ryhmän 8 tuotteiden (lukuun ottamatta nimikkeen 0801 ja 0802 pähkinöitä) osalta vähintään 95 painoprosenttia läpäisee kudotusta metallilankakankaasta tehdyn seulan, jonka silmäkoko on 2 mm;

b) nimikkeen 0801 ja 0802 pähkinöiden osalta vähintään 50 painoprosenttia läpäisee kudotusta metallilankakankaasta tehdyn seulan, jonka silmäkoko on 2,5 mm.

>TAULUKON PAIKKA>

12 RYHMÄ

ÖLJYSIEMENET JA-HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS-JA LÄÄKEKASVIT; OLJET JA KASVIREHU

Huomautuksia

1. Nimikkeeseen 1207 kuuluvat muun muassa palmunpähkinät ja-ytimet, puuvillansiemenet, risiininsiemenet, seesaminsiemenet, sinapinsiemenet, saflorinsiemenet, unikonsiemenet ja sheapähkinät (karitepähkinät). Siihen eivät kuitenkaan kuulu nimikkeen 0801 tai 0802 tuotteet eivätkä oliivit (7 tai 20 ryhmä).

2. Nimikkeeseen 1208 kuuluvat hienot ja karkeat jauhot, joista rasvaa ei ole poistettu tai joista rasva on osittain poistettu sekä jauhot, joista rasva on kokonaan poistettu ja jotka sen jälkeen on tehty (kokonaan tai osittain) uudelleen rasvapitoisiksi käyttämällä niiden omaa öljyä. Siihen eivät kuulu nimikkeiden 2304 - 2306 jätetuotteet.

3. Nimikkeessä 1209 pidetään juurikkaiden, nurmikasvien, koristekukkien, kasvisten, metsä-ja hedelmäpuiden, virnan (ei kuitenkaanVicia faba-lajin) ja lupiinin siemeniä"siemeninä, jollaisia käytetään kylvämiseen".

Nimikkeeseen 1209 eivät kuitenkaan kuulu seuraavat tuotteet siinäkään tapauksessa, että ne on tarkoitettu kylvämiseen:

a) palkokasvit ja sokerimaissi (7 ryhmä);

b) mausteet ja muut 9 ryhmän tuotteet;

c) vilja (10 ryhmä);

d) nimikkeiden 1201 - 1207 tai 1211 tuotteet.

4. Nimikkeesen 1211 kuuluvat muun muassa seuraavat kasvit ja niiden osat: basilika, purasruoho, ginsengjuuri, iisoppi, lakritsikasvi, kaikenlaiset minttulajit, rosmariini, ruutapensas, salvia ja koiruoho.

Nimikkeeseen 1211 eivät kuitenkaan kuulu:

a) 30 ryhmän lääkkeet;

b) 33 ryhmän hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet;

c) nimikkeen 3808 hyönteisten, sienitautien ja rikkakasvien torjunta-aineet, desinfioimisaineet ja niiden kaltaiset tuotteet.

5. Nimikkeessä 1212 ilmaisulla"merilevät ja muut levät"ei tarkoiteta:

a) nimikkeen 2102 kuolleita yksisoluisia mikro-organismeja;

b) nimikkeen 3002 mikro-organismiviljelmiä;

c) nimikkeen 3101 tai 3105 lannoitteita.

Alanimikehuomautus

1. Alanimikkeessä 1205 10 tarkoitetaan ilmaisulla"niukasti erukahappoa sisältävät rapsin-ja rypsinsiemenet"rapsin-ja rypsinsiemeniä, joista saadaan rasvaöljyä, jonka erukahappopitoisuus on alle 2 painoprosenttia, ja joista saatu kiinteä aineosa sisältää alle 30 mikromoolia glukosinolaatteja grammassa.

>TAULUKON PAIKKA>

13 RYHMÄ

KUMILAKAT; KUMIT, HARTSIT JA MUUT KASVIMEHUT JA-UUTTEET

Huomautus

1. Nimikkeeseen 1302 kuuluvat muun muassa lakritsi-, pyretrum-, humala-ja aaloeuute sekä oopiumi.

Nimikkeeseen eivät kuulu:

a) lakritsiuute, jossa on sakkaroosia enemmän kuin 10 painoprosenttia tai joka on makeisina (nimike 1704 );

b) mallasuute (nimike 1901 );

c) kahvi-, tee ja mateuutteet (nimike 2101 );

d) kasvimehut ja-uutteet, jotka ovat alkoholipitoisia juomia (22 ryhmä);

e) kamferi, glycyrrhitsiini ja muut nimikkeen 2914 tai 2938 tuotteet;

f) unikkouutteet, väkevöidyt, joissa on alkaloideja vähintään 50 painoprosenttia (nimike 2939 );

g) nimikkeen 3003 tai 3004 lääkkeet ja veriryhmän määritysreagenssit (nimike 3006 );

h) parkitus-ja väriutteet (nimikkeet 3201 ja 3203 );

ij) haihtuvat öljyt, myös jähmeät (concretes), vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes), resinoidit, uutetut oleohartsit, haihtuvien öljyjen vesitisleet ja-liuokset tai hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen (33 ryhmä);

k) luonnonkumi,balata, guttaperkka, guayule-kumi, chicle-kumi ja niiden kaltaiset luonnosta peräisin olevat kumit (nimike 4001 ).

>TAULUKON PAIKKA>

14 RYHMÄ

KASVIPERÄISET PUNONTA-JA PALMIKOINTIAINEET; MUUALLE KUULUMATTOMAT KASVITUOTTEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu seuraavat tuotteet, jotka luokitellaan XI jaksoon: kasviaineet ja kasviainekuidut (käsittelytavasta riippumatta), jollaisia käytetään pääasiallisesti tekstiilituotteiden valmistukseen, ja muut kasviaineet, jotka on käsitelty siten, että ne soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tekstiiliaineina.

2. Nimikkeeseen 1401 kuuluvat muun muassa bambu (myös halkaistu, pituussuunnassa sahattu, määräpituiseksi leikattu, päistään pyöristetty, valkaistu, palamattomaksi tehty, kiillotettu tai värjätty), halkaistu koripaju, ruoko ja niiden kaltaiset aineet sekä peddigrottinki (sydänrottinki) ja vedetty tai halkaistu rottinki. Nimikkeeseen eivät kuulu puulastut (nimike 4404 ).

3. Nimikkeeseen 1402 ei kuulu lastuvilla (nimike 4405 ).

4. Nimikkeeseen 1403 eivät kuulu luudan-tai harjantekoon tarkoitetut valmiit harjaskimput ja-tupsut (nimike 9603 ).

>TAULUKON PAIKKA>

III JAKSO

ELÄIN-JA KASVIRASVAT JA-ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN-JA KASVIVAHAT

15 RYHMÄ

ELÄIN-JA KASVIRASVAT JA-ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN-JA KASVIVAHAT

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) nimikkeen 0209 sianihra, sianrasva ja siipikarjanrasva;

b) kaakaovoi,-rasva ja-öljy (nimike 1804 );

c) elintarvikevalmisteet, joissa on enemmän kuin 15 painoprosenttia nimikkeen 0405 tuotteita (tavallisesti 21 ryhmä);

d) eläinrasvan sulatusjätteet (nimike 2301 ) ja nimikkeiden 2304 - 2306 jätetuotteet;

e) rasvahapot, valmistetut vahat, lääkkeet, maalit, lakat, saippua, hajuste-, kosmeettiset tai toalettivalmisteet, sulfonoidut öljyt ja muut VI jakson tuotteet;

f) öljystä valmistettu faktis (nimike 4002 ).

2. Nimikkeeseen 1509 eivät kuulu oliiveista liuottimien avulla saadut öljyt (nimike 1510 ).

3. Nimikkeeseen 1518 eivät kuulu rasvat ja öljyt eivätkä niiden jakeet, jotka on ainoastaan denaturoitu, vaan ne luokitellaan vastaaville denaturoimattomille rasvoille ja öljyille sekä niiden jakeille tarkoitettuihin nimikkeisiin.

4. Neutralointimassat(soap-stocks), öljyjen pohjasakat sekä steariini-ja glyserolipiki ja villarasvajäte kuuluvat nimikkeeseen 1522.

Alanimikehuomautus

1. Alanimikkeissä 1514 11 ja 1514 19 tarkoitetaan ilmaisulla"niukasti erukahappoa sisältävä rapsi-ja rypsiöljy"rasvaöljyä, jonka erukahappopitoisuus on alle 2 painoprosenttia.

Lisähuomautuksia

1. Alanimikkeissä 1507 10 , 1508 10 , 1510 00 10 , 1511 10 , 1512 11 , 1512 21 , 1513 11 , 1513 21 , 1514 11 , 1514 91 , 1515 11 , 1515 21 , 1515 50 11 , 1515 50 19 , 1515 90 21 , 1515 90 29 , 1515 90 40 - 1515 90 59 ja 1518 00 31:

a) rasvaisia puristamalla valmistettuja juoksevia tai jähmeitä kasviöljyjä pidetään"raakoina"öljyinä, ellei niitä ole valmistettu enempää kuin:

- dekantoitu tavanomaisen pituinen aika,

- sentrifugoitu tai suodatettu, jos öljyjen erottamiseen niiden kiinteistä aineosista on käytetty ainoastaan mekaanista voimaa, kuten paino-, puristus-tai keskipakovoimaa, mutta suodattaessa ei kuitenkaan absorboivia apuaineita tai muuta fysikaalista tai kemiallista valmistustapaa;

b) rasvaisia uuttamalla valmistettuja juoksevia tai jähmeitä kasviöljyjä pidetään"raakoina"öljyinä, jos niitä ei voida erottaa värin, hajun tai maun eikä tunnettujen erityisten analyyttisten ominaisuuksien perusteella puristamalla valmistetuista kasviöljyistä ja-rasvoista;

c) ilmaisulla"raa'at öljyt"tarkoitetaan myös soijapapuöljyä, josta lima on poistettu, ja puuvillansiemenöljyä, josta gossypoli on poistettu.

2. A. Nimikkeisiin 1509 ja 1510 kuuluvat ainoastaan öljyt, jotka on saatu yksinomaan oliiveja käsittelemällä ja joiden rasvahappopitoisuudet, jotka on vahvistettu asetuksen (ETY) N:o 2568/91 liitteissä V, X A ja X B esitetyllä menetelmällä, ja sterolipitoisuudet ovat seuraavat:

Taulukko I

Rasvahappojen pitoisuudet prosentteina rasvahappojen kokonaismäärästä

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko II

Sterolien pitoisuudet prosentteina sterolien kokonaismäärästä

>TAULUKON PAIKKA>

Nimikkeisiin 1509 ja 1510 eivät kuulu kemiallisesti muunnetut oliiviöljyt (erityisesti uudelleenesteröidyt oliiviöljyt) eivätkä oliiviöljyjen seokset muunkaltaisten öljyjen kanssa. Uudelleenesteröity oliiviöljy tai muu kuin oliiviöljy todetaan asetuksen (ETY) N:o 2568/91 liitteessä VII esitetyllä menetelmällä.

B. Alanimikkeeseen 1509 10 kuuluvat ainoastaan I ja II kohdassa määritellyt oliiviöljyt, jotka on valmistettu ainoastaan mekaanisia tai muita fysikaalisia valmistusmenetelmiä käyttäen sellaisissa olosuhteissa, varsinkin lämpöolosuhteissa, jotka eivät johda öljylaadun heikkenemiseen, ja joita ei ole käsitelty muuten kuin pesemällä, dekantoimalla, linkoamalla tai suodattamalla. Oliiveista liuottimien avulla saadut öljyt kuuluvat nimikkeeseen 1510.

I. Alanimikkeessä 1509 10 10 ilmaisulla"neitsytoliivilamppuöljy"(virgin lampante olive oil) tarkoitetaan sen happamuusasteesta riippumatta öljyä, jonka:

a) vahapitoisuus on enintään 350 mg/kg;

b) erytrodioli-ja uvaolipitoisuus on enintään 4,5 prosenttia;

c) triglyseridien 2-asemassa olevien tyydyttyneiden rasvahappojen pitoisuus on enintään 1,3 prosenttia;

d) öljyhapon trans-isomeerien yhteispitoisuus on enintään 0,10 prosenttia sekä linolihapon ja linoleenihapon trans-isomeerien yhteispitoisuus enintään 0,10 prosenttia;

e) stigmastadienolien pitoisuus on enintään 50 mg/kg;

f) triglyseridien HPLC-menetelmällä määritetyn koostumuksen ja teoreettisesti lasketun koostumuksen välinen ero ECN42:na on enintään 0,3;

ja

g) jolla on vähintään yksi seuraavista ominaisuuksista:

1) peroksidiluku on suurempi kuin 20 mekv aktiivista happea kilogrammaa kohden;

2) haihtuvien halogenoitujen liuottimien pitoisuus on suurempi kuin 0,20 mg/kg kaikkien osalta tai vähintään 0,10 mg/kg vähintään yhden liuottimen osalta;

3) K 270-ekstinktiokerroin on suurempi kuin 0,25, mutta enintään 0,11 sen jälkeen, kun öljy on käsitelty aktivoidulla alumiinioksidilla; enemmän kuin 3,3 g/100 g vapaita rasvahappoja (öljyhappona ilmaistuna) sisältävien öljyjen K 270-ekstinktiokerroin voi olla suurempi kuin 0,10 senkin jälkeen, kun öljy on käsitelty aktivoidulla alumiinioksidilla asetuksen (ETY) N:o 2568/91 liitteessä IX esitetyn menetelmän mukaisesti; tällöin öljyillä on oltava seuraavat ominaisuudet edellä mainitun asetuksen liitteessä XIII esitetyn menetelmän mukaisesti laboratoriossa tehdyn neutraloinnin ja värinpoiston jälkeen:

- K 270-ekstinktiokerroin on enintään 1,20,

- ekstinktiokertoimen poikkeama (ΔK) on 270 nanometrialueella suurempi kuin 0,01, mutta enintään 0,16

>TAULUKON PAIKKA>

4) aistein todettavat ominaisuudet paljastavat hyväksyttävyysrajan ylittäviä virheitä ja asetuksen (ETY) N:o 2568/91 liitteen mukaisen aistinvaraisen arvioinnin tulos on pienempi kuin 3,5.

II. Alanimikkeessä 1509 10 90 ilmaisulla"neitsytöljy"tarkoitetaan oliiviöljyä, jolla on seuraavat ominaisuudet:

a) happopitoisuus öljyhappona ilmaistuna on enintään 3,3 g/100 g;

b) peroksidiluku on enintään 20 mekv aktiivista happea kilogrammaa kohden;

c) vahapitoisuus on enintään 250 mg/kg;

d) haihtuvien halogenoitujen liuottimien pitoisuus on enintään 0,20 mg/kg kaikkien osalta ja enintään 0,10 mg/kg yhden liuottimen osalta;

e) K 270-ekstinktiokerroin on enintään 0,25, mutta enintään 0,10 sen jälkeen, kun öljy on käsitelty aktivoidulla alumiinioksidilla;

f) ekstinktiokertoimen poikkeama (ΔK) on 270 nanometrialueella enintään 0,01;

g) aistein todettavat ominaisuudet paljastavat hyväksymisrajan alittavia virheitä ja asetuksen (ETY) N:o 2568/91 liitteen mukaisen aistinvaraisen arvioinnin tulos on vähintään 3,5;

h) erytrodioli-ja uvaolipitoisuus on enintään 4,5 prosenttia;

ij) triglyseridien 2-asemassa olevien tyydyttyneiden rasvahappojen pitoisuus on enintään 1,3 prosenttia;

k) öljyhapon trans-isomeerien yhteispitoisuus on enintään 0,05 prosenttia sekä linolihapon ja linoleenihapon trans-isomeerien yhteispitoisuus enintään 0,05 prosenttia;

l) stigmastadienolien pitoisuus on enintään 0,15 mg/kg;

m) triglyseridien HPLC-menetelmällä määritetyn koostumuksen ja teoreettisesti lasketun koostumuksen välinen ero ECN42:na on enintään 0,2.

C. Alanimikkeeseen 1509 90 kuuluu oliiviöljy, joka on valmistettu käsittelemällä alanimikkeeseen 1509 10 10 ja/tai 1509 10 90 kuuluvia oliiviöljyjä, myös jos siihen on sekoitettu neitsytoliiviöljyä, ja jolla on seuraavat ominaisuudet:

a) happopitoisuus öljyhappona ilmaisuna on enintään 1,5 g/100 g;

b) vahapitoisuus on enintään 350 mg/kg;

c) K 270-ekstinktiokerroin on enintään 1,0;

d) ekstinktiokertoimen poikkeama (ΔK) on 270 nanometrialueella enintään 0,13;

e) erytrodioli-ja uvaolipitoisuus on enintään 4,5 prosenttia;

f) triglyseridien 2-asemassa olevien tyydyttyneiden rasvahappojen pitoisuus on enintään 1,5 prosenttia;

g) öljyhapon trans-isomeerien yhteispitoisuus on enintään 0,20 prosenttia sekä linolihapon ja linoleenihapon trans-isomeerien yhteispitoisuus enintään 0,30 prosenttia;

h) triglyseridien HPLC-menetelmällä määritetyn koostumuksen ja teoreettisesti lasketun koostumuksen välinen ero ECN42:na on enintään 0,3.

D. Alanimikkeessä 1510 00 10 ilmaisulla"raa'at öljyt"tarkoitetaan öljyjä, erityisesti uutettuja oliiviöljyjä, joilla on seuraavat ominaisuudet:

a) happopitoisuus öljyhappona ilmaistuna on suurempi kuin 0,5 g/100 g;

b) erytrodioli-ja uvaolipitoisuus on vähintään 12 prosenttia;

c) triglyseridien 2-asemassa olevien tyydyttyneiden rasvahappojen pitoisuus on enintään 1,8 prosenttia;

d) öljyhapon trans-isomeerien yhteispitoisuus on enintään 0,20 prosenttia sekä linolihapon ja linoleenihapon trans-isomeerien yhteispitoisuus enintään 0,10 prosenttia.

e) triglyseridien HPLC-menetelmällä määritetyn koostumuksen ja teoreettisesti lasketun koostumuksen välinen ero ECN42:na on enintään 0,6.

E. Alanimikkeeseen 1510 00 90 kuuluvat öljyt, jotka on valmistettu käsittelemällä alanimikkeeseen 1510 00 10 kuuluvia öljyjä, myös jos niihin on sekoitettu neitsytoliiviöljyä, sekä öljyt, joilla ei ole 2 B-, 2 C-ja 2 D-lisähuomautuksessa mainittuja ominaisuuksia. Tähän alanimikkeeseen kuuluvien öljyjen triglyseridien 2-asemassa olevien tyydyttyneiden rasvahappojen pitoisuus saa olla enintään 2,0 prosenttia, öljyhapon trans-isomeerien yhteispitoisuuden on oltava pienempi kuin 0,40 prosenttia ja linolihapon ja linoleenihapon trans-isomeerien yhteispitoisuuden pienempi kuin 0,35 prosenttia sekä triglyseridien HPLC-menetelmällä määritetyn koostumuksen ja teoreettisesti lasketun koostumuksen välinen ero ECN42:na on enintään 0,5.

3. Alanimikkeisiin 1522 00 31 ja 1522 00 39 eivät kuulu:

a) rasvapitoisten aineiden käsittelyssä syntyvät jätteet, joissa olevan öljyn jodiluku asetuksen (ETY) N:o 2568/91 liitteessä XVI määrätyn menetelmän mukaisesti määritettynä on pienempi kuin 70 tai suurempi kuin 100;

b) rasvapitoisten aineiden käsittelyssä syntyvät jätteet, joissa olevan öljyn jodiluku on 70-100, mutta jossa asetuksen (ETY) N:o 2568/91 liitteen V mukaisesti määritetyn sellaisen piikin pinta-ala, jonka retentiotilavuus on sama kuin beetasitosterolilla(14), on pienempi kuin 93,0 prosenttia stereolipiikkien kokonaispinta-alasta.

4. Edellä mainittujen tuotteiden ominaisuuksien määrittämiseen käytettävät analyyttiset menetelmät säädetään asetuksen (ETY) N:o 2568/91 liitteissä. Tässä tarkoituksessa on syytä ottaa huomioon myös kyseisen asetuksen liitteen I alaviitteet.

>TAULUKON PAIKKA>

IV JAKSO

ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANKORVIKKEET

Huomautus

1. Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla"pelletit"tuotteita, jotka on puristettu yhteen joko sellaisinaan tai lisäämällä enintään 3 painoprosenttia sideainetta.

16 RYHMÄ

LIHASTA, KALASTA, ÄYRIÄISISTÄ, NILVIÄISISTÄ TAI MUISTA VEDESSÄ ELÄVISTÄ SELKÄRANGATTOMISTA VALMISTETUT TUOTTEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu 2 tai 3 ryhmässä tai nimikkeessä 0504 mainituilla tavoilla valmistettu tai säilötty liha, muut eläimenosat, kala, äyriäiset, nilviäiset eivätkä muut vedessä elävät selkärangattomat.

2. Elintarvikevalmisteet kuuluvat tähän ryhmään, jos niissä on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta. Jos valmiste sisältää kahta tai useampaa edellä mainittua tuotetta, se luokitellaan siihen 16 ryhmän nimikkeeseen, joka vastaa sitä tai niitä aineosia, joita painon osalta on eniten. Nämä määräykset eivät koske nimikkeen 1902 täytettyjä tuotteita eivätkä nimikkeen 2103 tai 2104 valmisteita.

Maksaa sisältäviin valmisteisiin ei sovelleta toisen virkkeen määräyksiä nimikkeen 1601 tai 1602 alanimikkeitä määriteltäessä.

Alanimikehuomautuksia

1. Alanimikkeessä 1602 10 tarkoitetaan ilmaisulla"homogenoidut valmisteet"lihasta, muista eläimenosista tai verestä koostuvia hienoksi homogenoituja, pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytäviä valmisteita, nettopainoltaan enintään 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa. Tätä määritelmää sovellettaessa huomiota ei kiinnitetä vähäisiin määriin muita aineita, joita on voitu lisätä valmisteeseen maustamis-, säilömis-tai muussa tarkoituksessa. Näissä valmisteissa voi olla pieniä määriä silmin havaittavia paloja lihaa tai muita eläimenosia. Tämä alanimike on etusijalla nimikkeen 1602 kaikkiin muihin alanimikkeisiin nähden.

2. Nimikkeiden 1604 ja 1605 alanimikkeissä ainoastaan yleisnimellään mainitut kalat ja äyriäiset ovat samoja lajeja kuin 3 ryhmässä samalla nimellä mainitut kalat ja äyriäiset.

Lisähuomautuksia

1. Alanimikkeissä 1602 31 11 , 1602 32 11 , 1602 39 21 , 1602 50 10 , 1602 90 61 , 1602 90 72 ja 1602 90 74 tarkoitetaan ilmaisulla"kypsentämätön"tuotteita, joita ei ole lainkaan lämpökäsitelty tai joita on lämpökäsitelty tavalla, joka ei riitä varmistamaan lihaproteiinien hyytymistä koko tuotteessa, josta tästä syystä, kun on kyse alanimikkeistä 1602 50 10 , 1602 90 61 , 1602 90 72 ja 1602 90 74 , erittyy tuotetta sen paksuimmalta kohdalta leikattaessa vaaleanpunaista nestettä leikkuupinnalle.

2. Alanimikkeissä 1602 41 10 , 1602 42 10 ja 1602 49 11 - 1602 49 15 tarkoitetaan ilmaisulla"palat"ainoastaan lihavalmisteita tai-säilykkeitä, jotka yhtenäisen lihaskudoksen koon ja ominaisuuksien perusteella voidaan tunnistaa olevan peräisin kesyn sian kinkusta, lavasta, selästä tai niskasta tapauksesta riippuen.

>TAULUKON PAIKKA>

17 RYHMÄ

SOKERI JA SOKERIVALMISTEET

Huomautus

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) kaakaota sisältävät sokerivalmisteet (nimike 1806 );

b) kemiallisesti puhtaat sokerit [lukuun ottamatta sakkaroosia, laktoosia, maltoosia, glukoosia ja fruktoosia (levuloosi)] ja muut nimikkeen 2940 tuotteet;

c) lääkkeet ja muut 30 ryhmän tuotteet.

Alanimikehuomautus

1. Alanimikkeissä 1701 11 ja 1701 12 tarkoitetaan ilmaisulla"raakasokeri"sokeria, jonka kuivapainosta määritetyn sakkaroosipitoisuuden polarimetrilukema on pienempi kuin 99,5 astetta.

Lisähuomautuksia

1. Alanimikkeissä 1701 11 10 , 1701 11 90 , 1701 12 10 ja 1701 12 90 tarkoitetaan ilmaisulla"raakasokeri"sokeria, johon ei ole lisätty maku-, väri-eikä muitakaan aineita ja jonka sakkaroosipitoisuus polarimetrisellä menetelmällä kuivapainosta määritettynä on pienempi kuin 99,5 prosenttia.

2. Alanimikkeisiin 1701 11 10 ja 1701 12 10 kuuluvaan raakasokeriin, jonka tuotto poikkeaa asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevan II kohdan mukaisesti määritetystä tuotosta 92 prosenttia, sovellettava tulli lasketaan seuraavasti:

Ilmoitettu määrä kerrotaan korjauskertoimella, joka saadaan jakamalla edellä mainitun säännöksen mukaisesti määritetty tuottoprosentti luvulla 92.

3. Alanimikkeessä 1701 99 10 tarkoitetaan ilmaisulla"valkoinen sokeri"sokeria, johon ei ole lisätty maku-, väri-eikä muitakaan aineita ja jonka sakkaroosipitoisuus polarimetrisellä menetelmällä kuivapainosta määritettynä on vähintään 99,5 prosenttia.

4. Alanimikkeisiin 1702 20 10 , 1702 60 80 , 1702 60 95 , 1702 90 60 , 1702 90 71 , 1702 90 80 ja 1702 90 99 kuuluviin tuotteisiin sovellettavan tullin laskemiseksi sakkaroosipitoisuus, mukaan lukien muiden sokerien pitoisuudet sakkaroosina ilmaistuna, määritetään asetuksen (EY) N:o 1423/95 5 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädetyn menetelmän mukaisesti.

5. Alanimikkeissä 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 ja 1702 90 30 tarkoitetaan ilmaisulla"isoglukoosi"tuotetta, joka on valmistettu glukoosista tai sen polymeereista ja jossa on kuivapainosta määritettynä vähintään 10 prosenttia fruktoosia.

Edellisessä alakohdassa tarkoitettuihin alanimikkeisiin kuuluviin tuotteisiin sovellettavan tullin laskemiseksi kuiva-ainepitoisuus määritetään asetuksen (EY) N:o 1423/95 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

6. Ilmaisulla"inuliinisiirappi"tarkoitetaan:

a) alanimikkeessä 1702 60 80 välitöntä tuotetta, joka on valmistettu hydrolysoimalla inuliinia tai oligofruktooseja ja jossa kuivapainosta määritettynä on enemmän kuin 50 prosenttia vapaassa muodossa tai sakkaroosina olevaa fruktoosia;

b) alanimikkeessä 1702 90 80 välitöntä tuotetta, joka on valmistettu hydrolysoimalla inuliinia tai oligofruktooseja ja jossa kuivapainosta määritettynä on vähintään 10 prosenttia mutta enintään 50 prosenttia vapaassa muodossa tai sakkaroosina olevaa fruktoosia.

7. Kun alanimikkeeseen 1704 90 kuuluvat tavarat ovat lajitelmana, niistä kannetaan maatalouden maksuosaa (EA), joka määrätään lajitelman sisältämien maitorasvojen, maitoproteiinien, sakkaroosin, isoglukoosin, glukoosin ja tärkkelyksen keskimääräisen kokonaissisällön perusteella.

>TAULUKON PAIKKA>

18 RYHMÄ

KAAKAO JA KAAKAOVALMISTEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu nimikkeen 0403 , 1901 , 1904 , 1905 , 2105 , 2202 , 2208 , 3003 tai 3004 valmisteet.

2. Nimikkeeseen 1806 kuuluvat sokerivalmisteet, joissa on kaakaota, ja jollei tämän ryhmän 1 huomautuksessa muuta määrätä, muutkin kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet.

Lisähuomautuksia

1. Jos alanimikkeiden 1806 20 , 1806 31 , 1806 32 ja 1806 90 tavarat ovat lajitelmana, niistä kannetaan maatalouden maksuosaa (EA), joka määrätään lajitelman sisältämien maitorasvojen, maitoproteiinien, sakkaroosin, isoglukoosin, glukoosin ja tärkkelyksen keskimääräisen kokonaissisällön perusteella.

2. Alanimikkeisiin 1806 90 11 ja 1806 90 19 eivät kuulu konvehdit, jotka on valmistettu kokonaan yhdestä suklaalajista.

>TAULUKON PAIKKA>

19 RYHMÄ

VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 1902 täytettyjä tuotteita), joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta (16 ryhmä);

b) keksit ja muut jauho-ja tärkkelystuotteet, jotka on erityisesti valmistettu käytettäviksi eläinten ruokintaan (nimike 2309 );

c) lääkkeet ja muut 30 ryhmän tuotteet.

2. Nimikkeessä 1901 tarkoitetaan:

a) ilmaisulla"rouheet"11 ryhmän viljarouheita;

b) ilmaisuilla"hienot jauhot"ja"karkeat jauhot":

1) 11 ryhmän hienoja viljajauhoja ja karkeita viljajauhoja, ja

2) mihin tahansa ryhmään kuuluvia kasviperäisiä jauhoja ja jauheita, muita kuin kuivatuista kasviksista (nimike 0712 ), perunoista (nimike 1105 ) tai kuivatusta palkoviljasta (nimike 1106 ) valmistettuja jauhoja tai jauheita.

3. Nimikkeeseen 1904 eivät kuulu valmisteet, joissa on enemmän kuin 6 painoprosenttia kaakaota täysin rasvattomasta aineesta laskettuna tai jotka on päällystetty suklaalla tai muulla nimikkeen 1806 kaakaota sisältävällä elintarvikevalmisteella (nimike 1806 ).

4. Nimikkeessä 1904 tarkoitetaan ilmaisulla"muulla tavalla valmistettu", että vilja on enemmän käsiteltyä tai valmistettua kuin mitä 10 tai 11 ryhmän nimikkeissä tai huomautuksissa määrätään.

Lisähuomautuksia

1. Jos alanimikkeiden 1905 31 , 1905 32 , 1905 40 ja 1905 90 tavarat ovat lajitelmana, niistä kannetaan maatalouden maksuosaa (EA), joka määrätään lajitelman sisältämien maitorasvojen, maitoproteiinien, sakkaroosin, isoglukoosin, glukoosin ja tärkkelyksen keskimääräisen kokonaissisällön perusteella.

2. Alanimikkeessä 1905 31 tarkoitetaan ilmaisulla"makeat keksit ja pikkuleivät"(sweet biscuits) ainoastaan tuotteita, joiden vesipitoisuus on enintään 12 painoprosenttia ja rasvapitoisuus enintään 35 painoprosenttia (täytettä ja kuorrutusta ei oteta huomioon näitä pitoisuuksia määritettäessä).

3. Alanimikkeeseen 1905 32 eivät kuulu vohvelit eivätkä vohvelikeksit, joiden vesipitoisuus on suurempi kuin 10 painoprosenttia (alanimike 1905 90 40 ).

>TAULUKON PAIKKA>

20 RYHMÄ

KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) kasvikset, hedelmät ja pähkinät, jotka on valmistettu tai säilötty 7, 8 tai 11 ryhmässä mainituilla tavoilla;

b) elintarvikevalmisteet, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta (16 ryhmä);

c) nimikkeen 2104 homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet.

2. Nimikkeisiin 2007 ja 2008 eivät kuulu sokerivalmisteina olevat hedelmähyytelöt, hedelmäpastat, sokerikuorrutetut mantelit ja niiden kaltaiset sokerivalmisteet (nimike 1704 ) eivätkä suklaavalmisteet (nimike 1806 ).

3. Nimikkeisiin 2001 , 2004 ja 2005 kuuluvat, tapauksesta riippuen, ainoastaan ne 7 ryhmän tai nimikkeen 1105 tai 1106 tuotteet (ei kuitenkaan 8 ryhmän tuotteista valmistetut hienot tai karkeat jauhot taikka jauhe), jotka on valmistettu tai säilötty muulla tavalla kuin 1 huomautuksen a alakohdassa mainitulla tavalla.

4. Tomaattimehu, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 7 painoprosenttia, luokitellaan nimikkeeseen 2002.

5. Nimikkeessä 2007 tarkoitetaan ilmaisulla"keittämällä valmistetut"lämpökäsittelyä ilmakehän paineessa tai alennetussa paineessa tarkoituksena lisätä tuotteen viskositeettia vesipitoisuutta vähentämällä tai muulla tavoin.

6. Nimikkeessä 2009 tarkoitetaan ilmaisulla"käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät mehut"mehuja, joiden alkoholipitoisuus (ks. 22 ryhmän 2 huomautus) on enintään 0,5 tilavuusprosenttia.

Alanimikehuomautuksia

1. Alanimikkeessä 2005 10 tarkoitetaan ilmaisulla"homogenoidut kasvikset"kasviksista koostuvia hienoksi homogenoituja, pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytäviä valmisteita, nettopainoltaan enintään 250 gramman vähittäismyyntipakkauksissa. Tätä määritelmää sovellettaessa huomiota ei kiinnitetä vähäisiin määriin muita aineita, joita on voitu lisätä valmisteeseen maustamis-, säilömis-tai muussa tarkoituksessa. Näissä valmisteissa voi olla pieniä määriä silmin havaittavia kasvispaloja. Alanimike 2005 10 on etusijalla nimikkeen 2005 kaikkiin muihin alanimikkeisiin nähden.

2. Alanimikkeessä 2007 10 tarkoitetaan ilmaisulla"homogenoidut valmisteet"hedelmistä koostuvia hienoksi homogenoituja, pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytäviä valmisteita, nettopainoltaan enintään 250 gramman vähittäismyyntipakkauksissa. Tätä määritelmää sovellettaessa huomiota ei kiinnitetä vähäisiin määriin muita aineita, joita on voitu lisätä valmisteeseen maustamis-, säilömis-tai muussa tarkoituksessa. Näissä valmisteissa voi olla pieniä määriä silmin havaittavia hedelmäpaloja. Alanimike 2007 10 on etusijalla nimikkeen 2007 kaikkiin muihin alanimikkeisiin nähden.

3. Alanimikkeissä 2009 12 , 2009 21 , 2009 31 , 2009 41 , 2009 61 ja 2009 71 tarkoitetaan ilmaisulla"Brix-arvo"Brix-aerometrillä 20 °C:n lämpötilassa mitattua Brix-astetta tai 20 °C:n lämpötilassa mitattua refraktometrin taitekerroinlukemaa sakkaroosiprosentteina ilmaistuna; jos mittaus on tehty muussa lämpötilassa, korjataan tulos vastaamaan mittausta 20 °C:n lämpötilassa.

Lisähuomautuksia

1. Nimikkeeseen 2001 kuuluvissa etikan tai etikkahapon avulla valmistetuissa tai säilötyissä kasviksissa, hedelmissä, pähkinöissä ja muissa syötävissä kasvinosissa on oltava vapaata haihtuvaa happoa etikkahappona ilmaistuna vähintään 0,5 painoprosenttia. Tämän lisäksi alanimikkeeseen 2001 90 50 kuuluvien sienien suolapitoisuus saa olla enintään 2,5 painoprosenttia.

2. a) Tähän ryhmään kuuluvien tuotteiden sisältämällä sakkaroosina ilmaistulla eri sokereiden määrällä (sokeripitoisuudella) tarkoitetaan refraktometrin avulla 20 °C:n lämpötilassa - asetuksen (ETY) N:o 558/93 liitteessä määrätyn menetelmän mukaisesti - saatua lukemaa, joka on kerrottu kertoimella:

- 0,93 alanimikkeisiin 2008 20 - 2008 80 , 2008 92 ja 2008 99 kuuluvien tuotteiden osalta,

- 0,95 muihin nimikkeisiin kuuluvien tuotteiden osalta.

b) Nimikkeen 2009 alanimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla"Brix-arvo"refraktometrin avulla 20 °C:n lämpötilassa - asetuksen (ETY) N:o 558/93 liitteessä määrätyn menetelmän mukaisesti - saatua lukemaa.

3. Alanimikkeiden 2008 20 - 2008 80 , 2008 92 ja 2008 99 tuotteita pidetään"lisättyä sokeria sisältävinä", kun niiden sokeripitoisuus on suurempi kuin jäljempänä esitetyt hedelmälajin tai syötävän kasvinosan mukaiset painoprosenttimäärät:

- ananakset ja viinirypäleet: 13 painoprosenttia,

- muut hedelmät, myös hedelmäsekoitukset ja muut syötävät kasvinosat: 9 painoprosenttia.

4. Alanimikkeissä 2008 30 11 - 2008 30 39 , 2008 40 11 - 2008 40 39 , 2008 50 11 - 2008 50 59 , 2008 60 11 - 2008 60 39 , 2008 70 11 - 2008 70 59 , 2008 80 11 - 2008 80 39 , 2008 92 12 - 2008 92 38 sekä 2008 99 11 - 2008 99 40 tarkoitetaan ilmaisulla:

- "todellinen alkoholipitoisuus (% mas)"puhtaan alkoholin kilomäärää 100 kg:ssa tuotetta;

- "% mas"alkoholin massapitoisuuden yksikköä.

5. a) Nimikkeen 2009 tuotteissa tarkoitetaan ilmaisulla"lisätyn sokerin määrä"sokeripitoisuutta vähennettynä jäljempänä esitetyillä mehulajin mukaisilla luvuilla:

- sitruuna-tai tomaattimehu: 3,

- omenamehu: 11,

- viinirypälemehu: 15,

- muut hedelmä-tai kasvismehut, myös sekamehut: 13.

b) Lisättyä sokeria sisältävät hedelmämehut, joiden Brix-arvo on enintään 67 ja joissa on vähemmän kuin 50 painoprosenttia hedelmämehua hedelmistä saatuna luonnonmehuna tai hedelmämehutiivisteistä laimentamalla saadussa muodossa, menettävät nimikkeeseen 2009 kuuluvien hedelmämehujen alkuperäisen luonteen.

6. Alanimikkeissä 2009 69 51 ja 2009 69 71 tarkoitetaan ilmaisulla"tiivistetty viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu'grape must')"viinirypälemehua (mukaan lukien rypäleen puristemehu"grape must"), jolle on refraktometrin avulla 20 °C:n lämpötilassa saatu lukema, joka on vähintään 50,9 prosenttia [laitetta on käytetty asetuksen (ETY) N:o 558/93 liitteessä määrätyn menetelmän mukaisesti].

7. Alanimikkeissä 2001 90 91 , 2006 00 35 , 2006 00 91 , 2007 10 91 , 2007 99 93 , 2008 19 11 , 2008 19 59 , 2008 92 12 , 2008 92 16 , 2008 92 32 , 2008 92 36 , 2008 92 51 , 2008 92 72 , 2008 92 76 , 2008 92 92 , 2008 92 94 , 2008 92 97 , 2008 99 36 , 2008 99 38 , 2009 80 36 , 2009 80 73 , 2009 80 88 , 2009 80 97 , 2009 90 92 , 2009 90 95 ja 2009 90 97 tarkoitetaan ilmaisulla"trooppiset hedelmät"guavoja, mangoja, mangostaneja, papaijoita, tamarindeja, cashew-omenoita, litsejä, jakkipuun hedelmiä, sapotilloja, passiohedelmiä, karamboloja ja pitahaijoja.

8. Alanimikkeissä 2001 90 91 , 2006 00 35 , 2006 00 91 , 2007 00 93 , 2008 19 11 , 2008 19 51 , 2008 19 59 , 2008 92 12 , 2008 92 16 , 2008 92 32 , 2008 92 36 , 2008 92 51 , 2008 92 72 , 2008 92 76 , 2008 92 92 , 2008 92 94 ja 2008 92 97 tarkoitetaan ilmaisulla"trooppiset pähkinät"kookospähkinöitä, cashewpähkinöitä, parapähkinöitä, areca-eli betelpähkinöitä, koolapähkinöitä (colapähkinöitä) ja australianpähkinöitä (macadamiapähkinöitä).

>TAULUKON PAIKKA>

21 RYHMÄ

ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) nimikkeen 0712 kasvissekoitukset;

b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901 );

c) maustettu tee (nimike 0902 );

d) mausteet ja muut nimikkeiden 0904 - 0910 tuotteet;

e) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeissä 2103 ja 2104 mainittuja tuotteita), joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoituksia (16 ryhmä);

f) hiiva lääkkeenä ja muut nimikkeen 3003 tai 3004 tuotteet;

g) nimikkeen 3507 entsyymivalmisteet.

2. Edellä 1 huomautuksen b alakohdassa mainittujen korvikkeiden uutteet luokitellaan nimikkeeseen 2101.

3. Nimikkeessä 2104 tarkoitetaan ilmaisulla"homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet"kahden tai useamman perusaineen, kuten lihan, kalan, kasvisten ja hedelmien hienoksi homogenoidusta seoksesta koostuvia, pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytäviä valmisteita, nettopainoltaan enintään 250 gramman vähittäismyyntipakkauksissa. Tätä määritelmää sovellettaessa huomiota ei kiinnitetä vähäisiin määriin muita aineita, joita on voitu lisätä seokseen maustamis-, säilömis-tai muussa tarkoituksessa. Näissä valmisteissa voi olla pieniä määriä silmin havaittavia paloja.

Lisähuomautuksia

1. Alanimikkeessä 2103 20 00 ja 2103 90 90 "kastikkeina"ei pidetä kasviksiin, hedelmiin tai muihin syötäviin kasvinosiin perustuvia valmisteita, jos 20-asteisella vedellä huuhdeltaessa niistä alle 80 painoprosenttia läpäisee metallilankakankaasta tehdyn seulan, jonka silmäkoko on 5 mm.

2. Alanimikkeissä 2106 10 20 ja 2106 90 92 tarkoitetaan ilmaisulla"tärkkelys"myös tärkkelyksen hajoamistuotteita.

3. Alanimikkeessä 2106 90 10 tarkoitetaan ilmaisulla"juustofonduet"sulatejuustosta (yksinomaan emmental-ja gruyèrejuustosta) tehtyjä valmisteita, joissa on vähintään 12 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 18 painoprosenttia maitorasvoja; valmisteet sisältävät lisättyä valkoviiniä, kirsch-viinaa, tärkkelystä ja mausteita, ja niiden tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino on enintään 1 kg.

Luokittelu edellä mainittuun alanimikkeeseen edellyttää lisäksi, että tuotteesta esitetään asiaa koskevissa yhteisön määräyksissä määrättyjen edellytysten mukaisesti annettu todistus.

4. Alanimikkeessä 2106 90 20 tarkoitetaan ilmaisulla"alkoholipitoiset valmisteet (seokset), jollaisia käytetään juomien valmistukseen, muut kuin hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat"niitä valmisteita, joiden alkoholipitoisuus on suurempi kuin 0,5 tilavuusprosenttia.

5. Alanimikkeessä 2106 90 30 tarkoitetaan ilmaisulla"isoglukoosi"tuotetta, joka on valmistettu glukoosista tai sen polymeereista ja jossa on kuivapainosta määritettynä vähintään 10 prosenttia fruktoosia.

Alanimikkeeseen 2106 90 30 kuuluviin tuotteisiin sovellettavan tullin laskemiseksi kuiva-ainepitoisuus määritetään asetuksen (EY) N:o 1423/95 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

6. Alanimikkeeseen 2106 90 59 kuuluviin tuotteisiin sovellettavan tullin laskemiseksi sakkaroosipitoisuus, mukaan lukien muiden sokerien pitoisuudet sakkaroosina ilmaistuina, määritetään asetuksen (EY) N:o 1423/95 5 artiklan 2 kohdassa säädetyn menetelmän mukaisesti.

>TAULUKON PAIKKA>

22 RYHMÄ

JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) tässä ryhmässä mainitut tuotteet (muut kuin nimikkeeseen 2209 kuuluvat), jotka on valmistettu ruoanlaittoa varten ja eivät siten sovellu käytettäviksi juomina (yleensä nimike 2103 );

b) merivesi (nimike 2501 );

c) tislattu vesi, sähkön-tai lämmönjohtokyvyn mittaamiseen käytettävä vesi ja puhtaudeltaan näitä vastaava vesi (nimike 2851 );

d) etikkahapon vesiliuokset, joissa on enemmän kuin 10 painoprosenttia etikkahappoa (nimike 2915 );

e) nimikkeiden 3003 tai 3004 lääkkeet;

f) hajuste-ja toalettivalmisteet (33 ryhmä).

2. Tässä ryhmässä sekä 20 ja 21 ryhmässä"alkoholipitoisuus (tilavuusprosenttia)"on määritettävä 20 °C:n lämpötilassa.

3. Nimikkeessä 2202 tarkoitetaan ilmaisulla"alkoholittomat juomat"juomia, joiden alkoholipitoisuus on enintään 0,5 tilavuusprosenttia. Alkoholijuomat luokitellaan soveltuvaan nimikkeeseen nimikkeistä 2203 - 2206 tai 2208.

Alanimikehuomautus

1. Alanimikkeessä 2204 10 tarkoitetaan ilmaisulla"kuohuviini"viiniä, jolla säilytettäessä suljetuissa astioissa 20 °C:n lämpötilassa on vähintään 3 baarin ylipaine.

Lisähuomautuksia

1. Alanimikkeeseen 2202 10 00 kuuluu vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, mikäli se on juomana välittömästi kulutettavissa.

2. Nimikkeissä 2204 ja 2205 sekä alanimikkeessä 2206 00 10 tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "todellinen alkoholipitoisuus (tilavuusprosenttia)"puhtaan alkoholin tilavuusyksikköjen lukumäärää tuotteen 100 tilavuusyksikköä kohti 20 °C:n lämpötilassa;

b) "mahdollinen alkoholipitoisuus (tilavuusprosenttia)"puhtaan alkoholin tilavuusyksikköjen lukumäärää, jotka voidaan tuottaa sokerien täydellisen käymisen tuloksena tuotteen 100 tilavuusyksikköä kohti 20 °C:n lämpötilassa;

c) "kokonaisalkoholipitoisuus (tilavuusprosenttia)"todellisen alkoholipitoisuuden ja mahdollisen alkoholipitoisuuden summaa;

d) "luonnollinen alkoholipitoisuus (tilavuusprosenttia)"tuotteen kokonaisalkoholipitoisuutta ennen väkevöintiä;

e) "tilavuusprosentti"tilavuudesta määritetyn alkoholipitoisuuden mittayksikköä.

3. Alanimikkeessä 2204 30 10 tarkoitetaan ilmaisulla"muu rypäleen puristemehu (grape must), käymistilassa"rypäleen puristemehun käymistuotetta, jonka todellinen alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1 tilavuusprosentti ja pienempi kuin kolme viidesosaa sen kokonaisalkoholipitoisuudesta.

4. Alanimikkeissä 2204 21 ja 2204 29 tarkoitetaan ilmaisulla:

A. "kuiva-aineen kokonaismäärä"grammoina litraa kohti ilmaistua, tuotteessa olevien kaikkien sellaisten aineiden määrää, jotka eivät haihdu tietyissä fysikaalisissa olosuhteissa.

Kuiva-aineen kokonaismäärä on määritettävä tiheyden mittauksella 20 °C:n lämpötilassa.

B. a) jäljempänä I, II, III ja IV alakohdassa mainittu kuiva-aineen litrakohtainen kokonaismäärä alanimikkeiden 2204 21 11 - 2204 21 99 ja 2204 29 12 - 2204 29 99 tuotteissa ei vaikuta niiden luokitteluun:

I. Tuotteet, joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään 13 tilavuusprosenttia: kuiva-aineen kokonaismäärä enintään 90 g/l;

II. Tuotteet, joiden todellinen alkoholipitoisuus on suurempi kuin 13 tilavuusprosenttia, mutta enintään 15 tilavuusprosenttia: kuiva-aineen kokonaismäärä enintään 130 g/l;

III. Tuotteet, joiden todellinen alkoholipitoisuus on suurempi kuin 15 tilavuusprosenttia, mutta enintään 18 tilavuusprosenttia: kuiva-aineen kokonaismäärä enintään 130 g/l;

IV. Tuotteet, joiden todellinen alkoholipitoisuus on suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia, mutta enintään 22 tilavuusprosenttia: kuiva-aineen kokonaismäärä enintään 330 g/l.

Tuotteet, joiden kuiva-aineen kokonaismäärä on suurempi kuin edellä määrätyt kunkin luokan enimmäismäärät, luokitellaan lähimpään seuraavaan luokkaan, paitsi jos kuiva-aineen kokonaismäärä on suurempi kuin 330 g/l, tuotteet luokitellaan alanimikkeisiin 2204 21 99 ja 2204 29 99.

b) a alakohdan sääntöjä ei sovelleta alanimikkeisiin 2204 21 93 , 2204 21 97 , 2204 29 93 ja 2204 29 97 kuuluviin tuotteisiin.

5. Alanimikkeisiin 2204 21 11 - 2204 21 99 ja 2204 29 12 - 2204 29 99 kuuluvat muun muassa:

a) rypäleen puristemehu (grape must), jonka käyminen on estetty tai keskeytetty lisäämällä alkoholia, toisin sanoen tuote:

- jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 12 tilavuusprosenttia, mutta pienempi kuin 15 tilavuusprosenttia;

ja

- joka on valmistettu lisäämällä viinintislauksesta saatua tuotetta käymättömään rypäleen puristemehuun (grape must), jonka luonnollinen alkoholipitoisuus on vähintään 8,5 tilavuusprosenttia;

b) tislausta varten väkevöity viini, toisin sanoen tuote:

- jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 18 tilavuusprosenttia, mutta enintään 24 tilavuusprosenttia,

- joka on valmistettu yksinomaan lisäämällä viinintislauksesta saatua väkevöimätöntä tuotetta, jonka todellinen alkoholipitoisuus on enintään 86 tilavuusprosenttia, jäännössokeria sisältämättömään viiniin,

ja

- jossa haihtuvien happojen enimmäispitoisuus on 1,5 g/l etikkahappona ilmaistuna;

c) väkevä viini, toisin sanoen tuote:

- jonka kokonaisalkoholipitoisuus on vähintään 17,5 tilavuusprosenttia ja todellinen alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia, mutta enintään 22 tilavuusprosenttia,

ja

- joka on valmistettu rypäleen puristemehusta (grape must) tai viinistä, joka on tehty viinirypälelajikkeista, jotka on hyväksytty kolmannessa maassa, joka on niiden alkuperämaa, väkevän viinin valmistukseen, ja jonka luonnollinen alkoholipitoisuus on vähintään 12 tilavuusprosenttia:

- jäädyttämällä

tai

- lisäämällä käymisen aikana tai sen jälkeen:

- viinintislauksesta saatua tuotetta, tai

- tiivistettyä rypäleen puristemehua (grape must) tai, kun on kyse tietyistä korkealaatuisista väkevistä viineistä, jotka on mainittu käyttöön otettavassa luettelossa ja joille sellainen käytäntö on tavanomaista, rypäleen puristemehua, joka on tiivistetty suoran kuumennuksen avulla ja joka tästä toimenpiteestä huolimatta vastaa tiivistetyn rypäleen puristemehun määritelmää, tai

- näiden tuotteiden sekoitusta.

Tietyt väkevät laatuviinit, jotka on mainittu käyttöön otettavassa luettelossa, voidaan kuitenkin valmistaa käymättömästä tuoreesta rypäleen puristemehusta (grape must), jonka luonnollisen alkoholipitoisuuden ei tarvitse olla vähintään 12 tilavuusprosenttia.

6. Alanimikkeissä 2204 21 11 - 2204 21 78 , 2204 21 81 , 2204 21 82 ja 2204 29 12 - 2204 29 58 , 2204 29 81 ja 2204 29 82 tarkoitetaan ilmaisulla"määritetyillä alueilla tuotetut laatuviinit"Euroopan talousyhteisön alueella tuotettuja viinejä, jotka täyttävät 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1493/99 säännökset ( EYVL N:o L 179, 14.7.1999, s. 1) sekä edellä mainitun asetuksen täytäntöönpanosta annetut säännökset, jotka määritellään kansallisissa säädöksissä.

7. Alanimikkeissä 2204 30 92 ja 2204 30 96 tarkoitetaan ilmaisulla"tiivistetty rypäleen puristemehu (grape must)"rypäleen puristemehua, jonka arvo refraktometrillä mitattuna on vähintään 50,9 % 20 °C:n lämpötilassa mitattuna. [Refraktometriä on käytetty asetuksen (ETY) n:o 558/93 liitteessä annetun menetelmän mukaisesti].

8. Nimikkeen 2205 tuotteisiin kuuluvat ainoastaan vermutti ja muu tuoreista rypäleistä valmistettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla maustettu viini, jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 7 tilavuusprosenttia.

9. Alanimikkeessä 2206 00 10 tarkoitetaan ilmaisulla"piquette"tuotetta, joka on valmistettu käymisen avulla vedessä maseroidusta käsittelemättömästä viinirypäleiden puristejäännöksestä tai uuttamalla käynyttä viinirypäleiden puristejäännöstä vedellä.

10. Alanimikkeissä 2206 00 31 ja 2206 00 39 seuraavia juomia pidetään"kuohuvina":

- käymisen avulla valmistetut juomat, jotka ovat"pulloissa, jotka on suljettu sienenmuotoisella korkilla, joka on tuettu sitein tai kiinnikkein",

- muissa astioissa olevat käymisen avulla valmistetut juomat, joissa ylipaine on vähintään 1,5 baaria 20 °C:n lämpötilassa mitattuna.

11. Alanimikkeissä 2209 00 11 ja 2209 00 19 tarkoitetaan ilmaisulla"viinietikka"yksinomaan viinissä tapahtuneen etikkahappokäymisen tuloksena saatua etikkaa, jonka hapon kokonaispitoisuus on vähintään 60 g/l etikkahappona ilmaistuna.

>TAULUKON PAIKKA>

23 RYHMÄ

ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU

Huomautus

1. Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu käsittelemällä kasvi-tai eläinaineita siinä määrin, että ne ovat menettäneet alkuperäisen aineen olennaiset ominaisuudet; nimikkeeseen eivät kuitenkaan kuulu kasvijätteet, kasviperäiset jätetuotteet eivätkä tällaisessa käsittelyssä syntyneet sivutuotteet.

Alanimikehuomautus

1. Alanimikkeessä 2306 41 tarkoitetaan ilmaisulla"niukasti erukahappoa sisältävät rapsin-ja rypsinsiemenet"12 ryhmän alanimikehuomautuksessa 1 määriteltyjä siemeniä.

Lisähuomautuksia

1. Nimikkeisiin 2303 10 11 ja 2303 10 19 kuuluvat ainoastaan maissitärkkelyksen valmistuksesta peräisin olevat jätetuotteet, mutta kyseiseen nimikkeeseen eivät kuulu näiden jätetuotteiden ja muista kasveista peräisin olevien tuotteiden keskinäiset sekoitukset eivätkä myöskään edellä mainittujen jätetuotteiden ja maissista muutoin kuin märkämenetelmän avulla valmistettavan tärkkelyksen valmistusprosessista peräisin olevien tuotteiden keskinäiset sekoitukset.

Niiden tärkkelyspitoisuus saa olla enintään 28 prosenttia kuiva-aineen painosta komission direktiivin 72/199/ETY liitteessä I olevassa I osastossa määrätyn menetelmän mukaisesti määritettynä, ja niiden rasvapitoisuus saa olla enintään 4,5 prosenttia kuiva-aineen painosta komission direktiivin 84/4/ETY liitteessä I määrätyn menetelmän A mukaisesti määritettynä.

2. Alanimikkeeseen 2306 70 00 kuuluvat ainoastaan maissinalkioista öljyä erotettaessa syntyneet jätetuotteet, joilla on kuiva-aineen painosta laskettuina seuraavat pitoisuudet:

a) kun tuotteiden öljypitoisuus on pienempi kuin 3 prosenttia:

- tärkkelyspitoisuus: pienempi kuin 45 prosenttia

- valkuaisainepitoisuus (typpipitoisuus × 6,25): vähintään 11,5 prosenttia;

b) kun tuotteiden öljypitoisuus on vähintään 3 prosenttia, mutta enintään 8 prosenttia:

- tärkkelyspitoisuus: pienempi kuin 45 prosenttia

- valkuaisainepitoisuus (typpipitoisuus × 6,25): vähintään 13 prosenttia.

Lisäksi kyseiset jätetuotteet eivät saa sisältää ainesosia, jotka eivät ole peräisin maissinjyvistä.

Tärkkelys-ja valkuaisainepitoisuuden määrittämiseksi sovelletaan komission direktiivin 72/199/ETY liitteessä I olevassa 1 ja 2 osastossa määrättyjä menetelmiä.

Öljy-ja kosteuspitoisuuden määrittämiseksi sovelletaan komission direktiivin 71/393/ETY liitteessä olevassa 4 osastossa (menetelmä A) ja 1 osastossa määrättyjä menetelmiä.

Alanimikkeeseen eivät kuulu tuotteet, joissa on maissinjyvien osista peräisin olevia ainesosia, jotka on lisätty valmistuksen jälkeen ja jotka eivät ole olleet mukana öljyä erotettaessa.

3. Alanimikkeissä 2307 00 11 , 2307 00 19 , 2308 90 11 ja 2308 90 19 tarkoitetaan ilmaisulla:

- "todellinen alkoholipitoisuus (% mas)"puhtaan alkoholin kilomäärää 100 kg:ssa tuotetta,

- "mahdollinen alkoholipitoisuus (% mas)"puhtaan alkoholin kilomäärää, joka voidaan valmistaa 100 kg:ssa tuotetta olevan sokerin täydellisen käymisen avulla,

- "kokonaisalkoholipitoisuus (% mas)"todellisen ja mahdollisen alkoholipitoisuuden yhteenlaskettua summaa massasta,

- "% mas"alkoholin massapitoisuuden mittayksikköä.

4. Alanimikkeissä 2309 10 11 - 2309 10 70 ja 2309 90 31 - 2309 90 70 tarkoitetaan ilmaisulla"maitotuotteet"nimikkeisiin 0401 , 0402 , 0404 , 0405 , 0406 sekä alanimikkeisiin 0403 10 11 - 0403 10 39 , 0403 90 11 - 0403 90 69 , 1702 11 00 , 1702 19 00 ja 2106 90 51 kuuluvia tuotteita.

5. Nimikkeeseen 2309 90 20 kuuluvat ainoastaan maissitärkkelyksen valmistuksesta peräisin olevat jätetuottet, mutta kyseiseen nimikkeeseen eivät kuulu näiden jätetuotteiden ja muista kasveista peräisin olevien tuotteiden keskinäiset sekoitukset eivätkä myöskään edellä mainittujen jätetuotteiden ja maissista muutoin kuin märkämenetelmän avulla valmistettavan tärkkelyksen valmistusprosessista peräisin olevien tuotteiden keskinäiset sekoitukset, jotka sisältävät:

- märkämenetelmässä käytetyn maissin seulontajätteitä enintään 15 painoprosenttia,

ja/tai

- märkämenetelmässä syntyviä maissin valeluvesijätteitä, jotka ovat peräisin alkoholin tai muiden tärkkelyspohjaisten tuotteiden valmistuksesta.

Edellä mainitut tuotteet voivat myös sisältää märkäjauhatusmenetelmällä saaduista maissinalkioista erotettavan öljyn valmistuksesta peräisin olevia jätetuotteita.

Niiden tärkkelyspitoisuus saa olla enintään 28 prosenttia kuiva-aineen painosta komission direktiivin 72/199/ETY liitteessä I olevassa 1 osastossa määrätyn menetelmän mukaisesti määritettynä, ja niiden rasvapitoisuus saa olla enintään 4,5 prosenttia kuiva-aineen painosta komission direktiivin 84/4/ETY liitteessä I määrätyn menetelmän A mukaisesti määritettynä ja niiden proteiinipitoisuus saa olla enintään 40 prosenttia kuiva-aineen painosta komission direktiivin 72/199/ETY liitteessä I olevassa 2 osastossa määrätyn menetelmän mukaisesti määritettynä.

>TAULUKON PAIKKA>

24 RYHMÄ

TUPAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANKORVIKKEET

Huomautus

1. Tähän ryhmään eivät kuulu lääkesavukkeet (30 ryhmä).

>TAULUKON PAIKKA>

V JAKSO

KIVENNÄISTUOTTEET

25 RYHMÄ

SUOLA; RIKKI; MAA-JA KIVILAJIT; KIPSI, KALKKI JA SEMENTTI

Huomautuksia

1. Jollei toisin määrätä tai tämän ryhmän 4 huomautuksesta muuta johdu, tämän ryhmän nimikkeisiin kuuluvat ainoastaan tuotteet, jotka ovat luonnontilassa tai jotka on pesty (myös epäpuhtaudet poistavilla kemikaaleilla siten, että tuotteen rakenne ei muutu), murskattu, jauhettu, jauhennettu, seulottu, siivilöity tai rikastettu vaahdottamalla, magneettisesti erottamalla tai muulla mekaanisella tai fysikaalisella menetelmällä (ei kuitenkaan kiteyttämällä), mutta eivät tuotteet, jotka on valmistettu sekoittamalla tai joita on pasutettu, kalsinoitu tai jotka on valmistettu tai joita on käsitelty enemmän kuin mitä kussakin nimikkeessä mainitaan.

Tämän ryhmän tuotteissa voi olla lisättyä pölyämisenestoainetta, jos tällainen lisäys ei muuta tuotetta sopivammaksi johonkin erityiseen käyttöön yleisen käytön sijasta.

2. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) sublimoitu, saostettu tai kolloidinen rikki (nimike 2802 );

b) maavärit, joissa on vähintään 70 painoprosenttia sidottua rautaa laskettuna Fe 2O 3:na (nimike 2821 );

c) lääkkeet ja muut 30 ryhmän tuotteet;

d) hajuste-ja kosmeettiset ja toalettivalmisteet (33 ryhmä);

e) katukivi, reunakivi ja käytävänpäällyskivi (nimike 6801 ); mosaiikki-ja niiden kaltaiset kivet (nimike 6802 ); katto-ja vuorausliuskekivilaatat rakennuksiin (nimike 6803 );

f) jalo-ja puolijalokivet (nimike 7102 tai 7103 );

g) nimikkeen 3824 natriumkloridista tai magnesiumoksidista keinotekoisesti valmistetut kiteet (muut kuin optiset elementit), paino vähintään 2,5 g/kpl; natriumkloridista tai magnesiumoksidista valmistetut optiset elementit (nimike 9001 );

h) biljardiliitu (nimike 9504 );

ij) kirjoitus-ja piirustusliitu sekä vaatturinliitu (nimike 9609 ).

3. Tuotteet, jotka voivat kuulua nimikkeeseen 2517 ja tämän ryhmän johonkin muuhun nimikkeeseen, luokitellaan nimikkeeseen 2517.

4. Nimikkeeseen 2530 kuuluvat muun muassa: vermikuliitti, perliitti ja kloriitit, paisuttamattomat; maavärit, myös kalsinoidut tai keskenään sekoitetut; kiillepitoiset luonnon rautaoksidit; merenvaha (myös kiillotettuina kappaleina); meripihka; yhteenpuristettu merenvaha ja yhteenpuristettu meripihka, jotka ovat levyinä, tankoina, sauvoina tai niiden kaltaisessa muodossa ja joita ei ole työstetty muottiin puristamisen jälkeen; gagaatti; strontianiitti (myös kalsinoitu), ei kuitenkaan strontiumoksidi; rikkoutuneiden keraamisten tavaroiden, tiilien ja betonin palaset.

>TAULUKON PAIKKA>

26 RYHMÄ

MALMIT, KUONA JA TUHKA

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) sepeliksi valmistettu kuona ja sen kaltainen teollisuusjäte (nimike 2517 );

b) luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti), myös kalsinoitu (nimike 2519 );

c) maaöljyjen varastointisäiliöistä peräisin olevat lietteet, jotka koostuvat pääosin kyseisistä öljyistä (nimike 2710 );

d) 31 ryhmän tuomaskuona;

e) kuonavilla, kivivilla ja niiden kaltainen kivennäisvilla (nimike 6806 );

f) jalometallien tai jalometallilla pleteroitujen metallien jätteet ja romu; muu jäte ja romu, joissa on jalometalleja tai jalometalliyhdisteitä ja jotka soveltuvat etupäässä jalometallien talteenottoon (nimike 7112 );

g) malmien sulatuksessa saatu kupari-, nikkeli-ja kobolttikivi (XV jakso).

2. Nimikkeissä 2601 - 2617 tarkoitetaan ilmaisulla"malmit"sellaisia mineraaleja, joita tosiasiallisesti käytetään metallurgisessa teollisuudessa elohopean, nimikkeen 2844 metallien tai XIV tai XV jakson metallien erottamiseen, siinäkin tapauksessa, että niitä ei ole tarkoitettu metallurgiseen käyttöön. Nimikkeisiin 2601 - 2617 eivät kuitenkaan kuulu mineraalit, joita on käsitelty metallurgiselle teollisuudelle epätavallisilla valmistustavoilla.

3. Nimikkeeseen 2620 kuuluvat ainoastaan:

a) sellaiset tuhkat ja jätteet, jollaisia käytetään teollisuudessa joko metallien erottamiseen tai lähtöaineina kemiallisten metalliyhdisteiden valmistamiseen, ei kuitenkaan yhdyskuntajätteen polttamisesta syntyvät tuhkat ja jätteet (nimike 2621 ); ja

b) arseenipitoiset tuhkat ja jätteet, myös metalleja sisältävät, jollaisia käytetään joko arseenin tai metallien erottamiseen tai niiden kemiallisten yhdisteiden valmistamiseen.

Alanimikehuomautuksia

1. Alanimikkeessä 2620 21 tarkoitetaan ilmaisulla"lyijypitoiset bensiinilietteet ja lyijypitoiset nakutuksenestoaineseosten lietteet"lietteitä, jotka ovat peräisin lyijypitoisen bensiinin ja lyijypitoisten nakutuksenestoaineseosten (esimerkiksi tetraetyylilyijy) varastointisäiliöistä ja jotka koostuvat pääosin lyijystä, lyijy-yhdisteistä ja rautaoksidista.

2. Arseenia, elohopeaa, talliumia tai niiden sekoituksia sisältävät tuhkat ja jätteet, jollaisia käytetään arseenin tai kyseisten metallien erottamiseen tai niiden kemiallisten yhdisteiden valmistamiseen, kuuluvat alanimikkeeseen 2620 60.

>TAULUKON PAIKKA>

27 RYHMÄ

KIVENNÄISPOLTTOAINEET, KIVENNÄISÖLJYT JA NIIDEN TISLAUSTUOTTEET; BITUMISET AINEET; KIVENNÄISVAHAT

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) erilliset kemiallisesti määritellyt orgaaniset yhdisteet, lukuun ottamatta puhdasta metaania ja puhdasta propaania, jotka kuuluvat nimikkeeseen 2711;

b) nimikkeen 3003 tai 3004 lääkkeet;

c) nimikkeen 3301 , 3302 tai 3805 tyydyttymättömien hiilivetyjen seokset.

2. Nimikkeessä 2710 ilmaisulla"maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt"ei tarkoiteta ainoastaan maaöljyjä ja bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä, vaan myös niiden kaltaisia öljyjä, sekä pääasiallisesti tyydyttymättömien hiilivetyjen seoksista koostuvia, millä tahansa menetelmällä valmistettuja öljyjä, jos niissä muiden kuin aromaattisten aineosien paino on suurempi kuin aromaattisten aineosien paino.

Ilmaisulla ei kuitenkaan tarkoiteta nestemäisiä synteettisiä polyolefiinejä, joista tislautuu vähemmän kuin 60 tilavuusprosenttia 300 °C:n lämpötilassa muunnettuna vastaamaan 1013millibaarin painetta, kun on käytetty alipainetislausta (39 ryhmä).

3. Nimikkeessä 2710 tarkoitetaan ilmaisulla"jäteöljyt"jätettä, joka koostuu pääosin maaöljyistä ja bitumisista kivennäisistä saaduista öljyistä (sellaisina kuin ne on määritelty tämän ryhmän 2 huomautuksessa, myös veteen sekoitettuina. Näihin kuuluvat:

a) kyseiset öljyt, jotka eivät enää kelpaa käytettäviksi primaarituotteina (esimerkiksi käytetyt voiteluöljyt, käytetyt hydrauliikkaöljyt ja käytetyt muuntajaöljyt);

b) maaöljyjen varastointisäiliöistä peräisin olevat lieteöljyt, jotka koostuvat pääosin kyseisistä öljyistä ja joissa on korkea sellaisten lisäaineiden (esim. kemikaalien) pitoisuus, joita on käytetty primaarituotteiden valmistukseen; ja

c) kyseiset öljyt vesiemulsioina tai veteen sekoittuneina, kuten öljypäästöistä tai varastointisäiliöiden pesusta tai koneistuksessa käytetyistä leikkuuöljyistä peräisin olevat.

Alanimikehuomautuksia

1. Alanimikkeessä 2701 11 tarkoitetaan ilmaisulla"antrasiitti"kivihiiltä, jossa haihtuvan aineen määrä (kuivasta, kivennäisaineettomasta tuotteesta laskettuna) on enintään 14 prosenttia.

2. Alanimikkeessä 2701 12 tarkoitetaan ilmaisulla"bituminen kivihiili"kivihiiltä, jossa haihtuvan aineen määrä (kuivasta, kivennäisaineettomasta tuotteesta laskettuna) on suurempi kuin 14 prosenttia ja jonka lämpöarvo (kosteasta, kivennäisaineettomasta tuotteesta laskettuna) on vähintään 5833kcal/kg.

3. Alanimikkeessä 2707 10 tarkoitetaan ilmaisulla"bentsoli (bentseeni)"tuotetta, jossa on enemmän kuin 50 painoprosenttia bentseeniä, alanimikkeessä 2707 20 ilmaisulla"toluoli (tolueeni)"tuotetta, jossa on enemmän kuin 50 painoprosenttia tolueenia, alanimikkeessä 2707 30 ilmaisulla"ksyloli (ksyleeni)"tuotetta, jossa on enemmän kuin 50 painoprosenttia ksyleenejä, alanimikkeessä 2707 40 ilmaisulla"naftaleeni"tuotetta, jossa on enemmän kuin 50 painoprosenttia naftaleenia, ja alanimikkessä 2707 60 ilmaisulla"fenolit"tuotteita, joissa on enemmän kuin 50 painoprosenttia fenoleja.

4. Alanimikkeeseen 2710 11 kuuluvat"kevyet öljyt ja valmisteet"ovat sellaisia, joista vähintään 90 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan lukien) tislautuu 210 °C:n lämpötilassa (ASTM D 86-menetelmä).

Lisähuomautuksia(15)

1. Nimikkeessä 2710 tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "erikoisbensiinit"(alanimikkeet 2710 11 21 ja 2710 11 25 ) tämän ryhmän 4 alanimikehuomautuksessa määriteltyjä kevyitä öljyjä, jotka eivät sisällä nakutuksenestovalmisteita ja joiden niiden lämpötilojen välinen ero, joissa öljystä tislautuu 5 tilavuusprosenttia ja 90 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan lukien), on enintään 60 °C;

b) "raskasbensiini"(alanimike 2710 11 21 ) a alakohdassa määriteltyjä erikoisbensiinejä, joiden leimahduspiste on suurempi kuin 21 °C Abel-Pensky-menetelmän avulla määritettynä(16);

c) "keskiraskaat öljyt"(alanimikkeet 2710 19 11 - 2710 19 29 ) öljyjä ja valmisteita, joista vähemmän kuin 90 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan lukien) tislautuu 210 °C:n lämpötilassa ja vähintään 65 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan lukien) tislautuu 250 °C:n lämpötilassa (ASTM D 86-menetelmä);

d) "raskasöljyt"(alanimikkeet 2710 19 31 - 2710 19 99 ) öljyjä ja valmisteita, joista vähemmän kuin 65 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan lukien) tislautuu 250 °C:n lämpötilassa ASTM D 86-menetelmän avulla määritettynä tai joiden prosenttimääräistä tislautumisastetta 250 °C:n lämpötilassa ei voida määrittää kyseisen menetelmän avulla;

e) "kaasuöljyt"(alanimikkeet 2710 19 31 - 2710 19 49 ) d alakohdassa määriteltyjä raskasöljyjä, joista vähintään 85 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan lukien) tislautuu 350 °C:n lämpötilassa (ASTM D 86-menetelmä);

f) "polttoöljyt"(alanimikkeet 2710 19 51 - 2710 19 69 ) d alakohdassa määriteltyjä raskasöljyjä (ei kuitenkaan edellä e alakohdassa määriteltyjä kaasuöljyjä), joiden vastaavaa laimennettua väriä (C) vastaa viskositeetti (V):

- joka ei ole suurempi kuin jäljempänä esitetyssä taulukossa rivillä I annettu viskositeettiluku, kun sulfaattituhkan pitoisuus on pienempi kuin 1 prosentti ASTM D 874-menetelmän avulla määritettynä ja saippuoitumisluku on pienempi kuin 4 määritettynä ASTM D 939-54-menetelmän avulla,

- joka on suurempi kuin rivillä II annettu viskositeettiluku, kun jähmepiste on vähintään 10 °C ASTM D 97-menetelmän avulla määritettynä,

- joka on suurempi kuin rivillä I annettu, mutta joka ei ole suurempi kuin rivillä II annettu viskositeettiluku, kun vähintään 25 tilavuusprosenttia tislautuu 300 °C:n lämpötilassa ASTM D 86-menetelmän avulla määritettynä, tai jos vähemmän kuin 25 tilavuusprosenttia tislautuu 300 °C:n lämpötilassa, kun jähmepiste on korkeampi kuin miinus 10 °C ASTM D 97-menetelmän avulla määritettynä. Nämä määräykset koskevat ainoastaan öljyjä, joiden laimennettu väri (C) on pienempi kuin 2.

Vertailutaulukko-laimennettu väri (C)/viskositeetti (V)

>TAULUKON PAIKKA>

Ilmaisulla"viskositeetti (V)"tarkoitetaan kinemaattista viskositeettia 50 °C:n lämpötilassa ilmaistuna yksikkönä 10 - 6m 2s - 1ASTM D 445-menetelmän mukaisesti.

Ilmaisulla"laimennettu väri (C)"tarkoitetaan tuotteen väriä ASTM D 1500 -menetelmän avulla määritettynä, sen jälkeen kun yksi tilavuusyksikkö kyseistä tuotetta on sekoitettu 100 tilavuusyksikköön hiilitetrakloridia. Väri on määritettävä välittömästi laimennuksen jälkeen.

Alanimikkeisiin 2710 19 51 - 2710 19 69 kuuluvat ainoastaan luonnonväriset polttoöljyt.

Näihin alanimikkeisiin eivät kuulu d alakohdassa määritellyt raskasöljyt, joista ei ole mahdollista määrittää:

- prosenttimääräistä tislautumisastetta 250 °C:n lämpötilassa määritettynä ASTM D 86-menetelmän avulla (nollaa pidetään 1 prosenttina),

- kinemaattista viskositeettia 50 °C:n lämpötilassa ASTM D 445-menetelmän avulla määritettynä,

- tai laimennettua väriä (C) määritettynä ASTM D 1500 -menetelmän avulla.

Nämä tuotteet kuuluvat alanimikkeisiin 2710 19 71 - 2710 19 99.

2. Nimikkeessä 2712 tarkoitetaan ilmaisulla"raaka vaseliini"(alanimike 2712 10 10 ) luonnonväristä vaseliinia, jonka väri on suurempi kuin 4,5 määritettynä ASTM D 1500 -menetelmän avulla.

3. Alanimikkeissä 2712 90 31 - 2712 90 39 tarkoitetaan ilmaisulla"raa'at"tuotteita:

a) joiden öljypitoisuus on vähintään 3,5 määritettynä ASTM D 721-menetelmän avulla, jos niiden viskositeetti on 100 °C:n lämpötilassa alempi kuin 9 × 10 - 6m 2s - 1määritettynä ASTM D 445-menetelmän avulla;

tai

b) joiden luonnonväri on suurempi kuin 3 määritettynä ASTM D 1500 -menetelmän avulla, jos niiden viskositeetti on 100 °C:n lämpötilassa vähintään 9 × 10 - 6m 2s - 1määritettynä ASTM D 445-menetelmän avulla.

4. Nimikkeissä 2710 - 2712 tarkoitetaan ilmaisulla"tietty käsittely"seuraavia toimintoja:

a) tyhjötislaus;

b) toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla;

c) krakkaus;

d) reformointi;

e) uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;

f) käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g) polymerointi;

h) alkylointi;

ij) isomerointi;

k) ainoastaan alanimikkeisiin 2710 19 31 - 2710 19 99 kuuluvien tuotteiden osalta rikinpoisto vedyn avulla, jonka tuloksena valmistettujen tuotteiden rikkipitoisuus vähenee vähintään 85 prosenttia (ASTM D 1266 -59 T-menetelmä);

l) ainoastaan nimikkeeseen 2710 kuuluvien tuotteiden osalta parafiinin poisto muun menetelmän avulla kuin suodattamalla;

m) ainoastaan alanimikkeisiin 2710 19 31 - 2710 19 99 kuuluvien tuotteiden osalta vetykäsittely suuremmassa kuin 20 baarin paineessa ja suuremmassa kuin 250 °C:n lämpötilassa katalysaattoria käyttäen, muussa kuin rikinpoistotarkoituksessa, kun vety on aktiivisena aineena kemiallisessa reaktiossa. Alanimikkeiden 2710 19 31 - 2710 19 99 voiteluöljyjen jatkokäsittelyä vedyn avulla (esimerkiksi vedyn avulla tapahtuva viimeistely eli"hydrofinishing"tai värinpoisto) erityisesti värin tai stabiliteetin parantamiseksi ei pidetä tiettynä käsittelynä;

n) ainoastaan alanimikkeisiin 2710 19 51 - 2710 19 69 kuuluvien tuotteiden osalta ilmatislaus, jos vähemmän kuin 30 tilavuusprosenttia näistä tuotteista (hävikki mukaan lukien) tislautuu 300 °C:n lämpötilassa ASTM D 86-menetelmän avulla määritettynä. Jos näistä tuotteista tislautuu vähintään 30 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan lukien) 300 °C:n lämpötilassa ASTM D 86-menetelmän avulla määritettynä, niistä tuotemääristä, jotka voidaan valmistaa ilmatislauksen avulla ja jotka kuuluvat alanimikkeisiin 2710 11 11 - 2710 11 90 tai 2710 19 11 - 2710 19 29 , kannetaan tullia alanimikkeissä 2710 19 61 - 2710 19 69 määrätty määrä käytettyjen tuotteiden lajin ja arvon mukaisesti sekä valmistettujen tuotteiden nettopainon perusteella. Tätä määräystä ei sovelleta näin valmistettuihin tuotteisiin, jotka kuuden kuukauden kuluessa ja toimivaltaisten viranomaisten mahdollisesti määräämien muiden edellytysten mukaisesti saatetaan tiettyyn käsittelyyn tai muunnetaan kemiallisesti muulla kuin tietyllä käsittelyllä;

o) ainoastaan alanimikkeiden 2710 19 71 - 2710 19 99 osalta käsittely suurtaajuudella toimivan sähköisen huiskupurkauksen avulla;

p) ainoastaan alanimikkeeseen 2712 90 31 kuuluvien tavaroiden osalta rasvanpoisto kiteyttämällä jakotislausmenetelmän avulla.

Jos tarvitaan esikäsittelyä ennen edellä tarkoitettuja käsittelyjä teknisten vaatimusten vuoksi, tullittomuutta sovelletaan ainoastaan niihin määriin, jotka on tarkoitus käsitellä ja jotka tosiasiallisesti käsitellään edellä tarkoitetuilla tavoilla; esikäsittelyn aikana syntyvät jätteet ovat myös tullittomia.

5. Tuotemääriin, jotka saadaan kemiallisen muuntamisen tai teknisten vaatimusten vuoksi tehtävän esikäsittelyn aikana ja jotka kuuluvat nimikkeisiin 2710 ja 2711 tai alanimikkeisiin 2707 10 10 , 2707 20 10 , 2707 30 10 , 2707 50 10 , 2712 10 , 2712 20 , 2712 90 31 - 2712 90 99 , 2713 90 ja 2901 10 10 sovelletaan saman suuruista tullia kuin"muihin tarkoituksiin"käytettäviin tuotteisiin, käytettyjen tuotteiden lajin ja arvon mukaisesti sekä saatujen tuotteiden nettopainon perusteella. Tätä määräystä ei sovelleta nimikkeisiin 2710 - 2712 kuuluviin tuotteisiin, jotka kuuden kuukauden kuluessa ja toimivaltaisten viranomaisten mahdollisesti määräämien muiden edellytysten mukaisesti saatetaan tiettyyn käsittelyyn tai joita muunnetaan lisää kemiallisesti.

>TAULUKON PAIKKA>

VI JAKSO

KEMIANTEOLLISUUDEN JA SIIHEN LIITTYVÄN TEOLLISUUDEN TUOTTEET

Huomautuksia

1. a) Nimikkeen 2844 tai 2845 määritelmää vastaavat tuotteet (muut kuin radioaktiiviset malmit) luokitellaan näihin nimikkeisiin eikä mihinkään muuhun nimikkeistön nimikkeeseen.

b) Ellei a alakohdasta muuta johdu, nimikkeen 2843 tai 2846 määritelmää vastaavat tuotteet luokitellaan näihin nimikkeisiin eikä mihinkään muuhun tämän jakson nimikkeeseen.

2. Ellei 1 huomautuksesta muuta johdu, tuotteet, jotka kuuluvat nimikkeisiin 3004 , 3005 , 3006 , 3212 , 3303 , 3304 , 3305 , 3306 , 3307 , 3506 , 3707 tai 3808 sillä perusteella, että ne ovat annostettuina tai vähittäismyyntipakkauksissa, luokitellaan näihin nimikkeisiin eikä mihinkään muuhun nimikkeistön nimikkeeseen.

3. Tavarat pakattuina sarjoiksi, jotka koostuvat kahdesta tai useammasta erillisestä aineosasta, joista jotkut tai kaikki kuuluvat tähän jaksoon ja jotka on tarkoitettu sekoitettaviksi keskenään VI tai VII jakson tuotteen aikaansaamiseksi, luokitellaan tälle tuotteelle sopivaan nimikkeeseen, jos:

a) aineosien pakkaustavasta käy selvästi ilmi, että ne on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä ilman uudelleenpakkaamista;

b) aineosat esitetään tullille yhdessä;

c) aineosat voidaan todeta toisiaan täydentäviksi joko luonteeltaan tai sen perusteella, millaisina määrinä ne ovat suhteessa toisiinsa.

28 RYHMÄ

KEMIALLISET ALKUAINEET JA EPÄORGAANISET YHDISTEET; JALOMETALLIEN, HARVINAISTEN MAAMETALLIEN, RADIOAKTIIVISTEN ALKUAINEIDEN JA ISOTOOPPIEN ORGAANISET JA EPÄORGAANISET YHDISTEET

Huomautuksia

1. Jollei toisin määrätä, tämän ryhmän nimikkeisiin kuuluvat ainoastaan:

a) erilliset kemialliset alkuaineet ja erilliset kemiallisesti määritellyt yhdisteet, myös jos niissä on epäpuhtauksia;

b) edellä a alakohdassa tarkoitetut tuotteet liuotettuina veteen;

c) edellä a alakohdassa tarkoitetut tuotteet liuotettuina muihin liuottimiin kuin veteen, jos liuos on näiden tuotteiden tavanomainen ja välttämätön kauppamuoto, jota käytetään yksinomaan turvallisuussyistä tai kuljetuksen vuoksi, ja jos liuotin ei muuta tuotetta sopivammaksi johonkin erityiseen käyttöön yleisen käytön sijasta;

d) edellä a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tuotteet, joihin on lisätty niiden säilyttämiseksi tai kuljettamiseksi välttämätöntä stabiloimisainetta (myös paakkuuntumisen estoainetta);

e) edellä a, b, c ja d alakohdassa tarkoitetut tuotteet, joihin on lisätty pölyämisenestoainetta tai väriainetta niiden tunnistamisen helpottamiseksi tai turvallisuussyistä, jos lisäykset eivät muuta tuotetta sopivammaksi johonkin erityiseen käyttöön yleisen käytön sijasta.

2. Orgaanisilla aineilla stabiloitujen ditioniittien ja sulfoksylaattien (nimike 2831 ), epäorgaanisten karbonaattien ja peroksokarbonaattien (nimike 2836 ), epäorgaanisten syanidien, syanidioksidien ja kompleksisyanidien (nimike 2837 ), epäorgaanisten fulminaattien, syanaattien ja tiosyanaattien (nimike 2838 ), nimikkeisiin 2843 - 2846 kuuluvien orgaanisten tuotteiden sekä karbidien (nimike 2849 ) lisäksi luokitellaan tähän ryhmään ainoastaan seuraavat hiiliyhdisteet:

a) hiilen oksidit, syaanivety sekä räjähdys-(fulmiinihappo), isosyaani-ja tiosyaanihapot sekä muut yksinkertaiset tai kompleksiset syaanihapot (nimike 2811 );

b) karbonyylihalogenidit (nimike 2812 );

c) hiilidisulfidi (nimike 2813 );

d) tiokarbonaatit, seleenikarbonaatit, telluurikarbonaatit, seleenisyanaatit, telluurisyanaatit, tetratiosyanaattidiammiinikromaatit ("reineckaatit") ja muut kompleksiset epäorgaaniset syanaatit (nimike 2842 );

e) virtsa-aineella kiinteytetty vetyperoksidi (nimike 2847 ), hiilioksisulfidi, tiokarbonyylihalogenidit, syaani, syaanihalogenidit ja syanamidi ja sen metallijohdannaiset (nimike 2851 ), lukuun ottamatta kalsiumsyanamidia, myös puhdasta (31 ryhmä).

3. Ellei VI jakson 1 huomautuksesta muuta johdu, tähän ryhmään eivät kuulu:

a) natriumkloridi ja magnesiumoksidi, myös puhtaat, eivätkä muut V jaksoon kuuluvat tuotteet;

b) orgaaniset metalli-ja epämetalliyhdisteet, lukuun ottamatta 2 huomautuksessa mainittuja;

c) 31 ryhmän 2, 3, 4 ja 5 huomautuksessa tarkoitetut tuotteet;

d) nimikkeen 3206 epäorgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään luminoforeina; nimikkeen 3207 lasisulate (fritti) ja muu lasi jauheena, rakeina, suomuina tai hiutaleina;

e) keinotekoinen grafiitti (nimike 3801 ); nimikkeen 3813 tulensammuttimien panokset sekä tulensammutuskranaatit ja-pommit; nimikkeen 3824 musteenpoistoaineet vähittäismyyntipakkauksissa; nimikkeen 3824 alkali-tai maa-alkalimetallien halogenideista keinotekoisesti valmistetut kiteet (muut kuin optiset elementit), paino vähintään 2,5 g/kpl;

f) jalo-ja puolijalokivet (luonnon-, synteettiset tai rekonstruoidut), tällaisten kivien pöly ja jauhe (nimikkeet 7102 - 7105 ) sekä 71 ryhmän jalometallit ja jalometalliseokset;

g) XV jakson metallit, myös puhtaat, metalliseokset tai kermetit, myös sintratut metallikarbidit (metallilla sintratut metallikarbidit); tai;

h) optiset elementit, esimerkiksi alkali-tai maa-alkalimetallien halogenideista valmistetut (nimike 9001 ).

4. Jäljempänä II alaryhmän epämetallihapon ja IV alaryhmän metallihapon muodostamat kemiallisesti määritellyt kompleksihapot luokitellaan nimikkeeseen 2811.

5. Nimikkeisiin 2826 - 2842 kuuluvat ainoastaan metalli-ja ammoniumsuolat ja peroksosuolat.

Jollei toisin määrätä, luokitellaan kaksois-ja kompleksisuolat nimikkeeseen 2842.

6. Nimikkeeseen 2844 kuuluvat ainoastaan seuraavat tuotteet:

a) teknetium (atominumero 43), prometium (atominumero 61), polonium (atominumero 84) sekä kaikki alkuaineet, joiden atominumero on suurempi kuin 84;

b) luonnon tai keinotekoiset radioaktiiviset isotoopit (myös XIV ja XV jakson jalojen ja epäjalojen metallien isotoopit), myös keskenään sekoitetut;

c) näiden alkuaineiden tai isotooppien epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, myös kemiallisesti määrittelemättömät tai keskenään sekoitetut;

d) seosmetallit, dispersiot (myös kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on näitä alkuaineita tai isotooppeja tai niiden epäorgaanisia tai orgaanisia yhdisteitä ja joiden ominaisradioaktiivisuus on suurempi kuin 74 Bq/g (0,002 μCi/g);

e) ydinreaktorien käytetyt (säteilytetyt) polttoaine-elementit (panokset);

f) radioaktiiviset jätteet, myös jos niitä voidaan edelleen käyttää.

Tässä huomautuksessa ja nimikkeissä 2844 ja 2845 tarkoitetaan ilmaisulla"isotoopit":

- erillisiä nuklideja, joihin ei kuitenkaan lueta luonnossa monoisotooppisessa muodossa esiintyviä isotooppeja,

- saman alkuaineen isotooppien seoksia, joissa yhtä tai useampaa isotooppia on rikastettu, eli alkuaineita, joiden luonnollista isotooppista koostumusta on keinotekoisesti muunnettu.

7. Nimikkeeseen 2848 kuuluu kuparifosfidi (fosforikupari), jossa on enemmän kuin 15 painoprosenttia fosforia.

8. Kemialliset alkuaineet (esimerkiksi pii ja seleeni), jotka on seostettu (doped) elektroniikassa käyttöä varten, luokitellaan tähän ryhmään, jos ne ovat vetämisen jälkeen työstämättömiä tai lieriön tai tangon muotoisia. Kiekoiksi, levyiksi tai niiden kaltaisiin muotoihin leikattuina ne kuuluvat nimikkeeseen 3818.

Lisähuomautus

1. Jollei toisin määrätä, alanimikkeissä tarkoitettuihin suoloihin kuuluvat happamat ja emäksiset suolat.

>TAULUKON PAIKKA>

29 RYHMÄ

ORGAANISET KEMIALLISET YHDISTEET

Huomautuksia

1. Jollei toisin määrätä, tämän ryhmän nimikkeisiin kuuluvat ainoastaan:

a) erilliset kemiallisesti määritellyt orgaaniset yhdisteet, myös jos niissä on epäpuhtauksia;

b) saman orgaanisen yhdisteen kahden tai useamman isomeerin seokset (myös jos niissä on epäpuhtauksia), lukuun ottamatta tyydyttyneiden tai tyydyttymättömien asyklisten hiilivetyisomeerien (muiden kuin stereoisomeerien) seoksia (27 ryhmä);

c) nimikkeiden 2936 - 2939 tuotteet, nimikkeen 2940 sokerieetterit, sokeriasetaalit ja sokeriesterit ja niiden suolat sekä nimikkeen 2941 tuotteet, myös kemiallisesti määrittelemättöminä;

d) edellä a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tuotteet liuotettuina veteen;

e) edellä a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tuotteet liuotettuina muihin liuottimiin kuin veteen, jos liuos on näiden tuotteiden tavanomainen ja välttämätön kauppamuoto, jota käytetään yksinomaan turvallisuussyistä tai kuljetuksen vuoksi, ja jos liuotin ei muuta tuotetta sopivammaksi johonkin erityiseen käyttöön yleisen käytön sijasta;

f) edellä a, b, c, d ja e alakohdassa tarkoitetut tuotteet, joihin on lisätty niiden säilyttämiseksi tai kuljettamiseksi välttämätöntä stabiloimisainetta (myös paakkuuntumisen estoainetta);

g) edellä a, b, c, d, e ja f alakohdassa tarkoitetut tuotteet, joihin on lisätty pölyämisenestoainetta tai väri-tai hajuainetta niiden tunnistamisen helpottamiseksi tai turvallisuussyistä, jos lisäykset eivät muuta tuotetta sopivammaksi johonkin erityiseen käyttöön yleisen käytön sijasta;

h) seuraavat vakioväkevyyteen laimennetut tuotteet atsoväriaineiden valmistamista varten: diatsoniumsuolat, näiden suolojen kytkentäkomponentit ja diatsotoivat amiinit sekä niiden suolat.

2. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) nimikkeen 1504 tuotteet sekä nimikkeen 1520 raaka glyseroli;

b) etyylialkoholi (nimikkeet 2207 ja 2208 );

c) metaani ja propaani (nimike 2711 );

d) 28 ryhmän 2 huomautuksessa tarkoitetut hiiliyhdisteet;

e) virtsa-aine (nimike 3102 tai 3105 );

f) kasvi-tai eläinperäiset väriaineet (nimike 3203 ), synteettiset orgaaniset väriaineet, synteettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään fluoresoivina kirkasteina tai luminoforeina (nimike 3204 ) sekä vähittäismyyntimuodoissa tai-pakkauksissa olevat väriaineet (nimike 3212 );

g) entsyymit (nimike 3507 );

h) metaldehydi, heksametyleenitetramiini ja niiden kaltaiset tuotteet polttoaineena käyttöä varten (esimerkiksi tabletteina, puikkoina tai niiden kaltaisissa muodoissa) sekä polttonesteet ja nesteytetyt kaasut enintään 300 cm 3vetävissä astioissa, jollaisia käytetään savukkeensytyttimien ja niiden kaltaisten sytyttimien täyttämiseen (nimike 3606 );

ij) nimikkeen 3813 tulensammuttimien panokset sekä tulensammutuskranaatit ja-pommit; nimikkeen 3824 musteenpoistoaineet vähittäismyyntipakkauksissa;

k) optiset elementit, kuten eteenidiamiinitartraatista valmistetut (nimike 9001 ).

3. Tuotteet, jotka voisivat kuulua kahteen tai useampaan tämän ryhmän nimikkeeseen, luokitellaan numerojärjestyksessä viimeisimpään nimikkeeseen.

4. Nimikkeissä 2904 - 2906 , 2908 - 2911 ja 2913 - 2920 jokainen maininta halogeeni-, sulfo-, nitro-tai nitrosojohdannaisista käsittää myös sekajohdannaiset, kuten sulfohalogeeni-, nitrohalogeeni-, nitrosulfo-ja nitrosulfohalogeenijohdannaiset.

Nitro-ja nitrosoryhmiä ei pidetä nimikkeen 2929 tarkoittamina"typpifunktioisina"ryhminä.

Nimikkeissä 2911 , 2912 , 2914 , 2918 ja 2922 tarkoitetaan ilmaisulla"happifunktio"ainoastaan nimikkeissä 2905 - 2920 vahvistettuja funktioita (luonteenomaisia, happea sisältäviä orgaanisia ryhmiä).

5. a) I-VII alaryhmän happofunktioisten orgaanisten yhdisteiden esterit näiden alaryhmien orgaanisten yhdisteiden kanssa luokitellaan kuten se yhdiste, joka kuuluu numerojärjestyksessä viimeisimpään nimikkeeseen näissä alaryhmissä;

b) etyylialkoholin ja glyserolin esterit I-VII alaryhmän happofunktioisten orgaanisten yhdisteiden kanssa luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin vastaavat happofunktioiset yhdisteet;

c) Ellei VI jakson 1 huomautuksesta ja 28 ryhmän 2 huomautuksesta muuta johdu:

1) I-X alaryhmän tai nimikkeen 2942 orgaanisten yhdisteiden, kuten happo-, fenoli-tai enolifunktioisten yhdisteiden epäorgaaniset suolat tai orgaaniset emäkset luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin vastaava orgaaninen yhdiste;

2) I-X alaryhmän tai nimikkeen 2942 orgaanisten yhdisteiden keskenään muodostamat suolat luokitellaan numerojärjestyksessä viimeisimpään niistä ryhmän nimikkeistä, johon suolan muodostava emäs tai happo (mukaan lukien fenoli-tai enolifunktioiset yhdisteet) kuuluu;

d) muut paitsi etanolin ja glyserolin muodostamat metallialkoholaatit luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin vastaavat alkoholit (nimike 2905 );

e) karboksyylihappojen halogenidit luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin vastaavat hapot.

6. Nimikkeiden 2930 ja 2931 yhdisteet ovat orgaanisia yhdisteitä, joiden molekyyleissä on vety-, happi-tai typpiatomien lisäksi muiden epämetallien tai metallien (kuten rikin, arseenin, elohopean tai lyijyn) atomeja suoraan liittyneinä hiiliatomeihin.

Nimike 2930 (orgaaniset rikkiyhdisteet) ja nimike 2931 (muut orgaaniset metalli-ja epämetalliyhdisteet) eivät käsitä sulfo-tai halogeenijohdannaisia (eikä sekajohdannaisia), joissa vetyä, happea ja typpeä lukuun ottamatta hiileen on suoraan liittyneinä ainoastaan rikki-tai halogeeniatomeja, jotka antavat niille sulfo-tai halogeenijohdannaisten (tai sekajohdannaisten) luonteen.

7. Nimikkeisiin 2932 , 2933 ja 2934 eivät kuulu epoksidit kolmeatomisin renkain, ketoniperoksidit, aldehydien ja tioaldehydien sykliset polymeerit, moniemäksisten karboksyylihappojen anhydridit, moniarvoisten alkoholien tai fenolien sykliset esterit moniemäksisten happojen kanssa eivätkä moniemäksisten happojen imidit.

Näitä määräyksiä sovelletaan ainoastaan silloin, kun rengasrakenne sisältää yksinomaan sellaisia heteroatomeja, jotka ovat peräisin edellä tarkoitetusta renkaan muodostavasta rakenteesta tai rakenteista.

8. Nimikkeessä 2937 tarkoitetaan ilmaisulla:

(a) "hormonit"myös hormoneja vapauttavia ja hormoneja stimuloivia faktoreita, hormoni-inhibiittoreja ja hormoniantagonisteja (antihormoneja);

(b) "pääasiallisesti hormoneina käytettävät"pääasiassa hormonaalisen vaikutuksensa vuoksi käytettävien hormonien johdannaisten ja niitä rakenteellisesti vastaavien aineiden lisäksi sellaisia johdannaisia ja niitä rakenteellisesti vastaavia aineita, joita käytetään pääasiassa välituotteina tähän nimikkeeseen kuuluvien tuotteiden synteettisessä valmistuksessa.

Alanimikehuomautus

1. Jokaisessa tämän ryhmän nimikkeessä kemiallisen yhdisteen (tai kemiallisten yhdisteiden ryhmän) johdannaiset luokitellaan samaan alanimikkeeseen kuin itse yhdiste (tai yhdisteiden ryhmä), jos ne eivät yksityiskohtaisemmin mainittuina kuulu johonkin muuhun alanimikkeeseen eikä kysymykseen tulevissa alanimikkeissä ole kaatoalanimikettä"muut".

>TAULUKON PAIKKA>

30 RYHMÄ

FARMASEUTTISET TUOTTEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) ravintovalmisteet ja juomat (kuten dieettiset, diabeettiset tai"vahvistetut"ravintovalmisteet, lisäravinteet, vahvistavat juomat ja kivennäisvedet) muut kuin suonensisäisesti annettavat ravintovalmisteet (IV jakso);

b) erityisesti hammaslääkintäkäyttöön kalsinoitu tai hienoksi jauhettu kipsi (nimike 2520 );

c) lääkintäkäyttöön soveltuvat haihtuvien öljyjen vesitisleet ja-liuokset (nimike 3301 );

d) nimikkeiden 3303 - 3307 valmisteet, vaikka niillä olisi terapeuttisia tai ennalta ehkäiseviä ominaisuuksia;

e) saippua, suopa ja muut nimikkeen 3401 tuotteet, joihin on lisätty lääkeaineita;

f) kipsiin perustuvat valmisteet hammaslääkintäkäyttöön (nimike 3407 );

g) verialbumiini, jota ei ole valmistettu terapeuttiseen tai ennalta ehkäisevään käyttöön (nimike 3502 ).

2. Nimikkeessä 3002 ilmaisulla"modifioidut immunologiset tuotteet"tarkoitetaan ainoastaan monoklonaalisia vasta-aineita (MAB), vasta-ainefragmentteja, vasta-ainekonjugaatteja sekä vasta-ainefragmenttikonjugaatteja.

3. Nimikkeissä 3003 ja 3004 sekä tämän ryhmän 4 huomautuksen d alakohdassa pidetään:

a) "sekoittamattomina tuotteina":

1) sekoittamattomia tuotteita liuotettuina veteen;

2) kaikkia 28 ja 29 ryhmän tuotteita;

3) nimikkeen 1302 yksinkertaisia kasviuutteita, joiden pitoisuus on ainoastaan määritetty tai jotka on liuotettu johonkin liuottimeen;

b) "sekoitettuina tuotteina":

1) kolloidisia liuoksia ja suspensioita (lukuun ottamatta kolloidista rikkiä);

2) kasviainesekoituksista valmistettuja kasviuutteita;

3) luonnon kivennäisvesiä haihduttamalla saatuja suoloja ja tiivisteitä.

4. Nimikkeeseen 3006 kuuluvat ainoastaan seuraavat tuotteet, jotka luokitellaan nimenomaan tähän nimikkeeseen eikä mihinkään muuhun nimikkeistön nimikkeeseen:

a) steriili kirurginen katgutti, sen kaltaiset steriilit haavanompeluaineet ja steriilit kudosliimat kirurgiseen haavansulkemiseen;

b) steriili laminaria ja steriilit laminariapuikot;

c) steriilit absorboituvat verenvuodon tyrehdyttimet kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön;

d) varjoainevalmisteet röntgentutkimuksia varten ja potilaalle sisäisesti tai ulkonaisesti käytettävät taudinmääritysreagenssit, jotka ovat sekoittamattomia, annostettuja tuotteita tai tällaista käyttöä varten kahdesta tai useammasta ainesosasta sekoitettuja tai yhdistettyjä tuotteita;

e) veriryhmän määritysreagenssit;

f) hammassementit ja muut hampaantäytteet; luusementit;

g) ensiapulaatikot ja-pakkaukset;

h) hormoneihin, muihin nimikkeen 2937 tuotteisiin tai spermisideihin perustuvat kemialliset ehkäisyvalmisteet;

ij) lääketieteelliseen tai eläinlääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut geelivalmisteet, joita käytetään kehon osien voiteluaineena kirurgisissa toimenpiteissä tai lääkärintarkastuksissa tai kontaktiaineena kehon ja lääketieteellisen instrumentin välillä;

k) farmaseuttiset jätteet, toisin sanoen farmaseuttiset tuotteet, joita ei voida käyttää niiden alkuperäiseen tarkoitukseen esimerkiksi käyttöajan päättymisen vuoksi.

Lisähuomautus

1. Nimikkeeseen 3004 kuuluvat muun muassa vähittäismyyntipakkauksissa olevat yrttilääkevalmisteet ja valmisteet, jotka perustuvat seuraaviin vaikuttaviin aineisiin: vitamiinit, kivennäisaineet, välttämättömät aminohapot tai rasvahapot. Nämä valmisteet luokitellaan nimikkeeseen 3004 , jos niiden etiketissä, pakkauspäällyksessä tai mukana seuraavissa käyttöohjeissa on seuraavat tiedot:

a) ne tietyt taudit, sairaudet taikka niiden oireet, joihin tuotetta käytetään;

b) tuotteeseen sisältyvän yhden tai useamman vaikuttavan aineen pitoisuus;

c) annostelu; ja

d) käyttötapa

Tähän nimikkeeseen kuuluvat myös homeopaattiset lääkevalmisteet, kun ne täyttävät edellä mainitut edellytykset a, c ja d.

Kun kyseessä ovat vitamiineihin, kivennäisaineisiin, välttämättömiin aminohappoihin tai rasvahappoihin perustuvat valmisteet, niiden etiketissä mainittuun suositeltavaan päivittäiseen annokseen on sisällyttävä yhtä kyseisistä aineista huomattavasti yleisen terveyden ja hyvinvoinnin säilyttämiseksi suositeltavaa päivittäistä määrää enemmän.

>TAULUKON PAIKKA>

31 RYHMÄ

LANNOITTEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) nimikkeen 0511 eläimenveri;

b) erilliset kemiallisesti määritellyt yhdisteet (lukuun ottamatta niitä, jotka vastaavat 2 huomautuksen A kohdan, 3 huomautuksen A kohdan, 4 huomautuksen A kohdan ja 5 huomautuksen kuvauksia);

c) nimikkeen 3824 kaliumkloridista keinotekoisesti valmistetut kiteet (muut kuin optiset elementit), paino vähintään 2,5 g/kpl; optiset elementit kaliumkloridista (nimike 9001 ).

2. Nimikkeeseen 3102 kuuluvat ainoastaan jäljempänä tarkoitetut tuotteet, jos ne eivät ole nimikkeessä 3105 tarkoitetuissa muodoissa tai pakkauksissa:

A. tuotteet, joihin soveltuu jokin seuraavista tavaraselostuksista:

1) natriumnitraatti, myös puhdas;

2) ammoniumnitraatti, myös puhdas;

3) ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat, myös puhtaat;

4) ammoniumsulfaatti, myös puhdas;

5) kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat (myös puhtaat) ja seokset;

6) kalsiumnitraatin ja magnesiumnitraatin kaksoissuolat (myös puhtaat) ja seokset;

7) kalsiumsyanamidi, myös puhdas tai öljyllä käsitelty;

8) virtsa-aine (urea), myös puhdas;

B. lannoitteet, jotka on sekoitettu A kohdassa tarkoitetuista tuotteista;

C. lannoitteet, joissa on ammoniumkloridia tai jotakin A ja B kohdassa tarkoitettua tuotetta sekoitettuna liidun, kipsin tai muiden epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita;

D. nestemäiset lannoitteet, joissa on A kohdan 2 tai 8 alakohdan tuotteita tai niiden seoksia vesi-tai ammoniakkiliuoksena.

3. Nimikkeeseen 3103 kuuluvat ainoastaan jäljempänä tarkoitetut tuotteet, jos ne eivät ole nimikkeessä 3105 tarkoitetuissa muodoissa tai pakkauksissa:

A. tuotteet, joihin soveltuu jokin seuraavista tavaraselostuksista:

1) tuomaskuona;

2) nimikkeen 2510 luonnonfosfaatit, kalsinoidut tai enemmän kuin ainoastaan epäpuhtauksien poistamiseksi lämpökäsitellyt;

3) superfosfaatit (yksinkertaiset, kaksois-ja kolmoisfosfaatit);

4) kalsiumvetyortofosfaatti, jossa on vähintään 0,2 painoprosenttia fluoria laskettuna kuivasta vedettömästä tuotteesta;

B. lannoitteet, jotka on sekoitettu A kohdassa tarkoitetuista tuotteista, ottamatta huomioon fluoripitoisuusrajaa;

C. lannoitteet, joissa on jotakin A ja B kohdassa tarkoitettua tuotetta, ottamatta huomioon fluoripitoisuusrajaa, sekoitettuna liidun, kipsin tai muiden epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita.

4. Nimikkeeseen 3104 kuuluvat ainoastaan jäljempänä tarkoitetut tuotteet, jos ne eivät ole nimikkeessä 3105 tarkoitetuissa muodoissa tai pakkauksissa:

A. tuotteet, joihin soveltuu jokin seuraavista tavaraselostuksista:

1) raa'at luonnon kaliumsuolat (esimerkiksi karnalliitti, kainiitti ja sylviini);

2) kaliumkloridi, myös puhdas, jollei edellä 1 huomautuksen c alakohdassa toisin määrätä;

3) kaliumsulfaatti, myös puhdas;

4) kaliummagnesiumsulfaatti, myös puhdas;

B. lannoitteet, jotka on sekoitettu A kohdassa tarkoitetuista tuotteista.

5. Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti) ja diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti), myös puhtaat, sekä niiden keskinäiset seokset luokitellaan nimikkeeseen 3105.

6. Nimikkeessä 3105 tarkoitetaan ilmaisulla"muut lannoitteet"ainoastaan tuotteita, jollaisia käytetään lannoitteina ja joissa on olennaisena aineosana vähintään yhtä seuraavista lannoittavista aineista: typpeä, fosforia tai kaliumia.

>TAULUKON PAIKKA>

32 RYHMÄ

PARKITUS-JA VÄRIUUTTEET; TANNIINIT JA NIIDEN JOHDANNAISET; VÄRIT, PIGMENTIT JA MUUT VÄRIAINEET; MAALIT JA LAKAT; KITTI SEKÄ MUUT TÄYTE-JA TIIVISTYSTAHNAT; PAINOVÄRIT, MUSTE JA TUSSI

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) erilliset kemiallisesti määritellyt alkuaineet ja yhdisteet, lukuun ottamatta nimikkeiden 3203 ja 3204 väriaineita ja valmisteita, epäorgaanisia tuotteita, jollaisia käytetään luminoforeina (nimike 3206 ), sulatetusta kvartsista tai muusta sulatetusta piidioksidista valmistettua lasia nimikkeessä 3207 tarkoitetussa muodossa sekä vähittäismyyntimuodoissa tai-pakkauksissa olevia nimikkeen 3212 väriaineita;

b) nimikkeiden 2936 - 2939 , 2941 ja 3501 - 3504 tuotteiden tannaatit ja muut parkkihappojohdannaiset;

c) asfalttimastiksi ja muu bitumimastiksi (nimike 2715 ).

2. Nimikkeeseen 3204 kuuluvat myös stabiloitujen diatsoniumsuolojen ja kytkentäkomponenttieen seokset atsoväriaineiden valmistamista varten.

3. Nimikkeisiin 3203 , 3204 , 3205 ja 3206 kuuluvat myös väriaineisiin (kuten nimikkeen 3206 tapauksessa, nimikkeen 2530 väripigmentteihin tai 28 ryhmän metallisuomuihin ja metallijauheisiin) perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään minkä tahansa aineen värjäämiseen tai aineosina värivalmistetuotannossa. Näihin nimikkeisiin eivät kuitenkaan kuulu muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoidut, nesteenä tai tahnana olevat pigmentit, jollaisia käytetään maalien valmistuksessa (nimike 3212 ), eivätkä muut nimikkeiden 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3212 , 3213 ja 3215 tuotteet.

4. Nimikkeeseen 3208 kuuluvat myös liuokset (muut kuin kollodiumit), joissa on nimikkeissä 3901 - 3913 tarkoitettua tuotetta liuotettuna haihtuviin orgaanisiin liuottimiin, kun liuotinta on enemmän kuin 50 painoprosenttia liuoksesta.

5. Ilmaisulla"väriaine"ei tässä ryhmässä tarkoiteta tuotteita, jollaisia käytetään täyteaineena öljymaaleissa, vaikka ne soveltuvat myös vesipohjaisten maalien väripigmenteiksi.

6. Nimikkeessä 3212 tarkoitetaan ilmaisulla"pronssi-ja värilehtiset"ainoastaan ohuita lehtisiä, jollaisia käytetään esimerkiksi kirjankansien tai hattunauhojen painamiseen ja jotka koostuvat:

a) metallijauheesta (myös jalometallijauheesta) tai pigmentistä, jotka on puristettu yhteen liiman, gelatiinin tai muun sideaineen avulla;

b) metallista (myös jalometallista) tai pigmentistä, jotka on kiinnitetty mitä tahansa ainetta olevalle alustalle.

>TAULUKON PAIKKA>

33 RYHMÄ

HAIHTUVAT ÖLJYT JA RESINOIDIT; HAJUSTE-, KOSMEETTISET JA TOALETTIVALMISTEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) nimikkeiden 1301 ja 1302 luonnon oleohartsit ja kasviuutteet;

b) saippua ja suopa sekä muut nimikkeen 3401 tuotteet;

c) pihka-, puu-ja sulfaattitärpätti sekä muut nimikkeen 3805 tuotteet.

2. Nimikkeessä 3302 ilmaisulla"hyvänhajuiset aineet"tarkoitetaan ainoastaan nimikkeen 3301 aineita, kyseisistä aineista eristettyjä hyvänhajuisia ainesosia sekä synteettisiä hajuaineita.

3. Nimikkeisiin 3303 - 3307 kuuluvat muun muassa sekoittamattomat tai sekoitetut, näiden nimikkeiden tavaroina käytettäviksi soveltuvat tuotteet (muut kuin haihtuvien öljyjen vesitisleet ja-liuokset), kun ne ovat tällaiseen käyttöön tarkoitetuissa vähittäismyyntipakkauksissa.

4. Nimikkeessä 3307 tarkoitetaan ilmaisulla"hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet"muun muassa seuraavia tuotteita: hajustepussit; hyvänhajuiset valmisteet, jotka vaikuttavat palaessaan; hajustepaperit ja kosmeettisella aineella kyllästetyt tai päällystetyt paperit; liuokset piilolinssejä tai silmäproteeseja varten; hajustevalmisteella tai kosmeettisella aineella kyllästetty, päällystetty tai peitetty vanu, huopa tai kuitukangas; toalettivalmisteet eläimiä varten.

>TAULUKON PAIKKA>

34 RYHMÄ

SAIPPUA JA SUOPA, ORGAANISET PINTA-AKTIIVISET AINEET, PESUVALMISTEET, VOITELUVALMISTEET, TEKOVAHAT, VALMISTETUT VAHAT, KIILLOTUS-, HANKAUS-JA PUHDISTUSVALMISTEET, KYNTTILÄT JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET, MUOVAILUMASSAT,"HAMMASVAHAT"JA KIPSIIN PERUSTUVAT HAMMASLÄÄKINNÄSSÄ KÄYTETTÄVÄT VALMISTEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) eläin-tai kasvirasvoista tai-öljyistä tehdyt, syötäväksi kelpaavat seokset ja valmisteet, jollaisia käytetään muotinirrotusvalmisteina (nimike 1517 );

b) erilliset kemiallisesti määritellyt yhdisteet;

c) sampoot, hampaiden puhdistusaineet, partavaahdokkeet ja-vaahdot sekä kylpyvalmisteet, joissa on saippuaa tai muita orgaanisia pinta-aktiivisia aineita (nimike 3305 , 3306 tai 3307 ).

2. Nimikkeessä 3401 tarkoitetaan ilmaisulla"saippua ja suopa"ainoastaan vesiliukoista saippuaa ja suopaa. Saippua, suopa ja muut nimikkeen 3401 tuotteet saavat sisältää lisäaineita (esimerkiksi desinfioimisaineita, hiomajauheita, täyteaineita tai lääkeaineita). Hiomajauheita sisältävät tuotteet luokitellaan nimikkeeseen 3401 ainoastaan, jos ne ovat tankoina, paloina tai valettuina kappaleina. Muun muotoisina ne luokitellaan nimikkeeseen 3405 "hankausjauheina ja niiden kaltaisina valmisteina".

3. Nimikkeessä 3402 tarkoitetaan ilmaisulla"orgaaniset pinta-aktiiviset aineet"tuotteita, jotka sekoitettuina veteen 0,5-prosenttiseksi liuokseksi 20 °C:n lämpötilassa ja jätettyinä tunniksi seisomaan tähän lämpötilaan

a) muodostavat läpinäkyvän tai läpikuultavan liuoksen tai pysyvän emulsion ilman, että liukenemattomia aineita erottuu;

ja

b) alentavat veden pintajännitystä 4,5 × 10 -2newtoniksi/m (45 dyneksi/cm) tai sitä pienemmäksi.

4. Nimikkeessä 3403 tarkoitetaan ilmaisulla"maaöljyt tai bitumisista kivennäisistä saadut öljyt"27 ryhmän 2 huomautuksessa määriteltyjä tuotteita

5. Nimikkeessä 3404 tarkoitetaan ilmaisulla"tekovahat ja valmistetut vahat", jäljempänä mainituin poikkeuksin, ainoastaan:

A. kemiallisesti valmistettuja orgaanisia vahamaisia tuotteita, myös jos ne ovat vesiliukoisia;

B. eri vahoja sekoittamalla saatuja tuotteita;

C. vahamaisia tuotteita, joissa on perusaineena yhtä tai useampaa vahaa ja jotka sisältävät rasvoja, hartseja, kivennäisaineita tai muita aineita.

Nimikkeeseen eivät kuulu:

a) nimikkeiden 1516 , 3402 tai 3823 tuotteet, vaikka ne olisivat vahamaisia;

b) nimikkeen 1521 sekoittamattomat eläinvahat ja sekoittamattomat kasvivahat, eivät myöskään puhdistetut tai värjätyt;

c) nimikkeen 2712 kivennäisvahat ja niiden kaltaiset tuotteet, eivät myöskään keskenään sekoitetut tai ainoastaan värjätyt;

d) nestemäiseen väliaineeseen sekoitetut, dispergoidut tai liuotetut vahat (nimikkeet 3405 , 3809 jne.).

>TAULUKON PAIKKA>

35 RYHMÄ

VALKUAISAINEET; MODIFIOIDUT TÄRKKELYKSET; LIIMAT JA LIISTERIT; ENTSYYMIT

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) hiivat (nimike 2102 );

b) verifraktiot (lukuun ottamatta verialbumiinia, jota ei ole valmistettu terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten), lääkkeet ja muut 30 ryhmän tuotteet;

c) entsymaattiset valmisteet esiparkitusta varten (nimike 3202 );

d) entsymaattiset liotus-ja pesuvalmisteet sekä muut 34 ryhmän tuotteet;

e) kovetetut valkuaisaineet (nimike 3913 );

f) graafisen teollisuuden gelatiinituotteet (49 ryhmä).

2. Nimikkeessä 3505 tarkoitetaan ilmaisulla"dekstriini"tärkkelyksen hajaantumistuotteita, joissa on pelkistävää sokeria dekstroosina ilmaistuna enintään 10 prosenttia kuiva-aineen painosta.

Tuotteet, joissa on pelkistävää sokeria enemmän kuin 10 painoprosenttia, kuuluvat nimikkeeseen 1702.

Lisähuomautus

1. Nimikkeeseen 3504 kuuluvat tiivistetyt maitoproteiinit, joiden proteiinipitoisuus on suurempi kuin 85 prosenttia kuiva-aineen painosta.

>TAULUKON PAIKKA>

36 RYHMÄ

RÄJÄHDYSAINEET; PYROTEKNISET TUOTTEET; TULITIKUT; PYROFORISET SEOKSET; HELPOSTI SYTTYVÄT AINEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu muut erilliset kemiallisesti määritellyt yhdisteet kuin 2 huomautuksen a ja b alakohdassa tarkoitetut.

2. Nimikkeessä 3606 tarkoitetaan ilmaisulla"helposti syttyvistä aineista valmistetut tavarat"ainoastaan seuraavia tuotteita:

a) metaldehydi, heksametyleenitetramiini ja niiden kaltaiset aineet polttoaineena käyttöä varten (esimerkiksi tabletteina, puikkoina tai niiden kaltaisissa muodoissa); alkoholiin perustuvat polttoaineet sekä samankaltaiset polttoainevalmisteet, kiinteät tai puolijähmeät;

b) polttonesteet ja nesteytetyt kaasut enintään 300 cm 3vetävissä astioissa, jollaisia käytetään savukkeensytyttimien ja niiden kaltaisten sytyttimien täyttämiseen;

c) hartsisoihdut, tulensytytysvalmisteet ja niiden kaltaiset tuotteet.

>TAULUKON PAIKKA>

37 RYHMÄ

VALOKUVAUS-JA ELOKUVAUSVALMISTEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu jätteet ja romu.

2. Tässä ryhmässä ilmaisulla"valokuvaus"tarkoitetaan menetelmää, jolla muodostetaan näkyviä kuvia valonherkille pinnoille joko suoraan tai epäsuorasti valon tai muun säteilyn avulla.

Lisähuomautuksia

1. Kahtena nauhana maahantuoduista äänifilmeistä (nauha, jossa on ainoastaan kuvat sekä nauha, jota käytetään äänittämiseen) luokitellaan kukin nauha aiheelliseen nimikkeeseensä.

2. Alanimikkeessä 3706 90 51 tarkoitetaan ilmaisulla"uutisfilmit"filmejä, joiden pituus on pienempi kuin 330 m ja joiden aiheena ovat ajankohtaiset tapahtumat, esimerkiksi politiikka, urheilu, sotilaalliset asiat, tiede, kirjallisuus, folkloristiikka, matkailu ja yhteiskunta.

>TAULUKON PAIKKA>

38 RYHMÄ

ERINÄISET KEMIALLISET TUOTTEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) erilliset kemialliset alkuaineet ja erilliset kemiallisesti määritellyt yhdisteet, lukuun ottamatta seuraavia:

1) keinotekoinen grafiitti (nimike 3801 );

2) hyönteisten torjunta-aineet, rotanmyrkyt, sienitautien ja rikkakasvien torjunta-aineet, itämistä estävät aineet, kasvien kasvua säätävät aineet, desinfioimisaineet ja niiden kaltaiset tuotteet, nimikkeessä 3808.tarkoitetuissa muodoissa tai pakkauksissa;

3) tulensammuttimien panokset sekä tulensammutuskranaatit ja-pommit (nimike 3813 );

4) 2 huomautuksessa tarkoitetut varmennetut vertailumateriaalit;

5) 3 huomautuksen a tai c alakohdassa tarkoitetut tuotteet;

b) kemikaalien ja ravintoaineiden tai muiden, ravintoarvoa omaavien aineiden seokset, jollaisia käytetään ihmisravinnon valmistukseen (yleensä nimike 2106 );

c) tuhka ja jätteet (myös lietteet, muut kuin viemäriliete), joissa on metalleja, arseenia tai niiden sekoituksia ja jotka ovat 26 ryhmän 3 huomautuksen a tai b alakohdan mukaisia (nimike 2620);

d) lääkkeet (nimikkeet 3003 ja 3004 ); tai

e) käytetyt katalyytit, jollaisia käytetään epäjalojen metallien erottamiseen tai epäjalojen metallien kemiallisten yhdisteiden valmistamiseen (nimike 2620 ), käytetyt katalyytit, jollaisia käytetään pääasiallisesti jalometallien talteenottoon (nimike 7112 ) tai katalyytit, joissa on metallia tai metalliseoksia esimerkiksi hienona jauheena tai metallilankaverkkona (XIV tai XV jakso).

2. A) Nimikkeessä 3822 tarkoitetaan ilmaisulla"varmennetut vertailumateriaalit"vertailumateriaaleja, joiden mukana seuraa sertifikaatti, josta ilmenevät sertifioitujen ominaisuuksien arvot, näiden arvojen määrittämisessä käytetyt menetelmät ja kunkin arvon mittausepävarmuus, ja jotka soveltuvat analyyttisiin, kalibrointi-tai vertailutarkoituksiin.

B) Varmennettujen vertailumateriaalien luokittelussa sovelletaan nimikettä 3822 ennen nimikkeistön muita nimikkeitä, lukuun ottamatta 28 tai 29 ryhmän tuotteita.

3. Nimikkeeseen 3824 kuuluvat muun muassa seuraavat tuotteet, joita ei luokitella mihinkään muuhun nimikkeistön nimikkeeseen:

a) magnesiumoksidista tai alkali-tai maa-alkalimetallihalogenideista keinotekoisesti valmistetut kiteet (muut kuin optiset elementit), paino vähintään 2,5 g/kpl;

b) sikunaöljy; dippelöljy;

c) musteenpoistoaineet vähittäismyyntipakkauksissa;

d) vahaslakat ja muut korjausnesteet vähittäismyyntipakkauksissa;

e) sulavat lämpötilankoettimet keraamista polttoa varten (esimerkiksi Segerin keilat).

4. Ilmaisulla"yhdyskuntajäte"tarkoitetaan kaikkialla nimikkeistössä kotitalouksista, hotelleista, ravintoloista, sairaaloista, kaupoista, toimistoista jne. kerättyjä jätteitä, katujen ja jalkakäytävien lakaisujätteitä sekä rakennus-ja purkujätteitä. Yhdyskuntajäte sisältää yleensä monenlaisia aineita kuten muovia, kumia, puuta, paperia, tekstiilejä, lasia, metalleja, ruoka-aineita, rikkinäisiä huonekaluja ja muita vahingoittuneita tai käytöstä poistettuja tavaroita. Ilmaisulla"yhdyskuntajäte"ei kuitenkaan tarkoiteta:

a) jätteestä erotettuja yksittäisiä aineita tai tavaroita, kuten muovi-, kumi-, puu-, paperi-, tekstiili-, lasi-tai metallijätteitä ja käytettyjä paristoja, jotka luokitellaan omiin nimikkeisiinsä;

b) teollisuusjätteitä;

c) 30 ryhmän 4 huomautuksen k alakohdassa tarkoitettuja farmaseuttisia jätteitä; tai

d) 6 huomautuksen a alakohdassa tarkoitettuja kliinisiä jätteitä.

5. Nimikkeessä 3825 tarkoitetaan ilmaisulla"viemäriliete"taajamien jätevedenkäsittelylaitoksista peräisin olevaa lietettä, joka käsittää esikäsittelyjätteet, puhdistusjätteet ja epästabiilit lietteet. Tähän eivät kuulu lannoitteina käytettäviksi sopivat stabiloidut lietteet (ryhmä 31).

6. Nimikkeessä 3825 tarkoitetaan ilmaisulla"muut jätteet":

a) kliinisiä jätteitä, jotka ovat lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä, hoidosta tai muusta lääketieteellisestä, kirurgisesta, hammaslääketieteellisestä tai eläinlääketieteellisestä toiminnasta peräisin olevia saastuneita jätteitä, jotka sisältävät usein patogeenejä ja farmaseuttisia aineita ja vaativat erityisiä hävittämismenetelmiä (esimerkiksi likaiset sidontatarvikkeet, käytetyt käsineet ja käytetyt ruiskut);

b) orgaanisia liuotinjätteitä;

c) metallin peittaliuosten, hydrauliikkanesteiden, jarrunesteiden ja jäätymisen estoaineiden jätteitä;

d) muita kemian-tai siihen liittyvän teollisuuden jätteitä.

Ilmaisulla"muut jätteet"ei kuitenkaan tarkoiteta jätteitä, jotka koostuvat pääosin maaöljyistä ja bitumisista kivennnäisistä saaduista öljyistä (nimike 2710 ).

Alanimikehuomautus

1. Alanimikkeissä 3825 41 ja 3825 49 tarkoitetaan ilmaisulla"orgaaniset liuotinjätteet"jätteitä, jotka koostuvat pääosin orgaanisista liuottimista, jotka eivät tällaisina kelpaa alkuperäiseen käyttöönsä, myös liuottimien talteenottoon tarkoitettuja.

>TAULUKON PAIKKA>

VII JAKSO

MUOVIT JA MUOVITAVARAT; KUMI JA KUMITAVARAT

Huomautuksia

1. Tuotteet pakattuina sarjoiksi, jotka koostuvat kahdesta tai useammasta erillisestä aineosasta, joista jotkut tai kaikki kuuluvat tähän jaksoon ja jotka on tarkoitettu sekoitettaviksi keskenään VI tai VII jakson tuotteen aikaansaamiseksi, luokitellaan tälle tuotteelle sopivaan nimikkeeseen, jos

a) aineosien pakkaustavasta käy selvästi ilmi, että ne on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä ilman uudelleenpakkaamista;

b) aineosat esitetään tullille yhdessä;

c) aineosat voidaan todeta toisiaan täydentäviksi joko luonteeltaan tai sen perusteella, millaisina määrinä ne ovat suhteessa toisiinsa.

2. Nimikkeiden 3918 ja 3919 tavaroita lukuun ottamatta muovit, kumi ja niistä valmistetut tavarat, joissa on kuvio-, kirjasin-tai kuvapainatusta, joka ei ole tavaran pääkäytön kannalta ainoastaan toisarvoista, kuuluvat 49 ryhmään.

39 RYHMÄ

MUOVIT JA MUOVITAVARAT

Huomautuksia

1. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla"muovit"nimikkeiden 3901 - 3914 aineita, joita voidaan tai on voitu joko polymeroinnin tai jonkun myöhemmän vaiheen aikana muovailla ulkoisen vaikutuksen alaisena (tavallisesti lämmön ja paineen alaisena, tarvittaessa myös liuotin-tai pehmitinainelisäyksin) puristamalla, valamalla, suulakepuristamalla, valssaamalla tai muulla menetelmällä muotoon, joka säilyy ulkoisen vaikutuksen lakattua.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla"muovit"myös vulkaanikuitua. Ilmaisulla ei kuitenkaan tarkoiteta aineita, joita pidetään XI jakson tekstiiliaineina.

2. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) nimikkeiden 2712 ja 3404 vahat;

b) erilliset kemiallisesti määritellyt orgaaniset yhdisteet (29 ryhmä);

c) hepariini ja sen suolat (nimike 3001 );

d) liuokset (muut kuin kollodiumit), joissa on mitä tahansa nimikkeissä 3901 - 3913 mainittuja tuotteita liuotettuna haihtuviin orgaanisiin liuottimiin, kun liuotinta on enemmän kuin 50 % liuoksen painosta (nimike 3208 ); nimikkeen 3212 pronssi-ja värilehtiset;

e) nimikkeen 3402 orgaaniset pinta-aktiiviset aineet ja valmisteet;

f) sulatuksella muunnetut luonnonhartsit (run gums) ja hartsiesterit (nimike 3806 );

g) taudinmääritysreagenssit ja laboratorioreagenssit muovialustalla (nimike 3822 );

h) 40 ryhmässä määritelty synteettinen kumi ja siitä tehdyt tavarat;

ij) satula-ja valjasteokset (nimike 4201 ) sekä nimikkeen 4202 matka-arkut, matkalaukut, käsilaukut ja muut säilytysesineet;

k) palmikot, koriteokset ja muut 46 ryhmän tavarat;

l) nimikkeen 4814 seinänpäällysteet;

m) XI jakson tavarat (tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat);

n) XII jakson tavarat (esimerkiksi jalkineet, päähineet, sateen-ja päivänvarjot, kävelykepit, raipat, ratsupiiskat ja niiden osat);

o) nimikkeen 7117 epäaidot korut;

p) XVI jakson tavarat (koneet ja mekaaniset laitteet sekä sähkölaitteet);

q) XVII jakson ilma-alusten ja kulkuneuvojen osat;

r) 90 ryhmän tavarat (esimerkiksi optiset elementit, silmälasien kehykset ja piirustuskojeet);

s) 91 ryhmän tavarat (esimerkiksi kellonkuoret ja-kotelot);

t) 92 ryhmän tavarat (esimerkiksi soittimet ja niiden osat);

u) 94 ryhmän tavarat (esimerkiksi huonekalut, valaisimet ja valaistusvarusteet, valokilvet ja tehdasvalmisteiset rakennukset);

v) 95 ryhmän tavarat (esimerkiksi lelut, pelit ja urheiluvälineet);

w) 96 ryhmän tavarat (esimerkiksi harjat, napit, vetoketjut, kammat, piipunimukkeet ja-varret, savukeimukkeet ja niiden kaltaiset pitimet, termospullojen ja niiden kaltaisten astioiden osat sekä kuulakärkikynät ja irtolyijykynät).

3. Nimikkeisiin 3901 - 3911 kuuluvat ainoastaan tavarat, jollaisia valmistetaan kemiallisen synteesin avulla ja jotka kuuluvat johonkin seuraavista luokista:

a) nestemäiset synteettiset polyolefiinit, joista tislautuu vähemmän kuin 60 tilavuusprosenttia 300 °C:n lämpötilassa muunnettuna vastaamaan 1013millibaarin painetta, kun on käytetty alipainetislausta (nimikkeet 3901 ja 3902 );

b) kumaroni-indeenityyppiset hartsit, muut kuin pitkälle polymeroidut (nimike 3911 );

c) muut synteettiset polymeerit, joissa on keskimäärin vähintään 5 monomeeriyksikköä;

d) silikonit (nimike 3910 );

e) resolit (nimike 3909 ) ja muut esipolymeerit.

4. Ilmaisulla"kopolymeerit"tarkoitetaan kaikkia polymeereja, joissa minkään monomeeriyksikön osuus ei ole yhtä suuri eikä suurempi kuin 95 painoprosenttia kokonaispolymeeripitoisuudesta.

Jollei toisin määrätä, luokitellaan tässä ryhmässä kopolymeerit (myös kopolymeerikondensaatit, kopolyadditiotuotteet, möhkälekopolymeerit ja oksaskopolymeerit) sekä polymeeriseokset siihen nimikkeeseen, johon muihin yksittäisiin komonomeeriyksikköihin nähden painoltaan hallitsevan monomeeriyksikön polymeerit kuuluvat. Tässä huomautuksessa komonomeeriyksikköjä, joiden polymeerit kuuluvat samaan nimikkeeseen, pidetään yhtenä monomeerina.

Jollei mikään monomeeriyksikkö ole hallitseva, luokitellaan kopolymeerit ja polymeeriseokset numerojärjestyksessä viimeiseen asiaa koskevaan nimikkeeseen.

5. Kemiallisesti muunnetut polymeerit eli ne, joissa ainoastaan pääpolymeeriketjun sivuketjuja on muutettu kemiallisella reaktiolla, luokitellaan muuntamattomalle polymeerille soveltuvan nimikkeen mukaan. Tätä määräystä ei sovelleta oksaspolymeereihin.

6. Nimikkeissä 3901 - 3914 tarkoitetaan ilmaisulla"alkumuodossa"ainoastaan seuraavissa muodoissa olevia tuotteita:

a) nesteinä ja tahnoina, myös dispersioina (emulsioina ja suspensioina) sekä liuoksina;

b) säännöttömän muotoisina kappeleina, möhkäleinä, jauheina (myös puristusjauheina), rakeina, hiutaleina ja niiden kaltaisina massatavaroina.

7. Nimikkeeseen 3915 eivät kuulu yksittäisestä lämpömuovautuvasta aineesta saadut jätteet, leikkeet ja romu, jotka on muutettu alkumuodossa olevaksi tuotteeksi (nimikkeet 3901 - 3914 ).

8. Nimikkeessä 3917 tarkoitetaan ilmaisulla"putket ja letkut"onttoja tuotteita, joko puolivalmisteita tai valmiita tuotteita, jollaisia tavallisesti käytetään kaasujen tai nesteiden siirtämiseen, johtamiseen tai jakeluun (esimerkiksi rihlatut kasteluletkut ja rei'itetyt putket). Ilmaisulla tarkoitetaan myös makkarankuoria ja muita litteitä putkia ja letkuja. Muita kuin viimeksi tarkoitettuja tavaroita, joiden sisäpoikkileikkaus on muu kuin pyöreä, soikea, suorakulmainen (pituus on enintään 1,5 × leveys) tai säännöllinen monikulmio, ei kuitenkaan pidetä putkina tai letkuina vaan profiileina.

9. Nimikkeessä 3918 tarkoitetaan ilmaisulla"muoviset seinän-ja katonpäällysteet"rullina olevia, vähintään 45 cm leveitä, seinien tai kattojen koristeluun soveltuvia tuotteita, joissa muovi on kiinnitetty pysyvästi mitä tahansa muuta ainetta kuin paperia olevalle pohjalle ja jossa muovikerros (pintapuolella) on martioitu, kohokuvioitu, värjätty, kuviopainettu tai muulla tavalla koristeltu.

10. Nimikkeissä 3920 ja 3921 tarkoitetaan ilmaisulla"laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet"ainoastaan laattoja, levyjä, kalvoja ja kaistaleita (muita kuin 54 ryhmään kuuluvia) sekä muodoltaan geometrisesti säännöllisiä kappaleita, myös painettuina tai muuten pintakäsiteltyinä, leikkaamattomina tai suorakaiteen tai neliön muotoisiksi leikattuina, mutta ei enempää valmistettuina, vaikka tällainen leikkaus tekisi niistä käyttövalmiita tavaroita.

11. Nimikkeeseen 3925 kuuluvat ainoastaan seuraavat tavarat, jos ne eivät kuulu mihinkään aikaisempaan II alaryhmän nimikkeeseen:

a) säiliöt, altaat (myös mädätyskammiot), sammiot ja niiden kaltaiset astiat, enemmän kuin 300 l vetävät;

b) rakenneosat, joita käytetään esimerkiksi lattioissa, seinissä, väliseinissä sekä sisä-ja ulkokatoissa;

c) räystäskourut ja niiden tarvikkeet;

d) ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja-karmit sekä kynnykset;

e) parvekkeet, kaiteet, aidat, veräjät ja niiden kaltaiset esteet;

f) ikkunaluukut, kaihtimet (myös sälekaihtimet) ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat ja tarvikkeet;

g) suurikokoiset, kokoonpantavat, pysyvästi asennettavat hyllystöt, esimerkiksi myymälöitä, työpajoja ja varastoja varten;

h) rakennustaiteelliset koristeet, esimerkiksi kupolit, uurteet ja kyyhkyslakat;

ij) helat ja varusteet, jotka on tarkoitettu pysyvästi asennettaviksi oviin, ikkunoihin, portaisiin, seiniin tai muihin rakennuksen osiin, esimerkiksi nupit, kädensijat, koukut, kannattimet, pyyheliinatelineet, sähkökatkaisijoiden aluslevyt ja muut suojalevyt.

Alanimikehuomautuksia

1. Tämän ryhmän nimikkeissä luokitellaan polymeerit (myös kopolymeerit) ja kemiallisesti muunnetut polymeerit seuraavien määräysten mukaisesti:

a) Jos samantasoisissa alanimikkeissä on alanimike"muut":

1) Polymeerin kuvauksessa etuliite"poly"(esimerkiksi polyeteeni ja polyamidi-6,6) tarkoittaa, että mainitun polymeerin muodostavan monomeeriyksikön tai muodostavien monomeeriyksiköiden, jota/joita pidetään yhtenä monomeerina, osuuden on oltava vähintään 95 painoprosenttia kokonaispolymeeripitoisuudesta.

2) Alanimikkeissä 3901 30 , 3903 20 , 3903 30 ja 3904 30 mainitut kopolymeerit luokitellaan kyseisiin alanimikkeisiin, jos mainituista kopolymeereista koostuvien komonomeeriyksiköiden osuus on vähintään 95 % kokonaispolymeeripitoisuudesta.

3) Kemiallisesti muunnetut polymeerit luokitellaan alanimikkeeseen"muut", jos kemiallisesti muunnettuja polymeereja ei mainita tarkemmin jossakin muussa alanimikkeessä.

4) Polymeerit, jotka eivät täytä 1, 2 ja 3 kohtien määräyksiä, luokitellaan siihen alanimikkeeseen jäljellä olevista samantasoisista alanimikkeistä, johon muihin yksittäisiin komonomeeriyksikköihin nähden painoltaan hallitsevan monomeeriyksikön polymeerit kuuluvat. Tällöin samaan alanimikkeeseen kuuluvista polymeereista koostuvista monomeeriyksikköjä pidetään yhtenä monomeerina. Ainoastaan samantasoisiin alanimikkeisiin kuuluvista polymeereista koostuvia komonomeeriyksikköjä verrataan.

b) Jos samantasoisissa alanimikkeissä ei ole alanimikettä"muut":

1) Polymeerit luokitellaan siihen alanimikkeeseen, johon muihin yksittäisiin komonomeeriyksikköihin nähden painoltaan hallitsevan monomeeriyksikön polymeerit kuuluvat. Tällöin samaan alanimikkeeseen kuuluvista polymeereista koostuvia monomeeriyksikköjä pidetään yhtenä monomeerina. Ainoastaan samantasoisiin alanimikkeisiin kuuluvista polymeereista koostuvia komonomeeriyksikköjä verrataan.

2) Kemiallisesti muunnetut polymeerit luokitellaan muuntamattomalle polymeerille soveltuvaan alanimikkeeseen.

Polymeeriseokset luokitellaan samaan alanimikkeeseen kuin samoista monomeeriyksiköistä polymeeriseoksen suhteessa valmistetut polymeerit.

2. Alanimikkeessä 3920 43 tarkoitetaan ilmaisulla"pehmitteet"myös sekundaareja pehmittimiä.

>TAULUKON PAIKKA>

40 RYHMÄ

KUMI JA KUMITAVARAT

Huomautuksia

1. Jollei toisin määrätä, kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla"kumi"seuraavia tuotteita, myös vulkanoituina tai kovetettuina: luonnonkumi eli kautsu,balata, guttaperkka, guayulekumi, chiclekumi ja niiden kaltaiset luonnosta saadut kumit, synteettinen kumi, öljystä valmistettu faktis sekä nämä aineet regeneroituina.

2. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) XI jakson tuotteet (tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat);

b) 64 ryhmän jalkineet ja niiden osat;

c) 65 ryhmän päähineet ja niiden osat (myös uimalakit);

d) XVI jakson koneet, mekaaniset laitteet ja sähkölaitteet sekä niiden osat (myös kaikenlaiset sähkötavarat), kovakumia;

e) 90, 92, 94 ja 96 ryhmän tavarat;

f) 95 ryhmän tavarat (muut kuin urheiluhansikkaat,-kintaat ja muut-käsineet sekä nimikkeiden 4011 - 4013 tavarat).

3. Nimikkeissä 4001 - 4003 ja 4005 tarkoitetaan ilmaisulla"alkumuodossa"ainoastaan seuraavissa muodoissa olevia tuotteita:

a) nesteinä ja tahnoina (myös esivulkanoituna tai vulkanoimattomana lateksina sekä muuna dispersiona ja liuoksena);

b) säännöttömän muotoisina kappaleina, möhkäleinä, paaleina, jauheina, rakeina, muruina ja niiden kaltaisina massatavaroina.

4. Tämän ryhmän 1 huomautuksessa ja nimikkeessä 4002 tarkoitetaan ilmaisulla"synteettinen kumi":

a) tyydyttymättömiä synteettisiä aineita, jotka voidaan rikillä vulkanoimalla palautumattomasti muuntaa muiksi kuin lämpömuovautuviksi aineiksi, jotka 18-29 °C:n lämpötilassa eivät murru, jos ne venytetään alkuperäiseen pituuteensa nähden kolminkertaisiksi, ja alkuperäiseen pituuteensa nähden kaksinkertaisiksi venytettyinä palautuvat viiden minuutin kuluessa pituuteen, joka on enintään puolitoistakertainen alkuperäisestä pituudesta. Tätä testiä varten voidaan lisätä ristisilloitukseen välttämättömiä aineita, kuten vulkanoimisaktivaattoreita tai-kiihdyttimiä; samoin sallitaan 5 huomautuksen b alakohdan 1 ja 2 alakohdassa tarkoitetut aineet. Sen sijaan ei sallita aineita, jotka eivät ole välttämättömiä ristisilloitukseen, kuten jatkoaineita, pehmittimiä ja täyteaineita;

b) tioplasteja (TM);

c) luonnonkumia, joka on modifioitu yhdistämällä tai sekoittamalla siihen muovia, depolymeroitua luonnonkumia, tyydyttymättömien synteettisten aineiden ja tyydyttyneiden synteettisten suurpolymeerien seoksia, jos kaikki edellä tarkoitetut tuotteet täyttävät a alakohdassa määrätyt vulkanoinnin, venyvyyden ja palautuvuuden edellytykset.

5. a) Nimikkeisiin 4001 ja 4002 eivät kuulu kumi ja kumiseokset, joihin ennen koaguloimista tai sen jälkeen on sekoitettu:

1) vulkanoimisaineita, kiihdyttimiä, hidastimia tai aktivaattoreita (lukuun ottamatta esivulkanoidun kumilateksin valmistamista varten lisättyjä);

2) pigmenttejä tai muita väriaineita, lukuun ottamatta yksinomaan tunnistamistarkoituksessa lisättyjä;

3) pehmittimiä tai jatkoaineita (lukuun ottamatta öljyllä jatketun kumin osalta kivennäisöljyjä), täyteaineita, lujiteaineita, orgaanisia liuottimia tai muita aineita, lukuun ottamatta b alakohdassa sallittuja aineita;

b) seuraavat aineet kumissa tai kumiseoksessa eivät vaikuta näiden luokitteluun, tapauksen mukaan nimikkeeseen 4001 tai 4002 , jos kumin tai kumiseoksen olennainen raaka-aineluonne säilyy:

1) emulgaattorit ja tartunnanestoaineet;

2) pienet määrät emulgaattorien hajoamistuotteita;

3) hyvin pienet määrät seuraavia aineita: lämpöherkät aineet (yleensä lämpöherkkien kumilateksien aikaansaamiseksi), kationiset pinta-aktiiviset aineet (yleensä elektropositiivisten kumilateksien aikaansaamiseksi), hapettumisen estoaineet, koagulantit, murentamisaineet, jäätymiskestävyyttä parantavat aineet, peptisoimisaineet, säilöntäaineet, stabiloimisaineet, viskositeetin säätöaineet tai niiden kaltaiset lisäaineet tiettyä tarkoitusta varten.

6. Nimikkeessä 4004 tarkoitetaan ilmaisulla"jätteet, leikkeet ja romu"kumin valmistuksessa tai työstössä syntyneitä jätteitä, leikkeitä ja romua sekä kumitavaroita, jotka paloiteltuina, kuluneina tai muista syistä eivät selvästi sovellu sellaisinaan käytettäviksi.

7. Kokonaan vulkanoitua kumia oleva yksinkertainen lanka, jonka poikkileikkauksen suurin läpimitta on suurempi kuin 5 mm, luokitellaan nimikkeen 4008 kaistaleeksi, tangoksi tai profiiliksi.

8. Nimikkeeseen 4010 kuuluvat myös kuljetus-ja käyttöhihnat, jotka ovat kumilla kyllästettyä, päällystettyä, peitettyä tai kerrostettua tekstiilikangasta tai kumilla kyllästetystä, päällystetystä tai peitetystä tai kumivaippaisesta tekstiililangasta tai-nuorasta tehtyä kangasta.

9. Nimikkeissä 4001 , 4002 , 4003 , 4005 ja 4008 tarkoitetaan ilmaisulla"laatat, levyt ja kaistaleet"ainoastaan laattoja, levyjä ja kaistaleita sekä säännöllisen muotoisia kappaleita, leikkaamattomina tai ainoastaan leikattuina suorakaiteen tai neliön muotoisiksi, myös jos ne ovat sellaisinaan valmiita tavaroita, ja myös painettuina tai muuten pintakäsiteltyinä, mutta ei muuhun muotoon leikattuina tai enemmän työstettyinä.

Nimikkeessä 4008 tarkoitetaan ilmaisulla"tangot ja profiilit"tankoja ja profiileja, myös leikkaamattomia, määräpituisiksi leikattuja tai pintakäsiteltyjä, mutta ei muulla tavalla työstettyjä.

>TAULUKON PAIKKA>

VIII JAKSO

RAAKAVUODAT JA-NAHAT, MUOKATTU NAHKA, TURKISNAHAT JA NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; SATULA-JA VALJASTEOKSET; MATKATARVIKKEET, KÄSILAUKUT JA NIIDEN KALTAISET SÄILYTYSESINEET; SUOLESTA VALMISTETUT TAVARAT

41 RYHMÄ

RAAKAVUODAT JA-NAHAT (MUUT KUIN TURKISNAHAT) SEKÄ MUOKATTU NAHKA

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) raakavuodan tai-nahan leikkuujätteet ja niiden kaltaiset jätteet (nimike 0511 );

b) nimikkeen 0505 tai 6701 höyhen-tai untuvapeitteiset linnunnahat ja tällaisten nahkojen osat;

c) karva-tai villapeitteiset raa'at, parkitut tai muokatut nahat (43 ryhmä); kuitenkin 41 ryhmään luokitellaan raa'at karva-tai villapeitteiset nautaeläinten (myös puhvelin), hevoseläinten, lampaan ja karitsan (lukuun ottamatta astrakaani-, breitschwanz-, karakul-, persiaani-ja niiden kaltaisten karitsojen sekä intialaisen, kiinalaisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen karitsan), vuohen ja vohlan (paitsi jemeniläisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen vuohen ja vohlan), sian (myös napasian), gemssin, gasellin, poron, hirven, peuran, metsäkauriin ja koiran vuodat ja nahat.

2. (A) Nimikkeisiin 4104 - 4106 eivät kuulu vuodat ja nahat, jotka on parkittu (myös esiparkittu) palautuvalla menetelmällä (nimikkeet 4101 - 4103 tapauksesta riippuen).

(B) Nimikkeissä 4104 - 4106 tarkoitetaan ilmaisulla"viimeistelemätön"myös vuotia ja nahkoja, jotka on jatkoparkittu, värjätty tai rasvattu ennen kuivaamista.

3. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla"tekonahka"yksinomaan aineita, jollaisia tarkoitetaan nimikkeessä 4115.

>TAULUKON PAIKKA>

42 RYHMÄ

NAHKATAVARAT; SATULA-JA VALJASTEOKSET; MATKATARVIKKEET, KÄSILAUKUT JA NIIDEN KALTAISETSÄILYTYSESINEET; SUOLESTA VALMISTETUT TAVARAT

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) steriili kirurginen katgutti ja sen kaltaiset steriilit haavanompeluaineet (nimike 3006 );

b) vaatteet ja vaatetustarvikkeet (lukuun ottamatta kintaita ja muita käsineitä), jotka on vuorattu turkisnahalla tei tekoturkiksella tai joihin on ulkopuolelle kiinnitetty turkisnahkaa tai tekoturkista muuten kuin ainoastaan koristeeksi (nimike 4303 tai 4304 );

c) verkkokankaasta valmistetut tavarat (nimike 5608 );

d) 64 ryhmän tavarat;

e) 65 ryhmän päähineet ja niiden osat;

f) ruoskat, ratsupiiskat ja muut nimikkeen 6602 tavarat;

g) kalvosinnapit, rannerenkaat ja muut epäaidot korut (nimike 7117 );

h) erikseen tullille esitetyt tarvikkeet ja varusteet valjaita varten, kuten jalustimet, kuolaimet, raudoitukset ja soljet (yleensä XV jakso);

ij) kielet, nahat rumpuja ja niiden kaltaisia soittimia varten sekä muut soitinten osat (nimike 9209 );

k) 94 ryhmän tavarat (esimerkiksi huonekalut, valaisimet ja valaistusvarusteet);

l) 95 ryhmän tavarat (esimerkiksi lelut, pelit ja urheiluvälineet);

m) nimikkeen 9606 napit, painonapit, napinsydämet ja muut näiden tavaroiden osat sekä napinteelmät.

2. A. Sen lisäksi, mitä 1 huomautuksessa määrätään, nimikkeeseen 4202 eivät kuulu:

a) muovikalvosta valmistetut kädensijalliset kassit, myös painetut, muut kuin pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut (nimike 3923 );

b) punonta-tai palmikointiaineista tehdyt tavarat (nimike 4602 ).

B. Nimikkeiden 4202 ja 4203 tavarat, joissa on jalometallista, jalometallilla pleteroidusta metallista, luonnon-tai viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo-tai puolijalokivistä valmistettuja osia, luokitellaan kyseisiin nimikkeisiin, vaikka tällaisilla osilla olisi enemmän kuin vähäisen varustamisen tai koristelun tehtävä, jos nämä osat eivät anna tavaralle sen olennaista luonnetta. Toisaalta, jos osat antavat tavaralle sen olennaisen luonteen, tavarat luokitellaan 71 ryhmään.

3. Nimikkeessä 4203 tarkoitetaan ilmaisulla"vaatteet ja vaatetustarvikkeet"muun muassa kintaita ja muita käsineitä (myös urheilu-tai suojakäsineitä), esiliinoja ja muita suojavaatteita, housunkannattimia, vöitä, myös olkavöitä, ja rannehihnoja, mutta ei kellonrannekkeita (nimike 9113 ).

Lisähuomautus

1. Nimikkeen 4202 alanimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla"ulkopinta"säilytysesineen ulkopinnan materiaalia, joka on paljain silmin nähtävissä, vaikka tämä materiaali olisikin säilytysesineen uloimman materiaalin muodostavan yhdistelmäaineen uloin kerros.

>TAULUKON PAIKKA>

43 RYHMÄ

TURKISNAHAT JA TEKOTURKIKSET; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT

Huomautuksia

1. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla"turkisnahat"nimikkeen 4301 raakoja turkisnahkoja lukuun ottamatta kaikkien eläinten karva-tai villapeitteisiä parkittuja tai muokattuja vuotia ja nahkoja.

2. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) höyhen-tai untuvapeitteiset linnunnahat ja tällaisten nahkojen osat (nimike 0505 tai 6701 );

b) 41 ryhmän karva-tai villapeitteiset raa'at vuodat ja nahat (ks. kyseisen ryhmän 1 huomautuksen c alakohta);

c) nahasta ja turkisnahasta tai nahasta ja tekoturkiksesta valmistetut kintaat ja muut käsineet (nimike 4203 );

d) 64 ryhmän tavarat;

e) 65 ryhmän päähineet ja niiden osat;

f) 95 ryhmän tavarat (esimerkiksi lelut, pelit ja urheiluvälineet).

3. Nimikkeeseen 4303 kuuluvat muun muassa turkisnahat ja niiden osat, jotka on yhdistetty muita aineita lisäämällä sekä turkisnahat ja niiden osat, jotka on ommeltu yhteen vaatteiksi, vaatteiden osiksi tai tarvikkeiksi tai muiksi esineiksi.

4. Vaatteet ja vaatetustarvikkeet (lukuun ottamatta 2 huomautuksen mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomia), jotka on vuorattu turkisnahalla tai tekoturkiksella tai joihin on ulkopuolelle kiinnitetty turkisnahkaa tai tekoturkista muuten kuin ainoastaan koristeeksi, luokitellaan nimikkeeseen 4303 tai 4304 tapauksen mukaan.

5. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla"tekoturkikset"turkisnahan jäljitelmiä, joissa on villaa, karvaa tai muita kuituja liimattuina tai ommeltuina nahalle, kudotulle kankaalle tai muulle aineelle, mutta ei turkisnahan jäljitelmiä, jotka on valmistettu kutomalla tai neulomalla (tavallisesti nimike 5801 tai 6001 ).

>TAULUKON PAIKKA>

IX JAKSO

PUU JA PUUSTA VALMISTETUT TAVARAT; PUUHIILI; KORKKI JA KORKKITAVARAT; OLJESTA, ESPARTOSTA TAI MUISTA PUNONTA-TAI PALMIKOINTIAINEISTA VALMISTETUT TAVARAT; KORI-JA PUNONTATEOKSET

44 RYHMÄ

PUU JA PUUSTA VALMISTETUT TAVARAT; PUUHIILI

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) hakkeena, lastuina, murskana tai jauheena oleva puu, jollaista käytetään pääasiallisesti hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteisten ja sienitautien torjunta-aineisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin (nimike 1211 );

b) bambu tai muut puumaiset aineet, joita käytetään pääasiallisesti palmikointiin ja punontaan, työstämättömät, myös halkaistut, pituussuunnassa leikatut tai määräpituuksiin leikatut (nimike 1401 );

c) hakkeena, lastuina tai jauheena oleva puu, jollaista käytetään pääasiallisesti värjäykseen tai parkitukseen (nimike 1404 );

d) aktiivihiili (nimike 3802 );

e) nimikkeen 4202 tavarat;

f) 46 ryhmän tavarat;

g) 64 ryhmän jalkineet ja niiden osat;

h) 66 ryhmän tavarat (esimerkiksi sateenvarjot ja kävelykepit sekä niiden osat);

ij) nimikkeen 6808 tavarat;

k) nimikkeen 7117 epäaidot korut;

l) XVI tai XVII jakson tavarat (esimerkiksi koneiden osat, koneiden ja laitteiden kotelot ja kaapit sekä vaunusepän teokset);

m) XVIII jakson tavarat (esimerkiksi kellonkotelot ja soittimet sekä niiden osat);

n) tuliaseiden osat (nimike 9305 );

o) 94 ryhmän tavarat (esimerkiksi huonekalut, valaisimet ja valaistusvarusteet, tehdasvalmisteiset rakennukset);

p) 95 ryhmän tavarat (esimerkiksi lelut, pelit ja urheiluvälineet);

q) 96 ryhmän tavarat (esimerkiksi tupakkapiiput ja niiden osat, napit ja lyijykynät), lukuun ottamatta nimikkeen 9603 tavaroiden puisia runkoja, varsia ja kädensijoja;

r) 97 ryhmän tavarat (esimerkiksi taideteokset).

2. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla"tiivistetty puu"puuta, jota on käsitelty kemiallisesti tai fysikaalisesti (kun on kyse useammasta kerroksesta yhteenliimatusta puusta, enemmän kuin on tarpeen hyvän liitoksen varmistamiseksi) ja jonka tiiviys tai kovuus on siten lisääntynyt ja mekaaninen lujuus tai kemiallisten tai sähköisten vaikutusten kestävyys parantunut.

3. Nimikkeisiin 4414 - 4421 kuuluvat kussakin nimikkeessä tarkoitettujen puutuotteiden lisäksi vastaavat lastulevystä tai sen kaltaisesta levystä, kuitulevystä, kerrostetusta puusta tai tiivistetystä puusta valmistetut tuotteet.

4. Nimikkeiden 4410 , 4411 ja 4412 tuotteet voivat olla työstettyjä muotoihin, joita edellytetään nimikkeen 4409 tavaroilta, kaarevia, aallotettuja, rei'itettyjä, muun kuin suorakaiteen tai neliön muotoisiksi leikattuja tai muotoiltuja tai jollakin muulla tavalla työstettyjä, jos ne eivät tuolloin ole saaneet muiden nimikkeiden tavaroiden luonnetta.

5. Nimikkeeseen 4417 eivät kuulu työkalut ja-välineet, joissa terä, työstösärmä, työpinta tai muu työtä suorittava osa on tehty jostakin 82 ryhmän 1 huomautuksessa tarkoitetusta aineesta.

6. Jollei edellä olevasta 1 huomautuksesta muuta johdu ja jollei muualla toisin määrätä, tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla"puu"myös bambua ja muita puumaisia aineita.

Alanimikehuomautus

1. Alanimikkeissä 4403 41 - 4403 49 , 4407 24 - 4407 29 , 4408 31 - 4408 39 ja 4412 13 - 4412 99 ilmaisulla"trooppinen puu"tarkoitetaan seuraavia puulajeja: abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.

Lisähuomautuksia

1. Nimikkeessä 4405 tarkoitetaan ilmaisulla"puujauho"puujauhetta, josta enintään 8 painoprosenttia jää seulaan, jonka silmäkoko on 0,63 mm.

2. Alanimikkeissä 4414 00 10 , 4418 10 10 , 4418 20 10 , 4419 00 10 , 4420 10 11 ja 4420 90 91 tarkoitetaan ilmaisulla"trooppinen puu"seuraavia trooppisia puita: okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany (Swietenia-suvun lajit), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para ja palissandre de Rose.

>TAULUKON PAIKKA>

45 RYHMÄ

KORKKI JA KORKKITAVARAT

Huomautus

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) 64 ryhmän jalkineet ja jalkineiden osat;

b) 65 ryhmän päähineet ja päähineiden osat;

c) 95 ryhmän tavarat (esimerkiksi lelut, pelit ja urheiluvälineet).

>TAULUKON PAIKKA>

46 RYHMÄ

OLJESTA, ESPARTOSTA TAI MUISTA PUNONTA-TAI PALMIKOINTIAINEISTA VALMISTETUT TAVARAT; KORI-JA PUNONTATEOKSET

Huomautuksia

1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla"punonta-tai palmikointiaineet"aineita, jotka ovat sellaisessa tilassa tai muodossa, että ne soveltuvat palmikointiin, punontaan tai vastaavanlaisiin valmistusmenetelmiin; punonta-ja palmikointiaineita ovat muun muassa olki, paju, bambu, kaisla, ruoko, puukaistaleet, muut kasviainekaistaleet (esimerkiksi kuorikaistaleet, kapeat lehdet ja raffia tai muut leveistä lehdistä leikatut kaistaleet), kehräämättömät luonnon tekstiilikuidut, muovi monofilamenttilankana, kaistaleina ja niiden kaltaisessa muodossa sekä paperikaistaleet, mutta eivät nahka-, tekonahka-, huopa-tai kuitukangaskaistaleet, hiukset, jouhet, tekstiiliaine-esilanka tai-lanka eivätkä 54 ryhmän monofilamenttilanka ja kaistaleet tai niiden kaltaiset tuotteet.

2. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) nimikkeen 4814 seinänpäällysteet;

b) side-ja purjelanka, nuora ja köysi, myös punotut tai palmikoidut (nimike 5607 );

c) 64 ja 65 ryhmän jalkineet ja päähineet sekä niiden osat;

d) korityönä valmistetut kuljetusvälineet ja kuljetusvälineiden ylärakenteet (87 ryhmä);

e) 94 ryhmän tavarat (esimerkiksi huonekalut, valaisimet ja valaistusvarusteet.

3. Nimikkeessä 4601 tarkoitetaan ilmaisulla"punonta-tai palmikointiaineet, palmikot ja niiden kaltaiset tavarat näistä aineista, yhdensuuntaisista säikeistä sidottuina"tavaroita, joissa punonta-tai palmikointiaineita, palmikoita tai niiden kaltaisia tavaroita näistä aineista on asetettu vierekkäin ja sidottu yhteen levyiksi, jolloin sidonta-aine voi olla myös kehrättyä tekstiiliainetta.

>TAULUKON PAIKKA>

X JAKSO

PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; KERÄYSPAPERI,-KARTONKI JA-PAHVI (-JÄTE); PAPERI, KARTONKI JA PAHVI SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT

47 RYHMÄ

PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; KERÄYSPAPERI,-KARTONKI JA-PAHVI (-JÄTE)

Huomautus

1. Nimikkeessä 4702 tarkoitetaan ilmaisulla"puusta kemiallisesti valmistettu liukosellu"kemiallista puumassaa, jonka liukenematon jae, massan oltua yhden tunnin 20 °C:n lämpötilassa 18-prosenttisessa natriumhydroksidiliuoksessa, on sooda-tai sulfaattimassan osalta vähintään 92 painoprosenttia ja sulfiittimassan osalta vähintään 88 painoprosenttia, ja tuhkapitoisuus sulfiittimassan osalta on enintään 0,15 painoprosenttia.

>TAULUKON PAIKKA>

48 RYHMÄ

PAPERI, KARTONKI JA PAHVI; PAPERIMASSA-, PAPERI-, KARTONKI-JA PAHVITAVARAT

Huomautuksia

1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla"paperi"myös kartonkia ja pahvia (riippumatta sen paksuudesta tai painosta neliömetriä kohti), ellei asiayhteydestä muuta johdu.

2. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) 30 ryhmän tavarat;

b) nimikkeen 3212 pronssi-ja värilehtiset;

c) hajustepaperit ja kosmeettisella aineella kyllästetyt tai päällystetyt paperit (33 ryhmä);

d) paperi ja selluloosavanu, joka on kyllästetty, päällystetty tai peitetty saippualla tai puhdistusaineella (nimike 3401 ) tai kiillotusaineilla, voiteilla tai niiden kaltaisilla valmisteilla (nimike 3405 );

e) nimikkeiden 3701 - 3704 säteilyherkkä paperi, kartonki ja pahvi;

f) taudinmääritys-tai laboratorioreagensseilla kyllästetty paperi (nimike 3822 );

g) paperivahvisteinen kerrostettu muovilevy tai tuote, jossa paperi-, kartonki-tai pahvikerros on päällystetty tai peitetty muovikerroksella ja jossa viimeksi mainitun paksuus on suurempi kuin puolet koko paksuudesta, sekä tällaisista aineista tehdyt tavarat, lukuun ottamatta nimikkeen 4814 seinänpäällysteitä (39 ryhmä);

h) nimikkeen 4202 tavarat (esimerkiksi matkatarvikkeet);

ij) 46 ryhmän tavarat (punonta-tai palmikointiaineista valmistetut tavarat);

k) paperilanka ja paperilangasta valmistetut tekstiilitavarat (XI jakso);

l) 64 ja 65 ryhmän tavarat;

m) hiomapaperi,-kartonki ja-pahvi (nimike 6805 ) sekä paperi-, kartonki-tai pahvipohjainen kiille (nimike 6814 ); kiillejauheella päällystetty paperi, kartonki tai pahvi luokitellaan sen sijaan tähän ryhmään;

n) paperi-, kartonki-tai pahvialustalle kiinnitetty metallifolio (XV jakso);

o) nimikkeen 9209 tavarat;

p) 95 ryhmän tavarat (esimerkiksi lelut, pelit ja urheiluvälineet) ja 96 ryhmän tavarat (esimerkiksi napit).

3. Jollei 7 huomautuksesta muuta johdu, nimikkeisiin 4801 - 4805 kuuluvat myös paperi, kartonki ja pahvi, jotka on kalanteroitu, superkalanteroitu, kiillotettu tai sen kaltaisella tavalla viimeistelty, varustettu valevesileimalla tai pintaliimattu, sekä myös paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, jotka on millä tahansa menetelmällä massavärjätty tai marmoroitu. Jollei nimikkeestä 4803 muuta johdu, näihin nimikkeisiin eivät kuulu paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, jotka on käsitelty muulla tavalla.

4. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla"sanomalehtipaperi"päällystämätöntä, liimaamatonta tai ainoastaan kevyesti liimattua paperia, jollaista käytetään sanomalehtien painatukseen ja jossa vähintään 65 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä on mekaanisella tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja puukuituja sekä jossa kummankin pinnan Parker Print Surf-karheus (1 MPa) on suurempi kuin 2,5 mikrometriä (mikronia) ja jonka paino on vähintään 40 g/m 2, mutta enintään 65 g/m 2.

5. Nimikkeessä 4802 tarkoitetaan ilmaisuilla"paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus-tai muuhun graafiseen tarkoitukseen"ja"rei'ittämätön reikäkorttipaperi ja-kartonki ja reikänauhapaperi"paperia, kartonkia ja pahvia, jotka on valmistettu pääasiallisesti valkaistusta massasta tai mekaanisella tai kemimekaanisella menetelmällä saadusta massasta ja jotka täyttävät jonkin seuraavista edellytyksistä:

- Enintään 150 g/m 2painava paperi, kartonki tai pahvi:

a) sisältää vähintään 10 painoprosenttia mekaanisella tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja ja

1) painaa enintään 80 g/m 2, tai

2) on kauttaaltaan massavärjätty; tai

b) tuhkapitoisuus on suurempi kuin 8 painoprosenttia ja

1) painaa enintään 80 g/m 2, tai

2) on kauttaaltaan massavärjätty; tai

c) tuhkapitoisuus on suurempi kuin 3 painoprosenttia ja vaaleus vähintään 60 prosenttia; tai

d) tuhkapitoisuus on suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 8 painoprosenttia, vaaleus pienempi kuin 60 prosenttia ja puhkaisuindeksi enintään 22,5 kPa.m 2/g.; tai

e) tuhkapitoisuus on enintään 3 painoprosenttia, vaaleus vähintään 60 prosenttia ja puhkaisuindeksi enintään 22,5 kPa.m 2/g.

- Enemmän kuin 150 g/m 2painava paperi, kartonki tai pahvi:

a) on kauttaaltaan massavärjätty; tai

b) vaaleus on vähintään 60 prosenttia ja

1) paksuus on enintään 225 mikrometriä (mikronia), tai

2) paksuus on suurempi kuin 225, mutta enintään 508 mikrometriä (mikronia) ja tuhkapitoisuus on suurempi kuin 3 prosenttia; tai

c) vaaleus on pienempi kuin 60 prosenttia, paksuus enintään 254 mikrometriä (mikronia) ja tuhkapitoisuus on suurempi kuin 8 painoprosenttia.

Nimikkeeseen 4802 eivät kuitenkaan kuulu suodatinpaperi,-kartonki ja-pahvi (ei myöskään teepussipaperi) eivätkä huopapaperi,-kartonki ja-pahvi.

6. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla"voimapaperi,-kartonki ja-pahvi"paperia, kartonkia ja pahvia, jossa kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 painoprosenttia on kemiallisella sulfaatti-tai soodamenetelmällä saatuja kuituja.

7. Jollei nimikkeiden sanamuodoista muuta johdu, paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, jotka vastaavat kahden tai useamman 4801 - 4811 tavaran kuvausta, luokitellaan nimikkeistössä numerojärjestyksessä viimeiseen asiaa koskevaan nimikkeeseen.

8. Nimikkeisiin 4801 ja 4803 - 4809 kuuluvat ainoastaan paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso:

a) suurempina kuin 36 cm:n levyisinä kaistaleina tai rullina; tai

b) suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty.

9. Nimikkeessä 4814 tarkoitetaan ilmaisulla"paperitapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet"ainoastaan:

a) rullina olevaa paperia, jonka leveys on vähintään 45, mutta enintään 160 cm ja joka soveltuu seinien tai sisäkattojen koristeluun ja on:

1) martioitu, kohokuvioitu, pintavärjätty, kuviopainettu tai muulla tavalla (esimerkiksi tekstiilinöyhdällä) pintakoristeltu, myös jos se on päällystetty tai peitetty läpinäkyvällä suojamuovilla;

2) pinnaltaan epätasainen sen vuoksi, että siihen on lisätty puu-, olki-yms. palasia;

3) pintapuolelta päällystetty tai peitetty muovikerroksella, joka on martioitu, kohokuvioitu, värjätty, kuviopainettu tai muulla tavalla koristeltu;

tai

4) pintapuolelta peitetty punonta-tai palmikointiaineilla, myös jos nämä aineet on liitetty yhteen yhdensuuntaisina säikeinä tai kudottu;

b) paperisia reunakaistaleita ja reunuksia, myös rullina olevia, joita on käsitelty edellä selostetun mukaisesti ja jotka soveltuvat seinien ja sisäkattojen koristeluun;

c) useista kaistoista koostuvia, rullina tai arkkeina olevia seinänpäällysteitä, jotka on painettu siten, että ne seinään kiinnitettyinä muodostavat maiseman tai muun kuva-tai kuvioaiheen.

Paperi-, kartonki-tai pahvipohjaiset tuotteet, jotka soveltuvat käytettäviksi sekä lattian-että seinänpäällysteinä, luokitellaan nimikkeeseen 4815.

10. Nimikkeeseen 4820 eivät kuulu määräkokoon leikatut irralliset arkit ja kortit, eivät myöskään painettuina, kohokuvioituina tai rei'itettyinä.

11. Nimikkeeseen 4823 kuuluvat muun muassa lävistetyt paperi-, kartonki-ja pahvikortit jacquard-ja sen kaltaisia koneita varten sekä paperipitsi.

12. Nimikkeiden 4814 ja 4821 tavaroita lukuun ottamatta paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja niistä tehdyt tavarat, joissa on kuvio-, kirjasin-tai kuvapainatusta, joka ei ole tavaran pääkäytön kannalta ainoastaan toisarvoista, kuuluvat 49 ryhmään.

Alanimikehuomautuksia

1. Alanimikkeissä 4804 11 ja 4804 19 tarkoitetaan ilmaisulla"kraftlaineri"rullina olevaa konekalanteroitua tai konekiillotettua paperia, kartonkia tai pahvia, jonka kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 painoprosenttia on kemiallisella sulfaatti-tai soodamenetelmällä saatuja puukuituja ja paino suurempi kuin 115 g/m 2sekä jonka pienin puhkaisulujuus Mullen-laitteella mitattuna on alla olevan taulukon mukainen. Taulukossa mainitsemattomia painoja vastaavat arvot saadaan lineaarisesti interpoloimalla tai ekstrapoloimalla.

>TAULUKON PAIKKA>

2. Alanimikkeissä 4804 21 ja 4804 29 tarkoitetaan ilmaisulla"säkkipaperi"rullina olevaa konekalanteroitua paperia, jonka kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 painoprosenttia on kemiallisella sulfaatti-tai soodamenetelmällä saatuja kuituja ja paino vähintään 60, mutta enintään 115 g/m 2ja joka täyttää a tai b alakohdassa vahvistetut vaatimukset:

a) puhkaisuindeksi Mullen-laitteella mitattuna on vähintään 3,7 kPa.m 2/g ja murtovenymä suurempi kuin 4,5 prosenttia rainan poikkisuunnassa ja suurempi kuin 2 prosenttia konesuunnassa.

b) pienin repäisy-ja vetolujuus on alla olevan taulukon mukainen tai muun painon osalta vastaava lineaarisesti interpoloitu arvo.

>TAULUKON PAIKKA>

3. Alanimikkeessä 4805 11 tarkoitetaan ilmaisulla"puolikemiallinen aallotuspaperi"rullina olevaa paperia, jonka kokonaiskuitusisällöstä vähintään 65 painoprosenttia on puolikemiallisella menetelmällä saatuja lehtipuukuituja ja litistyslujuus CMT 30-menetelmällä (Corrugated Medium Test 30 minuutin ilmastoinnilla) testattuna on suurempi kuin 1,8 newtonia/g/m 2suhteellisen kosteuden ollessa 50 prosenttia ja lämpötilan 23 °C.

4. Alanimikkeeseen 4805 12 kuuluu rullina oleva paperi, joka on valmistettu pääasiallisesti puolikemiallisella menetelmällä saadusta olkimassasta ja jonka paino on vähintään 130 g/m 2ja litistyslujuus CMT 30-menetelmällä (Corrugated Medium Test 30 minuutin ilmastoinnilla) testattuna on suurempi kuin 1,4 newtonia/g/m 2suhteellisen kosteuden ollessa 50 prosenttia ja lämpötilan 23 °C.

5. Alanimikkeisiin 4805 24 ja 4805 25 kuuluvat paperi, kartonki ja pahvi, jotka on valmistettu kokonaan tai pääasiallisesti kierrätyspaperista,-kartongista tai-pahvista (jätepaperista) saadusta massasta. Testlainerin pintakerros voi myös olla värjättyä paperia tai muusta kuin kierrätysmassasta valmistettua valkaistua tai valkaisematonta paperia. Kyseisten tuotteiden puhkaisuindeksi Mullen-laitteella mitattuna on vähintään 2 kPa.m 2/g.

6. Alanimikkeessä 4805 30 tarkoitetaan ilmaisulla"sulfiittikäärepaperi"konekiillotettua paperia, jonka kokonaiskuitusisällöstä enemmän kuin 40 painoprosenttia on kemiallisella sulfiittimenetelmällä saatuja puukuituja ja tuhkapitoisuus enintään 8 painoprosenttia sekä puhkaisuindeksi Mullen-laitteella mitattuna vähintään 1,47 kPa.m 2/g.

7. Alanimikkeessä 4810 22 tarkoitetaan ilmaisulla"kevyesti päällystetty paperi (LWC-paperi)"molemmilta puolilta päällystettyä paperia, jonka kokonaispaino on enintään 72 g/m 2ja jossa enintään 15 g/m 2painava päällyste puolta kohti on pohjalla, jonka kokonaiskuitusisällöstä vähintään 50 painoprosenttia on mekaanisella menetelmällä saatuja puukuituja.

>TAULUKON PAIKKA>

49 RYHMÄ

KIRJAT, SANOMALEHDET, KUVAT JA MUUT PAINOTUOTTEET; KÄSIKIRJOITUKSET, KONEKIRJOITUKSETJA TYÖPIIRUSTUKSET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) valokuvauspositiivit ja-negatiivit läpikuultavalla alustalla (37 ryhmä);

b) kohokartat ja-karttapallot, myös painetut (nimike 9023 );

c) pelikortit ja muut 95 ryhmän tavarat;

d) graafiset alkuperäiskaiverrukset,-painokset ja-litografiat (nimike 9702 ), nimikkeen 9704 posti-ja veromerkit, arvoleimat, ensipäiväkuoret, ehiöt ja niiden kaltaiset tavarat sekä enemmän kuin 100 vuotta vanhat antiikkiesineet ja muut 97 ryhmän tavarat.

2. 49 ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla"painetut"myös monistuskoneella jäljennettyjä, automaattisen tietojenkäsittelylaitteen ohjauksella valmistettuja, korkopuristettuja, valokuvattuja, valokopioituja, lämpökopioituja tai konekirjoitettuja tuotteita.

3. Sanoma-ja aikakauslehdet sidottuina muulla tavoin kuin paperiin sekä sanoma-ja aikakauslehtisarjat, joissa on useampia kuin yksi numero samoissa kansissa, luokitellaan nimikkeeseen 4901 , myös jos ne sisältävät mainosaineistoa.

4. Nimikkeeseen 4901 kuuluvat myös:

a) kokoelmat, joissa on esimerkiksi kaiverrusten, taideteosten tai piirustusten painettuja toisintoja niihin liittyvine teksteineen, numeroiduin sivuin sellaisessa muodossa, että ne soveltuvat sidottavaksi yhdeksi tai useammaksi nidokseksi;

b) kirjojen mukana tulevat, niitä täydentävät kuvaliitteet;

c) sidottaviksi tai nidottaviksi tarkoitetut kirjojen tai kirjasten painetut osat yhdistettyinä tai erillisinä lehtinä tai arkkeina, jotka muodostavat täydellisen teoksen tai sen osan.

Tekstittömät painetut kuvat sekä painoarkkeina että erillisinä lehtinä kuuluvat kuitenkin nimikkeeseen 4911.

5. Jollei tämän ryhmän 3 huomautuksesta muuta johdu, nimikkeeseen 4901 eivät kuulu pääasiallisesti mainontaan tarkoitetut julkaisut (esimerkiksi esitteet, lehtiset, kaupalliset luettelot, kaupallisten järjestöjen julkaisemat vuosikirjat ja matkailumainokset). Tällaiset julkaisut luokitellaan nimikkeeseen 4911.

6. Nimikkeessä 4903 tarkoitetaan ilmaisulla"lasten kuvakirjat"lasten kirjoja, joissa kuvat ovat pääosana tekstin ollessa toissijaista.

>TAULUKON PAIKKA>

XI JAKSO

TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT

Huomautuksia

1. Tähän jaksoon eivät kuulu:

a) harjakset ja muut harjantekoon käytettävät eläimenkarvat (nimike 0502 ); jouhet ja jouhenjätteet (nimike 0503 );

b) hiukset ja niistä tehdyt tavarat (nimikkeet 0501 , 6703 ja 6704 ), lukuun ottamatta suodatuskangasta, jollaista tavallisesti käytetään öljynpuristimissa tai niiden kaltaisissa laitteissa (nimike 5911 );

c) puuvillalintterit ja muut 14 ryhmän kasviaineet;

d) nimikkeen 2524 asbesti ja asbestitavarat eivätkä muut nimikkeiden 6812 ja 6813 tuotteet;

e) nimikkeiden 3005 ja 3006 tavarat (esimerkiksi vanu, sideharso, kääreet ja niiden kaltaiset tavarat kirurgiseen tai lääkintäkäyttöön, myös eläin-ja hammaslääkintäkäyttöön, sekä steriilit haavanompeluaineet); nimikkeen 3306 hammasvälien puhdistamiseen käytettävä lanka (hammaslanka), yksittäisissä vähittäismyyntipakkauksissa;

f) nimikkeiden 3701 - 3704 säteilylle herkät tekstiilit;

g) monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on suurempi kuin 1 mm, sekä kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esimerkiksi tekoniini), joiden näennäisleveys on suurempi kuin 5 mm, muovia (39 ryhmä), sekä tällaisesta monofilamenttilangasta tai kaistaleesta tehdyt palmikot ja kankaat tai muut kori-ja punontateokset (46 ryhmä);

h) 39 ryhmän muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut kudotut tai neulotut kankaat, huopa ja kuitukankaat, sekä niistä valmistetut tavarat;

ij) 40 ryhmän kumilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut kudotut tai neulotut kankaat, huopa ja kuitukankaat, sekä niistä valmistetut tavarat;

k) karva-tai villapeitteiset vuodat ja nahat (41 ja 43 ryhmä) sekä nimikkeiden 4303 ja 4304 turkisnahasta valmistetut tavarat, tekoturkikset ja niistä valmistetut tavarat;

l) nimikkeiden 4201 ja 4202 tekstiiliaineista valmistetut tavarat;

m) 48 ryhmän tuotteet ja tavarat (esimerkiksi selluloosavanu);

n) 64 ryhmän jalkineet ja niiden osat, säärystimet ja nilkkaimet sekä niiden kaltaiset tavarat;

o) 65 ryhmän hiusverkot ja muut päähineet sekä niiden osat;

p) 67 ryhmän tavarat;

q) hioma-aineella päällystetyt tekstiiliaineet (nimike 6805 ) sekä nimikkeen 6815 hiilikuidut ja hiilikuitutavarat;

r) lasikuidut ja lasikuitutavarat, lukuun ottamatta näkyvälle kangaspohjalle lasikuitulangalla tehtyjä koruompeluksia (70 ryhmä);

s) 94 ryhmän tavarat (esimerkiksi huonekalut, vuodevarusteet, valaisimet ja valaistusvarusteet);

t) 95 ryhmän tavarat (esimerkiksi lelut, pelit, urheiluvälineet ja verkot urheilukäyttöön);

u) 96 ryhmän tavarat (esimerkiksi harjat, ompelutarvikkeita sisältävät matkapakkaukset, vetoketjut ja kirjoituskoneiden nauhat); tai

v) 97 ryhmän tavarat.

2. A. Tavarat, jotka voidaan luokitella 50-55 ryhmään tai nimikkeeseen 5809 tai 5902 ja jotka ovat kahden tai useamman tekstiiliaineen sekoituksia, luokitellaan niin kuin ne koostuisivat kokonaan siitä tekstiiliaineesta, jota niissä muihin tekstiiliaineisiin erikseen verrattuna on painosta eniten.

Kun mikään tekstiiliaine ei painoltaan ole suurempi kuin muut, tavara luokitellaan niin kuin se koostuisi kokonaan siitä tekstiiliaineesta, joka kuuluu numerojärjestyksessä viimeiseen niistä nimikkeistä, jotka voivat tulla kysymykseen.

B. Edellä mainittua sääntöä sovellettaessa:

a) kierrepäällystettyä jouhilankaa (nimike 5110 ) ja metalloitua lankaa (nimike 5605 ) pidetään yhtenä tekstiiliaineena, jonka painona pidetään sen aineosien yhteispainoa; kudottuja kankaita luokiteltaessa metallilankaa pidetään tekstiiliaineena;

b) nimike valitaan siten, että ensin määritetään ryhmä ja sen jälkeen soveltuva nimike kyseisessä ryhmässä, jolloin ei oteta huomioon ryhmään kuulumattomia aineita;

c) kun sekä 54 että 55 ryhmä voidaan ottaa huomioon jonkun muun ryhmän kanssa, 54 ja 55 ryhmää pidetään yhtenä ryhmänä;

d) kun ryhmään tai nimikkeeseen kuuluu eri tekstiiliaineista valmistettuja tavaroita, näitä aineita pidetään yhtenä tekstiiliaineena.

C. Edellä 2 huomautuksen A ja B kohdan määräyksiä sovelletaan myös 3, 4, 5 ja 6 huomautuksessa mainittuihin lankoihin.

3. A. Tässä jaksossa pidetään, jollei 3 huomautuksen B kohdan poikkeuksista muuta johdu, side-ja purjelankana, nuorana ja köytenä seuraavia lankoja (yksinkertaiset, kerratut tai kertokerratut):

a) silkistä tai jätesilkistä valmistettu lanka, suurempi kuin 20000desitexiä;

b) tekokuiduista valmistettu lanka (myös kahdesta tai useammasta 54 ryhmän monofilamenttilangasta valmistettu), suurempi kuin 10000desitexiä;

c) hampusta tai pellavasta valmistettu:

1) kiillotettu tai silotettu lanka, vähintään 1429desitexiä;

2) kiillottamaton ja silottamaton lanka, suurempi kuin 20000desitexiä;

d) kookoskuiduista valmistettu vähintään kolmisäikeinen lanka;

e) muista kasvikuiduista valmistettu lanka, suurempi kuin 20000desitexiä;

f) metallilangalla vahvistettu lanka.

B. Edellä mainittuja määräyksiä ei sovelleta:

a) villasta tai muusta eläimenkarvasta valmistettuun lankaan sekä paperilankaan, lukuun ottamatta metallilangalla vahvistettua lankaa;

b) 55 ryhmän tekokuitufilamenttitouveihin eikä 54 ryhmän kiertämättömään multifilamenttilankaan tai multifilamenttilankaan, jonka kierre on pienempi kuin 5 kierrosta metrillä;

c) nimikkeen 5006 silkkitoukan gutiin sekä 54 ryhmän monofilamenttilankaan;

d) nimikkeen 5605 metalloituun lankaan; metallilangalla vahvistettu lanka sisältyy 3 huomautuksen A kohdan f alakohtaan;

e) nimikkeen 5606 chenillelankaan, kierrepäällystettyyn lankaan ja chainettelankaan.

4. A. Jollei 4 huomautuksen B kohdan poikkeuksista muuta johdu tarkoitetaan ilmaisulla"vähittäismyyntimuodoissa"langan osalta 50, 51, 52, 54 ja 55 ryhmässä yksinkertaista, kerrattua tai kertokerrattua lankaa:

a) korteilla, rullilla, hylsyillä tai niiden kaltaisilla pohjallisilla, jos langan paino (pohjallisineen) on:

1) enintään 85 g silkki-, jätesilkki-tai tekokuitufilamenttilangan osalta; tai

2) enintään 125 g muiden lankojen osalta;

b) kerinä, vyyhteinä tai pasmoina, joiden paino on:

1) enintään 85 g silkki-tai jätesilkkilangan osalta tai pienemmän kuin 3000desitexin tekokuitufilamenttilangan osalta;

2) enintään 125 g muiden, pienempien kuin 2000desitexin lankojen osalta; tai

3) enintään 500 g muiden lankojen osalta;

c) vyyhteinä tai pasmoina, joissa on pasmalangan jakamina useampia erillisiä, painoltaan keskenään yhdenmukaisia pienempiä vyyhtejä tai pasmoja, joista kukin painaa:

1) enintään 85 g silkki-, jätesilkki-tai tekokuitufilamenttilangan osalta; tai

2) enintään 125 g muiden lankojen osalta.

B. Edellä mainittuja määräyksiä ei sovelleta:

a) yksinkertaiseen lankaan, tekstiiliaineeseen katsomatta, lukuun ottamatta:

1) valkaisematonta, yksinkertaista villasta tai hienosta eläimenkarvasta valmistettua lankaa; ja

2) valkaistua, värjättyä tai painettua, yksinkertaista villasta tai hienosta eläimenkarvasta valmistettua lankaa, joka on suurempi kuin 5000desitexiä;

b) valkaisemattomaan kerrattuun tai kertokerrattuun lankaan:

1) silkistä tai jätesilkistä valmistettu, pakkaustapaan katsomatta; tai

2) muusta tekstiiliaineesta kuin villasta tai hienosta eläimenkarvasta valmistettu, vyyhteinä tai pasmoina;

c) valkaistuun, värjättyyn tai painettuun, kerrattuun tai kertokerrattuun silkki-tai jätesilkkilankaan, joka on enintään 133 desitexiä;

d) yksinkertaiseen, kerrattuun tai kertokerrattuun lankaan, tekstiiliaineeseen katsomatta:

1) ristivyyhteinä tai-pasmoina; tai

2) pohjallisilla tai muissa muodoissa, jotka osoittavat sitä käytettävän tekstiiliteollisuudessa [esimerkiksi kudepuolilla (koopeilla), kertaushylsyillä, puolapilleillä tai kartiopuolilla (pupiinoilla) tai koruompelukoneita varten kokongeiksi kehittynä].

5. Nimikkeissä 5204 , 5401 ja 5508 tarkoitetaan ilmaisulla"ompelulanka"kerrattua tai kertokerrattua lankaa:

a) joka on pohjallisilla (esimerkiksi rullilla tai hylsyillä), jos langan paino (pohjallisineen) on enintään 1000grammaa;

b) joka on viimeistelty käytettäväksi ompelulankana; ja

c) jonka lopullinen kierre on Z-suuntainen.

6. Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla"erikoisluja lanka"lankaa, jonka murtolujuus, ilmaistuna cN/tex:nä (centinewtoneina texiä kohti), on suurempi kuin seuraavat raja-arvot:

>TAULUKON PAIKKA>

7. Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla"sovitetut":

a) muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoisiksi kappaleiksi leikattuja tavaroita;

b) tavaroita, jotka ovat saaneet lopullisen muotonsa suoraan valmistuksessa ja jotka ovat käyttövalmiita ilman ompelua tai muuta valmistusta (tai jotka voidaan erottaa toisistaan ainoastaan katkaisemalla niitä yhdistävät välilangat) (esimerkiksi tietyt pölypyyhkeet, pyyheliinat, pöytäliinat, kaulahuivit ja huovat);

c) tavaroita, jotka on reunustettu tai pallistettu tai joiden jossakin reunassa on solmittuja hapsuja, ei kuitenkaan kankaita, joissa leikattujen reunojen purkautuminen on estetty yliluottelemalla tai muulla yksinkertaisella tavalla;

d) määräkokoon leikattuja tavaroita, joita on edelleen valmistettu poistamalla lankoja;

e) ompelemalla, liimaamalla tai muulla tavalla yhteenliitettyjä tavaroita (lukuun ottamatta samaa tekstiiliainetta olevia kappaleita, jotka on liitetty yhteen päistään siten, että ne muodostavat pidemmän kappaleen sekä kahdesta tai useammasta tekstiiliaineesta koostuvaa kappaletta, jotka peittävät toisensa koko pinnalta ja jotka on yhdistetty kerroksiksi, myös jos niissä on pehmustevälikerros);

f) määrämuotoiseksi neulottuja tavaroita, myös erillisinä kappaleina tai useita kappaleita käsittävänä metritavarana.

8. 50-60 ryhmässä

a) 50-55 ryhmää ja 60 ryhmää sekä, ellei toisin määrätä, 56-59 ryhmää ei sovelleta edellä 7 huomautuksen mukaisesti sovitettuihin tavaroihin; ja

b) 50-55 ryhmää ja 60 ryhmää ei sovelleta 56-59 ryhmän tavaroihin.

9. 50-55 ryhmän kudottuihin kankaisiin kuuluvat myös kankaat, jotka koostuvat terävä-tai suorakulmaisesti toistensa päälle asetetuista yhdensuuntaisista tekstiililankakerroksista. Nämä kerrokset on liitetty yhteen lankojen leikkauspisteistä liima-aineella tai lämpökäsittelyllä.

10. Kimmoisat tuotteet, joissa on tekstiiliainetta yhdistettynä kumilankoihin, luokitellaan tähän jaksoon.

11. Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla"kyllästäminen"myös kastamista.

12. Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla"polyamidit"myös aramideja.

13. Jollei toisin määrätä, luokitellaan eri nimikkeisiin kuuluvat tekstiilivaatteet omiin nimikkeisiinsä, vaikka ne olisi pakattu sarjoiksi vähittäismyyntiä varten. Tässä huomautuksessa ilmaisulla"tekstiilivaatteet"tarkoitetaan nimikkeiden 6101 - 6114 ja 6201 - 6211 vaatteita.

Alanimikehuomautuksia

1. Tässä jaksossa sekä soveltuvin osin kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisuilla:

a) "elastomeerilanka":

synteettistä tekstiiliainetta olevaa teksturoimatonta filamenttilankaa, myös monofilamenttilankaa, joka ei katkea, jos se venytetään alkuperäiseen pituuteensa nähden kolminkertaiseksi, ja joka alkuperäiseen pituuteensa nähden kaksinkertaiseksi venytettynä palautuu viiden minuutin kuluessa pituuteen, joka on enintään puolitoistakertainen alkuperäisestä pituudesta;

b) "valkaisematon lanka":

1) lankaa, jolla on sisältämiensä kuitujen luonnollinen väri ja jota ei ole valkaistu, värjätty (ei myöskään massana) eikä painettu;

tai

2) lankaa, joka on väriltään epämääräinen ("harmaa lanka"eli"grey yarn") ja valmistettu garnetoiduista jätteistä ja lumpuista.

Tällainen lanka on voitu käsitellä värittömällä viimeistelyaineella tai pysymättömällä värillä (joka katoaa yksinkertaisen saippuapesun jälkeen) sekä, tekokuitujen osalta, käsitelty massana himmennysaineella (esimerkiksi titaanidioksidilla);

c) "valkaistu lanka":

1) lankaa, joka on läpikäynyt valkaisuprosessin, valmistettu valkaistuista kuiduista tai, jollei toisin määrätä, värjätty valkoiseksi (myös massana) tai käsitelty valkoisella viimeistelyaineella;

2) lankaa, joka koostuu valkaisemattomien ja valkaistujen kuitujen sekoituksesta;

tai

3) lankaa, joka on kerrattu tai kertokerrattu ja koostuu valkaisemattomista ja valkaistuista langoista;

d) "värillinen (värjätty tai painettu) lanka":

1) lankaa, joka on värjätty (myös massana) muulla kuin valkoisella tai pysymättömällä värillä tai painettu tai valmistettu värjätyistä tai painetuista kuiduista;

2) lankaa, joka koostuu eriväristen värjättyjen kuitujen sekoituksesta tai valkaisemattomien tai valkaistujen ja värillisten kuitujen sekoituksesta (meleerattu lanka) tai joka on painettu yhdellä tai useammalla värillä tietyin välein, niin että lanka vaikuttaa täplikkäältä;

3) lankaa, joka on valmistettu painetusta hahtuvasta tai painetusta esilangasta;

tai

4) lankaa, joka on kerrattu tai kertokerrattu ja koostuu valkaisemattomasta tai valkaistusta langasta ja värillisestä langasta.

Edellä mainitut määritelmät koskevat soveltuvin osin myös 54 ryhmän monofilamenttilankaa, kaistaleita ja niiden kaltaisia tuotteita;

e) "valkaisematon kudottu kangas":

valkaisemattomista langoista kudottua kangasta, jota ei ole valkaistu, värjätty tai painettu. Tällainen kangas on voitu käsitellä värittömällä viimeistelyaineella tai pysymättömällä värillä;

f) "valkaistu kudottu kangas":

1) kudottua kangasta, joka on valkaistu metritavarana tai, jollei toisin määrätä, värjätty valkoiseksi tai käsitelty valkoisella viimeistelyaineella;

2) kudottua kangasta, joka koostuu valkaistuista langoista;

tai

3) kudottua kangasta, joka koostuu valkaisemattomista ja valkaistuista langoista;

g) "värjätty kudottu kangas":

1) kudottua kangasta, joka on värjätty metritavarana kauttaaltaan yksiväriseksi, ei kuitenkaan valkoiseksi (jollei toisin määrätä), tai jota on käsitelty värillisellä, ei kuitenkaan valkoisella, viimeistelyaineella (jollei toisin määrätä);

tai

2) kudottua kangasta, joka koostuu kauttaaltaan yksivärisistä värillisistä langoista;

h) "erivärisistä langoista kudottu kangas":

kudottua kangasta (muuta kuin painettua kudottua kangasta),

1) joka koostuu erivärisistä langoista tai langoista, joissa on saman värin (muun kuin sisältämiensä kuitujen luonnollisen värin) eri sävyjä;

2) joka koostuu valkaisemattomista tai valkaistuista langoista ja värillisistä langoista;

tai

3) joka koostuu meleeratuista langoista

(hulpioihin ja kankaiden päihin käytettyjä lankoja ei oteta huomioon missään tapauksessa);

ij) "painettu kudottu kangas":

kudottua kangasta, joka on painettu metritavarana, myös jos se on valmistettu erivärisistä langoista.

(Myös seuraavia tavaroita pidetään painettuina, kudottuina kankaina: kudotut kankaat, joissa kuvio on tehty esimerkiksi siveltimellä tai ruiskupistoolilla, siirtopaperin avulla, flokkikuvioimalla tai batiikkimenetelmällä).

Merserointi ei vaikuta mainittujen lankojen ja kankaiden luokitteluun;

Edellä oleviene-ij alakohtien määritelmät koskevat soveltuvin osin myösneuloksia.

k) "palttina":

kangas, jossa jokainen kudelanka kulkee vuorotellen vierekkäisten loimilankojen päältä ja alta ja jokainen loimilanka vuorotellen vierekkäisten kudelankojen päältä ja alta.

2. A. 56-63 ryhmän tuotteita, joissa on kahta tai useampaa tekstiiliainetta, pidetään kokonaan siitä tekstiiliaineesta koostuvana, joka valittaisiin luokiteltaessa tämän jakson 2 huomautuksen mukaisesti samoista tekstiiliaineista koostuvaa 50-55 ryhmän tai nimikkeen 5809 tuotetta.

B. Tätä sääntöä sovellettaessa:

a) otetaan soveltuvin osin huomioon ainoastaan se osa, joka 3 tulkintasääntöä sovelletaessa määrää luokittelun;

b) kun on kyse tekstiilitavaroista, jotka koostuvat pohjakankaasta ja nukka-tai silmukkanukkapinnasta, ei pohjakangasta oteta huomioon;

c) kun on kyse nimikkeen 5810 koruompeluksista ja niistä valmistetuista tavaroista, otetaan huomioon ainoastaan pohjakangas. Koruompelukset, joissa pohjakangasta ei näy, ja niistä valmistetut tavarat luokitellaan kuitenkin yksinomaan koruompelulankojen perusteella.

50 RYHMÄ

SILKKI

>TAULUKON PAIKKA>

51 RYHMÄ

VILLA SEKÄ HIENO JA KARKEA ELÄIMENKARVA; JOUHILANKA JA JOUHESTA KUDOTUT KANKAAT

Huomautus

1. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "villa"lampaasta tai karitsasta saatua luonnonkuitua;

b) "hieno eläimenkarva"alpakan, laaman, vikunjan, kamelin, jakin ja angora-, tiibet-, kashmir-ja niiden kaltaisten vuohien (mutta ei tavallisen vuohen) karvaa sekä kanin (myös angorakanin), jäniksen, majavan, nutrian ja piisamirotan karvaa;

c) "karkea eläimenkarva"edellä mainitsemattomien eläinten karvaa, lukuun ottamatta harjaksia ja muita harjantekoon käytettäviä eläimenkarvoja (nimike 0502 ) ja jouhia (nimike 0503 ).

Lisähuomautus

1. Alanimikkeissä 5111 11 11 , 5111 11 19 , 5111 19 11 ja 5111 19 19 tarkoitetaan ilmaisulla"lodenkankaat"palttinasidoksisia kankaita, joiden paino on vähintään 250 g/m 2, mutta enintään 450 g/m 2, jotka ovat vanutettuja ja yksivärisistä tai meleeratuista langoista valmistettuja. Lodenkangas on valmistettu yksinkertaisesta karstalangasta, johon on sekoitettu hienoa eläimen karvaa, mutta kangas voi sisältää myös karkeaa eläimen karvaa tai tekokuituja. Kuidut on yhdensuuntaistettu pintakäsittelyn avulla, mikä tekee kankaista vettähylkivän.

>TAULUKON PAIKKA>

52 RYHMÄ

PUUVILLA

Alanimikehuomautus

1. Alanimikkeissä 5209 42 ja 5211 42 tarkoitetaan ilmaisulla"denim"erivärisistä langoista valmistettua kangasta, 3-tai 4-vartista toimikasta (myös murtotoimikasta), joka on loimivaltainen ja jossa loimilangat ovat yhtä ja samaa väriä ja kudelangat ovat valkaisemattomia, valkaistuja tai värjätty harmaiksi tai sävyltään vaaleammiksi kuin loimilangat.

>TAULUKON PAIKKA>

53 RYHMÄ

MUUT KASVITEKSTIILIKUIDUT; PAPERILANKA JA KUDOTUT PAPERILANKAKANKAAT

Lisähuomautus

1. A. Jollei B kohdasta muuta johdu, alanimikkeissä 5306 10 90 , 5306 20 90 ja 5308 20 90 tarkoitetaan ilmaisulla"vähittäismyyntimuodoissa"langan (yksinkertainen, kerrattu tai kertokerrattu) osalta lankaa:

a) kerinä, korteilla, rullilla, hylsyillä tai niiden kaltaisilla pohjallisilla, jos langan paino (pohjallisineen) on enintään 200 grammaa;

b) vyyhteinä tai pasmoina, joiden paino on enintään 125 grammaa;

c) vyyhteinä tai pasmoina, joissa on pasmalangan jakamina useampia erillisiä, painoltaan keskenään yhdenmukaisia pienempiä vyyhtejä tai pasmoja, joista kukin painaa enintään 125 grammaa.

B. Edellä mainittuja kuvauksia ei sovelleta:

a) kerrattuun tai kertokerrattuun valkaisemattomaan lankaan vyyhteinä tai pasmoina;

b) kerrattuun tai kertokerrattuun lankaan:

1. ristivyyhteinä tai-pasmoina; tai

2. pohjallisilla tai muissa muodoissa, jotka osoittavat sitä käytettävän tekstiiliteollisuudessa [esimerkiksi kudepuolilla (koopeilla), kertaushylsyillä, puolapilleillä tai kartiopuolilla (pupiinoilla) tai koruompelukoneita varten kokongeiksi kehittynä].

>TAULUKON PAIKKA>

54 RYHMÄ

TEKOKUITUFILAMENTIT

Huomautuksia

1. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla"tekokuidut"katkokuituja ja filamentteja, jotka on valmistettu teollisesti orgaanisista polymeereista:

a) polymeroimalla orgaanisia monomeereja, kuten polyamideja, polyestereitä, polyuretaaneja ja polyvinyylijohdannaisia; tai

b) muuntamalla kemiallisesti orgaanisia luonnonpolymeereja (kuten selluloosaa, kaseiinia, proteiineja ja alginaatteja) esimerkiksi viskoosi-, selluloosa-, asetaatti-, kupro-tai alginaattikuiduiksi.

Kuitujen yhteydessä tarkoitetaan ilmaisulla"synteetti-"a alakohdassa määriteltyjä kuituja ja ilmaisulla"muunto-"b alakohdassa määriteltyjä kuituja.

Kuitujen yhteydessä ilmaisuilla"teko-","synteetti-"ja"muunto-"on sama merkitys kuin silloin, kun niitä käytetään"tekstiiliaineiden"yhteydessä.

2. Nimikkeisiin 5402 ja 5403 eivät kuulu 55 ryhmän synteetti-ja muuntokuitufilamenttitouvit.

>TAULUKON PAIKKA>

55 RYHMÄ

KATKOTUT TEKOKUIDUT

Huomautus

1. Nimikkeissä 5501 ja 5502 tarkoitetaan ilmaisulla"tekokuitufilamenttitouvit"touveja, jotka koostuvat yhtä pitkistä, touvin pituisista yhdensuuntaisista filamenteista ja jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

a) touvin pituus on suurempi kuin 2 metriä;

b) touvin kierre on pienempi kuin 5 kierrosta metrillä;

c) yksittäinen filamentti on pienempi kuin 67 desitexiä;

d) ainoastaan synteettikuitufilamenttitouvin osalta: touvin täytyy olla vedetty, s.o. sellainen, että sitä ei voida venyttää enempää kuin 100 prosenttia pituudestaan;

e) touvi kokonaisuudessaan on suurempi kuin 20000desitexiä.

Touvit, joiden pituus on enintään 2 metriä, luokitellaan nimikkeeseen 5503 tai 5504.

>TAULUKON PAIKKA>

56 RYHMÄ

VANU, HUOPA JA KUITUKANGAS; ERIKOISLANGAT; SIDE-JA PURJELANKA, NUORA JA KÖYSI SEKÄNIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) tuotteet, joissa vanu, huopa tai kuitukangas on kyllästetty, päällystetty tai peitetty jollakin aineella tai valmisteella (kuten 33 ryhmän hajustevalmisteella tai kosmeettisella aineella, nimikkeen 3401 saippualla tai puhdistusaineella, nimikkeen 3405 kiillotusaineella, voiteella tai niiden kaltaisilla valmisteilla tai nimikkeeseen 3809 kuuluvalla kankaiden pehmitysaineella) ja joissa tekstiiliaine on ainoastaan alustana;

b) nimikkeen 5811 tekstiilituotteet;

c) luonnon tai keinotekoinen hioma-ainejauhe tai-rouhe huopa-tai kuitukangasalustalla (nimike 6805 );

d) yhteenpuristettu tai rekonstruoitu kiille huopa-tai kuitukangasalustalla (nimike 6814 );

e) metallifolio huopa-tai kuitukangasalustalla (XV jakso).

2. Ilmaisulla"huopa"tarkoitetaan myös neulahuopaa sekä tekstiilikuitukerroksista koostuvaa kangasta, jonka koossapysyvyyttä on lisätty silmukkasidontamenetelmällä käyttäen silmukointiin ainoastaan kuitukerroksen kuituja.

3. Nimikkeeseen 5602 kuuluu huopa ja vastaavasti nimikkeeseen 5603 kuitukangas, jotka on kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu millaisella muovilla tai kumilla tahansa (myös huokoisella).

Nimikkeeseen 5603 kuuluu myös kuitukangas, jossa sideaineena on käytetty muovia tai kumia.

Nimikkeisiin 5602 ja 5603 eivät kuitenkaan kuulu:

a) huopa, joka on kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu muovilla tai kumilla ja jossa tekstiiliainetta on enintään 50 painoprosenttia, sekä huopa, joka on täysin muovin tai kumin peitossa (39 tai 40 ryhmä);

b) kuitukangas, joka on joko täysin muovin tai kumin peitossa tai molemmin puolin kokonaan päällystetty tai peitetty näillä aineilla, jos tällainen päällystäminen tai peittäminen on paljain silmin nähtävissä, jolloin tätä määräystä sovellettaessa ei oteta huomioon mainituista käsittelyistä johtuvaa värin muuttumista (39 tai 40 ryhmä);

c) huokoista muovia tai huokoista kumia olevat laatat, levyt ja kaistaleet, jotka on yhdistetty huopaan tai kuitukankaaseen ja joissa tekstiiliaine on ainoastaan vahvikkeena (39 tai 40 ryhmä).

4. Nimikkeeseen 5604 ei kuulu tekstiililanka eivätkä nimikkeiden 5404 ja 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, joissa kyllästäminen, päällystäminen tai peittäminen ei ole paljain silmin nähtävissä (tavallisesti 50-55 ryhmä); tätä määräystä sovellettaessa ei oteta huomioon mainituista käsittelyistä johtuvaa värin muuttumista.

>TAULUKON PAIKKA>

57 RYHMÄ

MATOT JA MUUT LATTIANPÄÄLLYSTEET TEKSTIILIAINETTA

Huomautuksia

1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla"matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta"lattianpäällysteitä, joissa tekstiiliaine on kulutuspintana tavaraa käytettäessä, sekä myös tavaroita, joilla on tekstiiliaineesta valmistettujen lattianpäällysteiden ominaisuudet, mutta jotka on tarkoitettu muuhun käyttöön.

2. Tähän ryhmään eivät kuulu alusmatot.

Lisähuomautus

1. Suurinta tullia sovellettaessa alanimikkeiden 5701 10 91 - 5701 10 99 mattojen osalta tullinalaiseen pintaan eivät kuulu nukattomat päät, hulpiot ja hapsut.

>TAULUKON PAIKKA>

58 RYHMÄ

KUDOTUT ERIKOISKANKAAT; TUFTATUT TEKSTIILIKANKAAT; PITSIT; KUVAKUDOKSET; KORISTEPUNOKSET; KORUOMPELUKSET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu 59 ryhmän 1 huomautuksessa mainitut kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat eivätkä muut 59 ryhmän tavarat.

2. Nimikkeeseen 5801 kuuluvat myös kudotut kudenukkakankaat, joiden nukka ei ole leikattu ja joissa siis ei ole pystyssä seisovaa nukkaa.

3. Nimikkeessä 5803 tarkoitetaan ilmaisulla"lintuniisikangas"kangasta, jonka loimi koostuu kokonaan tai osittain peruslangoista ja kiertolangoista, jotka kiertyvät peruslankojen ympärille tehden puoli kierrosta tai koko kierroksen tai enemmän ja muodostaen lenkkejä, joiden läpi kudelangat kulkevat.

4. Nimikkeeseen 5804 eivät kuulu nimikkeen 5608 solmitut verkkokankaat, side-tai purjelanka tai nuora.

5. Nimikkeessä 5806 tarkoitetaan ilmaisulla"kudotut nauhat":

a) enintään 30 cm leveitä kudottuja kankaita, joko sellaisiksi kudottuja tai leveämmistä kappaleista leikattuja, jos niissä on molemmissa reunoissa (kudottu, liimattu tai muuten tehty) hulpio;

b) letkunmuotoisia kudottuja kankaita, joiden leveys litteinä on enintään 30 cm;

c) ns. vinokaistaleita, joiden reunat on taitettu ja joiden leveys taittamattomina on enintään 30 cm.

Kudotut nauhat, joissa on kudotut hapsut, luokitellaan nimikkeeseen 5808.

6. Nimikkeessä 5810 tarkoitetaan ilmaisulla"koruompelukset"muun muassa metalli-tai lasikuitulangalla tehtyä koruompelua näkyvällä tekstiilikangaspohjalla sekä paljeteilla, helmillä tai tekstiili-tai muuta ainetta olevilla koristekuvioilla tehtyjä ompeluapplikaatioita. Nimikkeeseen eivät kuulu käsin neulatyönä kirjotut kuvakudokset (nimike 5805 ).

7. Nimikkeen 5809 tuotteiden lisäksi tähän ryhmään kuuluvat myös metallilangasta tehdyt tavarat, jollaisia käytetään vaatteisiin, sisustuskankaina tai niiden kaltaisiin tarkoituksiin.

>TAULUKON PAIKKA>

59 RYHMÄ

KYLLÄSTETYT, PÄÄLLYSTETYT, PEITETYT TAI KERROSTETUT TEKSTIILIKANKAAT; TEKSTIILITAVARAT, JOLLAISET SOVELTUVAT TEKNISIIN TARKOITUKSIIN

Huomautuksia

1. Jollei toisin määrätä, tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla"tekstiilikankaat"ainoastaan 50-55 ryhmän sekä nimikkeiden 5803 ja 5806 kudottuja kankaita, nimikkeen 5808 punoksia, palmikoituja nauhoja ja koristepunoksia, metritavarana, ja nimikkeiden 6002 - 6006 neuloksia.

2. Nimikkeeseen 5903 kuuluvat:

a) tekstiilikankaat, jotka on kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu muovilla, riippumatta neliömetripainosta ja muovin ominaisuuksista (tiivis tai huokoinen), lukuun ottamatta:

1) kankaita, joissa kyllästäminen, päällystäminen tai peittäminen ei ole paljain silmin nähtävissä (tavallisesti 50-55, 58 tai 60 ryhmä); tätä määräystä sovellettaessa ei oteta huomioon mainituista käsittelyistä johtuvaa värin muuttumista;

2) tuotteita, joita ei voida taivuttaa käsin 7 mm:n läpimittaisen sylinterin ympäri 15-30 °C:n lämpötilassa, ilman että ne murtuvat (tavallisesti 39 ryhmä);

3) tuotteita, joissa tekstiilikangas on joko täysin muovin peitossa tai molemmin puolin kokonaan päällystetty tai peitetty muovilla, jos tällainen päällystäminen tai peittäminen on paljain silmin nähtävissä, jolloin ei oteta huomioon mainituista käsittelyistä johtuvaa värin muuttumista (39 ryhmä);

4) kankaita, jotka on osittain päällystetty tai peitetty muovilla siten, että näistä käsittelyistä on syntynyt kuvioita (tavallisesti 50-55, 58 tai 60 ryhmä);

5) huokoista muovia olevia laattoja, levyjä ja kaistaleita, jotka on yhdistetty tekstiilikankaaseen ja joissa kangas on ainoastaan vahvikkeena (39 ryhmä);

6) nimikkeen 5811 tekstiilituotteita;

b) kankaat, jotka on valmistettu nimikkeen 5604 muovilla kyllästetyistä, päällystetyistä tai peitetyistä tai muovivaippaisista langoista, kaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista.

3. Nimikkeessä 5905 tarkoitetaan ilmaisulla"seinänpäällysteet tekstiiliainetta"rullina olevia, vähintään 45 cm leveitä, seinien ja kattojen koristeluun soveltuvia tuotteita, joissa tekstiiliä oleva pintapuoli on kiinnitetty alustalle tai joissa tekstiili on käsitelty (kyllästetty tai päällystetty liisteröintiä varten) nurjalta puolelta.

Tähän nimikkeeseen eivät kuitenkaan kuulu seinänpäällysteet, joissa tekstiiliflokkia tai-nöyhtää on kiinnitetty suoraan paperialustalle (nimike 4814 ) tai tekstiilialustalle (tavallisesti nimike 5907 ).

4. Nimikkeessä 5906 tarkoitetaan ilmaisulla"kumilla käsitellyt tekstiilikankaat":

a) tekstiilikankaita, jotka on kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu kumilla ja jotka painavat:

- enintään 1500 g/m 2;

tai

- enemmän kuin 1500 g/m 2, kun niissä on enemmän kuin 50 painoprosenttia tekstiiliainetta;

b) kankaita, jotka on valmistettu nimikkeen 5604 kumilla kyllästetyistä, päällystetyistä tai peitetyistä tai kumivaippaisista langoista, kaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista;

c) kankaita, jotka on valmistettu yhdensuuntaisista tekstiililangoista liittämällä ne yhteen kumin avulla, kankaan neliömetripainosta riippumatta.

Tätä nimikettä ei kuitenkaan sovelleta tekstiilikankaaseen yhdistetystä huokoisesta kumista oleviin laattoihin, levyihin tai kaistaleisiin, joissa tekstiilikangas on ainoastaan vahvikkeena (40 ryhmä), eikä nimikkeen 5811 tekstiilituotteisiin.

5. Nimikkeeseen 5907 eivät kuulu:

a) kankaat, joissa kyllästäminen, päällystäminen tai peittäminen ei ole paljain silmin nähtävissä (tavallisesti 50-55, 58 tai 60 ryhmä); tätä määräystä sovellettaessa ei oteta huomioon mainituista käsittelyistä johtuvaa värin muuttumista;

b) kankaat, joissa on maalatut kuviot (muut kuin teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalatut);

c) kankaat, jotka on osittain peitetty flokilla, nöyhdällä, korkkijauheella tai niiden kaltaisella aineella siten, että tästä käsittelystä on syntynyt kuvioita; nukkakangasjäljitelmät luokitellaan kuitenkin tähän nimikkeeseen;

d) tärkkelyspitoiseen tai sen kaltaiseen aineeseen perustuvalla viimeistelyaineella tavanomaisesti käsitellyt kankaat;

e) puiset vaneriviilut tekstiilikangasalustalla (nimike 4408 );

f) luonnon tai keinotekoinen hioma-ainejauhe tai-rouhe tekstiilikangasalustalla (nimike 6805 );

g) yhteenpuristettu tai rekonstruoitu kiille tekstiilikangasalustalla (nimike 6814 );

h) metallifolio tekstiilikangasalustalla (XV jakso).

6. Nimikkeeseen 5910 eivät kuulu:

a) tekstiiliainetta olevat käyttö-ja kuljetushihnat, joiden paksuus on pienempi kuin 3 mm, metritavarana tai määräpituisiksi leikattuina kappaleina;

b) käyttö-ja kuljetushihnat, jotka ovat kumilla kyllästettyä, päällystettyä, peitettyä tai kerrostettua tekstiilikangasta tai kumilla kyllästetystä, päällystetystä tai peitetystä tai kumivaippaisesta tekstiililangasta tai-nuorasta valmistettua kangasta (nimike 4010 ).

7. Nimikkeeseen 5911 kuuluvat seuraavat tuotteet, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun XI jakson nimikkeeseen:

a) seuraavat tekstiilituotteet metritavarana, määräpituisiksi leikattuina tai ainoastaan suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi leikattuina (lukuun ottamatta niitä, joilla on nimikkeiden 5908 - 5910 tavaroiden ominaisuudet):

- kumilla, nahalla tai muulla aineella päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat, huopa ja huovalla vuoratut kudotut kankaat, jollaisia käytetään karstakankaiden valmistukseen, sekä niiden kaltaiset kankaat, jollaisia käytetään muihin teknisiin tarkoituksiin, myös kumilla kyllästetyt samettinauhat loimitukin peittämiseen;

- seulakangas;

- suodatuskangas, jollaista käytetään öljynpuristimissa tai niiden kaltaisissa laitteissa, tekstiiliaineesta tai hiuksista valmistettu;

- litteäksi kudottu tekstiilikangas moninkertaisin loimin tai kutein, myös huovutettu, kyllästetty tai päällystetty, jollaista käytetään koneissa tai laitteissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin;

- metallivahvisteiset tekstiilikankaat, jollaisia käytetään teknisiin tarkoituksiin;

- punokset, palmikoidut nauhat ja niiden kaltaiset tavarat, myös päällystetyt, kyllästetyt tai metallivahvisteiset, jollaisia käytetään teollisuudessa tiivistämiseen tai voiteluun;

b) tekstiilitavarat (muut kuin nimikkeisiin 5908 - 5910 kuuluvat), jollaisia käytetään teknisiin tarkoituksiin [esimerkiksi päättömät tai liittimin varustetut tekstiilikankaat ja huovat, jollaisia käytetään paperikoneissa tai niiden kaltaisissa koneissa (esimerkiksi massa-tai asbestisementtikoneissa), tiivisteet, kiillotuslaikat ja muut koneenosat].

>TAULUKON PAIKKA>

60 RYHMÄ

NEULOKSET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) nimikkeen 5804 virkatut pitsit;

b) nimikkeen 5807 nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta;

c) 59 ryhmän kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset. Kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut nukkaneulokset luokitellaan kuitenkin nimikkeeseen 6001.

2. Tähän ryhmään kuuluvat myös metallilangasta valmistetut neulokset, jollaisia käytetään vaatteisiin, sisustuskankaina tai niiden kaltaisiin tarkoituksiin.

3. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla"neuletuotteet"myös silmukkasidottuja tuotteita, joissa tekstiililanka muodostaa ketjusilmukat (ommelkankaat).

>TAULUKON PAIKKA>

61 RYHMÄ

VAATTEET JA VAATETUSTARVIKKEET, NEULOSTA

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään kuuluvat ainoastaan sovitetut neuletuotteet.

2. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) nimikkeen 6212 tavarat;

b) nimikkeen 6309 käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat;

c) ortopediset välineet, kirurgiset vyöt, kohjuvyöt ja niiden kaltaiset esineet (nimike 9021 ).

3. Nimikkeissä 6103 ja 6104 tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "puku"ulkopinnan osalta samanlaisesta kankaasta valmistettua, kahden tai kolmen vaatekappaleen muodostamaa asukokonaisuutta, jossa on:

- yksi ylävartalon peittävä vaatekappale eli puvun takki tai jakku, jonka päällispuoli, hihoja lukuun ottamatta, on tehty vähintään neljästä kappaleesta. Lisäksi pukuun voi kuulua liivit, jonka etuosa on tehty samasta kankaasta kuin puvun muiden osien ulkopinta ja jonka takaosa on tehty samasta kankaasta kuin puvun takin tai jakun vuori; ja

- yksi alavartalon peittävä vaatekappale eli pitkät housut, polvihousut, shortsit (muut kuin uimahousut), hame tai housuhame, joissa ei ole rintalappua eikä olkaimia.

Kaikkien pukuun kuuluvien osien on oltava kudosrakenteeltaan, väriltään ja koostumukseltaan samanlaiset; niiden on myös oltava saman tyylisiä ja toisiaan vastaavaa tai yhteensopivaa kokoa. Näissä osissa voi kuitenkin olla eri kankaasta oleva reunusnauha (saumaan ommeltu kangaskaistale).

Jos useampia erillisiä alavartalon peittäviä osia (esimerkiksi pitkät housut ja shortsit tai hame tai housuhame ja pitkät housut) esitetään tullille yhdessä, olennaisena alaosana pidetään pitkiä housuja tai, kun on kyse naisten tai tyttöjen puvuista, hametta tai housuhametta, mutta muut vaatekappaleet luokitellaan erikseen.

"Pukuina"pidetään myös seuraavia asukokonaisuuksia, vaikka ne eivät täyttäisi kaikkia edellä lueteltuja edellytyksiä:

- saketti, joka käsittää yksivärisen, kaarevaliepeisen, takaa melko alas ulottuvan takin ja raidalliset housut;

- frakki (hännystakki), joka on tavallisesti tehty mustasta kankaasta ja jonka takki on edestä suhteellisen lyhyt ja avoimena pidettävä ja jakautuu lantion korkeudelta taakse kahdeksi kapeaksi liepeeksi (hännykseksi);

- smokki, jonka takki on leikkaukseltaan tavallisen takin kaltainen (joskin ehkä jättää enemmän paidanrintamusta näkyviin), mutta sen kauluskäänteet ovat kiiltävää silkkiä tai silkkijäljitelmää.

b) "yhdistelmäasu"vähittäismyyntimuodossa olevaa asukokonaisuutta, jonka muodostavat useat samasta kankaasta valmistetut vaatekappaleet (muut kuin puvut tai nimikkeiden 6107 , 6108 ja 6109 vaatteet) ja jossa on:

- yksi ylävartalon peittävä vaatekappale, lukuun ottamatta pujopaita-villatakkiyhdistelmän pujopaitaa, joka voi olla toisena ylävartalon peittävänä vaatekappaleena, ja liivejä, jotka voivat olla toisena ylävartalon peittävänä vaatekappaleena muissa tapauksissa, sekä

- yksi tai kaksi erilaista alavartalon peittävää vaatekappaletta eli pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut, shortsit (muut kuin uimahousut), hame tai housuhame.

Kaikkien yhdistelmäasuun kuuluvien osien on oltava kudosrakenteeltaan, tyyliltään, väriltään ja koostumukseltaan samanlaiset; niiden on myös oltava toisiaan vastaavaa tai yhteensopivaa kokoa. Ilmaisulla"yhdistelmäasu"ei tarkoiteta nimikkeen 6112 verryttelypukuja ja hiihtopukuja.

4. Nimikkeisiin 6105 ja 6106 eivät kuulu vaatekappaleet, joissa on taskut vyötärön alapuolella, joustinneuletta tai muita välineitä vaatekappaleen alareunan kiristämiseksi, eivätkä vaatekappaleet, joiden neuleessa on joka suuntaan keskimäärin vähemmän kuin 10 silmukkaa lineaarisella senttimetrillä, laskettuna vähintään 10 cm × 10 cm alalta. Nimikkeeseen 6105 eivät kuulu hihattomat vaatekappaleet.

5. Nimikkeeseen 6109 eivät kuulu vaatekappaleet, joissa on vetonauha, joustinneulos tai muita välineitä vaatekappaleen alareunan kiristämiseksi.

6. Sovellettaessa nimikettä 6111:

a) tarkoitetaan ilmaisulla"vauvanvaatteet ja-vaatetustarvikkeet"enintään 86 cm:n pituisille pikkulapsille tarkoitettuja tavaroita; ilmaisulla tarkoitetaan myös vauvanvaippoja;

b) tavarat, jotka voidaan luokitella sekä nimikkeeseen 6111 että tämän ryhmän muihin nimikkeisiin, on luokiteltava nimikkeeseen 6111.

7. Nimikkeessä 6112 tarkoitetaan ilmaisulla"hiihtopuvut"vaatekappaleita tai asukokonaisuuksia, jotka ulkonäöltään ja materiaaliltaan ovat tunnistettavissa pääasiallisesti hiihdettäessä (murtomaa-tai alppihiihtoa) käytettäviksi vaatteiksi. Ne ovat joko:

a) "hiihtohaalareita"eli yksiosaisia, ylä-ja alavartalon peittäviä vaatekappaleita; hiihtohaalareissa voi hihojen ja kauluksen lisäksi olla taskut ja jalkalenkit; tai

b) "yhdistelmähiihtoasuja"eli vähittäismyyntimuodoissa olevia, kahden tai kolmen vaatekappaleen muodostamia asukokonaisuuksia, joissa on:

- yksi vaatekappale kuten anorakki, tuulipusero, tuulitakki tai niiden kaltainen vetoketjulla suljettava vaatekappale, johon voi lisäksi kuulua liivit, sekä

- yhdet pitkät housut, jotka ylettyvät vyötärölle tai sen yläpuolelle, polvihousut tai lappuhaalarit.

"Yhdistelmähiihtoasun"voivat muodostaa myös a alakohdan mukaiset haalarit ja niiden päällä pidettävät hihattomat toppajakut.

Kaikkien"yhdistelmähiihtoasuun"kuuluvien osien on oltava kankaasta, joka on kudosrakenteeltaan, tyyliltään ja koostumukseltaan samanlaista, mutta samaa tai eri väriä; niiden on myös oltava toisiaan vastaavaa tai yhteensopivaa kokoa.

8. Vaatteet, jotka voidaan luokitella sekä nimikkeeseen 6113 että tämän ryhmän muihin nimikkeisiin, lukuun ottamatta nimikettä 6111 , on luokiteltava nimikkeeseen 6113.

9. Tämän ryhmän vaatteita, jotka suljetaan edestä siten, että vasen reuna peittää oikean, pidetään miesten tai poikien vaatteina, ja niitä, jotka suljetaan edestä siten, että oikea reuna peittää vasemman, pidetään naisten tai tyttöjen vaatteina. Näitä määräyksiä ei sovelleta vaatekappaleisiin, joiden leikkaus selvästi osoittaa, kummalle sukupuolelle ne on tarkoitettu.

Vaatteet, joita ei voida tunnistaa miesten tai poikien eikä naisten tai tyttöjen vaatteiksi, on luokiteltava nimikkeisiin, joihin kuuluvat naisten ja tyttöjen vaatteet.

10. Tämän ryhmän tavarat voivat olla metallilangasta valmistettuja.

Lisähuomautuksia

1. Tämän ryhmän 3 huomautuksen b alakohtaa sovellettaessa yhdistelmäasujen osien on oltava tehty kokonaan yhdestä ja samasta kankaasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun huomautuksen muiden määräysten soveltamista.

Tällöin

- käytetty kangas voi olla valkaisematon, valkaistu, värjätty, erivärisistä langoista valmistettu tai painettu,

- pujopaidat ja liivit luokitellaan yhdistelmäasun osiksi, jos alavartalon peittäväksi vaatekappaleeksi suunnitellussa yhdistelmäasun osassa ei ole resoria ja jos pujopaidoissa ja liiveissä on välittömästi neulonnan yhteydessä syntynyt resori eikä kiinni ommeltu resori.

Asukokonaisuuksia ei pidetä yhdistelmäasuina, kun niiden osat on tehty erilaisista kankaista, vaikka erona olisi ainoastaan kankaan väri.

Yhdistelmäasun kaikkien osien on vähittäismyyntimuodossa oltava yhdessä yhtenä kokonaisuutena. Jos tällaisen kokonaisuuden osat ovat kukin omassa kääreessään tai kukin merkitty erikseen, kokonaisuus luokitellaan siitä huolimatta yhdistelmäasuksi.

2. Nimikkeessä 6109 tarkoitetaan ilmaisulla"aluspaidat"ja ilmaisulla"muut aluspaitojen kaltaiset paidat"ihoa vasten pidettäviä kauluksettomia vaatteita, myös muodikkaita, hihattomia sekä olkaimellisia vaatteita.

Näissä ylävartalon peittämiseen tarkoitetuissa vaatteissa on usein samoja ominaisuuksia kuin nimikkeen 6109 T-paidoissa ja perinteellisimmissä aluspaidoissa sekä niiden kaltaisissa paidoissa.

3. Nimikkeeseen 6111 tai alanimikkeisiin 6116 10 20 ja 6116 10 80 kuuluvat:

kumilla tai muovilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt kintaat ja muut käsineet riippumatta siitä, ovatko ne

- nimikkeisiin 5903 tai 5906 kuuluvasta muovilla tai kumilla kyllästetystä, päällystetystä tai peitetystä neuloksesta valmistettuja sovitettuja tavaroita vai

- kyllästämättömästä, päällystämättömästä tai peittämättömästä neuloksesta valmistettuja sovitettuja tavaroita, jotka on myöhemmin kyllästetty, päällystetty tai peitetty muovilla tai kumilla.

Silloin kun neulos on ainoastaan vahvikkeena, kuuluvat huokoisella kumilla tai huokoisella muovilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt kintaat ja muut käsineet ryhmään 39 tai 40 riippumatta siitä, ovatko ne kyllästämättömästä, päällystämättömästä tai peittämättömästä neuloksesta valmistettuja sovitettuja tavaroita, jotka on myöhemmin kyllästetty, päällystetty tai peitetty huokoisella muovilla tai huokoisella kumilla (59 ryhmän 2 huomautuksen a kohdan 5 alakohta ja 4 huomautuksen viimeinen kappale).

>TAULUKON PAIKKA>

62 RYHMÄ

VAATTEET JA VAATETUSTARVIKKEET, MUUTA KUIN NEULOSTA

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään kuuluvat ainoastaan sovitetut tavarat, jotka ovat mistä tahansa muusta tekstiilikankaasta kuin vanusta valmistetut lukuun ottamatta neuletuotteita (muut kuin nimikkeen 6212 tavarat).

2. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) nimikkeen 6309 käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat, jalkineet ja päähineet;

b) ortopediset välineet, kirurgiset vyöt, kohjuvyöt ja niiden kaltaiset esineet (nimike 9021 ).

3. Nimikkeissä 6203 ja 6204 tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "puku"ulkopinnan osalta samanlaisesta kankaasta valmistettua, kahden tai kolmen vaatekappaleen muodostamaa asukokonaisuutta, jossa on:

- yksi ylävartalon peittävä vaatekappale eli puvun takki tai jakku, jonka päällispuoli, hihoja lukuun ottamatta, on tehty vähintään neljästä kappaleesta. Lisäksi pukuun voi kuulua liivit, jonka etuosa on tehty samasta kankaasta kuin puvun muiden osien ulkopinta ja jonka takaosa on tehty samasta kankaasta kuin puvun takin tai jakun vuori; ja

- yksi alavartalon peittävä vaatekappale eli pitkät housut, polvihousut, shortsit (muut kuin uimahousut), hame tai housuhame, joissa ei ole rintalappua eikä olkaimia.

Kaikkien pukuun kuuluvien osien on oltava kudosrakenteeltaan, väriltään ja koostumukseltaan samanlaiset; niiden on myös oltava samantyylisiä ja toisiaan vastaavaa tai yhteensopivaa kokoa. Näissä osissa voi kuitenkin olla eri kankaasta oleva reunusnauha (saumaan ommeltu kangaskaistale).

Jos useampia erillisiä alavartalon peittäviä osia (esimerkiksi pitkät housut ja shortsit tai hame tai housuhame ja pitkät housut) esitetään tullille yhdessä, olennaisena alaosana pidetään pitkiä housuja tai, kun on kyse naisten tai tyttöjen puvuista, hametta tai housuhametta, mutta muut vaatekappaleet luokitellaan erikseen.

"Pukuina"pidetään myös seuraavia asukokonaisuuksia, vaikka ne eivät täyttäisi edellä lueteltuja edellytyksiä:

- saketti, joka käsittää yksivärisen, kaarevaliepeisen, takaa melko alas ulottuvan takin ja raidalliset housut;

- frakki (hännystakki), joka on tavallisesti tehty mustasta kankaasta ja jonka takki on edestä suhteellisen lyhyt ja avoimena pidettävä ja jakautuu lantion korkeudelta taakse kahdeksi kapeaksi liepeeksi (hännykseksi);

- smokki, jonka takki on leikkaukseltaan tavallisen takin kaltainen (joskin ehkä jättää enemmän paidanrintamusta näkyviin), mutta sen kauluskäänteet ovat kiiltävää silkkiä tai silkkijäljitelmää;

b) "yhdistelmäasu"vähittäismyyntimuodossa olevaa asukokonaisuutta, jonka muodostavat useat samasta kankaasta valmistetut vaatekappaleet (muut kuin puvut tai nimikkeiden 6207 ja 6208 vaatteet) ja jossa on:

- yksi ylävartalon peittävä vaatekappale, lukuun ottamatta liivejä, jotka voivat olla toisena ylävartalon peittävänä vaatekappaleena, sekä

- yksi tai kaksi erilaista alavartalon peittävää vaatekappaletta eli pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut, shortsit (muut kuin uimahousut), hame tai housuhame.

Kaikkien yhdistelmäasuun kuuluvien osien on oltava kudosrakenteeltaan, tyyliltään, väriltään ja koostumukseltaan samanlaiset; niiden on myös oltava toisiaan vastaavaa tai yhteensopivaa kokoa. Ilmaisulla"yhdistelmäasu"ei tarkoiteta nimikkeen 6211 verryttelypukuja ja hiihtopukuja.

4. Sovellettaessa nimikettä 6209:

a) tarkoitetaan ilmaisulla"vauvanvaatteet ja-vaatetustarvikkeet"enintään 86 cm:n pituisille pikkulapsille tarkoitettuja tavaroita; ilmaisulla tarkoitetaan myös vauvanvaippoja;

b) tavarat, jotka voidaan luokitella sekä nimikkeeseen 6209 että tämän ryhmän muihin nimikkeisiin, on luokiteltava nimikkeeseen 6209.

5. Vaatteet, jotka voidaan luokitella sekä nimikkeeseen 6210 että tämän ryhmän muihin nimikkeisiin, ei kuitenkaan nimikkeeseen 6209 , on luokiteltava nimikkeeseen 6210.

6. Nimikkeessä 6211 tarkoitetaan ilmaisulla"hiihtopuvut"vaatekappaleita tai asukokonaisuuksia, jotka ulkonäöltään ja materiaaliltaan ovat tunnistettavissa pääasiallisesti hiihdettäessä (murtomaa-tai alppihiihtoa) käytettäviksi vaatteiksi. Ne ovat joko:

a) "hiihtohaalareita"eli yksiosaisia, ylä-ja alavartalon peittäviä vaatekappaleita; hiihtohaalareissa voi hihojen ja kauluksen lisäksi olla taskut ja jalkalenkit; tai

b) "yhdistelmähiihtoasuja"eli vähittäismyyntimuodossa olevia, kahden tai kolmen vaatekappaleen muodostamia asukokonaisuuksia, joissa on:

- yksi vaatekappale kuten anorakki, tuulipusero, tuulitakki tai niiden kaltainen vetoketjulla suljettava vaatekappale, johon voi lisäksi kuulua liivit, sekä

- yhdet pitkät housut, jotka ylettyvät vyötärölle tai sen yläpuolelle, polvihousut tai lappuhaalarit.

"Yhdistelmähiihtoasun"voivat muodostaa myös a alakohdan mukaiset haalarit ja niiden päällä pidettävät hihattomat toppajakut.

Kaikkien"yhdistelmähiihtoasuun"kuuluvien osien on oltava kankaasta, joka on kudosrakenteeltaan, tyyliltään ja koostumukseltaan samanlaista, mutta joko samaa tai eri väriä; niiden on myös oltava toisiaan vastaavaa tai yhteensopivaa kokoa.

7. Neliömäisiä tai lähes neliömäisiä kaulaliinoja, muita huiveja ja niiden kaltaisia tavaroita, joiden mikään sivu ei ole suurempi kuin 60 cm, pidetään nenäliinoina (nimike 6213 ). Nenäliinat, joiden jokin sivu on suurempi kuin 60 cm, luokitellaan nimikkeeseen 6214.

8. Tämän ryhmän vaatteita, jotka suljetaan edestä siten, että vasen reuna peittää oikean, pidetään miesten tai poikien vaatteina, ja niitä, jotka suljetaan edestä siten, että oikea reuna peittää vasemman, pidetään naisten tai tyttöjen vaatteina. Näitä määräyksiä ei sovelleta vaatekappaleisiin, joiden leikkaus selvästi osoittaa, kummalle sukupuolelle ne on tarkoitettu.

Vaatteet, joita ei voida tunnistaa miesten tai poikien eikä naisten tai tyttöjen vaatteiksi, on luokiteltava nimikkeisiin, joihin kuuluvat naisten ja tyttöjen vaatteet.

9. Tämän ryhmän tavarat voivat olla metallilangasta valmistettuja.

Lisähuomautus

1. Tämän ryhmän 3 huomautuksen b alakohtaa sovellettaessa yhdistelmäasujen osien on oltava kokonaan yhdestä ja samasta kankaasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun huomautuksen muiden määräysten soveltamista.

Tällöin käytetty kangas voi olla valkaisematon, valkaistu, värjätty, erivärisistä langoista valmistettu tai painettu.

Asukokonaisuuksia ei pidetä yhdistelmäasuina, kun niiden osat on tehty erilaisista kankaista, vaikka erona olisikin ainoastaan kankaan väri.

Yhdistelmäasun kaikkien osien on vähittäismyyntimuodossa oltava yhdessä yhtenä kokonaisuutena. Jos tällaisen kokonaisuuden osat ovat kukin omassa kääreessään tai kukin merkitty erikseen, kokonaisuus luokitellaan siitä huolimatta yhdistelmäasuksi.

2. Nimikkeisiin 6209 ja 6216 kuuluvat:

kumilla tai muovilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt kintaat ja muut käsineet riippumatta siitä, ovatko ne

- nimikkeisiin 5903 tai 5906 kuuluvasta muovilla tai kumilla kyllästetystä, päällystetystä tai peitetystä tekstiilikankaasta (muusta kuin neuloksesta) valmistettuja sovitettuja tavaroita vai

- kyllästämättömästä, päällystämättömästä tai peittämättömästä tekstiilikankaasta (muusta kuin neuloksesta) valmistettuja sovitettuja tavaroita, jotka on myöhemmin kyllästetty, päällystetty tai peitetty muovilla tai kumilla.

Silloin kun tekstiilikangas (muu kuin neulos) on ainoastaan vahvikkeena, kuuluvat huokoisella kumilla tai huokoisella muovilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt kintaat ja muut käsineet ryhmään 39 tai 40 riippumatta siitä, ovatko ne kyllästämättömästä, päällystämättömästä tai peittämättömästä tekstiilikankaasta (muusta kuin neuloksesta) valmistettuja sovitettuja tavaroita, jotka on myöhemmin kyllästetty, päällystetty tai peitetty huokoisella muovilla tai huokoisella kumilla (59 ryhmän 2 huomautuksen a kohdan 5 alakohta ja 4 huomautuksen viimeinen kappale).

>TAULUKON PAIKKA>

63 RYHMÄ

MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT; SARJAT; KÄYTETYT VAATTEET JA MUUT KÄYTETYT TEKSTIILITAVARAT,JALKINEET JA PÄÄHINEET; LUMPUT

Huomautuksia

1. Jäljempänä I alaryhmään kuuluvat ainoastaan kaikenlaisista tekstiilikankaista valmistetut sovitetut tavarat.

2. Jäljempänä I alaryhmään eivät kuulu:

a) 56-62 ryhmän tavarat;

b) nimikkeen 6309 käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat, jalkineet ja päähineet.

3. Nimikkeeseen 6309 kuuluvat ainoastaan seuraavat tavarat:

a) tekstiiliaineista valmistetut tavarat:

- vaatteet ja vaatetustarvikkeet sekä niiden osat;

- vuode-ja matkahuovat;

- vuodeliinavaatteet, pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat sekä pyyheliinat;

- sisustustavarat, lukuun ottamatta nimikkeiden 5701 - 5705 mattoja ja nimikkeen 5805 kuvakudoksia;

b) jalkineet ja päähineet muuta ainetta kuin asbestia.

Jotta edellä mainitut tavarat voidaan luokitella tähän nimikkeeseen, niiden on täytettävä molemmat seuraavista edellytyksistä:

- niissä on oltava merkkejä huomattavasta käytöstä ja

- ne on esitettävä tullille pakkaamattomana (irtotavarana) tai paaleissa, säkeissä tai niiden kaltaisissa pakkauksissa.

>TAULUKON PAIKKA>

XII JAKSO

JALKINEET, PÄÄHINEET, SATEENVARJOT JA PÄIVÄNVARJOT, KÄVELYKEPIT, ISTUINKEPIT, RUOSKAT, RATSUPIISKAT JA NIIDEN OSAT; VALMISTETUT HÖYHENET JA NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; TEKOKUKAT; HIUKSISTAVALMISTETUT TAVARAT

64 RYHMÄ

JALKINEET, NILKKAIMET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT; NIIDEN OSAT

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) Kertakäyttöiset hauraasta aineesta (esimerkiksi paperista, muovilevyistä) valmistetut tavarat, jotka on tarkoitettu jalan tai kengän peittämiseen ja joissa ei ole kiinnitettyä pohjaa. Nämä tuotteet luokitellaan niiden perusaineosan mukaisesti;

b) tekstiiliaineesta valmistetut jalkineet, joissa ei ole liimaamalla, ompelemalla eikä muulla tavoin päälliseen kiinnitettyä ulkopohjaa(XI jakso);

c) nimikkeen 6309 käytetyt jalkineet;

d) asbestitavarat (nimike 6812 );

e) ortopediset jalkineet ja muut ortopediset välineet sekä niiden osat (nimike 9021 );

f) lelujalkineet sekä luistin-tai rullaluistinjalkineet, joihin on kiinnitetty luistimet; säärisuojukset ja niiden kaltaiset urheilussa käytettävät suojavarusteet (95 ryhmä).

2. Nimikkeessä 6406 ilmaisulla"osat"ei tarkoiteta nauloja, kulumisnastoja ja-levyjä, sirkkoja, koukkuja, hakasia, solkia, punoksia, nauhoja, tupsuja eikä muita koristeita (jotka luokitellaan asianomaisten nimikkeittensä mukaisesti) eikä myöskään nappeja eikä muita nimikkeen 9606 tavaroita.

3. Tässä ryhmässä:

a) ilmaisuilla"kumi"ja"muovi"tarkoitetaan myös kudottuja kankaita tai muita tekstiilituotteita, joiden kumista tai muovista valmistettu ulkopinta on paljain silmin nähtävissä; tällöin ei oteta huomioon mainituista käsittelyistä johtuvaa värin muuttumista; ja

b) ilmaisulla"nahka"tarkoitetaan nimikkeiden 4107 ja 4112 - 4114 tavaroita.

4. Jollei tämän ryhmän 3 huomautuksesta muuta johdu:

a) päällisaineena pidetään sitä ainetta, jonka ulkopinta-ala on suurin, lukuun ottamatta lisätarvikkeita tai vahvisteita, kuten nilkkavahvisteita, reunusnauhoja, koristeita, solkia, koristenauhoja, kengänsirkkoja tai niiden kaltaisia tarvikkeita;

b) ulkopohja-aineena pidetään sitä ainetta, jonka maan tai lattian kanssa kosketuksiin joutuva pinta-ala on suurin, lukuun ottamatta lisätarvikkeita tai vahvisteita, kuten piikkejä, poikittaislistoja, nauloja, kulumisnastoja ja-levyjä tai niiden kaltaisia tarvikkeita.

Alanimikehuomautus

1. Alanimikkeissä 6402 12 , 6402 19 , 6403 12 , 6403 19 ja 6404 11 tarkoitetaan ilmaisulla"urheilujalkineet"ainoastaan:

a) jalkineita, jotka on tarkoitettu urheiluun ja joissa on tai joihin voidaan kiinnittää piikkejä, nauloja, nappuloita, pidikkeitä, poikittaislistoja tai niiden kaltaisia tavaroita;

b) luistinkenkiä, laskettelu-, pujottelu-ja muita hiihtokenkiä, lumilautailukenkiä, paini-ja nyrkkeilykenkiä sekä polkupyöräilijän kenkiä.

Lisähuomautuksia

1. Edellä 4 huomautuksen a alakohdassa tarkoitetaan ilmaisulla"vahvisteet"kaikkia jostakin aineesta (esim. muovista tai nahasta) tehtyjä paloja, jotka peittävät päällisen ulkopinnan toimien lisävahvikkeena ja jotka voivat myös olla kiinnitettyinä pohjaan. Vahvisteiden poistamisen jälkeen näkyvällä aineella on oltava päällisen eikä vuorin ominaisuudet.

Päällisen koostumusta määriteltäessä on otettava huomioon lisätarvikkeiden ja/tai vahvisteiden peittämät osat.

2. Edellä 4 huomautuksen b alakohdan mukaisesti luokittelussa ei oteta huomioon sellaista tekstiiliainekerrosta tai sellaisia tekstiiliainekerroksia, jotka eivät täytä ulkopohjan normaalille käytölle asetettuja vaatimuksia (esim. kestävyys, lujuus jne.).

>TAULUKON PAIKKA>

65 RYHMÄ

PÄÄHINEET JA NIIDEN OSAT

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) nimikkeen 6309 käytetyt päähineet;

b) asbestipäähineet (nimike 6812 );

c) 95 ryhmän nukenhatut ja muut lelupäähineet sekä karnevaaliesineet.

2. Nimikkeeseen 6502 eivät kuulu ompelemalla valmistetut hatunteelmät, lukuun ottamatta sellaisia, jotka on tehty ainoastaan ompelemalla kaistaleita kierukoiksi.

>TAULUKON PAIKKA>

66 RYHMÄ

SATEENVARJOT, PÄIVÄNVARJOT, KÄVELYKEPIT, ISTUINKEPIT, RUOSKAT,RATSUPIISKAT SEKÄ NIIDEN OSAT

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) mittakävelykepit ja niiden kaltaiset esineet (nimike 9017 );

b) ampuma-ase-, teräase-ja lyijypäiset kävelykepit ja niiden kaltaiset esineet (93 ryhmä);

c) 95 ryhmän tavarat (esimerkiksi lelusateenvarjot ja-päivänvarjot).

2. Nimikkeeseen 6603 eivät kuulu tekstiiliainetta olevat osat ja tarvikkeet eivätkä mitä ainetta tahansa olevat päälliset, tupsut, hihnat, sateenvarjokotelot ja niiden kaltaiset tavarat. Jos tällaiset tavarat esitetään tullille nimikkeen 6601 tai 6602 tavaroiden kanssa, mutta niihin kiinnittämättöminä, ne luokitellaan erikseen, eikä niitä pidetä näiden tavaroiden osina.

>TAULUKON PAIKKA>

67 RYHMÄ

VALMISTETUT HÖYHENET JA UNTUVAT SEKÄ HÖYHENISTÄ TAI UNTUVISTA VALMISTETUT TAVARAT;TEKOKUKAT; HIUKSISTA VALMISTETUT TAVARAT

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) hiuksista valmistettu suodatuskangas (nimike 5911 );

b) pitsistä, koruompeluksista tai muusta tekstiilikankaasta (XI jakso) valmistetut kukka-aiheiset kuviot;

c) jalkineet (64 ryhmä);

d) päähineet ja hiusverkot (65 ryhmä);

e) lelut, urheiluvälineet ja karnevaaliesineet (95 ryhmä);

f) höyhenhuiskut, puuterihuiskut ja hiusseulat (96 ryhmä).

2. Nimikkeeseen 6701 eivät kuulu:

a) tavarat (esimerkiksi nimikkeen 9404 vuodevaatteet), joissa höyhenet ja untuvat ovat ainoastaan täytteenä tai pehmusteena;

b) vaatteet ja vaatetustarvikkeet, joissa höyhenet ja untuvat ovat ainoastaan koristeena tai pehmusteena;

c) tekokukat ja-lehdet tai niiden osat sekä muut nimikkeen 6702 sovitetut tavarat.

3. Nimikkeeseen 6702 eivät kuulu:

a) lasitavarat (70 ryhmä);

b) kukkien, lehtien ja hedelmien jäljitelmät keraamista ainetta, kiveä, metallia, puuta tai muuta ainetta, jotka on valmistettu yhtenä kappaleena valamalla, takomalla, veistämällä, stanssaamalla tai muulla menetelmällä tai jotka on koottu useista osista muulla tavalla kuin sitomalla, liimaamalla, toisiinsa sovittamalla tai niiden kaltaisella menetelmällä.

>TAULUKON PAIKKA>

XIII JAKSO

KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN KALTAISESTA AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT; KERAAMISET TUOTTEET; LASI JA LASITAVARAT

68 RYHMÄ

KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN KALTAISESTA AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) 25 ryhmän tavarat;

b) nimikkeiden 4810 ja 4811 päällystetty, kyllästetty tai peitetty paperi, kartonki ja pahvi (esimerkiksi kiillejauheella tai grafiitilla päällystetty tai bitumilla tai asfaltilla käsitelty paperi, kartonki ja pahvi);

c) 56 ja 59 ryhmän päällystetty, kyllästetty tai peitetty tekstiilikangas (esimerkiksi kiillejauheella päällystetty tai peitetty tai bitumilla tai asfaltilla käsitelty kangas);

d) 71 ryhmän tavarat;

e) 82 ryhmän työkalut ja-välineet sekä niiden osat;

f) nimikkeen 8442 litografiakivet;

g) sähköeristimet (nimike 8546 ) ja nimikkeen 8547 sähköeristystarvikkeet;

h) laikat hammaslääkintäkäyttöön (nimike 9018 );

ij) 91 ryhmän tavarat (esimerkiksi kellot ja kellonkotelot);

k) 94 ryhmän tavarat (esimerkiksi huonekalut, valaisimet ja valaistusvarusteet, tehdasvalmisteiset rakennukset);

l) 95 ryhmän tavarat (esimerkiksi lelut, pelit ja urheiluvälineet);

m) nimikkeen 9602 tavarat, jos ne on valmistettu 96 ryhmän 2 huomautuksen b alakohdassa tarkoitetuista aineista, nimikkeen 9606 tavarat (esimerkiksi napit), nimikkeen 9609 tavarat (esimerkiksi kivikynät) ja nimikkeen 9610 tavarat (esimerkiksi kivitaulut);

n) 97 ryhmän tavarat (esimerkiksi taideteokset).

2. Nimikkeessä 6802 tarkoitetaan ilmaisulla"työstetty muistomerkki-ja rakennuskivi"sekä nimikkeisiin 2515 ja 2516 kuuluvia kivilajeja että kaikkea muuta samalla tavalla työstettyä luonnonkiveä (esimerkiksi kvartsiitti, piikivi, dolomiitti ja steatiitti); sillä ei kuitenkaan tarkoiteta liuskekiveä.

>TAULUKON PAIKKA>

69 RYHMÄ

KERAAMISET TUOTTEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään kuuluvat ainoastaan muotoilun jälkeen poltetut keraamiset tuotteet. Nimikkeisiin 6904 - 6914 kuuluvat ainoastaan muut kuin nimikkeisiin 6901 - 6903 luokiteltavat tuotteet.

2. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) nimikkeen 2844 tuotteet;

b) nimikkeen 6804 tavarat;

c) 71 ryhmän tavarat (esimerkiksi epäaidot korut);

d) nimikkeen 8113 kermetit;

e) 82 ryhmän tavarat;

f) sähköeristimet (nimike 8546 ) ja nimikkeen 8547 sähköeristystarvikkeet;

g) tekohampaat (nimike 9021 );

h) 91 ryhmän tavarat (esimerkiksi kellot ja kellonkotelot);

ij) 94 ryhmän tavarat (esimerkiksi huonekalut, valaisimet ja valaistusvarusteet sekä tehdasvalmisteiset rakennukset);

k) 95 ryhmän tavarat (esimerkiksi lelut, pelit ja urheiluvälineet);

l) nimikkeen 9606 tavarat (esimerkiksi napit) ja nimikkeen 9614 tavarat (esimerkiksi tupakkapiiput);

m) 97 ryhmän tavarat (esimerkiksi taideteokset).

>TAULUKON PAIKKA>

70 RYHMÄ

LASI JA LASITAVARAT

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) nimikkeen 3207 tavarat [esimerkiksi lasiintuvat emalit ja lasitteet, lasisulate (fritti), muu lasi jauheena, rakeina, suomuina tai hiutaleina];

b) 71 ryhmän tavarat (esimerkiksi epäaidot korut);

c) nimikkeen 8544 optiset kuitukaapelit, sähköeristimet (nimike 8546 ) ja nimikkeen 8547 sähköeristystarvikkeet;

d) optiset kuidut, optisesti työstetyt optiset elementit, injektioruiskut, silmäproteesit, lämpömittarit, ilmapuntarit, densimetrit, areometrit ja muut 90 ryhmän tavarat;

e) nimikkeen 9405 valaisimet ja valaistusvarusteet, valokilvet, kuten valaistut merkit ja valaistut nimikilvet, joissa on pysyvästi asennettu valonlähde, sekä niiden osat;

f) lelut, pelit, urheiluvälineet, joulukuusenkoristeet ja muut 95 ryhmän tavarat (ei kuitenkaan nukkien tai muiden 95 ryhmän tavaroiden lasisilmät ilman mekanismia);

g) napit, täydelliset termospullot, hajuvesi-ja niiden kaltaiset suihkupullot sekä muut 96 ryhmän tavarat.

2. Nimikkeissä 7003 , 7004 ja 7005:

a) lasia ei pidetä"valmistettuna"minkään ennen päästöjäähdytystä tapahtuneen valmistuksen vuoksi;

b) määrämuotoiseksi leikkaaminen ei vaikuta tasolasin luokitteluun;

c) tarkoitetaan ilmaisulla"absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros"mikroskooppisen ohutta metallia tai kemiallista yhdistettä (esimerkiksi metallioksidia) olevaa päällystettä, joka imee itseensä esimerkiksi infrapunavaloa tai parantaa lasin heijastusominaisuuksia, jättäen sen kuitenkin jossain määrin läpinäkyväksi tai läpikuultavaksi, tai joka estää valoa heijastumasta lasin pinnalle.

3. Nimikkeessä 7006 tarkoitetut tuotteet luokitellaan edelleen tuohon nimikkeeseen, vaikka ne sellaisinaan olisivat luonteeltaan valmiita tavaroita.

4. Nimikkeessä 7019 tarkoitetaan ilmaisulla"lasivilla":

a) kivennäisvillaa, jonka piidioksidi (SiO 2)-pitoisuus on vähintään 60 painoprosenttia;

b) kivennäisvillaa, jonka piidioksidi (SiO 2)-pitoisuus on pienempi kuin 60 painoprosenttia, mutta alkalioksidin (K 2O tai Na 2O) pitoisuus on suurempi kuin 5 painoprosenttia tai booritrioksidin (B 2O 3) pitoisuus suurempi kuin 2 painoprosenttia.

Kivennäisvilla, joka ei täytä edellä tarkoitettuja edellytyksiä, kuuluu nimikkeeseen 6806.

5. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla"lasi"myös sulatettua kvartsia ja muuta sulatettua piidioksidia.

Alanimikehuomautus

1. Alanimikkeissä 7013 21 , 7013 31 ja 7013 91 tarkoitetaan ilmaisulla"lyijykristallia"ainoastaan lasia, jossa on vähintään 24 painoprosenttia lyijymonoksidia (PbO).

>TAULUKON PAIKKA>

XIV JAKSO

LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO-JA PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT, JALOMETALLILLAPLETEROIDUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; EPÄAIDOT KORUT; METALLIRAHAT

71 RYHMÄ

LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO-JA PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT, JALOMETALLILLAPLETEROIDUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; EPÄAIDOT KORUT; METALLIRAHAT

Huomautuksia

1. Jollei VI jakson 1 huomautuksen a alakohdasta muuta johdu, tähän ryhmään luokitellaan jäljempänä mainituin poikkeuksin kaikki tavarat, jotka kokonaan tai osaksi koostuvat:

a) luonnonhelmistä, viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo-tai puolijalokivistä,

tai

b) jalometallista tai jalometallilla pleteroidusta metallista.

2. a) Nimikkeisiin 7113 , 7114 ja 7115 eivät kuulu tavarat, joissa on vähäisiä, jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia olevia osia, kuten vähäisiä kiinnikkeitä tai vähäistä koristelua (esimerkiksi nimikirjaimia, heloja tai reunustusta). Edellisen huomautuksen b alakohta ei siten koske tällaisia esineitä.

b) Nimikkeeseen 7116 eivät kuulu tavarat, joissa on jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia (muuten kuin vähäisinä osina).

3. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) jalometallien amalgaamat ja kolloidiset jalometallit (nimike 2843 );

b) steriilit, kirurgiset haavanompeluaineet, hampaantäytteet ja muut 30 ryhmän tavarat;

c) 32 ryhmän tavarat (esimerkiksi lysterit);

d) tuetut katalyytit (nimike 3815 );

e) edellä 42 ryhmän 2 huomautuksen B kohdassa tarkoitetut nimikkeen 4202 ja 4203 tavarat;

f) nimikkeen 4303 tai 4304 tavarat;

g) XI jakson tavarat (tekstiiliaineet ja-tavarat);

h) jalkineet, päähineet ja muut 64 ja 65 ryhmän tavarat;

ij) sateenvarjot, kävelykepit ja muut 66 ryhmän tavarat;

k) nimikkeiden 6804 ja 6805 tai 82 ryhmän hiomavälineet, joissa on luonnon-tai synteettisten jalo-tai puolijalokivien pölyä tai jauhetta; 82 ryhmän tavarat, joissa on luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo-tai puolijalokivistä valmistettu työtä suorittava osa; XVI jakson koneet, mekaaniset laitteet ja sähkötarvikkeet, sekä niiden osat. Kokonaan luonnon-, synteettistä tai rekonstruoitua jalo-tai puolijalokiveä olevat tavarat ja niiden osat luokitellaan kuitenkin tähän ryhmään, lukuun ottamatta valmistettuja, asentamattomia safiireja ja timantteja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi äänen tallennus-tai toistoneuloina (nim. 8522 );

l) 90, 91 tai 92 ryhmän tavarat (tieteelliset kojeet, kellot ja soittimet);

m) aseet ja niiden osat (93 ryhmä);

n) 95 ryhmän 2 huomautuksessa tarkoitetut tavarat;

o) 96 ryhmän 4 huomautuksen mukaisesti 96 ryhmään luokiteltavat tavarat;

p) alkuperäisveistokset ja-patsaat (nimike 9703 ), kokoelmaesineet (nimike 9705 ) ja enemmän kuin 100 vuotta vanhat antiikkiesineet (nimike 9706 ), muut kuin luonnonhelmet, viljellyt helmet sekä jalo-ja puolijalokivet.

4. a) Ilmaisulla"jalometalli"tarkoitetaan hopeaa, kultaa ja platinaa.

b) Ilmaisulla"platina"tarkoitetaan platinaa, iridiumia, osmiumia, palladiumia, rodiumia ja ruteniumia.

c) Ilmaisulla"jalo-tai puolijalokivet"ei tarkoiteta 96 ryhmän 2 huomautuksen b alakohdassa tarkoitettuja aineita.

5. Jalometallia sisältävää seosta (myös sintrattu seos ja metallien välinen yhdiste) pidetään tässä ryhmässä jalometalliseoksena, jos siinä on jotakin jalometallia vähintään 2 painoprosenttia. Jalometalliseokset luokitellaan seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a) seos, jossa on vähintään 2 painoprosenttia platinaa, luokitellaan platinaseokseksi;

b) seos, jossa on vähintään 2 painoprosenttia kultaa, mutta ei lainkaan tai vähemmän kuin 2 painoprosenttia platinaa, luokitellaan kultaseokseksi;

c) muut seokset, joissa on vähintään 2 painoprosenttia hopeaa, luokitellaan hopeaseokseksi.

6. Jollei toisin määrätä, viittaus nimikkeistössä jalometalliin tai johonkin tiettyyn jalometalliin tarkoittaa myös 5 huomautuksen mukaisesti jalometalliseoksina tai tietyn metallin seoksiksi luokiteltavia seoksia, mutta ei jalometallilla pleteroituja metalleja eikä muulla tavalla jalometallilla pinnoitettuja epäjaloja metalleja tai epämetalleja.

7. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla"jalometalleilla pleteroidut metallit"metalliin perustuvia tavaroita, joiden yhdelle tai useammalle pinnalle on kiinnitetty juottamalla, hitsaamalla, kuumavalssaamalla tai niiden kaltaisella mekaanisella menetelmällä jalometallipinnoite. Jollei toisin määrätä, ilmaisulla tarkoitetaan myös epäjaloa metallia jalometalliupotuksin.

8. Jollei VI jakson 1 huomautuksen a alakohdassa muuta määrätä, nimikkeen 7112 tavaran kuvausta vastaavat tavarat luokitellaan kyseiseen nimikkeeseen eikä mihinkään muuhun nimikkeistön nimikkeeseen.

9. Nimikkeessä 7113 tarkoitetaan ilmaisulla"korut":

a) kaikenlaisia henkilökohtaiseen koristukseen käytettäviä pieniä esineitä (myös jos niihin on kiinnitetty kiviä) (esimerkiksi sormuksia, rannerenkaita, kaulanauhoja, rintakoruja, korvarenkaita, kellonperiä, kellon-tai muita riipukkeita, solmioneuloja, kalvosinnappeja, rintanappeja, uskonnollisia ja muita mitaleja ja arvomerkkejä);

b) henkilökohtaisia käyttöesineitä, jollaisia tavallisesti pidetään taskussa, käsilaukussa tai muuten mukana (esimerkiksi savukekoteloita, puuterirasioita, metallisilmukkakukkaroita ja pastillirasioita).

10. Nimikkeessä 7114 tarkoitetaan ilmaisulla"kulta-ja hopeasepänteokset"muun muassa koriste-esineitä, pöytä-ja toalettiesineitä, tupakointivälineitä ja muita talouskäyttöön, toimistokäyttöön tai uskonnolliseen käyttöön tarkoitettuja esineitä.

11. Nimikkeessä 7117 tarkoitetaan ilmaisulla"epäaidot korut"9 huomautuksen a alakohdassa tarkoitettuja koruja (ei kuitenkaan nappeja tai muita nimikkeen 9606 tavaroita eikä nimikkeen 9615 hiuskampoja,-solkia tai niiden kaltaisia tavaroita eikä hiusneuloja), joissa ei ole luonnonhelmiä tai viljeltyjä helmiä, luonnon-, synteettisiä tai rekonstruoituja jalo-tai puolijalokiviä eikä (muuten kuin pinnoitteena tai vähäisinä osina) jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia.

Alanimikehuomautuksia

1. Alanimikkeissä 7106 10 , 7108 11 , 7110 11 , 7110 21 , 7110 31 ja 7110 41 tarkoitetaan ilmaisulla"jauhe"tuotetta, josta vähintään 90 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 0,5 mm.

2. Sen estämättä, mitä 4 ryhmähuomautuksen b alakohdassa määrätään, alanimikkeissä 7110 11 ja 7110 19 ilmaisulla"platina"ei tarkoiteta iridiumia, osmiumia, palladiumia, rodiumia tai ruteniumia.

3. Luokiteltaessa seoksia nimikkeen 7110 alanimikkeisiin seos luokitellaan sen metallin, eli platinan, palladiumin, rodiumin, iridiumin, osmiumin tai ruteniumin, mukaan, jota siinä on painosta eniten.

>TAULUKON PAIKKA>

XV JAKSO

EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT

Huomautuksia

1. Tähän jaksoon eivät kuulu:

a) valmistetut maalit, musteet ja muut metallisuomuihin tai-jauheeseen perustuvat tuotteet (nimikkeet 3207 - 3210 , 3212 , 3213 ja 3215 );

b) ferrocerium ja muut pyroforiset seokset (nimike 3606 );

c) nimikkeiden 6506 ja 6507 päähineet ja niiden osat;

d) sateenvarjonkehikot ja muut nimikkeen 6603 tavarat;

e) 71 ryhmän tavarat (esimerkiksi jalometalliseokset, jalometallilla pleteroitu epäjalo metalli ja epäaidot korut);

f) XVI jakson tavarat (koneet, mekaaniset laitteet ja sähkötavarat);

g) kootut rautatie-ja raitiotieraiteet (nimike 8608 ) sekä muut XVII jakson tavarat (kulkuneuvot, alukset ja ilma-alukset);

h) XVIII jakson kojeet ja laitteet, myös kellonjouset;

ij) ampumatarvikkeiksi valmistetut lyijyhaulit (nimike 9306 ) sekä muut XIX jakson tavarat (aseet ja ampumatarvikkeet);

k) 94 ryhmän tavarat (esimerkiksi huonekalut, vuoteiden joustinpohjat, valaisimet ja valaistusvarusteet, valokilvet ja tehdasvalmisteiset rakennukset);

l) 95 ryhmän tavarat (esimerkiksi lelut, pelit ja urheiluvälineet);

m) käsiseulat, napit, säiliökynät, kynänpitimet, kynänterät ja muut 96 ryhmän tavarat (erinäiset tavarat);

n) 97 ryhmän tavarat (esimerkiksi taideteokset).

2. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla"yleiskäyttöiset osat":

a) nimikkeiden 7307 , 7312 , 7315 , 7317 ja 7318 tavaroita sekä niiden kaltaisia muusta epäjalosta metallista valmistettuja tavaroita;

b) epäjalosta metallista tehtyjä jousia ja jousenlehtiä, ei kuitenkaan kellonjousia (nimike 9114 ); sekä

c) nimikkeiden 8301 , 8302 , 8308 ja 8310 tavaroita sekä nimikkeen 8306 epäjalosta metallista valmistettuja kehyksiä ja peilejä.

Jäljempänä 73-76 ja 78-82 ryhmässä ilmaisulla"tavaroiden osat"(lukuun ottamatta nimikettä 7315 ) ei tarkoiteta edellä määriteltyjä yleiskäyttöisiä osia.

Jollei edellisen alakohdan ja 83 ryhmän 1 huomautuksesta muuta johdu, 82 tai 83 ryhmän tavarat eivät kuulu 72-76 ja 78-81 ryhmään.

3. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla"epäjalo metalli"seuraavia metalleja: rauta ja teräs, kupari, nikkeli, alumiini, lyijy, sinkki, tina, volframi, molybdeeni, tantaali, magnesium, koboltti, vismutti, kadmium, titaani, zirkonium, antimoni, mangaani, beryllium, kromi, germanium, vanadiini, gallium, hafnium, indium, niobium (kolumbium), renium ja tallium.

4. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla"kermetit"tuotteita, joissa on metallisen ainesosan ja keraamisen ainesosan mikroskooppinen heterogeeninen yhdiste. Ilmaisu"kermetit"kattaa myös sintratut metallikarbidit (metallilla sintratut metallikarbidit).

5. Seosten luokittelu (lukuun ottamatta ferroseoksia ja esiseoksia, sellaisina kuin ne määritellään 72 ja 74 ryhmässä):

a) epäjalojen metallien seokset luokitellaan siitä metallista valmistetuksi seokseksi, jota niissä on painosta eniten;

b) seos, jossa on tähän jaksoon kuuluvia epäjaloja metalleja ja tähän jaksoon kuulumattomia aineita, luokitellaan tämän jakson epäjalojen metallien seokseksi, jos näiden metallien yhteispaino on vähintään yhtä suuri kuin muiden aineiden yhteispaino;

c) tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla"seokset"myös sintrattuja metallijauheiden seoksia, sulattamalla saatuja heterogeenisia seoksia (ei kuitenkaan kermettejä) ja metallien välisiä yhdisteitä.

6. Jollei toisin määrätä, viittaus epäjaloon metalliin nimikkeistössä tarkoittaa myös seoksia, jotka 5 huomautuksen mukaisesti luokitellaan kyseisen metallin seokseksi.

7. Kokoonpantujen tavaroiden luokittelu:

Jollei toisin määrätä, luokitellaan epäjaloa metallia olevat tavarat (myös nimikkeistön tulkintasääntöjen mukaan epäjalometallitavaroina pidettävät, eri aineista valmistetut tavarat), joissa on kahta tai useampaa epäjaloa metallia, sitä epäjaloa metallia oleviksi tavaroiksi, jota niissä on painosta eniten.

Tässä tarkoituksessa:

a) pidetään rautaa ja terästä tai eri rauta-ja teräslaatuja yhtenä ja samana metallina;

b) pidetään seosta kokonaan sitä metallia olevana, jonka seoksena se luokitellaan 5 huomautuksen mukaisesti;

c) pidetään nimikkeen 8113 kermettiä yhtenä ainoana epäjalona metallina.

8. Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "jätteet ja romu"

metallien valmistuksessa ja mekaanisessa työstössä syntyviä metallijätteitä ja-romua sekä metallitavaroita, jotka selvästi eivät sellaisinaan sovellu käytettäviksi sen takia, että ne ovat vahingoittuneita, leikeltyjä tai kuluneita, tai muista syistä;

b) "jauheet"

tuotteita, joista vähintään 90 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 1 mm.

72 RYHMÄ

RAUTA JA TERÄS

Huomautuksia

1. Tässä ryhmässä ja tämän huomautuksen d, e ja f alakohdan osalta kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "harkkorauta"

raudan ja hiilen seoksia, jotka käytännössä eivät sovellu muokattaviksi, joissa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä ja joissa lisäksi voi olla yhtä tai useampaa muuta ainetta painosta seuraavasti:

- enintään 10 prosenttia kromia

- enintään 6 prosenttia mangaania

- enintään 3 prosenttia fosforia

- enintään 8 prosenttia piitä

- enintään 10 prosenttia muita aineita yhteensä;

b) "peilirauta"

raudan ja hiilen seoksia, joissa on enemmän kuin 6, mutta enintään 30 painoprosenttia mangaania, ja jotka muuten ovat a alakohdan määritelmän mukaiset;

c) "ferroseokset"

seoksia, jotka ovat harkkoina, möhkäleinä, säännöttöminä kappaleina tai niiden kaltaisessa alkumuodossa, jatkuvavalussa saaduissa muodoissa ja myös rakeina tai jauheena (myös yhteenpuristettuina) ja joita tavallisesti käytetään lisäaineina muiden seosten valmistuksessa tai pelkistysaineina, rikinpoistoaineina tai vastaaviin tarkoituksiin rautametallurgiassa ja jotka käytännössä eivät sovellu muokattaviksi ja joissa on rautaa vähintään 4 painoprosenttia ja painosta yhtä tai useampaa seuraavista aineista:

- enemmän kuin 10 prosenttia kromia

- enemmän kuin 30 prosenttia mangaania

- enemmän kuin 3 prosenttia fosforia

- enemmän kuin 8 prosenttia piitä

- enemmän kuin 10 prosenttia yhteensä muita aineita, lukuun ottamatta hiiltä, mutta kuparia ei kuitenkaan saa olla enemmän kuin 10 prosenttia;

d) "teräs"

rautapohjaisia aineita, muita kuin nimikkeeseen 7203 kuuluvia, jotka käytännössä (tiettyjä valukappaleen muotoon tuotettuja lukuun ottamatta) soveltuvat muokattaviksi ja joissa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä. Kromiteräksessä hiilipitoisuus voi kuitenkin olla suurempi;

e) "ruostumaton teräs"

seosterästä, jossa on enintään 1,2 painoprosenttia hiiltä ja vähintään 10,5 painoprosenttia kromia ja jossa voi lisäksi olla muita aineita;

f) "muu seosteräs"

terästä, joka ei vastaa ruostumattoman teräksen määritelmää ja jossa on painosta yhtä tai useampaa seuraavista aineista:

- vähintään 0,3 prosenttia alumiinia

- vähintään 0, 0008 prosenttia booria

- vähintään 0,3 prosenttia kromia

- vähintään 0,3 prosenttia kobolttia

- vähintään 0,4 prosenttia kuparia

- vähintään 0,4 prosenttia lyijyä

- vähintään 1,65 prosenttia mangaania

- vähintään 0,08 prosenttia molybdeenia

- vähintään 0,3 prosenttia nikkeliä

- vähintään 0,06 prosenttia niobiumia

- vähintään 0,6 prosenttia piitä

- vähintään 0,05 prosenttia titaania

- vähintään 0,3 prosenttia volframia

- vähintään 0,1 prosenttia vanadiinia

- vähintään 0,05 prosenttia zirkoniumia

- muita aineita vähintään 0,1 prosenttia kutakin (ei kuitenkaan rikkiä, fosforia, hiiltä ja typpeä);

g) "romusta sulatetut harkot, rautaa tai terästä"

karkeiksi valanteiksi (ilman syöttökupuja) tai harkoiksi valettuja tuotteita, joissa on ilmeisiä pintavikoja ja jotka eivät kemialliselta koostumukseltaan vastaa harkkoraudan, peiliraudan tai ferroseoksien määritelmää;

h) "rakeet"

tuotteita, joista vähemmän kuin 90 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 1 mm, ja joista vähintään 90 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 5 mm;

ij) "välituotteet"

poikkileikkaukseltaan täyteisiä, jatkuvavalumenetelmällä valmistettuja tuotteita, myös jos niitä on kuumana esivalssattu, sekä muita poikkileikkaukseltaan täyteisiä tuotteita, joita ei ole enempää valmistettu kuin kuumana esivalssattu tai takomalla esimuokattu, myös profiiliaihioita.

Nämä tuotteet eivät esiinny keloina eivätkä kieppeinä;

k) "levyvalmisteet"

valssattuja, täyteiseltä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoisia tuotteita, jotka eivät vastaa ij alakohdan määritelmää, seuraavissa muodoissa:

- säännöllisesti kelattuina rullina, tai

- suorina tuotteina, joiden leveys, jos paksuus on pienempi kuin 4,75 mm, on vähintään kymmenen kertaa paksuus, tai joiden leveys, jos paksuus on vähintään 4,75 mm, on suurempi kuin 150 mm ja vähintään kaksi kertaa paksuus.

Levyvalmisteisiin luetaan myös tuotteet, joihin on valssauksessa aikaansaatu pintakuvioita (esimerkiksi uria, harjoja tai ruudun, pisaran, pyörylän tai vinoneliön muotoisia kuvioita), ja tuotteet, jotka on rei'itetty, aallotettu tai kiillotettu, jos ne eivät tuolloin saa muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta.

Muun kuin suorakaiteen tai neliön muotoiset levyvalmisteet luokitellaan koosta riippumatta vähintään 600 mm:n levyisiksi tuotteiksi, jos ne eivät ole luonteeltaan muihin nimikkeisiin kuuluvia tavaroita tai tuotteita;

l) "kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt tangot"

säännöttömästi kiepitettyjä kuumavalssattuja tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus on muodoltaan ympyrä, ympyräsegmentti, soikio, suorakaide, neliö, kolmio tai muu kupera monikulmio (myös"litistetyt ympyrät"ja"muunnetut suorakulmiot", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua ovat suoria, yhdensuuntaisia ja yhtä pitkiä). Näissä tuotteissa voi olla valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia (betonin raudoitustangot);

m) "muut tangot"

tuotteita, jotka eivät vastaa ij, k tai l alakohdan määritelmää tai langan määritelmää ja joiden koko pituudelta samanlainen, täyteinen poikkileikkaus on muodoltaan ympyrä, ympyräsegmentti, soikio, suorakaide, neliö, kolmio tai muu kupera monikulmio (myös"litistetyt ympyrät"ja"muunnetut suorakulmiot", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua ovat suoria, yhdensuuntaisia ja yhtä pitkiä).

Nämä tuotteet:

- voivat olla sellaisia, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia (betonin raudoitustangot)

- voivat olla valssauksen jälkeen kierrettyjä;

n) "profiilit"

tuotteita, joissa on koko pituudelta samanlainen, täyteinen poikkileikkaus ja jotka eivät vastaa ij, k, l tai m alakohdan määritelmää tai langan määritelmää.

72 ryhmään ei kuulu nimikkeen 7301 tai 7302 tuotteita;

o) "langat"

kiepitettyjä tai keloilla olevia kylmänä muokattuja tuotteita, joissa on koko pituudelta samanlainen, täyteinen, minkä tahansa muotoinen poikkileikkaus ja jotka eivät vastaa levyvalmisteiden määritelmää;

p) "ontot poratangot"

onttoja, poikkileikkaukseltaan minkä tahansa muotoisia, porien valmistukseen soveltuvia tankoja, joiden poikkileikkauksen suurin ulkomitta on suurempi kuin 15 mm, mutta enintään 52 mm, ja suurin sisämitta enintään puolet suurimmasta ulkoläpimitasta. Rautaa tai terästä olevat ontot tangot, jotka eivät vastaa tätä määritelmää, luokitellaan nimikkeeseen 7304.

2. Rautametallit, jotka on pleteroitu toisella rautametallilla, luokitellaan siitä rautametallista valmistetuiksi tuotteiksi, jota niissä on painosta eniten.

3. Elektrolyyttisesti saostamalla, painevalulla tai sintraamalla valmistetut rauta-ja terästuotteet luokitellaan muotonsa, koostumuksensa ja ulkonäkönsä perusteella niihin tämän ryhmän nimikkeisiin, jotka soveltuvat vastaaville kuumavalssatuille tuotteille.

Alanimikehuomautuksia

1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "seostettu harkkorauta"

harkkorautaa, jossa on yhtä tai useampaa jäljempänä mainittua ainetta painosta seuraavasti:

- enemmän kuin 0,2 prosenttia kromia

- enemmän kuin 0,3 prosenttia kuparia

- enemmän kuin 0,3 prosenttia nikkeliä

- enemmän kuin 0,1 prosenttia jotain seuraavista aineista: alumiini, molybdeeni, titaani, volframi ja vanadiini;

b) "seostamaton automaattiteräs"

seostamatonta terästä, jossa on yhtä tai useampaa jäljempänä mainittua ainetta painosta seuraavasti:

- vähintään 0,08 prosenttia rikkiä

- vähintään 0,1 prosenttia lyijyä

- enemmän kuin 0,05 prosenttia seleeniä

- enemmän kuin 0,01 prosenttia telluuria

- enemmän kuin 0,05 prosenttia vismuttia;

c) "piiseosteinen sähkötekninen teräs"

seosterästä, jossa on vähintään 0,6, mutta enintään 6 painoprosenttia piitä ja enintään 0,8 painoprosenttia hiiltä. Siinä voi myös olla enintään 1 painoprosentti alumiinia, mutta ei sellaisia määriä muita aineita, että ne antaisivat teräkselle jonkin muun seosteräksen ominaisuudet;

d) "pikateräs"

seosterästä, jossa on mahdollisten muiden aineiden ohessa vähintään kahta seuraavasta kolmesta aineesta: molybdeenia, volframia ja vanadiinia, yhteismäärältään vähintään 7 painoprosenttia, sekä hiiltä vähintään 0,6 painoprosenttia ja kromia 3-6 painoprosenttia;

e) "piimangaaniteräs"

seosterästä, jossa on painosta:

- enintään 0,7 prosenttia hiiltä,

- vähintään 0,5 prosenttia, mutta enintään 1,9 prosenttia mangaania, ja

- vähintään 0,6 prosenttia, mutta enintään 2,3 prosenttia piitä, mutta ei sellaisia määriä muita aineita, että ne antaisivat teräkselle jonkin muun seosteräksen ominaisuudet.

2. Luokiteltaessa ferroseoksia nimikkeen 7202 alanimikkeisiin on noudatettava seuraavaa sääntöä:

Ferroseosta pidetään binaarisena, ja se luokitellaan asianomaiseen alanimikkeeseen (jos sellainen on olemassa), jos ainoastaan yksi seosaineista on suurempi kuin 1 ryhmähuomautuksen c alakohdassa tarkoitettu pienin prosenttiluku; vastaavasti ferroseosta pidetään ternaarisena tai kvaternaarisena, jos kaksi tai kolme seoksen aineista on suurempi kuin pienin prosenttiluku.

Tätä sääntöä sovellettaessa 1 ryhmähuomautuksen c alakohdassa tarkoitettuja"muita aineita"on kutakin oltava enemmän kuin 10 painoprosenttia.

Lisähuomautus

1. Jäljempänä tarkoitetaan ilmaisulla:

- "sähkötekninen"alanimikkeissä 7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 ja 7211 23 91 , levyvalmisteita, joiden tehohäviö kiloa kohti 50 Hz:n virran ja 1 T:n magneettivuon tiheyden vaikutuksesta on Epstein-menetelmällä mitattuna:

- enintään 2,1 W, kun niiden paksuus on enintään 0,20 mm,

- enintään 3,6 W, kun niiden paksuus on vähintään 0,20 mm, mutta pienempi kuin 0,60 mm,

- enintään 6 W, kun niiden paksuus on vähintään 0,60 mm, mutta enintään 1,50 mm;

- "läkkipelti"alanimikkeissä 7210 12 11 , ex 7210 70 31 , 7212 10 10 ja 7212 40 10 vähemmän kuin 0,5 mm paksuja levyvalmisteita, jotka on päällystetty metallikerroksella, jossa on vähintään 97 painoprosenttia tinaa;

- "työkaluteräs"alanimikkeissä 7228 30 20 , 7228 40 10 , 7228 50 20 ja 7228 60 81 muuta seosterästä kuin ruostumatonta tai pikaterästä, jossa on jäljempänä mainittua ainetta painosta seuraavasti ja jossa voi lisäksi olla muita aineita:

- vähemmän kuin 0,6 prosenttia hiiltä

ja

vähintään 0,7 prosenttia piitä ja vähintään 0,05 prosenttia vanadiinia

tai

vähintään 4 prosenttia volframia,

- vähintään 0,8 prosenttia hiiltä

ja

vähintään 0,05 prosenttia vanadiinia,

- enemmän kuin 1,2 prosenttia hiiltä

ja

vähintään 11 prosenttia, mutta enintään 15 prosenttia kromia,

- vähintään 0,16 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia hiiltä

ja

vähintään 3,8 prosenttia, mutta enintään 4,3 prosenttia nikkeliä

ja

vähintään 1,1 prosenttia, mutta enintään 1,5 prosenttia kromia

ja

vähintään 0,15 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia molybdeenia,

- vähintään 0,3 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia hiiltä

ja

vähintään 1,4 prosenttia, mutta enintään 2,1 prosenttia kromia

ja

vähintään 0,15 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia molybdeenia

ja

vähemmän kuin 1,2 prosenttia nikkeliä,

- vähintään 0,3 prosenttia hiiltä

ja

vähemmän kuin 5,2 prosenttia kromia

ja

vähintään 0,65 prosenttia molybdeenia tai vähintään 0,4 prosenttia volframia,

- vähintään 0,5 prosenttia, mutta enintään 0,6 prosenttia hiiltä

ja

vähintään 1,25 prosenttia, mutta enintään 1,8 prosenttia nikkeliä

ja

vähintään 0,5 prosenttia, mutta enintään 1,2 prosenttia kromia

ja

vähintään 0,15 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia molybdeenia.

>TAULUKON PAIKKA>

73 RYHMÄ

RAUTA-JA TERÄSTAVARAT

Huomautuksia

1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla"valurauta"valamalla valmistettuja tuotteita, joissa rautaa on painosta enemmän kuin mitään muuta ainetta ja jotka kemialliselta koostumukseltaan eivät vastaa 72 ryhmän 1 huomautuksen d alakohdassa määriteltyä terästä.

2. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla"lanka"poikkileikkaukseltaan minkä muotoista tahansa, kuumana tai kylmänä muokattua tuotetta, jonka poikkileikkauksen suurin läpimitta on enintään 16 mm.

>TAULUKON PAIKKA>

74 RYHMÄ

KUPARI JA KUPARITAVARAT

Huomautus

1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "puhdistettu kupari":

metallia, jossa on vähintään 99,85 painoprosenttia kuparia;

tai

metallia, jossa on vähintään 97,5 painoprosenttia kuparia, jos minkään muun aineen osuus painosta ei ole suurempi kuin seuraavassa taulukossa mainitut määrät:

Muut aineet

>TAULUKON PAIKKA>

b) "kupariseokset":

metallisia aineita (ei kuitenkaan puhdistamatonta kuparia), joissa kuparia on painosta enemmän kuin mitään muuta ainetta, jos:

1) muista aineista vähintään yhden osuus on suurempi kuin edellä esitetyssä taulukossa mainittu määrä

tai

2) näitä muita aineita on yhteensä enemmän kuin 2,5 painoprosenttia;

c) "esiseokset":

seoksia, joissa muiden aineiden ohella on enemmän kuin 10 painoprosenttia kuparia ja jotka eivät sovellu muokattaviksi ja joita käytetään lisäaineina muiden seosten valmistuksessa tai pelkistysaineina, rikinpoistoaineina tai vastaaviin tarkoituksiin muiden kuin rautametallien valmistuksessa. Fosforikupari (kuparifosfidi), jossa on enemmän kuin 15 painoprosenttia fosforia, kuuluu kuitenkin nimikkeeseen 2848;

d) "tangot":

valssattuja, pursotettuja, vedettyjä tai taottuja kiepittämättömiä tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja muodoltaan ympyrä, soikio, suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera monikulmio (myös"litistetty ympyrä"ja"muunnettu suorakulmio", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua ovat suoria, samanpituisia ja yhdensuuntaisia). Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoisten, kolmikulmaisten tai monikulmaisten tuotteiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristetyt. Poikkileikkaukseltaan suorakulmaisten tuotteiden (myös"muunnettujen suorakulmioiden") paksuus on suurempi kuin 1/10 leveydestä. Tankoina pidetään myös samanmuotoisia ja-mittaisia valettuja tai sintrattuja tuotteita, joita on edelleen muokattu tai työstetty valmistuksen jälkeen (muulla tavalla kuin ainoastaan puhdistamalla tai hehkuhilsettä poistamalla), jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta.

Lankaharkkoja ja billettejä, joiden päät on suipennettu tai joita muulla tavalla on työstetty ainoastaan helpottamaan niiden syöttämistä koneisiin, kun niistä tehdään esimerkiksi raakalankaa tai putkea, pidetään kuitenkin nimikkeen 7403 muokkaamattomana kuparina;

e) "profiilit":

valssattuja, pursotettuja, vedettyjä, taottuja tai muovattuja, myös kieppeinä olevia tuotteita, joiden poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja jotka eivät vastaa mitään tankojen, langan, levyjen, nauhojen, folion tai putkien määritelmistä. Profiileina pidetään myös samanmuotoisia valettuja tai sintrattuja tuotteita, joita on edelleen muokattu tai työstetty valmistuksen jälkeen (muulla tavalla kuin ainoastaan puhdistamalla tai hehkuhilsettä poistamalla), jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta;

f) "lanka":

valssattuja, pursotettuja tai vedettyjä, kieppeinä tai keloilla olevia tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja muodoltaan ympyrä, soikio, suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera monikulmio (myös"litistetty ympyrä"ja"muunnettu suorakulmio", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua ovat suoria, samanpituisia ja yhdensuuntaisia). Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoisten, kolmikulmaisten tai monikulmaisten tuotteiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristetyt. Poikkileikkaukseltaan suorakulmaisten tuotteiden (myös"muunnettujen suorakulmioiden") paksuus on suurempi kuin 1/10 leveydestä.

Nimikkeessä 7414 tarkoitetaan ilmaisulla"lanka"kuitenkin ainoastaan poikkileikkaukseltaan minkä muotoisia tahansa tuotteita (myös kieppeinä tai keloilla olevia), joiden suurin poikkileikkausmitta on enintään 6 mm;

g) "levyt, nauhat ja folio":

tasomaisia, myös kelattuja tuotteita (muita kuin nimikkeen 7403 muokkaamattomia tuotteita), jotka ovat poikkileikkaukseltaan täyteisiä, särmiltään myös pyöristettyjä, tasapaksuja (muita kuin neliön muotoisia) suorakulmioita (myös"muunnettuja suorakulmioita", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua suoria, samanpituisia ja yhdensuuntaisia) ja jotka ovat:

- suorakaiteen tai neliön muotoisia ja joiden paksuus on enintään 1/10 leveydestä;

- muun kuin suorakaiteen tai neliön muotoisia, minkä kokoisia tahansa, jos niillä ei ole muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta.

Nimikkeisiin 7409 ja 7410 kuuluvat muun muassa levyt, nauhat ja folio, jotka on kuvioitu (esimerkiksi urilla, harjoilla, ruuduilla tai pisaran, pyörylän tai vinoneliön muotoisilla kuvioilla), ja sellaiset tuotteet, jotka on rei'itetty, aallotettu, kiillotettu tai pinnoitettu, jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta;

h) "putket":

onttoja, myös kieppeinä olevia tuotteita, joiden poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen, ympyrän, soikion, suorakaiteen, neliön, tasasivuisen kolmion tai säännöllisen kuperan monikulmion muotoinen ja joissa on ainoastaan yksi koko tuotteen läpi ulottuva reikä ja tasapaksut seinämät. Putkina pidetään myös tuotteita, joiden poikkileikkaus on muodoltaan suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera monikulmio ja joiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristetyt, jos poikkileikkauksen sisä-ja ulkopiirit ovat samanmuotoiset, yhdensuuntaiset ja samankeskiset. Putket, joilla on edellä esitetty poikkileikkaus, voivat olla kiillotettuja, pinnoitettuja, taivutettuja, kierteitettyjä, porattuja, kavennettuja, laajennettuja, kartiomaisiksi muotoiltuja taikka laipoilla, muhveilla tai renkailla varustettuja.

Alanimikehuomautus

1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "kupari-sinkkiseokset (messingit)":

kuparin ja sinkin seoksia, joissa voi olla myös muita aineita. Jos seoksessa on muita aineita, on:

- sinkkiä oltava painosta enemmän kuin mitään muuta näistä aineista;

- mahdollisen nikkelin osuuden oltava pienempi kuin 5 painoprosenttia [ks. kupari-nikkeli-sinkkiseokset (uushopeat)];

- mahdollisen tinan osuuden oltava pienempi kuin 3 painoprosenttia [ks. kupari-tinaseokset (pronssit)];

b) "kupari-tinaseokset (pronssit)":

kuparin ja tinan seoksia, joissa voi olla myös muita aineita. Jos seoksessa on muita aineita, on tinaa oltava painosta enemmän kuin mitään muuta näistä aineista. Jos tinaa on kuitenkin vähintään 3 painoprosenttia, sinkkiä voi olla painosta enemmän kuin tinaa, mutta kuitenkin vähemmän kuin 10 painoprosenttia;

c) "kupari-nikkeli-sinkkiseokset (uushopeat)":

kuparin, nikkelin ja sinkin seoksia, joissa voi olla myös muita aineita. Nikkeliä on oltava vähintään 5 painoprosenttia [ks. kupari-sinkkiseokset (messingit)];

d) "kupari-nikkeliseokset":

kuparin ja nikkelin seoksia, joissa voi olla myös muita aineita, kuitenkin niin, että sinkkiä saa olla enintään 1 painoprosentti. Jos seoksessa on muita aineita, on nikkeliä oltava painosta enemmän kuin mitään muuta näistä aineista.

>TAULUKON PAIKKA>

75 RYHMÄ

NIKKELI JA NIKKELITAVARAT

Huomautus

1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "tangot":

valssattuja, pursotettuja, vedettyjä tai taottuja, kiepittämättömiä tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja muodoltaan ympyrä, soikio, suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera monikulmio (myös"litistetty ympyrä"ja"muunnettu suorakulmio", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua ovat suoria, samanpituisia ja yhdensuuntaisia). Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoisten, kolmikulmaisten tai monikulmaisten tuotteiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristetyt. Poikkileikkaukseltaan suorakulmaisten tuotteiden (myös"muunnettujen suorakulmioiden") paksuus on suurempi kuin 1/10 leveydestä. Tankoina pidetään myös samanmuotoisia ja-mittaisia valettuja tai sintrattuja tuotteita, joita on edelleen muokattu tai työstetty valmistuksen jälkeen (muulla tavalla kuin ainoastaan puhdistamalla tai hehkuhilsettä poistamalla), jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta;

b) "profiilit":

valssattuja, pursotettuja, vedettyjä, taottuja tai muovattuja, myös kieppeinä olevia tuotteita, joiden poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja jotka eivät vastaa mitään tankojen, langan, levyjen, nauhojen, folion tai putkien määritelmistä. Profiileina pidetään myös samanmuotoisia valettuja tai sintrattuja tuotteita, joita on edelleen muokattu tai työstetty valmistuksen jälkeen (muulla tavalla kuin ainoastaan puhdistamalla tai hehkuhilsettä poistamalla), jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta;

c) "lanka":

valssattuja, pursotettuja tai vedettyjä, kieppeinä tai keloilla olevia tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja muodoltaan ympyrä, soikio, suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera monikulmio (myös"litistetty ympyrä"ja"muunnettu suorakulmio", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua ovat suoria, samanpituisia ja yhdensuuntaisia). Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoisten, kolmikulmaisten tai monikulmaisten tuotteiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristetyt. Poikkileikkaukseltaan suorakulmaisten tuotteiden (myös"muunnettujen suorakulmioiden") paksuus on suurempi kuin 1/10 leveydestä;

d) "levyt, nauhat ja folio":

tasomaisia, myös kelattuja tuotteita (muita kuin nimikkeen 7502 muokkaamattomia tuotteita), jotka ovat poikkileikkaukseltaan täyteisiä, särmiltään myös pyöristettyjä, tasapaksuja (muita kuin neliön muotoisia) suorakulmioita (myös"muunnettuja suorakulmioita", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua suoria, samanpituisia ja yhdensuuntaisia) ja jotka ovat:

- suorakaiteen tai neliön muotoisia ja joiden paksuus on enintään 1/10 leveydestä;

- muun kuin suorakaiteen tai neliön muotoisia, minkä kokoisia tahansa, jos niillä ei ole muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta.

Nimikkeeseen 7506 kuuluvat muun muassa levyt, nauhat ja folio, jotka on kuvioitu (esimerkiksi urilla, harjoilla, ruuduilla tai pisaran, pyörylän tai vinoneliön muotoisilla kuvioilla), ja sellaiset tuotteet, jotka on rei'itetty, aallotettu, kiillotettu tai pinnoitettu, jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta;

e) "putket":

onttoja, myös kieppeinä olevia tuotteita, joiden poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen, ympyrän, soikion, suorakaiteen, neliön, tasasivuisen kolmion tai säännöllisen kuperan monikulmion muotoinen ja joissa on ainoastaan yksi koko tuotteen läpi ulottuva reikä ja tasapaksut seinämät. Putkina pidetään myös tuotteita, joiden poikkileikkaus on muodoltaan suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera monikulmio ja joiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristetyt, jos poikkileikkauksen sisä-ja ulkopiirit ovat samanmuotoiset, yhdensuuntaiset ja samankeskiset. Putket, joilla on edellä esitetty poikkileikkaus, voivat olla kiillotettuja, pinnoitettuja, taivutettuja, kierteitettyjä, porattuja, kavennettuja, laajennettuja, kartiomaisiksi muotoiltuja taikka laipoilla, muhveilla tai renkailla varustettuja.

Alanimikehuomautuksia

1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "seostamaton nikkeli":

metallia, jossa on yhteensä vähintään 99 painoprosenttia nikkeliä ja kobolttia, jos:

1) kobolttia on enintään 1,5 painoprosenttia,

ja

2) minkään muun aineen osuus painosta ei ole suurempi kuin seuraavassa taulukossa mainitut määrät:

Muut aineet

>TAULUKON PAIKKA>

b) "nikkeliseokset":

metallisia aineita, joissa nikkeliä on painosta enemmän kuin mitään muuta ainetta, jos:

1) kobolttia on enemmän kuin 1,5 painoprosenttia,

2) muista aineista vähintään yhden osuus painosta on suurempi kuin edellä esitetyssä taulukossa mainittu määrä,

tai

3) muita aineita kuin nikkeliä ja kobolttia on yhteensä enemmän kuin 1 painoprosentti.

2. Sen estämättä, mitä 1 ryhmähuomautuksen c alakohdassa määrätään, alanimikkeessä 7508 10 ilmaisulla"lanka"tarkoitetaan ainoastaan tuotteita, myös kelattuja, joiden poikkileikkaus voi olla minkämuotoinen tahansa ja joiden poikkileikkauksen suurin läpimitta on enintään 6 mm.

>TAULUKON PAIKKA>

76 RYHMÄ

ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT

Huomautus

1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "tangot":

valssattuja, pursotettuja, vedettyjä tai taottuja, kiepittämättömiä tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja muodoltaan ympyrä, soikio, suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera monikulmio (myös"litistetty ympyrä"ja"muunnettu suorakulmio", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua ovat suoria, samanpituisia ja yhdensuuntaisia). Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoisten, kolmikulmaisten tai monikulmaisten tuotteiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristetyt. Poikkileikkaukseltaan suorakulmaisten tuotteiden (myös"muunnettujen suorakulmioiden") paksuus on suurempi kuin 1/10 leveydestä. Tankoina pidetään myös samanmuotoisia ja-mittaisia valettuja tai sintrattuja tuotteita, joita on edelleen muokattu tai työstetty valmistuksen jälkeen (muulla tavalla kuin ainoastaan puhdistamalla tai hehkuhilsettä poistamalla), jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta;

b) "profiilit":

valssattuja, pursotettuja, vedettyjä, taottuja tai muovattuja, myös kieppeinä olevia tuotteita, joiden poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja jotka eivät vastaa mitään tankojen, langan, levyjen, nauhojen, folion tai putkien määritelmistä. Profiileina pidetään myös samanmuotoisia valettuja tai sintrattuja tuotteita, joita on edelleen muokattu tai työstetty valmistuksen jälkeen (muulla tavalla kuin ainoastaan puhdistamalla tai hehkuhilsettä poistamalla), jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta;

c) "lanka":

valssattuja, pursotettuja tai vedettyjä, kieppeinä tai keloilla olevia tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja muodoltaan ympyrä, soikio, suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera monikulmio (myös"litistetty ympyrä"ja"muunnettu suorakulmio", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua ovat suoria, samanpituisia ja yhdensuuntaisia). Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoisten, kolmikulmaisten tai monikulmaisten tuotteiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristetyt. Poikkileikkaukseltaan suorakulmaisten tuotteiden (myös"muunnettujen suorakulmioiden") paksuus on suurempi kuin 1/10 leveydestä;

d) "levyt, nauhat ja folio":

tasomaisia, myös kelattuja tuotteita (muita kuin nimikkeen 7601 muokkaamattomia tuotteita), jotka ovat poikkileikkaukseltaan täyteisiä, särmiltään myös pyöristettyjä, tasapaksuja (muita kuin neliön muotoisia) suorakulmioita (myös"muunnettuja suorakulmioita", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua suoria, samanpituisia ja yhdensuuntaisia) ja jotka ovat:

- suorakaiteen tai neliön muotoisia ja joiden paksuus on enintään 1/10 leveydestä,

- muun muotoisia kuin suorakaiteen tai neliön muotoisia, minkä kokoisia tahansa, jos niillä ei ole muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta.

Nimikkeisiin 7606 ja 7607 kuuluvat muun muassa levyt, nauhat ja folio, jotka on kuvioitu (esimerkiksi urilla, harjoilla, ruuduilla tai pisaran, pyörylän tai vinoneliön muotoisilla kuvioilla), ja sellaiset tuotteet, jotka on rei'itetty, aallotettu, kiillotettu tai pinnoitettu, jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta;

e) "putket":

onttoja, myös kieppeinä olevia tuotteita, joiden poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen, ympyrän, soikion, suorakaiteen, neliön, tasasivuisen kolmion tai säännöllisen kuperan monikulmion muotoinen ja joissa on ainoastaan yksi koko tuotteen läpi ulottuva reikä ja tasapaksut seinämät. Putkina pidetään myös tuotteita, joiden poikkileikkaus on muodoltaan suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera monikulmio ja joiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristetyt, jos poikkileikkauksen sisä-ja ulkopiirit ovat samanmuotoiset, yhdensuuntaiset ja samankeskiset. Putket, joilla on edellä esitetty poikkileikkaus, voivat olla kiillotettuja, pinnoitettuja, taivutettuja, kierteitettyjä, porattuja, kavennettuja, laajennettuja, kartiomaisiksi muotoiltuja taikka laipoilla, muhveilla tai renkailla varustettuja.

Alanimikehuomautuksia

1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "seostamaton alumiini":

metallia, jossa on vähintään 99 painoprosenttia alumiinia, jos minkään muun aineen osuus painosta ei ole suurempi kuin seuraavassa taulukossa mainitut määrät:

Muut aineet

>TAULUKON PAIKKA>

b) "alumiiniseokset":

metallisia aineita, joissa alumiinia on painosta enemmän kuin mitään muuta ainetta, jos:

1) muista aineista vähintään yhden osuus tai raudan ja piin yhteenlaskettu osuus painosta on suurempi kuin edellä esitetyssä taulukossa mainittu määrä,

tai

2) näitä muita aineita on yhteensä enemmän kuin 1 painoprosentti.

2. Sen estämättä, mitä 1 ryhmähuomautuksen c alakohdassa määrätään, alanimikkeessä 7616 91 ilmaisulla"lanka"tarkoitetaan ainoastaan tuotteita, myös kelattuja, joiden poikkileikkaus voi olla minkämuotoinen tahansa ja joiden poikkileikkauksen suurin läpimitta on enintään 6 mm.

>TAULUKON PAIKKA>

78 RYHMÄ

LYIJY JA LYIJYTAVARAT

Huomautus

1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "tangot":

valssattuja, pursotettuja, vedettyjä tai taottuja, kiepittämättömiä tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja muodoltaan ympyrä, soikio, suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera monikulmio (myös"litistetty ympyrä"ja"muunnettu suorakulmio", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua ovat suoria, samanpituisia ja yhdensuuntaisia). Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoisten, kolmikulmaisten tai monikulmaisten tuotteiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristetyt. Poikkileikkaukseltaan suorakulmaisten tuotteiden (myös"muunnettujen suorakulmioiden") paksuus on suurempi kuin 1/10 leveydestä. Tankoina pidetään myös samanmuotoisia ja-mittaisia valettuja tai sintrattuja tuotteita, joita on edelleen muokattu tai työstetty valmistuksen jälkeen (muulla tavalla kuin ainoastaan puhdistamalla tai hehkuhilsettä poistamalla), jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta;

b) "profiilit:"

valssattuja, pursotettuja, vedettyjä, taottuja tai muovattuja, myös kieppeinä olevia tuotteita, joiden poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja jotka eivät vastaa mitään tankojen, langan, levyjen, nauhojen, folion tai putkien määritelmistä. Profiileina pidetään myös samanmuotoisia valettuja tai sintrattuja tuotteita, joita on edelleen muokattu tai työstetty valmistuksen jälkeen (muulla tavalla kuin ainoastaan puhdistamalla tai hehkuhilsettä poistamalla), jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta;

c) "lanka":

valssattuja, pursotettuja tai vedettyjä, kieppeinä tai keloilla olevia tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja muodoltaan ympyrä, soikio, suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera monikulmio (myös"litistetty ympyrä"ja"muunnettu suorakulmio", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua ovat suoria, samanpituisia ja yhdensuuntaisia). Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoisten, kolmikulmaisten tai monikulmaisten tuotteiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristetyt. Poikkileikkaukseltaan suorakulmaisten tuotteiden (myös"muunnettujen suorakulmioiden") paksuus on suurempi kuin 1:10 leveydestä;

d) "levyt, nauhat ja folio":

tasomaisia, myös kelattuja tuotteita (muita kuin nimikkeen 7801 muokkaamattomia tuotteita), jotka ovat poikkileikkaukseltaan täyteisiä, särmiltään myös pyöristettyjä, tasapaksuja (muita kuin neliön muotoisia) suorakulmioita (myös"muunnettuja suorakulmioita", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua suoria, samanpituisia ja yhdensuuntaisia) ja jotka ovat:

- suorakaiteen tai neliön muotoisia ja joiden paksuus on enintään 1/10 leveydestä;

- muun muotoisia kuin suorakaiteen tai neliön muotoisia, minkä kokoisia tahansa, jos niillä ei ole muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta.

Nimikkeeseen 7804 kuuluvat muun muassa levyt, nauhat ja folio, jotka on kuvioitu (esimerkiksi urilla, harjoilla, ruuduilla tai pisaran, pyörylän tai vinoneliön muotoisilla kuvioilla), ja sellaiset tuotteet, jotka on rei'itetty, aallotettu, kiillotettu tai pinnoitettu, jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta;

e) "putket":

onttoja, myös kieppeinä olevia tuotteita, joiden poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen, ympyrän, soikion, suorakaiteen, neliön, tasasivuisen kolmion tai säännöllisen kuperan monikulmion muotoinen ja joissa on ainoastaan yksi koko tuotteen läpi ulottuva reikä ja tasapaksut seinämät. Putkina pidetään myös tuotteita, joiden poikkileikkaus on muodoltaan suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera monikulmio ja joiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristetyt, jos poikkileikkauksen sisä-ja ulkopiirit ovat samanmuotoiset, yhdensuuntaiset ja samankeskiset. Putket, joilla on edellä esitetty poikkileikkaus, voivat olla kiillotettuja, pinnoitettuja, taivutettuja, kierteitettyjä, porattuja, kavennettuja, laajennettuja, kartiomaisiksi muotoiltuja taikka laipoilla, muhveilla tai renkailla varustettuja.

Alanimikehuomautus

1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla"puhdistettu lyijy":

metallia, jossa on vähintään 99,9 painoprosenttia lyijyä, jos minkään muun aineen osuus painosta ei ole suurempi kuin seuraavassa taulukossa mainitut määrät:

Muut aineet

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

79 RYHMÄ

SINKKI JA SINKKITAVARAT

Huomautus

1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "tangot":

valssattuja, pursotettuja, vedettyjä tai taottuja, kiepittämättömiä tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja muodoltaan ympyrä, soikio, suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera monikulmio (myös"litistetty ympyrä"ja"muunnettu suorakulmio", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua ovat suoria, samanpituisia ja yhdensuuntaisia). Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoisten, kolmikulmaisten tai monikulmaisten tuotteiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristetyt. Poikkileikkaukseltaan suorakulmaisten tuotteiden (myös"muunnettujen suorakulmioiden") paksuus on suurempi kuin 1/10 leveydestä. Tankoina pidetään myös samanmuotoisia ja-mittaisia valettuja tai sintrattuja tuotteita, joita on edelleen muokattu tai työstetty valmistuksen jälkeen (muulla tavalla kuin ainoastaan puhdistamalla tai hehkuhilsettä poistamalla), jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta.

b) "profiilit":

valssattuja, pursotettuja, vedettyjä, taottuja tai muovattuja, myös kieppeinä olevia tuotteita, joiden poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja jotka eivät vastaa mitään tankojen, langan, levyjen, nauhojen, folion tai putkien määritelmistä. Profiileina pidetään myös samanmuotoisia valettuja tai sintrattuja tuotteita, joita on edelleen muokattu tai työstetty valmistuksen jälkeen (muulla tavalla kuin ainoastaan puhdistamalla tai hehkuhilsettä poistamalla), jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta;

c) "lanka":

valssattuja, pursotettuja tai vedettyjä, kieppeinä tai keloilla olevia tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja muodoltaan ympyrä, soikio, suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera monikulmio (myös"litistetty ympyrä"ja"muunnettu suorakulmio", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua ovat suoria, samanpituisia ja yhdensuuntaisia). Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoisten, kolmikulmaisten tai monikulmaisten tuotteiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristetyt. Poikkileikkaukseltaan suorakulmaisten tuotteiden (myös"muunnettujen suorakulmioiden"paksuus on suurempi kuin 1/10 leveydestä;

d) "levyt, nauhat ja folio":

tasomaisia, myös kelattuja tuotteita (muita kuin nimikkeen 7901 muokkaamattomia tuotteita), jotka ovat poikkileikkaukseltaan täyteisiä, särmiltään myös pyöristettyjä, tasapaksuja (muita kuin neliön muotoisia) suorakulmioita (myös"muunnettuja suorakulmioita", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua suoria, samanpituisia ja yhdensuuntaisia) ja jotka ovat:

- suorakaiteen tai neliön muotoisia ja joiden paksuus on enintään 1/10 leveydestä;

- muun muotoisia kuin suorakaiteen tai neliön muotoisia, minkä kokoisia tahansa, jos niillä ei ole muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta.

Nimikkeeseen 7905 kuuluvat muun muassa levyt, nauhat ja folio, jotka on kuvioitu (esimerkiksi urilla, harjoilla, ruuduilla tai pisaran, pyörylän tai vinoneliön muotoisilla kuvioilla), ja sellaiset tuotteet, jotka on rei'itetty, aallotettu, kiillotettu tai pinnoitettu, jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta;

e) "putket":

onttoja, myös kieppeinä olevia tuotteita, joiden poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen, ympyrän, soikion, suorakaiteen, neliön, tasasivuisen kolmion tai säännöllisen kuperan monikulmion muotoinen ja joissa on ainoastaan yksi koko tuotteen läpi ulottuva reikä ja tasapaksut seinämät. Putkina pidetään myös tuotteita, joiden poikkileikkaus on muodoltaan suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio, tai säännöllinen kupera monikulmio ja joiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristetyt, jos poikkileikkauksen sisä-ja ulkopiirit ovat samanmuotoiset, yhdensuuntaiset ja samankeskiset. Putket, joilla on edellä esitetty poikkileikkaus, voivat olla kiillotettuja, pinnoitettuja, taivutettuja, kierteitettyjä, porattuja, kavennettuja, laajennettuja, kartiomaisiksi muotoiltuja taikka laipoilla, muhveilla tai renkailla varustettuja.

Alanimikehuomautus

1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "seostamaton sinkki":

metallia, jossa on vähintään 97,5 painoprosenttia sinkkiä;

b) "sinkkiseokset":

metallisia aineita, joissa sinkkiä on painosta enemmän kuin mitään muuta ainetta, jos näitä muita aineita on yhteensä enemmän kuin 2,5 painoprosenttia;

c) "sinkkipöly":

sinkkihöyryä tiivistämällä saatua pölyä, joka koostuu sinkkijauhetta hienommista pallomaisista hiukkasista. Hiukkasista vähintään 80 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 63 mikrometriä (mikronia). Sinkkipölyssä on oltava vähintään 85 painoprosenttia metallista sinkkiä.

>TAULUKON PAIKKA>

80 RYHMÄ

TINA JA TINATAVARAT

Huomautus

1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "tangot":

valssattuja, pursotettuja, vedettyjä tai taottuja, kiepittämättömiä tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja muodoltaan ympyrä, soikio, suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera monikulmio (myös"litistetty ympyrä"ja"muunnettu suorakulmio", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua ovat suoria, samanpituisia ja yhdensuuntaisia). Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoisten, kolmikulmaisten tai monikulmaisten tuotteiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristetyt. Poikkileikkaukseltaan suorakulmaisten tuotteiden (myös"muunnettujen suorakulmioiden") paksuus on suurempi kuin 1/10 leveydestä. Tankoina pidetään myös samanmuotoisia ja-mittaisia valettuja tai sintrattuja tuotteita, joita on edelleen muokattu tai työstetty valmistuksen jälkeen (muulla tavalla kuin ainoastaan puhdistamalla tai hehkuhilsettä poistamalla), jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta;

b) "profiilit":

valssattuja, pursotettuja, vedettyjä, taottuja tai muovattuja, myös kieppeinä olevia tuotteita, joiden poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja jotka eivät vastaa mitään tankojen, langan, levyjen, nauhojen, folion tai putkien määritelmistä. Profiileina pidetään myös samanmuotoisia valettuja tai sintrattuja tuotteita, joita on edelleen muokattu tai työstetty valmistuksen jälkeen (muulla tavalla kuin ainoastaan puhdistamalla tai hehkuhilsettä poistamalla), jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta;

c) "lanka":

valssattuja, pursotettuja tai vedettyjä, kieppeinä tai keloilla olevia tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja muodoltaan ympyrä, soikio, suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera monikulmio (myös"litistetty ympyrä"ja"muunnettu suorakulmio", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua ovat suoria, samanpituisia ja yhdensuuntaisia). Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoisten, kolmikulmaisten tai monikulmaisten tuotteiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristettyjä. Poikkileikkaukseltaan suorakulmaisten tuotteiden (myös"muunnettujen suorakulmioiden") paksuus on suurempi kuin 1/10 leveydestä;

d) "levyt, nauhat ja folio":

tasomaisia, myös kelattuja tuotteita (muita kuin nimikkeen 8002 muokkaamattomia tuotteita), jotka ovat poikkileikkaukseltaan täyteisiä, särmiltään myös pyöristettyjä, tasapaksuja (muita kuin neliön muotoisia) suorakulmioita (myös"muunnettuja suorakulmioita", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua suoria, samanpituisia ja yhdensuuntaisia) ja jotka ovat:

- suorakaiteen tai neliön muotoisia ja joiden paksuus on enintään 1/10 leveydestä;

- muun kuin suorakaiteen tai neliön muotoisia, minkä kokoisia tahansa, jos niillä ei ole muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta.

Nimikkeisiin 8004 ja 8005 kuuluvat muun muassa levyt, nauhat ja folio, jotka on kuvioitu (esimerkiksi urilla, harjoilla, ruuduilla tai pisaran, pyörylän tai vinoneliön muotoisilla kuvioilla), ja sellaiset tuotteet, jotka on rei'itetty, aallotettu, kiillotettu tai pinnoitettu, jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta;

e) "putket":

onttoja, myös kieppeinä olevia tuotteita, joiden poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen, ympyrän, soikion, suorakaiteen, neliön, tasasivuisen kolmion tai säännöllisen kuperan monikulmion muotoinen ja joissa on ainoastaan yksi koko tuotteen läpi ulottuva reikä ja tasapaksut seinämät. Putkina pidetään myös tuotteita, joiden poikkileikkaus on muodoltaan suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera monikulmio ja joiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristetyt, jos poikkileikkauksen sisä-ja ulkopiirit ovat samanmuotoiset, yhdensuuntaiset ja samankeskiset. Putket, joilla on edellä esitetty poikkileikkaus, voivat olla kiillotettuja, pinnoitettuja, taivutettuja, kierteitettyjä, porattuja, kavennettuja, laajennettuja, kartiomaisiksi muotoiltuja tai laipoilla, muhveilla tai renkailla varustettuja.

Alanimikehuomautus

1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "seostamaton tina":

metallia, jossa on vähintään 99 painoprosenttia tinaa, jos mahdollisen vismutin tai kuparin osuus painosta on pienempi kuin seuraavassa taulukossa mainitut määrät:

Muut aineet

>TAULUKON PAIKKA>

b) "tinaseokset":

metallisia aineita, joissa tinaa on painosta enemmän kuin mitään muuta ainetta, jos:

1) näitä muita aineita on yhteensä enemmän kuin 1 painoprosenttia,

tai

2) vismuttia tai kuparia on painosta vähintään edellä esitetyssä taulukossa mainittu määrä.

>TAULUKON PAIKKA>

81 RYHMÄ

MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT

Alanimikehuomautus

1. Edellä 74 ryhmän 1 huomautusta, jossa määritellään"tangot, profiilit, lanka, levyt, nauhat ja folio", noudatetaan soveltuvin osin myös tässä ryhmässä.

>TAULUKON PAIKKA>

82 RYHMÄ

TYÖKALUT JA-VÄLINEET SEKÄ VEITSET, LUSIKAT JA HAARUKAT, EPÄJALOA METALLIA;NIIDEN EPÄJALOA METALLIA OLEVAT OSAT

Huomautuksia

1. Puhalluslamppuja, kenttäahjoja, käsi-tai jalkakäyttöisiä hiomalaitteita, manikyyri-ja pedikyyrivälinesarjoja sekä nimikkeen 8209 tavaroita lukuun ottamatta, tähän ryhmään kuuluvat ainoastaan tavarat, joiden terä, työstösärmä, työpinta tai muu työtä suorittava osa on:

a) epäjaloa metallia;

b) metallikarbidia tai kermettiä;

c) luonnon-, synteettistä tai rekonstruoitua jalo-tai puolijalokiveä kiinnitettynä epäjaloa metallia, metallikarbidia tai kermettiä olevaan alustaan;

d) hioma-ainetta kiinnitettynä epäjaloa metallia olevaan alustaan, jos näissä tavaroissa on epäjaloa metallia olevia leikkuuhampaita,-rihloja tai-uria tai niiden kaltaisia työstäviä osia, jotka säilyttävät luonteensa ja tehtävänsä hioma-aineen kiinnittämisen jälkeen.

2. Tähän ryhmään kuuluvien tavaroiden epäjaloa metallia olevat osat luokitellaan kuten ne tavarat, joiden osia ne ovat, lukuun ottamatta sellaisinaan erikseen mainittuja osia ja nimikkeen 8466 käsityökalujen työkalunpitimiä. Tämän jakson 2 huomautuksessa määritellyt yleiskäyttöiset osat eivät kuitenkaan missään tapauksessa kuulu tähän ryhmään.

Sähköllä toimivien partakoneiden, tukanleikkuukoneiden ja karvanleikkuukoneiden leikkuupäät ja-terät luokitellaan nimikkeeseen 8510.

3. Sarjat, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta nimikkeen 8211 veitsestä ja vähintään yhtä monesta nimikkeen 8215 tavarasta, luokitellaan nimikkeeseen 8215.

>TAULUKON PAIKKA>

83 RYHMÄ

ERINÄISET EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT

Huomautuksia

1. Tässä ryhmässä epäjaloa metallia olevat osat luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin ne tavarat, joiden osia ne ovat. Nimikkeiden 7312 , 7315 , 7317 , 7318 ja 7320 rauta-tai terästavaroita tai vastaavia, muuta epäjaloa metallia olevia tavaroita (74-76 ja 78-81 ryhmä) ei kuitenkaan pidetä tämän ryhmän tavaroiden osina.

2. Nimikkeessä 8302 tarkoitetaan ilmaisulla"kääntöpyörät ja niiden kaltaiset pyörät ja rullat (castors)"sellaisia pyöriä tai rullia, joiden läpimitta (mahdollinen rengas mukaan lukien) on enintään 75 mm, tai sellaisia, joiden läpimitta (mahdollinen rengas mukaan lukien) on suurempi kuin 75 mm, jos pyörän tai siihen kiinnitetyn renkaan leveys on pienempi kuin 30 mm.

>TAULUKON PAIKKA>

XVI JAKSO

KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; SÄHKÖLAITTEET; NIIDEN OSAT; ÄÄNEN TALLENNUS-TAITOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI-ÄÄNEN TALLENNUS-TAI TOISTOLAITTEET SEKÄTÄLLAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIKKEET

Huomautuksia

1. Tähän jaksoon eivät kuulu:

a) käyttö-ja kuljetushihnat, 39 ryhmän muovista tai vulkanoidusta kumista (nimike 4010 ); vulkanoidusta kumista, ei kuitenkaan kovakumista, valmistetut muut tavarat, jollaisia käytetään koneissa tai mekaanisissa laitteissa tai sähkölaitteissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin (nimike 4016 );

b) nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat (nimike 4204 ) tai turkisnahasta valmistetut tavarat (nimike 4303 ), jollaisia käytetään koneissa tai mekaanisissa laitteissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin;

c) mistä aineesta tahansa valmistetut pupiinat, puolat, hylsyt, koopit, kartiopuolat, rullat ja niiden kaltaiset pohjalliset (esim. 39, 40, 44 tai 48 ryhmä tai XV jakso);

d) reikäkortit jacquardkoneita ja niiden kaltaisia koneita varten (esim. 39 tai 48 ryhmä tai XV jakso);

e) käyttö-ja kuljetushihnat, tekstiiliaineesta (nimike 5910 ) ja muut tekstiilitavarat teknisiin tarkoituksiin (nimike 5911 );

f) nimikkeiden 7102 - 7104 luonnon-, synteettiset tai rekonstruoidut jalo-tai puolijalokivet tai nimikkeeseen 7116 kuuluvat, kokonaan tällaista kiveä olevat tavarat, lukuun ottamatta valmistettuja asentamattomia safiireja ja timantteja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi äänen tallennus-tai toistoneuloina (nimike 8522 );

g) XV jakson 2 huomautuksen mukaiset epäjaloa metallia olevat yleiskäyttöiset osat (XV jakso) ja vastaavat muovitavarat (39 ryhmä);

h) poraputket (nimike 7304 );

ij) metallilangasta tai-kaistaleesta valmistetut päättömät hihnat ja kankaat (XV jakso);

k) 82 ja 83 ryhmän tavarat;

l) XVII jakson tavarat;

m) 90 ryhmän tavarat;

n) kellot ja muut 91 ryhmän tavarat;

o) nimikkeen 8207 vaihdettavat työkalut ja harjat, jollaisia käytetään koneen osina (nimike 9603 ); vastaavat vaihdettavat tavarat luokitellaan työtä suorittavan osan valmistusaineen mukaisesti (esim. 40, 42, 43, 45 tai 59 ryhmä tai nimike 6804 tai 6909 );

p) 95 ryhmän tavarat;

q) kirjoituskoneiden värinauhat ja niiden kaltaiset värinauhat, myös keloilla tai kaseteissa (luokitellaan sen aineen mukaan, josta ne koostuvat, tai nimikkeeseen 9612 , jos niihin on imeytetty väri tai niitä on muuten valmistettu jättämään painantajälkeä).

2. Jollei tämän jakson 1 huomautuksesta, 84 ryhmän 1 huomautuksesta ja 85 ryhmän 1 huomautuksesta muuta johdu, koneiden osat (lukuun ottamatta nimikkeen 8484 , 8544 , 8545 , 8546 tai 8547 tavaroiden osia) luokitellaan seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a) osat, jotka ovat jonkin 84 tai 85 ryhmän nimikkeen (lukuun ottamatta nimikkeitä 8409 , 8431 , 8448 , 8466 , 8473 , 8485 , 8503 , 8522 , 8529 , 8538 ja 8548 ) tavaroita, luokitellaan aina kukin omaan nimikkeeseensä;

b) muut osat, jos ne soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti tietyssä koneessa tai useammassa saman nimikkeen koneessa (myös nimikkeen 8479 tai 8543 koneessa), luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin mainittu kone tai mainitut koneet tai, soveltuvin osin, nimikkeeseen 8409 , 8431 , 8448 , 8466 , 8473 , 8503 , 8522 , 8529 tai 8538. Kuitenkin osat, jotka soveltuvat käytettäviksi pääasiallisesti nimikkeen 8517 ja nimikkeiden 8525 - 8528 laitteissa, luokitellaan nimikkeeseen 8517;

c) kaikki muut osat luokitellaan nimikkeeseen 8409 , 8431 , 8448 , 8466 , 8473 , 8503 , 8522 , 8529 tai 8538 soveltuvin osin, tai muussa tapauksessa nimikkeeseen 8485 tai 8548.

3. Jollei toisin määrätä, yhdistelmäkoneet, joissa on kaksi tai useampia yhdeksi kokonaisuudeksi asennettuja koneita, ja muut koneet, jotka on tarkoitettu suorittamaan kahta tai useampaa toisiaan täydentävää tai vaihtoehtoista toimintoa, luokitellaan yhdistelmän pääasiallisen toiminnon suorittavan osan tai koneen mukaisesti.

4. Jos kone (myös koneiden yhdistelmä) koostuu erillisistä (joko erillään sijaitsevista tai toisiinsa putkijohdoilla, voimansiirtolaitteilla, sähkökaapeleilla tai muilla laitteilla yhdistetyistä) osalaitteista, jotka on tarkoitettu yhdessä suorittamaan selvästi määriteltyä, jonkun 84 tai 85 ryhmän nimikkeen kattamaa toimintaa, kokonaisuus luokitellaan tuon toiminnan mukaan määräytyvään nimikkeeseen.

5. Näissä huomautuksissa tarkoitetaan ilmaisulla"kone"mitä tahansa 84 tai 85 ryhmän nimikkeissä tarkoitettua konetta, laitetta tai laitteistoa.

Lisähuomautuksia

1. Koneiden kokoamiseen tai huoltoon tarvittavat työkalut luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin koneet, jos ne esitetään tullille yhdessä. Samaa sääntöä sovelletaan myös koneiden kanssa tullille esitettyihin vaihdettaviin työkaluihin, jos ne ovat koneiden tavanomaisen varustuksen osia ja jos ne myydään tavallisesti yhdessä.

2. Tullilaitoksen vaatimuksesta tavaranhaltijan on tullausilmoituksensa tueksi esitettävä kuvallinen asiakirja (esim. käyttöohjeet, esite, luettelon sivu, valokuva), jossa esitetään koneeseen sovellettava tavaran kuvaus, sen käyttö ja olennaiset ominaisuudet sekä kokoamattoman tai osiinsa puretun koneen osalta kokoamisohjeet ja luettelo eri pakkauksien sisällöstä.

3. Edellä nimikkeistön 2 yleisen tulkintasäännön a alakohdan määräyksiä sovelletaan tavaranhaltijan pyynnöstä sekä, jollei toimivaltaisten viranomaisten määräämistä edellytyksistä muuta johdu, myös eri tavaralähetyksissä maahan tuotaviin koneisiin.

84 RYHMÄ

YDINREAKTORIT, HÖYRYKATTILAT, KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; NIIDEN OSAT

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) myllynkivet, hiomakivet ja muut 68 ryhmän tavarat;

b) keraamista ainetta olevat laitteet ja koneet (esimerkiksi pumput) ja mistä tahansa aineesta valmistettujen laitteiden tai koneiden keraamiset osat (69 ryhmä);

c) lasiset laboratoriotavarat (nimike 7017 ); koneet, laitteet ja muut tavarat teknisiin tarkoituksiin sekä niiden osat, lasia (nimike 7019 tai 7020 );

d) nimikkeiden 7321 ja 7322 tavarat sekä niiden kaltaiset muusta epäjalosta metallista valmistetut tavarat (74-76 tai 78-81 ryhmä);

e) nimikkeen 8509 sähkömekaaniset talouskoneet ja-laitteet; nimikkeen 8525 digitaalikamerat;

f) käsikäyttöiset mekaaniset lattianlakaisimet, moottorittomat (nimike 9603 ).

2. Jollei XVI jakson 3 huomautuksen määräyksistä muuta johdu, kone tai laite, joka voidaan luokitella sekä nimikkeisiin 8401 - 8424 että nimikkeisiin 8425 - 8480 , luokitellaan nimikkeisiin 8401 - 8424.

Nimikkeeseen 8419 eivät kuitenkaan kuulu:

a) idätyslaitteet, hautomalaitteet ja lämpökaapit siipikarjanhoitoa varten (nimike 8436 );

b) viljankostutuslaitteet (nimike 8437 );

c) diffuusiolaitteet sokerimehun uuttamista varten (nimike 8438 );

d) tekstiililankojen ja-kankaiden sekä valmiiden tekstiilitavaroiden lämpökäsittelykoneet ja-laitteet (nimike 8451 );

e) mekaaniseen käsittelyyn tarkoitetut koneet ja laitteet, joissa lämpötilan muutos, vaikka se on tarpeellinen, on merkitykseltään toissijainen.

Nimikkeeseen 8422 eivät kuulu:

a) ompelukoneet säkkien ja niiden kaltaisten tavarapäällysten sulkemiseen (nimike 8452 );

b) nimikkeen 8472 toimistokoneet ja-laitteet.

Nimikkeeseen 8424 eivät kuulu: mustesuihkupainolaitteet (nimike 8443 tai 8471 ).

3. Minkä tahansa aineen työstämiseen tarkoitettu kone, joka vastaa nimikkeessä 8456 sekä nimikkeessä 8457 , 8458 , 8459 , 8460 , 8461 , 8464 tai 8465 vahvistettua kuvausta, luokitellaan nimikkeeseen 8456.

4. Nimikkeeseen 8457 kuuluvat vain metallintyöstökoneet, muut kuin sorvit (myös sorvauskeskukset), joilla pystytään suorittamaan erityyppisiä työstötoimintoja joko:

a) vaihtamalla automaattisesti työkaluja makasiinista koneistusohjelman mukaisesti (työstökeskukset);

b) käyttämällä automaattisesti, samanaikaisesti tai peräkkäin, eri karapäitä, jotka työstävät kiinnitettyä työkappaletta (yksiasemaiset työstöyksiköt); tai

c) siirtämällä automaattisesti työkappaletta eri karapäille (transferkoneet).

5. A. Nimikkeessä 8471 tarkoitetaan ilmaisulla"automaattiset tietojenkäsittelykoneet":

a) digitaalikoneita, jotka

1) pystyvät varastoimaan muistiinsa yhden tai useamman tietojenkäsittelyohjelman ja ainakin ne tiedot, jotka ovat välittömästi tarpeen ohjelman suorittamiseksi;

2) ovat vapaasti ohjelmoitavissa käyttäjän tarpeiden mukaan;

3) pystyvät suorittamaan käyttäjän määrittämiä aritmeettisia laskutoimituksia; ja

4) pystyvät, ilman ihmisen puuttumista toimintaan, suorittamaan ohjelman, joka vaatii niitä muuttamaan suoritustaan ajonaikaisten loogisten päättelyjen perusteella;

b) analogiakoneita, jotka pystyvät simuloimaan matemaattisia malleja ja joihin kuuluu vähintään analogia-, ohjaus-ja ohjelmointielementit;

c) hybridikoneita, jotka ovat joko digitaalikoneita, joissa on analogiaelementtejä, tai analogiakoneita, joissa on digitaalielementtejä.

B. Automaattiset tietojenkäsittelykoneet voivat olla järjestelmiä, jotka koostuvat vaihtelevista määristä erillisiä yksiköitä. Jollei jäljempänä E kohdassa toisin määrätä, yksikköä pidetään täydellisen järjestelmän osana, jos se täyttää seuraavat edellytykset:

a) se on tyyppiä, jota käytetään yksinomaan tai pääasiassa automaattisessa tietojenkäsittelyjärjestelmässä;

b) se voidaan yhdistää keskusyksikköön joko suoraan tai yhden tai useamman muun yksikön kautta; ja

c) se voi ottaa vastaan ja välittää tietoa sellaisessa muodossa (koodeina tai signaaleina), jota järjestelmä voi käyttää.

C. Erikseen tullattaviksi ilmoitetut automaattisen tietojenkäsittelyjärjestelmän yksiköt luokitellaan nimikkeeseen 8471.

D. Tulostimet, näppäimistöt, X-Y-koordinaattien syöttölaitteet ja muistilevy-yksiköt, jotka täyttävät B kohdan b alakohdan ja B kohdan c alakohdan edellytykset, luokitellaan kaikissa tapauksissa nimikkeen 8471 yksikköinä.

E. Koneet, joilla suoritetaan muita erityistoimintoja kuin tietojenkäsittelyä ja jotka sisältävät automaattisen tietojenkäsittelykoneen tai jotka toimivat tällaisen koneen yhteydessä, luokitellaan siihen nimikkeeseen, joka vastaa niiden asianomaisia toimintoja, tai jollei sellaisia ole, kaatonimikkeeseen.

6. Nimikkeeseen 8482 kuuluvat muun muassa kiillotetut teräskuulat, joiden suurin ja pienin läpimitta poikkeaa nimellishalkaisijasta enintään 1 prosentin, kuitenkin enintään 0,05 mm, näistä arvoista pienemmän ollessa määräävä.

Muut teräskuulat luokitellaan nimikkeeseen 7326.

7. Jollei tämän ryhmän 2 huomautuksesta tai XVI jakson 3 huomautuksesta muuta johdu, koneet, joilla on useita käyttötarkoituksia, luokitellaan pääasiallisen käyttötarkoituksensa mukaisesti. Jos tällaista nimikettä ei ole tai jos pääasiallista käyttötarkoitusta ei voida määrittää, luokitellaan koneet, joilla on useita käyttötarkoituksia, nimikkeeseen 8479.

Nimikkeeseen 8479 kuuluvat myös koneet, joilla valmistetaan köyttä tai kaapelia metallilangasta, tekstiililangasta tai jostakin muusta aineesta tai tällaisten aineiden yhdistelmästä (esim. kertaus-, kiertämis-tai kaapelointikoneet).

8. Nimikkeessä 8470 ilmaisulla"taskukokoinen"tarkoitetaan konetta, jonka mitat ovat enintään 170 mm × 100 mm × 45 mm.

Alanimikehuomautuksia

1. Alanimikkeessä 8471 49 ilmaisulla"järjestelmä"tarkoitetaan automaattisia tietojenkäsittelykoneita, joiden yksiköt täyttävät 84 ryhmän 5 huomautuksen B kohdan edellytykset ja joissa on ainakin keskusyksikkö, yksi syöttöyksikkö (esimerkiksi näppäimistö tai optinen lukija eli"skanneri") ja tulostusyksikkö (esimerkiksi visuaalinen näyttöyksikkö tai tulostin).

2. Alanimikkeeseen 8482 40 kuuluvat ainoastaan laakerit, joissa on lieriömäiset rullat, joiden yhdenmukainen läpimitta on enintään 5 mm ja pituus vähintään kolme kertaa läpimitta. Rullien päät voivat olla pyöristetyt.

Lisähuomautuksia

1. Alanimikkeissä 8407 10 ja 8409 10 "ilma-alusten moottoreina"pidetään ainoastaan moottoreita, jotka on suunniteltu varustettaviksi potkurilla tai roottorilla.

2. Alanimikkeeseen 8471 70 51 kuuluvat myös CD-ROM-lukulaitteet, jotka muodostavat automaattisten tietojenkäsittelykoneiden muistiyksiköt, jotka ovat CD-ROM-, CD-ääni-ja CD-kuvalevyjen signaalien lukemiseen tarkoitettuja lukuyksiköitä ja joissa on kuulokeliitäntä, äänenvoimakkuudensäädin ja katkaisukytkin.

>TAULUKON PAIKKA>

85 RYHMÄ

SÄHKÖKONEET JA-LAITTEET SEKÄ NIIDEN OSAT; ÄÄNEN TALLENNUS-TAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI-ÄÄNEN TALLENNUS-TAI TOISTOLAITTEET SEKÄ TÄLLAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIKKEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) sähköllä lämmitettävät huovat, tyynyt, jalansuojukset ja niiden kaltaiset tavarat; sähköllä lämmitettävät vaatteet, jalkineet, korvansuojukset ja muut sähköllä lämmitettävät tavarat, joita henkilö pitää yllään;

b) nimikkeen 7011 lasitavarat;

c) sähköllä lämmitettävät 94 ryhmän huonekalut.

2. Tavarat, jotka voidaan luokitella sekä nimikkeisiin 8501 - 8504 että nimikkeeseen 8511 , 8512 , 8540 , 8541 tai 8542 , luokitellaan viiteen viimeksi mainittuun nimikkeeseen.

Metallikuoriset elohopeatasasuuntaajat luokitellaan kuitenkin nimikkeeseen 8504.

3. Nimikkeeseen 8509 kuuluvat ainoastaan seuraavat sähkömekaaniset koneet ja laitteet, jollaisia tavallisesti käytetään taloustarkoituksiin:

a) pölynimurit, myös kuiva-ja märkäimurit, lattiankiillottimet, elintarvikkeiden jauhamis-tai sekoituskoneet sekä hedelmä-tai kasvismehulingot ja-puristimet, painosta riippumatta;

b) muut koneet ja laitteet, jotka painavat enintään 20 kg, lukuun ottamatta tuulettimia ja tuuletus-tai ilmankiertokupuja, joissa on yhteenrakennetut tuulettimet tai suodattimia (nimike 8414 ), pyykinkuivauslinkoja (nimike 8421 ), astianpesukoneita (nimike 8422 ), pyykinpesukoneita talouksia varten (nimike 8450 ), mankeleita ja muita silityskoneita (nimike 8420 tai 8451 ), ompelukoneita (nimike 8452 ), sähkösaksia (nimike 8467 ) ja sähkölämpölaitteita (nimike 8516 ).

4. Nimikkeessä 8534 tarkoitetaan ilmaisulla"painetut piirit"virtapiirejä, jotka valmistetaan muodostamalla eristävälle alustalle mitä painomenetelmää tahansa (esimerkiksi kuviopainatusta, pinnoitteen kasvatusta tai etsaamista) tai kalvotekniikkaa käyttäen, johde-elementtejä, kytkentöjä tai muita painettuja komponentteja (esimerkiksi induktiokeloja, vastuksia ja kondensaattoreita) joko yksinään tai toisiinsa yhdistettyinä ennalta määrätyn mallin mukaisesti, ei kuitenkaan elementtejä, jotka pystyvät synnyttämään, tasasuuntaamaan, moduloimaan tai vahvistamaan sähkösignaaleja (esimerkiksi puolijohde-elementtejä).

Ilmaisulla"painetut piirit"ei tarkoiteta piirejä, joihin on yhdistetty muita elementtejä kuin painoprosessin yhteydessä saatuja, eikä erillisvastuksia,-kondensaattoreita tai-induktansseja. Painetuissa piireissä voi kuitenkin olla muita kuin painettuja yhdistäviä elementtejä.

Ohut-tai paksukalvopiirit, joissa on samassa teknisessä prosessissa syntyneitä passiivisia ja aktiivisia elementtejä, luokitellaan nimikkeeseen 8542.

5. Nimikkeissä 8541 ja 8542 tarkoitetaan ilmaisulla:

A. "diodit, transistorit ja niiden kaltaiset puolijohdekomponentit"komponentteja, joiden toiminta riippuu sähköisen kentän aikaansaamista ominaisvastuksen vaihteluista;

B. "elektroniset integroidut piirit ja mikromoduulit":

a) integroituja monoliittipiirejä, joiden piirielementit (diodit, transistorit, vastukset, kondensaattorit, kytkennät jne.) valmistetaan puolijohdeaineen (esimerkiksi pii, johon on lisätty epäpuhtauksia) massaan (pääasiallisesti) ja pinnalle ja ovat erottamattomasti yhdistetyt toisiinsa;

b) integroituja hybridipiirejä, joissa ohut-tai paksukalvotekniikkaa käyttäen saatuja passiivisia elementtejä (vastuksia, kondensaattoreita, kytkentöjä jne.) ja puolijohdetekniikkaa käyttäen saatuja aktiivisia elementtejä (diodeja, transistoreita, integroituja monoliittipiirejä jne.) on yhdistetty yhdelle ainoalle eristävälle (lasi-, keramiikka-tms.) alustalle käytännöllisesti katsoen erottamattomaksi kokonaisuudeksi. Näissä piireissä voi olla myös erilliskomponentteja;

c) valettuja moduuleja, mikromoduuleja ja niiden kaltaisia mikropiirejä, jotka koostuvat erillisistä, aktiivisista tai sekä aktiivisista että passiivisista, yhdistetyistä ja toisiinsa kytketyistä komponenteista.

Tässä huomautuksessa määriteltyjen tavaroiden luokittelussa nimikkeet 8541 ja 8542 ovat etusijalla kaikkiin nimikkeistön muihin nimikkeisiin nähden, joihin tavarat voisivat kuulua erityisesti toimintansa perusteella.

6. Nimikkeiden 8523 ja 8524 levyt, nauhat ja muu tallennusmateriaali luokitellaan edelleen näihin nimikkeisiin, vaikka ne esitetään tullille yhdessä niiden laitteiden kanssa, joita varten ne on tarkoitettu.

Tätä huomatusta ei sovelleta kyseisiin tallennusmateriaaleihin silloin, kun ne esitetään tullille yhdessä muiden tavaroiden kuin niiden laitteiden kanssa, joita varten ne on tarkoitettu.

7. Nimikkeessä 8548 "loppuunkäytetyt galvaaniset parit ja paristot sekä loppuunkäytetyt sähköakut"ovat sellaisia, joita rikkoutumisen, leikkautumisen, kulumisen tai muiden syiden vuoksi ei voida käyttää eikä niitä voida ladata.

Alanimikehuomautuksia

1. Alanimikkeeseen 8519 92 ja 8527 12 kuuluvat ainoastaan kasettisoittimet, joissa on sisäänrakennettu vahvistin, ilman sisäänrakennettua kaiutinta, ja jotka voivat toimia ilman ulkoista sähkövoimanlähdettä ja joiden mitat ovat enintään 170 mm × 100 mm × 45 mm.

2. Alanimikkeessä 8542 10 tarkoitetaan ilmaisulla"toimikortit"kortteja, joissa on minkälainen tahansa elektroninen integroitu piiri (mikroprosessori) puolijohdesirun muodossa ja joissa voi olla magneettiraita.

Lisähuomautuksia

1. Alanimikkeisiin 8519 10 , 8519 21 , 8519 29 , 8519 31 ja 8519 39 eivät kuulu äänentoistolaitteet, joissa on laserlukujärjestelmä, vaan ne kuuluvat alanimikkeeseen 8519 99 12 tai 8519 99 18.

2. Edellä olevaa 1 alanimikehuomautusta sovelletaan alanimikkeisiin 8520 32 30 ja 8520 33 30 soveltuvin osin.

>TAULUKON PAIKKA>

XVII JAKSO

KULKUNEUVOT, ILMA-ALUKSET JA ALUKSET SEKÄ NIIHIN RINNASTETTAVAT KULJETUSVARUSTEET

Huomautuksia

1. Tähän jaksoon eivät kuulu nimikkeiden 9501 , 9503 tai 9508 tavarat eivätkä bobsleighkelkat, toboggankelkat ja niiden kaltaiset tavarat (nimike 9506 ).

2. Ilmaisuilla"osat"ja"tarvikkeet"ei tarkoiteta seuraavia tavaroita, vaikka ne voitaisiin tunnistaa tämän jakson tavaroihin tarkoitetuiksi:

a) mitä ainetta tahansa olevat tiivisteet, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat (nämä tavarat luokitellaan valmistusaineen mukaan tai nimikkeeseen 8484 ) sekä muut vulkanoidusta kumista valmistetut tavarat, ei kuitenkaan kovakumista valmistetut tavarat (nimike 4016 );

b) XV jakson 2 huomautuksen mukaiset epäjaloa metallia olevat yleiskäyttöiset osat (XV jakso) ja niiden kaltaiset muovitavarat(39 ryhmä);

c) 82 ryhmän tavarat (työkalut ja-välineet);

d) nimikkeen 8306 tavarat;

e) nimikkeiden 8401 - 8479 koneet ja laitteet sekä niiden osat; nimikkeen 8481 tai 8482 tavarat sekä, jos ne ovat voimakoneiden tai moottorien osia, nimikkeen 8483 tavarat;

f) sähkökoneet,-laitteet ja-tarvikkeet (85 ryhmä);

g) 90 ryhmän kojeet ja varusteet;

h) 91 ryhmän tavarat;

ij) aseet (93 ryhmä);

k) nimikkeen 9405 valaisimet ja valaistusvarusteet;

l) harjat, jollaisia käytetään kulkuneuvojen osina (nimike 9603 ).

3. Jäljempänä 86-88 ryhmässä ilmaisuilla"osat"ja"tarvikkeet"ei tarkoiteta sellaisia osia ja tarvikkeita, jotka eivät sovellu käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti näiden ryhmien tavaroissa. Osa tai tarvike, joka vastaa näiden ryhmien kahdessa tai useammassa nimikkeessä vahvistettua kuvausta, luokitellaan siihen nimikkeeseen, joka vastaa mainitun osan tai tarvikkeen pääasiallista käyttöä.

4. Tässä jaksossa:

a) ajoneuvot, jotka on erityisesti rakennettu kulkemaan tiellä tai raiteilla, luokitellaan asianmukaiseen 87 ryhmän nimikkeeseen;

b) amfibiomoottoriajoneuvot luokitellaan asianmukaiseen 87 ryhmän nimikkeeseen; ja

c) ilma-alukset, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi myös maantiekulkuneuvoina, luokitellaan asianmukaiseen 88 ryhmän nimikkeeseen.

5. Ilmatyynykulkuneuvot luokitellaan lähinnä vastaavan ajoneuvon mukaisesti:

a) 86 ryhmään, jos ne on suunniteltu kulkemaan ohjauskiskoa pitkin (ilmatyynyjunat);

b) 87 ryhmään, jos ne on suunniteltu kulkemaan maalla tai sekä maalla että vedessä;

c) 89 ryhmään, jos ne on suunniteltu kulkemaan vedessä, myös jos ne voivat nousta rantaan tai laiturille tai kulkea myös jäällä.

Ilmatyynykulkuneuvojen osat ja tarvikkeet luokitellaan samalla tavalla kuin niiden kulkuneuvojen osat ja tarvikkeet, joiden nimikkeisiin ilmatyynykulkuneuvot edellä vahvistettujen määräysten mukaan kuuluvat.

Ilmatyynyjunan radan varusteet ja kiinteät laitteet luokitellaan kuten rautatieradan varusteet ja kiinteät laitteet, ja ilmatyynyjunakuljetusjärjestelmän merkinanto-, turva-tai liikenteenvalvonta-tai-ohjauslaitteet kuten rautatieradan merkinanto-, turva-tai liikenteenvalvonta-tai-ohjauslaitteet.

Lisähuomautuksia

1. Jollei 89 ryhmän 3 lisähuomautuksen määräyksistä muuta johdu, kulkuneuvojen, ilma-alusten ja alusten huoltamiseen tai korjaamiseen tarvittavat työkalut ja tavarat luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin kulkuneuvo, ilma-alus tai alus, jos ne esitetään tullille yhdessä. Muut kulkuneuvojen, ilma-alusten ja alusten kanssa tullille esitetyt laitteet luokitellaan myös samaan nimikkeeseen, jos ne ovat kulkuneuvon, ilma-aluksen tai aluksen tavanomaisen varustuksen osia ja jos ne myydään tavallisesti yhdessä.

2. Yhteisen nimikkeistön 2 yleisen tulkintasäännön a alakohdan määräyksiä sovelletaan tavaranhaltijan pyynnöstä ja, jollei toimivaltaisen viranomaisen määräämistä edellytyksistä muuta johdu, myös nimikkeisiin 8608 , 8805 , 8905 ja 8907 kuuluviin tavaroihin, jotka tuodaan maahan eri tavaralähetyksinä.

86 RYHMÄ

RAUTATIEVETURIT, RAITIOMOOTTORIVAUNUT JA MUU LIIKKUVA KALUSTO SEKÄ NIIDEN OSAT;RAUTATIE-JA RAITIOTIERADAN VARUSTEET JA KIINTEÄT LAITTEET SEKÄ NIIDEN OSAT; KAIKENLAISETMEKAANISET (MYÖS SÄHKÖMEKAANISET) LIIKENNEMERKINANTOLAITTEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) rautatien ja raitiotien puiset tai betoniset ratapölkyt ja betoniset ohjauskiskon osat ilmatyynyjunia varten (nimike 4406 tai 6810 );

b) nimikkeeseen 7302 kuuluvat rautatie-tai raitiotieradan valuraudasta tai-teräksestä valmistetut rakennusosat;

c) nimikkeeseen 8530 kuuluvat sähköllä toimivat merkinanto-, turva-tai liikenteenvalvonta-tai-ohjauslaitteet.

2. Nimikkeeseen 8607 kuuluvat muun muassa:

a) akselit, pyörät, pyöräkerrat, metalliset pyöränrenkaat,-vanteet ja-navat sekä muut pyöränosat;

b) kehykset, alustat, telit ja bissel-telit;

c) laakeripesät; jarrulaitteet;

d) liikkuvan kaluston puskurit; koukut ja muut kytkinlaitteet sekä käytäväpalkeet;

e) vaununkorit.

3. Jollei 1 huomautuksen määräyksistä muuta johdu, nimikkeeseen 8608 kuuluvat muun muassa:

a) kootut raiteet, kääntölavat, laituripuskurit ja kuormamitat;

b) semaforit, mekaaniset merkinantolevyt, tasoristeys-, merkinanto-ja vaihteenohjauslaitteet sekä muut mekaaniset (myös sähkömekaaniset) merkinanto-, turva-tai liikenteenvalvonta-tai-ohjauslaitteet, myös jos niissä on sähkövalaistusvarusteet, rautateitä, raitioteitä, katuja, teitä, sisävesiväyliä, paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä varten.

>TAULUKON PAIKKA>

87 RYHMÄ

KULJETUSVÄLINEET JA KULKUNEUVOT, MUUT KUIN RAUTATIEN TAI RAITIOTIEN LIIKKUVAAN KALUSTOON KUULUVAT, SEKÄ NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään ei kuulu rautatien tai raitiotien yksinomaan raiteilla liikkuva kalusto.

2. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla"traktorit"ajoneuvoja, jotka on rakennettu ensisijaisesti muun kuljetusvälineen, koneen, laitteen tai kuorman vetämiseen tai työntämiseen, myös jos ne pääasiallisesti traktorina käytön ohessa on toissijaisesti sovitettu työvälineiden, siementen, lannoitteiden tai muiden tavaroiden kuljetusta varten.

Nimikkeen 8701 traktoreihin vaihdettavina varusteina asennettaviksi tarkoitetut koneet ja työkalut luokitellaan asianmukaisiin nimikkeisiinsä, vaikka ne esitettäisiin tullille yhdessä traktorin kanssa tai siihen asennettuina.

3. Ohjaamoin ja moottorein varustetut auton alustat kuuluvat nimikkeisiin 8702 - 8704 eivätkä nimikkeeseen 8706.

4. Nimikkeeseen 8712 kuuluvat muun muassa kaikki lasten kaksipyöräiset polkupyörät. Muut lasten polkupyörät kuuluvat nimikkeeseen 9501.

>TAULUKON PAIKKA>

88 RYHMÄ

ILMA-ALUKSET, AVARUUSALUKSET SEKÄ NIIDEN OSAT

Alanimikehuomautus

1. Alanimikkeissä 8802 11 - 8802 40 ilmaisulla"omapaino"tarkoitetaan tavanomaisessa lentokunnossa olevan koneen painoa, lukuun ottamatta miehistön, polttoaineen sekä muiden kuin pysyvästi kiinnitettyjen varusteiden, painoa.

>TAULUKON PAIKKA>

89 RYHMÄ

ALUKSET JA UIVAT RAKENTEET

Huomautus

1. Alusten runko tai epätäydellinen tai viimeistelemätön alus, koottuna, kokoamattomana tai osiinsa purettuna, tai täydellinen alus kokoamattomana tai osiinsa purettuna, luokitellaan nimikkeeseen 8906 , jos sillä ei ole määrätyn aluksen olennaista luonnetta.

Lisähuomautuksia

1. Alanimikkeitä 8901 10 10 , 8901 20 10 , 8901 30 10 , 8901 90 10 , 8902 00 12 , 8902 00 18 , 8903 91 10 , 8903 92 10 , 8904 00 91 ja 8906 90 10 sovelletaan ainoastaan merialuksiksi suunniteltuihin aluksiin, joiden rungon kokonaispituus (lukuun ottamatta ulkonevia osia) on vähintään 12 metriä. Merialuksiksi suunniteltuja kalastusaluksia ja pelastusveneitä pidetään kuitenkin merialuksina riippumatta niiden pituudesta.

2. Alanimikkeitä 8905 10 10 ja 8905 90 10 sovelletaan ainoastaan sellaisiin aluksiin ja uiviin telakoihin, jotka on suunniteltu merialuksiksi.

3. Nimikkeessä 8908 tarkoitetaan ilmaisulla"romutettavaksi tarkoitetut alukset ja muut uivat rakenteet"romutettavaksi esitettäessä myös seuraavia tavaroita, jos ne ovat olleet tavanomaisen varustuksen osana:

- varaosat (esim. potkurit), myös uudet,

- liikuteltavat tavarat (huonekalut, keittiö-ja ruokailuvälineet jne.), joista käy selvästi ilmi, että ne ovat käytettyjä.

>TAULUKON PAIKKA>

XVIII JAKSO

OPTISET, VALOKUVAUS-, ELOKUVA-, MITTAUS-, TARKISTUS-, TARKKUUS-, LÄÄKETIETEELLISET TAI KIRURGISET KOJEET JA LAITTEET; KELLOT; SOITTIMET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET

90 RYHMÄ

OPTISET, VALOKUVAUS-, ELOKUVA-, MITTAUS-, TARKISTUS-, TARKKUUS-, LÄÄKETIETEELLISET TAI KIRURGISET KOJEET JA LAITTEET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) tavarat, jollaisia käytetään koneissa tai laitteissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin ja jotka on valmistettu vulkanoidusta kumista, ei kuitenkaan kovakumista (nimike 4016 ), nahasta tai tekonahasta (nimike 4204 ) tai tekstiiliaineesta (nimike 5911 );

b) tukiliivit tai muut tuiksi tarkoitetut tekstiiliaineesta valmistetut tavarat, joiden aiottu vaikutus tuettavaan tai paikallaan pidettävään elimeen perustuu ainoastaan tavaran joustavuuteen (esimerkiksi äitiysvyöt, rintakehän ja vatsan tukisiteet sekä nivel-tai lihastuet) (XI jakso);

c) nimikkeeseen 6903 kuuluvat tulenkestävät tuotteet; nimikkeen 6909 keraamiset tavarat laboratorio-, kemialliseen tai muuhun tekniseen käyttöön;

d) nimikkeen 7009 optisesti työstämättömät lasipeilit sekä epäjalosta metallista tai jalometallista valmistetut peilit, jotka eivät ole optisia elementtejä (nimike 8306 tai 71 ryhmä);

e) nimikkeiden 7007 , 7008 , 7011 , 7014 , 7015 ja 7017 lasitavarat;

f) XV jakson 2 huomautuksen mukaiset epäjaloa metallia olevat yleiskäyttöiset osat (XV jakso) ja vastaavat muovitavarat (39 ryhmä);

g) nimikkeen 8413 pumput, joissa on mittauslaitteita; painon perusteella toimivat lasku-tai tarkkailulaitteet sekä erikseen tullille esitettävät punnituslaitteiden punnukset (nimike 8423 ); nosto-tai käsittelykoneet ja-laitteet (nimikkeet 8425 - 8428 ); kaikenlaiset paperin-, kartongin-tai pahvinleikkuukoneet (nimike 8441 ); nimikkeeseen 8466 kuuluvat lisälaitteet työkappaleen tai työkalun asettamiseksi työstökoneeseen, eivätkä myöskään lisälaitteet, joissa on optiset asteikonlukulaitteet (esimerkiksi"optiset"jakopäät), lukuun ottamatta niitä, jotka sellaisinaan ovat pääasiallisesti optisia kojeita (esimerkiksi asetuskaukoputket); laskukoneet (nimike 8470 ); hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet (nimike 8481 );

h) hakuvalot ja valonheittimet, jollaisia käytetään polkupyörissä tai moottoriajoneuvoissa (nimike 8512 ); nimikkeen 8513 kannettavat sähkövalaisimet; elokuvaäänen tallennus-, toisto-tai siirtotallennuslaitteet (nimike 8519 tai 8520 ); äänipäät (nimike 8522 ); yksittäisiä kuvia ottavat videokamerat, muut videokameranauhurit ja digitaalikamerat (nimike 8525 ); tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-ohjauslaitteet (nimike 8526 ); nimikkeen 8537 numeeriset ohjauslaitteet; nimikkeen 8539 umpiovalonheittimet (sealed beam lamp units); nimikkeen 8544 optiset kuitukaapelit;

ij) nimikkeen 9405 hakuvalot ja valonheittimet;

k) 95 ryhmän tavarat;

l) tilavuusmitat, jotka luokitellaan valmistusaineensa mukaisesti;

m) puolat, rullat ja niiden kaltaiset pohjalliset (jotka luokitellaan valmistusaineensa mukaisesti, esimerkiksi nimikkeeseen 3923 tai XV jaksoon).

2. Jollei 1 huomautuksen määräyksistä muuta johdu, luokitellaan tämän ryhmän koneiden, laitteiden, kojeiden ja muiden tavaroiden osat ja tarvikkeet seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a) osat ja tarvikkeet, jotka kuuluvat tämän ryhmän nimikkeisiin tai 84, 85 tai 91 ryhmän nimikkeisiin (lukuun ottamatta nimikkeitä 8485 , 8548 ja 9033 ), luokitellaan aina omaan nimikkeeseensä;

b) muut osat ja tarvikkeet, jos ne soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti tietyssä koneessa, kojeessa tai laitteessa tai useammassa samaan nimikkeeseen kuuluvassa koneessa, kojeessa tai laitteessa (myös nimikkeen 9010 , 9013 tai 9031 koneissa, kojeissa tai laitteissa), luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin mainittu kone, koje tai laite;

c) kaikki muut osat ja tarvikkeet luokitellaan nimikkeeseen 9033.

3. XVI jakson 4 huomautuksen määräyksiä sovellettaan myös tähän ryhmään.

4. Nimikkeeseen 9005 eivät kuulu aseisiin kiinnitettävät kiikaritähtäimet, sukellusveneisiin tai panssarivaunuihin kiinnitettävät periskoopit eivätkä tähän ryhmään tai XVI jaksoon kuuluvien koneiden, laitteiden tai kojeiden kiikarit ja kaukoputket (nimike 9013 );

5. Optiset mittaus-tai tarkkailukojeet,-laitteet ja-koneet, jotka voidaan luokitella sekä nimikkeeseen 9013 että nimikkeeseen 9031 , luokitellaan nimikkeeseen 9031.

6. Nimikkeessä 9021 tarkoitetaan ilmaisulla"ortopediset välineet"välineitä, joiden avulla:

- ehkäistään tai korjataan kehon epämuodostumia; tai

- tuetaan tai kannatellaan kehon osaa sairauden, leikkauksen tai loukkaantumisen jälkeen.

Ortopedisiin välineisiin kuuluvat myös ortopedisia vikoja korjaamaan tarkoitetut jalkineet ja erityiset sisäpohjat, jos ne on valmistettu joko (1) mittatilaustyönä tai (2) massatuotantona, ne esitetään tullille yksittäin eikä pareittain ja ne on tarkoitettu sopimaan yhtä hyvin kumpaankin jalkaan.

7. Nimikkeeseen 9032 kuuluvat ainoastaan:

a) kojeet ja laitteet nesteiden tai nestemäisten kaasujen virtauksen, pinnan korkeuden, paineen tai muiden vaihtelevien ominaisuuksien automaattista säätöä varten tai lämpötilan automaattista säätöä varten, myös jos niiden toiminta perustuu automaattisesti säädettävänä olevan tekijän mukaan vaihtelevaan sähköilmiöön, ja jotka on tarkoitettu saattamaan tämä tekijä haluttuun arvoon ja pitämään se siinä häiriöistä huolimatta mittaamalla määräajoin tai jatkuvasti sen todellista arvoa; ja

b) sähkösuureiden automaattiset säätimet sekä muiden kuin sähköisten suureiden automaattiseen säätöön käytettävät kojeet ja laitteet, joiden toiminta perustuu säädettävänä olevan tekijän mukaan vaihtelevaan sähköilmiöön, ja jotka on tarkoitettu saattamaan tämä tekijä haluttuun arvoon ja pitämään se siinä häiriöistä huolimatta mittaamalla määräajoin tai jatkuvasti sen todellista arvoa.

Lisähuomautus

1. Alanimikkeissä 9015 10 10 , 9015 20 10 , 9015 30 10 , 9015 40 10 , 9015 80 11 , 9015 80 19 , 9024 10 10 , 9024 80 10 , 9025 19 91 , 9025 80 91 , 9026 10 51 , 9026 10 59 , 9026 20 30 , 9026 80 91 , 9027 10 10 , 9027 80 11 , 9027 80 13 , 9027 80 17 , 9030 39 30 , 9030 89 92 , 9031 80 32 , 9031 80 34 , 9031 80 39 ja 9032 10 30 tarkoitetaan ilmaisulla"elektroninen"kojeita ja laitteita, joissa on yksi tai useampi nimikkeen 8540 , 8541 tai 8542 tavara. Edellä mainituissa määräystä sovellettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon nimikkeen 8540 , 8541 tai 8542 tavaroita, jotka ainoastaan tasasuuntaavat virtaa tai jotka sisältyvät kojeiden tai laitteiden voimajaksoon.

>TAULUKON PAIKKA>

91 RYHMÄ

KELLOT JA NIIDEN OSAT

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) kellonlasit ja-painot (jotka luokitellaan valmistusaineen mukaan);

b) kellonperät (nimike 7113 tai 7117 tapauksesta riippuen);

c) XV jakson 2 huomautuksen mukaiset epäjaloa metallia olevat yleiskäyttöiset osat (XV jakso) sekä vastaavat muovista (39 ryhmä) tai jalometallista pleteroidusta metallista valmistetut tavarat (tavallisesti nimike 7115 ); kellonjouset (myös spiraalit) luokitellaan kuitenkin kellonosiksi (nimike 9114 );

d) laakerikuulat (nimike 7326 tai 8482 tapauksesta riippuen);

e) nimikkeen 8412 tavarat, jotka on rakennettu toimimaan ilman hillikettä;

f) kuulalaakerit (nimike 8482 );

g) 85 ryhmän tavarat, joita ei vielä ole yhdistetty toisiinsa tai muihin komponentteihin kellokoneistoiksi tai tavaroiksi, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti tällaisten koneistojen osina (85 ryhmä).

2. Nimikkeeseen 9101 kuuluvat ainoastaan ranne-, tasku-tai niiden kaltaiset kellot, joiden kuoret ovat kokonaan jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia tai näitä aineita yhdistettynä nimikkeiden 7101 - 7104 luonnonhelmiin tai viljeltyihin helmiin tai luonnon-, synteettisiin tai rekonstruoituihin jalo-tai puolijalokiviin. Kellot, joiden kuoret ovat epäjaloa metallia jalometalliupotuksin luokitellaan nimikkeeseen 9102.

3. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla"ranne-, tasku-tai niiden kaltaisten kellojen koneistot"koneistoja, joiden toimintaa säätää liipotin ja spiraali, kvartsikide tai jokin muu aikavälien määräämiseen soveltuva järjestelmä ja joissa on näyttö tai järjestelmä, johon voidaan yhdistää mekaaninen näyttö. Tällaisten kellokoneistojen paksuus saa olla enintään 12 mm ja leveys, pituus tai halkaisija enintään 50 mm.

4. Jollei 1 huomautuksen määräyksistä muuta johdu, koneistot ja muut osat, jotka soveltuvat käytettäviksi sekä kelloissa että muissa tavaroissa (esimerkiksi mitta-tai tarkkuuskojeissa), luokitellaan tähän ryhmään.

>TAULUKON PAIKKA>

92 RYHMÄ

SOITTIMET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) XV jakson 2 huomautuksen mukaiset epäjaloa metallia olevat yleiskäyttöiset osat (XV jakso) ja vastaavat muovitavarat (39 ryhmä);

b) mikrofonit, vahvistimet, kaiuttimet, kuulokkeet, kytkimet ja stroboskoopit sekä muut 85 tai 90 ryhmään kuuluvat apukojeet tai-laitteet, joita käytetään tämän ryhmän soittimien kanssa, mutta joita ei ole asennettu niihin tai suljettu samaan koteloon niiden kanssa;

c) lelusoittimet tai-soitinlaitteet (nimike 9503 );

d) harjat soittimien puhdistukseen (nimike 9603 );

e) kokoelmaesineet ja antiikkiesineet (nimike 9705 tai 9706 ).

2. Nimikkeen 9202 tai 9206 soittimia soitettaessa käytettävät jouset, rumpupalikat ja niiden kaltaiset tavarat, jotka normaalimääräisinä esitetään tullille yhdessä tällaisten soittimien kanssa ja jotka selvästi on tarkoitettu niiden kanssa käytettäviksi, luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin kyseinen soitin.

Nimikkeen 9209 kortit, kiekot ja rullat luokitellaan kuitenkin mainittuun nimikkeeseen, vaikka ne esitettäisiin tullille yhdessä niiden soittimien kanssa, joihin ne on tarkoitettu.

>TAULUKON PAIKKA>

XIX JAKSO

ASEET JA AMPUMATARVIKKEET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET

93 RYHMÄ

ASEET JA AMPUMATARVIKKEET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) 36 ryhmän tavarat (esimerkiksi sytytysnallit, räjähdysnallit ja merkinantoraketit);

b) XV jakson 2 huomautuksen mukaiset epäjaloa metallia olevat yleiskäyttöiset osat (XV jakso) ja vastaavat muovitavarat (39 ryhmä);

c) panssaroidut taisteluajoneuvot (nimike 8710 );

d) kiikaritähtäimet ja muut aseiden kanssa käytettäviksi soveltuvat optiset laitteet, paitsi jos ne on asennettu tuliaseisiin tai esitetään tullille yhdessä niiden tuliaseiden kanssa, joihin ne on tarkoitettu asennettaviksi (90 ryhmä);

e) jouset, nuolet, miekkailuaseet ja leluaseet (95 ryhmä);

f) kokoelmaesineet ja antiikkiesineet (nimike 9705 tai 9706 ).

2. Nimikkeessä 9306 ilmaisulla"niiden osat"ei tarkoiteta nimikkeen 8526 radio-tai tutkalaitteita.

>TAULUKON PAIKKA>

XX JAKSO

ERINÄISET TAVARAT

94 RYHMÄ

HUONEKALUT; VUOTEIDEN JOUSTINPOHJAT JA VUODEVARUSTEET, KUTEN PATJAT JA TYYNYT, SEKÄ NIIDENKALTAISET PEHMUSTETUT SISUSTUSTAVARAT; VALAISIMET JA VALAISTUSVARUSTEET,MUUALLE KUULUMATTOMAT; VALOKILVET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT;TEHDASVALMISTEISET RAKENNUKSET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) 39, 40 tai 63 ryhmän ilma-tai vesipatjat ja-tyynyt;

b) nimikkeen 7009 lattialle tai maahan asetettavat peilit (esimerkiksi kääntöpeilit);

c) 71 ryhmän tavarat;

d) XV jakson 2 huomautuksen mukaiset epäjaloa metallia olevat yleiskäyttöiset osat (XV jakso) ja vastaavat muovitavarat (39 ryhmä) sekä nimikkeen 8303 kassakaapit;

e) huonekalut, myös kokoamattomat, jotka on erityisesti suunniteltu nimikkeen 8418 jäähdytys-tai jäädytyslaitteiden tai-laitteistojen osiksi; erityisesti ompelukoneita varten suunnitellut huonekalut (nimike 8452 );

f) 85 ryhmän valaisimet ja valaistusvarusteet;

g) huonekalut, jotka on erityisesti suunniteltu nimikkeen 8518 laitteiden osiksi (nimike 8518 ), nimikkeiden 8519 - 8521 laitteiden osiksi (nimike 8522 ) tai nimikkeiden 8525 - 8528 laitteiden osiksi (nimike 8529 );

h) nimikkeen 8714 tavarat;

ij) hammaslääkärintuolit, joissa on nimikkeen 9018 hammaslääkintälaitteita, sekä hammaslääkärin sylkyastiatelineet (nimike 9018 );

k) 91 ryhmän tavarat (esimerkiksi kellot ja kellonkotelot);

l) leluhuonekalut,-valaisimet ja-valaistusvarusteet (nimike 9503 ), biljardipöydät ja muut erityisesti pelejä varten suunnitellut huonekalut (nimike 9504 ) sekä koristelutavarat (muut kuin sähkökoristeköynnökset), kuten japanilaiset lyhdyt, ja taikatemppujen tekemiseen tarkoitetut huonekalut (nimike 9505 ).

2. Nimikkeissä 9401 - 9403 tarkoitettujen tavaroiden (muut kuin osat) on oltava tarkoitetut lattialle tai maahan asetettaviksi.

Seuraavat tavarat luokitellaan kuitenkin edellä mainittuihin nimikkeisiin, myös jos ne on tarkoitettu ripustettaviksi, kiinnitettäviksi seinälle tai asetettaviksi toistensa päälle:

a) kaapit, kirjahyllyt ja muut huonekalut, joissa on hyllyjä, sekä useammasta yhteenkuuluvasta osasta koostuvat huonekalut;

b) istuimet ja vuoteet.

3. a) Nimikkeissä 9401 - 9403 tavaroiden osina ei pidetä levyjä tai laattoja (ei myöskään määrämuotoisiksi leikattuja, mutta muihin osiin yhdistämättömiä levyjä tai laattoja), jotka on tehty lasista (ei myöskään lasipeilejä), marmorista, muusta kivestä tai muista 68, tai 69 ryhmään kuuluvista aineista, jotka esitetään tullille erikseen.

b) Nimikkeessä 9404 esitetyt tavarat, jotka esitetään tullille erikseen, luokitellaan mainittuun nimikkeeseen, vaikka ne olisivat nimikkeiden 9401 - 9403 huonekalujen osia.

4. Nimikkeessä 9406 tarkoitetaan ilmaisulla"tehdasvalmisteiset rakennukset"rakennuksia, jotka tehdään valmiiksi tehtaalla tai jotka koostuvat yhdessä tullille esitettävistä elementeistä, jotka kootaan rakennuspaikalla, kuten asuintalot, työmaaparakit, toimistot, koulut, kaupat, vajat, autotallit ja niiden kaltaiset rakennukset.

>TAULUKON PAIKKA>

95 RYHMÄ

LELUT, PELIT JA URHEILUVÄLINEET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) joulukuusenkynttilät (nimike 3406 );

b) ilotulitusvälineet ja muut nimikkeen 3604 pyrotekniset tavarat;

c) 39 ryhmän, nimikkeen 4206 tai XI jakson kalastuksessa käytettävät monofilamenttilangat ja muut langat, punokset, suolista valmistetut perukkeet ja niiden kaltaiset tarvikkeet, myös määräpituisiksi leikatut, mutta kalastussiimaksi valmistamattomat;

d) urheiluvälinelaukut ja muut nimikkeen 4202 , 4303 tai 4304 säilytysesineet;

e) 61 tai 62 ryhmän tekstiilitavarasta tehdyt urheiluvaatteet ja naamiaispuvut;

f) 63 ryhmän tekstiiliainetta olevat liput ja lippukankaat sekä veneiden, purjelautojen ja maakulkuneuvojen purjeet;

g) 64 ryhmän urheilujalkineet (lukuun ottamatta luistin-tai rullaluistinjalkineita kiinnitetyin luistimin) sekä 65 ryhmän urheilupäähineet;

h) kävelykepit, ruoskat, ratsupiiskat ja niiden kaltaiset tavarat (nimike 6602 ) sekä niiden osat (nimike 6603 );

ij) nimikkeen 7018 nukkien ja muiden lelujen asentamattomat lasisilmät;

k) XV jakson 2 huomautuksen mukaiset epäjaloa metallia olevat yleiskäyttöiset osat (XV jakso) ja vastaavat muovitavarat (39 ryhmä);

l) nimikkeen 8306 soittokellot, kulkuset, kumistimet ja niiden kaltaiset tavarat;

m) nestepumput (nimike 8413 ), nesteiden tai kaasujen suodatus-tai puhdistuskoneet ja-laitteet (nimike 8421 ), sähkömoottorit (nimike 8501 ), sähkömuuntajat (nimike 8504 ) tai radiokaukosäätölaitteet (nimike 8526 );

n) XVII jakson urheiluajoneuvot (lukuun ottamatta bobsleigh-, toboggan-ja niiden kaltaisia kelkkoja);

o) lasten kaksipyöräiset polkupyörät (nimike 8712 );

p) urheilualukset, kuten kanootit ja kilpasoutuveneet (89 ryhmä) sekä niiden melat ja airot (44 ryhmä, jos ne on tehty puusta);

q) suojalasit ja niiden kaltaiset esineet urheilua tai ulkoilmapelejä varten (nimike 9004 );

r) houkutuspillit ja vihellyspillit (nimike 9208 );

s) aseet ja muut 93 ryhmän varat;

t) kaikenlaiset sähkökoristeköynnökset (nimike 9405 );

u) mailanjänteet, teltat ja leirintävarusteet sekä kintaat ja muut käsineet (jotka luokitellaan valmistusaineensa mukaan).

2. Tämän ryhmän tavaroissa voi olla vähäisinä osina luonnonhelmiä, viljeltyjä helmiä, luonnon-, synteettisiä tai rekonstruoituja jalo-tai puolijalokiviä, jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia.

3. Jollei 1 huomautuksesta muuta johdu, osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti jonkun tämän ryhmän tavaran kanssa, luokitellaan mainitun tavaran kanssa.

4. Nimikkeeseen 9503 eivät kuulu tavarat, jotka mallinsa, muotonsa tai valmistusaineensa perusteella voidaan tunnistaa ainoastaan eläimille tarkoitetuiksi, esim. lemmikkieläinten lelut (luokitellaan omiin asianmukaisiin nimikkeisiin).

>TAULUKON PAIKKA>

96 RYHMÄ

ERINÄISET TAVARAT

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) kynät kosmeettiseen tai toalettikäyttöön (33 ryhmä);

b) 66 ryhmän tavarat (esimerkiksi sateenvarjojen ja kävelykeppien osat);

c) epäaidot korut (nimike 7117 );

d) XV jakson 2 huomautuksen mukaiset epäjaloa metallia olevat yleiskäyttöiset osat (XV jakso) ja vastaavat muovitavarat (39 ryhmä);

e) leikkaamisvälineet ja muut 82 ryhmän tavarat, joissa on veisto-tai muovailuaineesta valmistettu kädensija tai muita osia; nimikkeisiin 9601 ja 9602 kuuluvat kuitenkin tällaisten tavaroiden erikseen tullille esitettävät kädensijat ja muut osat;

f) 90 ryhmän tavarat [esimerkiksi silmälasinkehykset (nimike 9003 ), vetopiirtimet (nimike 9017 ) sekä harjat, jotka on erityisesti sovitettu lääkintä-, myös hammas-tai eläinlääkintä-tai kirurgiseen käyttöön (nimike 9018 )];

g) 91 ryhmän tavarat (esimerkiksi kellonkuoret ja-kotelot);

h) soittimet sekä niiden osat ja tarvikkeet (92 ryhmä);

ij) 93 ryhmän tavarat (aseet ja niiden osat);

k) 94 ryhmän tavarat (esimerkiksi huonekalut, valaisimet ja valaistusvarusteet);

l) 95 ryhmän tavarat (lelut, pelit ja urheiluvälineet);

m) taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet (97 ryhmä).

2. Nimikkeessä 9602 tarkoitetaan ilmaisulla"kasvi-tai kivennäisveistoaineet":

a) kovia siemeniä, hedelmänsydämiä, siemenkuoria, pähkinöitä ja niiden kaltaisia kasviaineita, jollaisia käytetään veistoon (esimerkiksi kivipähkinät ja dumpalmun pähkinät);

b) meripihkaa, merenvahaa, yhteenpuristettua meripihkaa, yhteenpuristettua merenvahaa sekä gagaattia (jetiä) ja sen kivennäiskorvikkeita.

3. Nimikkeessä 9603 tarkoitetaan ilmaisulla"luudan-tai harjantekoon tarkoitetut valmiit harjaskimput ja-tupsut"ainoastaan eläimenkarvasta, kasvikuiduista tai muusta aineesta valmistettuja kiinnikkeettömiä kimppuja ja tupsuja, jotka ovat valmiita jakamatta kiinnitettäväksi luutiin, harjoihin tai siveltimiin tai jotka vaativat ainoastaan vähäistä käsittelyä, kuten latvojen määrämuotoon viimeistelyä, jotta ne tulisivat valmiiksi kiinnittämistä varten.

4. Tämän ryhmän tavarat, muut kuin nimikkeisiin 9601 - 9606 ja 9615 kuuluvat, luokitellaan kuitenkin tähän ryhmään, vaikka ne koostuisivatkin kokonaan tai osaksi jalometallista, jalometallilla pleteroidusta metallista, luonnonhelmistä, viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo-tai puolijalokivistä. Nimikkeisiin 9601 - 9606 ja 9615 kuuluvat kuitenkin myös tavarat, joissa on ainoastaan vähäisinä osina luonnonhelmiä, viljeltyjä helmiä, luonnon-, synteettisiä tai rekonstruoituja jalo-tai puolijalokiviä, jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia.

>TAULUKON PAIKKA>

XXI JAKSO

TAIDETEOKSET, KOKOELMAESINEET JA ANTIIKKIESINEET

97 RYHMÄ

TAIDETEOKSET, KOKOELMAESINEET JA ANTIIKKIESINEET

Huomautuksia

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) nimikkeeseen 4907 kuuluvat mitätöimättömät postimerkit, veromerkit, ehiöt ja niiden kaltaiset tavarat;

b) teatterikulissiksi, ateljeen taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalatut kankaat (nimike 5907 ), paitsi jos ne voidaan luokitella nimikkeeseen 9706;

c) luonnonhelmet, viljellyt helmet sekä jalo-tai puolijalokivet (nimikkeet 7101 - 7103 ).

2. Nimikkeessä 9702 tarkoitetaan ilmaisulla"alkuperäiskaiverrukset,-painokset ja-litografiat"taiteilijan kokonaan käsin valmistamasta yhdestä tai useammasta laatasta suoraan saatuja mustavalkoisia tai värillisiä vedoksia, riippumatta hänen käyttämästä aineesta tai menettelystä, jollei se ole ollut mekaaninen tai fotomekaaninen.

3. Nimikettä 9703 ei sovelleta massatuotantona tehtyihin tavaroihin eikä kaupallisen luonteen omaaviin tavallisiin käsitöihin, vaikka ne olisivatkin taiteilijoiden suunnittelemia tai tekemiä.

4. a) Jollei 1-3 huomautuksesta muuta johdu, tämän ryhmän tavarat, jotka voidaan luokitella sekä tähän ryhmään että muihin ryhmiin, on luokiteltava tähän ryhmään.

b) Tavarat, jotka voidaan luokitella sekä nimikkeeseen 9706 että nimikkeisiin 9701 - 9705 , on luokiteltava nimikkeisiin 9701 - 9705.

5. Maalausten, piirustusten, pastellien, kollaasien ja niiden kaltaisten koristetaulujen, kaiverrusten, painosten ja litografioiden kehykset luokitellaan näiden tavaroiden kanssa, jos ne ominaisuuksiltaan ja arvoltaan vastaavat niitä.

Kehykset, joiden ominaisuudet ja arvo eivät vastaa tässä huomautuksessa tarkoitettuja tavaroita, luokitellaan erikseen.

>TAULUKON PAIKKA>

98 RYHMÄ

KOKONAINEN TEOLLISUUSLAITOS

Huomautus

Syyskuun 7 päivänä 2000 annettujen komission asetuksien (EY) N:o 1901/2000(17)ja N:o 1917/2000(18)mukaisesti kokonaisten teollisuuslaitosten vienti sekä näiden laitosten saapuminen tai lähettäminen voidaan rekisteröidä yhteisön ulkomaankaupan ja jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoihin yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä käyttäen. Tämän menettelyn hyödyntämiseksi tilastotietojen antamisesta vastaavien henkilöiden on täytynyt etukäteen saada tarvittava valtuutus jäljempänä mainitulta toimivaltaiselta viranomaiselta.

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

KOLMAS OSA

TARIFFILIITTEET

I JAKSO

MAATALOUSLIITTEET

LIITE 1

MAATALOUDEN MAKSUOSA (EA), SOKEREISTA KANNETTAVA LISÄTULLI (AD S/Z) JA JAUHOISTA KANNETTAVA LISÄTULLI (AD F/M)

Tähän liitteeseen viitattaessa maatalouden maksuosa (EA) ja tarvittaessa tietynlaisista sokereista kannettava lisätulli (AD S/Z) tai jauhoista kannettava lisätulli (AD F/M) määritetään kyseisessä tavarassa olevien, jäljempänä lueteltujen aineosien pitoisuuksien perusteella:

- maitorasva,

- maitoproteiinit,

- sakkaroosi/inverttisokeri/isoglukoosi,

- tärkkelys/glukoosi.

Tälle tavaralle on annettu lisäkoodi, joka on määritetty jäljempänä olevan taulukon 1 mukaisesti. Tavaraan sovellettava maatalouden maksuosa (euroina 100 nettopainokilolta) esitetään taulukossa 2 olevassa 2 sarakkeessa.

Tietynlaisista sokereista kannettavia lisätulleja (AD S/Z) (euroina 100 nettopainokilolta), jotka esitetään taulukossa 2 olevassa 3 sarakkeessa, sovelletaan kannettavaan enimmäistulliin ainoastaan silloin, kun tullisarakkeessa viitataan liitteeseen 1 merkinnällä"AD S/Z"; taulukon 4 sarakkeessa esitettyjä jauhojen lisätulleja (AD F/M) (euroina 100 nettopainokilolta) sovelletaan kannettavaan enimmäistulliin ainoastaan silloin, kun tullisarakkeessa viitataan liitteeseen 1 merkinnällä"AD F/M".

Taulukko 1

Lisäkoodi (koostumuksen mukaan)

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 2

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 2

TUOTTEET, JOIHIN SOVELLETAAN TULOHINTAA(19)

>TAULUKON PAIKKA>

II JAKSO

LUETTELOT LÄÄKEAINEISTA, JOILLE VOIDAAN MYÖNTÄÄ TUONTITULLITTOMUUS

LIITE 3

LUETTELO TULLITTOMISTA LÄÄKEAINEISTA, JOILLA ON MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN YHTEISEN KANSAINVÄLISEN NIMISTÖN (INN) MUKAINEN NIMI

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 4

LUETTELO PREFIKSEISTÄ JA SUFFIKSEISTA, JOILLA YHDISTETTYNÄ LIITTEEN 3 INN-NIMIIN NIMETÄÄN INN-AINEIDEN SUOLAT, ESTERIT JA HYDRAATIT; NÄMÄ SUOLAT, ESTERIT JA HYDRAATIT OVAT TULLITTOMIA, JOS NE VOIDAAN LUOKITELLA SAMOIHIN 6-NUMEROISIIN HS-NIMIKKEISIIN KUIN VASTAAVAT INN-AINEET

ADIPAATTI

AKOKSIILI

AKSETIILI

ALLYYLI

ALLYYLIBROMIDI

ALLYYLIJODIDI

ALUMINIUM

AMINOSALISYLAATTI

AMMONIUM

AMMONIUMFUSIDAATTI

AMSONAATTI

ANTIPYRAATTI

ARGINIINI

ASETAATTI

1-ASETOKSIETYYLI

ASETONIDI

ASETURAATTI

N-ASETYYLIGLYSINAATTI

ASETYYLISALISYLAATTI

ASISTRAATTI

ASKORBAATTI

BARBITURAATTI

BENTSATIINI

BENTSEENISULFONAATTI

BENTSOAATTI

BENTSOASETAATTI

BENTSYYLI

BENTSYYLIBROMIDI

BENTSYYLIJODIDI

BESILAATTI

BESYLAATTI

BETSOMIILI

BIKINAATTI

BIS(FOSFAATTI)

BIS(VETYMALAATTI)

BIS(VETYMALEAATTI)

BIS(VETYMALONAATTI)

BITARTRAATTI

BORAATTI

BROMIDI

BUNAPSILAATTI

BUSIKLAATTI

BUTEPRAATTI

BUTYLAATTI

BUTYRAATTI

BUTYYLI

t-BUTYYLI

tert-BUTYYLI

tertiäärinen BUTYYLI

t-BUTYYLIAMIINI

tert-BUTYYLIAMIINI

tertiäärinen BUTYYLIAMIINI

t-BUTYYLIASETAATTI

tert-BUTYYLIASETAATTI

tertiäärinen BUTYYLIASETAATTI

BUTYYLIBROMIDI

BUTYYLIESTERI

t-BUTYYLIESTERI

tert-BUTYYLIESTERI

tertiäärinen BUTYYLIESTERI

DAPROPAATTI

DEANIILI

DEKANOAATTI

DESIILI

DIAMMONIUM

DIASETAATTI

DIBENTSOAATTI

DIBUDINAATTI

DIBUNAATTI

DIBUTYRAATTI

DIETANOLIAMIINI

DIETYYLIAMIINI

DIETYYLIAMMONIUM

DIFOSFAATTI

DIFUMARAATTI

DIFUROAATTI

DIGOLIILI

DIHYDRAATTI

DIHYDROBROMIDI

DIHYDROKLORIDI

DIHYDROKLORIDIFOSFAATTI

DIHYDROKSIBENTSOAATTI

DIKOLIINI

DIMALAATTI

DIMALEAATTI

DIMALONAATTI

DIMESILAATTI

N,N-DIMETYYLI-beeta-ALANIINI

DINATRIUM

DINATRIUMFOSFAATTI

DINITRAATTI

DINITROBENTSOAATTI

DIOKSIDI

DIOLAMIINI

DIPIVOKSIILI

DIPROPIONAATTI

DISULFAATTI

DISULFIDI

DISYKLOHEKSYYLIAMMONIUM

DIUNDEKANOAATTI

DIVETYFOSFAATTI

DIVETYSITRAATTI

DOFOSFAATTI

DOKOSIILI

EDAMIINI

EDISILAATTI

EDISYLAATTI

EMBONAATTI

ENANTAATTI

EPOLAMIINI

ERBUMIINI

ESILAATTI

ESTOLAATTI

ESYLAATTI

1,2-ETAANIDISULFONAATTI

ETAANISULFONAATTI

ETABONAATTI

ETANOLIAMIINI

ETOBROMIDI

ETYLEENIDIAMIINI

ETYLENANTAATTI

ETYYLI

ETYYLIAMIINI

ETYYLIAMMONIUM

ETYYLIESTERI

ETYYLIHEKSANOAATTI

ETYYLIJODIDI

ETYYLISUKKINAATTI

FARNESIILI

FENDITSOAATTI

FENYYLIPROPIONAATTI

FERROSITRAATTI

FLUORIDI

FLUORISULFONAATTI

FORMAATTI

FORMAATTINATRIUM

FOSFAATTI

FOSFATEKSI

FOSFIITTI

FOSTEDAATTI

FTALAATTI

FUMARAATTI

FUROAATTI

GLUKARAATTI

GLUKOHEPTONAATTI

GLUKONAATTI

GLUKOSIDI

GLUSEPTAATTI

GLYKOLAATTI

GLYOKSILAATTI

HEKSA-ASETAATTI

HEKSAHYDRAATTI

HEKSANOAATTI

HEMIHYDRAATTI

HEMISULFAATTI

HEPTANOAATTI

HIBENTSAATTI

HIPPURAATTI

HYBENTSAATTI

HYDRAATTI

HYDROBROMIDI

HYDROKLORIDI

HYDROKLORIDIDIHYDRAATTI

HYDROKLORIDIFOSFAATTI

HYDROKLORIDIHEMIHYDRAATTI

HYDROKLORIDIMONOHYDRAATTI

HYDROKSIBENTSOAATTI

o-(4-HYDROKSIBENTSOYYLI)BENTSOAATTI

HYDROKSIDI

2-HYDROKSIETAANISULFONAATTI

HYDROKSINAFTOAATTI

HYKLAATTI

ISETIONAATTI

ISOBUTYRAATTI

ISOFTALAATTI

ISOKAPROAATTI

ISONIKOTINAATTI

ISOPROPIONAATTI

ISOPROPYYLI

JODIDI

KALIUM

KALIUMSULFAATTI

KALSIUM

KALSIUMDIHYDRAATTI

KALSIUMKLORIDI

KAMFERISULFONAATTI

KAMFERI-10-SULFONAATTI

KAMFORAATTI

KAMSILAATTI

KAMSYLAATTI

KAPROAATTI

KARBAMAATTI

KARBESILAATTI

KARBONAATTI

KINAATTI

KINNAMAATTI

p-KLOORIBENTSEENISULFONAATTI

8-KLOORITEOFYLLINAATTI

KLORIDI

KLOSILAATTI

KLOSYLAATTI

KOLIINI

KROBEFAATTI

KROMAKAATTI

KROMESILAATTI

KSINAFOAATTI

KULTA

LAKTAATTI

LAKTOBIONAATTI

LAURAATTI

LAURIILI

LAURIILISULFAATTI

LAURYYLI

LAURYYLISULFAATTI

LEVULINAATTI

LITIUM

LYSINAATTI

MAGNESIUM

MALAATTI

MALEAATTI

MALONAATTI

MANDELAATTI

MEGALLAATTI

MEGLUMIINI

MESILAATTI

METAANISULFONAATTI

METEMBONAATTI

METILSULFAATTI

4-4'-METYLEENIBIS-(3-HYDROKSI-2-NAFTOAATTI)

METYLEENIDISALISYLAATTI

4-METYYLIBISYKLO[2.2.2]OKT-2-EENI-1-KARBOKSYLAATTI

METYYLIBROMIDI

METYYLIESTERI

N-METYYLIGLUKAMIINI

METYYLIJODIDI

METYYLISULFAATTI

MOFETIILI

MONOBENTSOAATTI

MONOHYDRAATTI

MONOHYDROKLORIDI

MONONITRAATTI

NAFAATTI

1,5-NAFTALEENIDISULFONAATTI

2-NAFTALEENISULFONAATTI

NAPADISILAATTI

NAPSILAATTI

NATRIUM

NATRIUMFOSFAATTI

NATRIUMHYDRAATTI

NATRIUMLAURIILISULFAATTI

NATRIUMLAURYYLISULFAATTI

NATRIUMMETAANISULFONAATTI

NATRIUMMONOHYDRAATTI

NATRIUMSUKKINAATTI

NATRIUMSULFAATTI

NATRIUMSULFOBENTSOAATTI

NATRIUM-3-SULFOBENTSOAATTI

NATRIUMVETYFOSFAATTI

NIKOTINAATTI

NITRAATTI

NITROBENTSOAATTI

OKSALAATTI

OKSIDI

N-OKSIDIHYDROKLORIDI

OKSOGLURAATTI

4-OKSOPENTANOAATTI

OKTIILI

OLAMIINI

OLEAATTI

OROTAATTI

ORTOFOSFAATTI

PALMITAATTI

PALMITAATTIHYDROKLORIDI

PAMOAATTI

PANTOTENAATTI

PANTOTENAATTISULFAATTI

PENDETIIDI

PENTAHYDRAATTI

PERKLORAATTI

PIKRAATTI

PIVALAATTI

(PIVALOYYLIOKSI)METYYLI

PIVOKSETIILI

PIVOKSIILI

PIVOKSIILIHYDROKLORIDI

PROKSETIILI

PROPIONAATTI

PROPIONAATTIDODESYYLISULFAATTI

PROPIONAATTILAURYYLISULFAATTI

PROPYYLI

PROPYYLIESTERI

PYRIDYLIASETAATTI

1-PYRROLIDIINIETANOLI

RAUTAKLORIDI

RESINAATTI

SAKKARAATTI

SALISYLAATTI

SALISYLOYYLIASETAATTI

SIKLOTAATTI

SINKKI

SIPIONAATTI

SITRAATTI

STEAGLAATTI

STEARAATTI

SUKKINAATTI

SUKKINYYLI

SULFAATTI

SULFIITTI

SULFINAATTI

SULFOSALISYLAATTI

SYKLOHEKSAANIPROPIONAATTI

SYKLOHEKSYYLIAMMONIUM

SYKLOHEKSYYLIPROPIONAATTI

N-SYKLOHEKSYYLISULFAMAATTI

SYKLOPENTAANIPROPIONAATTI

SYKLOTAATTI

SYPIONAATTI

TANNAATTI

TARTRAATTI

TEBUTAATTI

TENOAATTI

TEOKLAATTI

TEPROSILAATTI

TETRADEKYYLIVETYFOSFAATTI

TETRAHYDRAATTI

TETRAHYDROFTALAATTI

TETRAISOPROPYYLI

TETRANATRIUM

TIOSYANAATTI

TOFESILAATTI

p-TOLUEENISULFONAATTI

TOSILAATTI

TOSYLAATTI

TRIETANOLIAMIINI

TRIFLUORIASETAATTI

TRIFLUTAATTI

TRIHYDRAATTI

TRIJODIDI

TRIKLOFENAATTI

TRIMETYYLIASETAATTI

TRINITRAATTI

TRIPALMITAATTI

TROKSUNDAATTI

TROLAMIINI

TROMETAMIINI

TROMETAMOLI

UNDEKANOAATTI

UNDEK-10-ENOAATTI

UNDESYLENAATTI

VALERAATTI

VETYEDISILAATTI

VETYFUMARAATTI

VETYMALAATTI

VETYMALEAATTI

VETYMALONAATTI

VETYOKSALAATTI

VETYSUKKINAATTI

VETYSULFAATTI

VETYSULFIITTI

VETYTARTRAATTI

VISMUTTI

LIITE 5

INN-AINEIDEN TULLITTOMAT SUOLAT, ESTERIT JA HYDRAATIT, JOITA EI VOIDA LUOKITELLA SAMOIHIN HS-NIMIKKEISIIN KUIN VASTAAVAT INN-AINEET

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 6

LUETTELO TULLITTOMISTA FARMASEUTTISISTA VÄLITUOTTEISTA ELI YHDISTEISTÄ, JOITA KÄYTETÄÄN FARMASEUTTISTEN LOPPUTUOTTEIDEN VALMISTUKSEEN

>TAULUKON PAIKKA>

III JAKSO

KIINTIÖT

LIITE 7

WTO-KIINTIÖT, JOTKA TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET AVAAVAT

>TAULUKON PAIKKA>

IV JAKSO

TAVAROIDEN LUONTEEN PERUSTEELLA MYÖNNETTÄVÄ EDULLINEN TULLIKOHTELU

LIITE 8

RAVINNOKSI SOVELTUMATTOMAT TAVARAT

(Luettelo denaturointiaineista)

Sellaiset ravinnoksi soveltumattomat tai denaturoidut tavarat, jotka luokitellaan CN-koodiin, jossa viitataan näihin säännöksiin, on denaturoitava jollakin 4 sarakkeessa luetellulla denaturointiaineella käyttäen sitä 5 sarakkeessa mainittuina määrinä.

Liite 8

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 9

TODISTUKSET

l. Yleiset säännökset

Edellyttäen, että tämän liitteen mallin mukainen todistus esitetään, edullinen tullikohtelu myönnetään seuraaville tavaroille niiden luonteen, laadun tai aitouden perusteella:

- nimikkeen 0806 syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet,

- nimikkeen 2106 juustofonduet

- nimikkeen 2204 tokajinviini,

- nimikkeen 2401 tupakka,

- nimikkeen 3102 tai 3105 nitraatit.

2. Todistuksia koskevat säännökset

Todistusten ulkoasu

Todistusten on oltava tämän liitteen mallien mukaisia.

Ne on painettava ja täytettävä jollakin Euroopan yhteisön virallisista kielistä sekä tarpeen mukaan viejämaan virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä.

Todistusten koon on oltava noin 210 x 297 millimetriä.

- Juustofondueita koskeva todistus (todistus 2) on laadittava yhtenä alkuperäiskappaleena ja kahtena jäljennöksenä. Paperi on valkoista alkuperäiskappaleessa, vaaleanpunaista ensimmäisessä jäljennöksessä ja keltaista toisessa jäljennöksessä. Kuhunkin todistukseen on merkittävä todistuksen antavan viranomaisen yksilöllinen järjestysnumero, jonka jälkeen on merkittävä saman viranomaisen maatunnus. Jäljennöksissä on oltava sama järjestysnumero ja maatunnus kuin alkuperäiskappaleessa. Todistuksen ensimmäinen jäljennös on esitettävä asianomaisille viranomaisille yhdessä alkuperäiskappaleen kanssa. Todistuksen antavan viranomaisen on lähetettävä toinen jäljennös suoraan tuontijäsenvaltion tulliviranomaisille.

- Tokajinviiniä koskeva todistus (todistus 3) on laadittava valkoiselle, hiokkeettomalle kirjoituspaperille, joka painaa 55-65 grammaa neliömetriltä. Todistuksen etupuolella on oltava vaaleanpunainen painettu aaltomainen taustakuvio, joka tekee kaiken mekaanisin tai kemiallisin keinoin tapahtuvan väärentämisen selvästihavaittavaksi; todistuksen ulkoreunassa voi olla koristekuvioita enintään 13 mm levyisellä alueella.

- Muita tavaroita koskevat todistukset on laadittava valkoiselle paperille, joka painaa vähintään 40 grammaa neliömetriltä.

Todistusten vahvistaminen ja antaminen

Todistukset on vahvistettava asianmukaisesti. Todistus on asianmukaisesti vahvistettu, kun siinä mainitaan todistuksen antamispaikka ja-päivä ja siinä on viejämaan todistuksen antavan viranomaisen leima sekä todistuksen allekirjoittamaan valtuutetun yhden tai useamman henkilön allekirjoitus.

Todistuksen antajana on oltava jokin jäljempänä olevassa taulukossa luetelluista viranomaisista, ja edellytyksenä on, että kyseinen viranomainen:

- on hyväksytty todistuksen antavaksi viranomaiseksi viejämaassa,

- sitoutuu tarkastamaan todistuksissa olevat tiedot,

- sitoutuu pyynnöstä toimittamaan komissiolle ja jäsenvaltioille kaikki todistuksessa esitettyjen seikkojen arvioimiseksi tarvittavat tiedot.

Viejämaiden on toimitettava komissiolle todistuksia antavan yhden tai useamman viranomaisen sekä tapauksen mukaan sen valtuutettujen virastojen käyttämien leimasinten leimanäytteet.

Komissio toimittaa nämä tiedot jäsenvaltioiden tulliviranomaisille.

Todistusten voimassaoloaika

Todistukset ovat voimassa 10 kuukautta todistuksen antopäivästä lukuun ottamatta tupakkaa, jota koskevan todistuksen voimassaoloaika on 24 kuukautta.

Osalähetykset

Jos tavaralähetys jaetaan osiin, alkuperäisestä todistuksesta on otettava valokopio jokaista osalähetystä varten. Valokopiot ja alkuperäinen todistus on esitettävä siinä tullitoimipaikassa, jossa tavarat sijaitsevat. Jokaisessa valokopiossa on mainittava osalähetyksen vastaanottajan nimi ja osoite ja niissä on oltava punaisella maininta"... kilogrammalle voimassa oleva ote"(numeroin ja kirjaimin) sekä maininta tavaralähetyksen osiin jaon paikasta ja päivästä. Nämä maininnat on todistettava oikeiksi tullitoimipaikan leimalla ja toimivaltaisen tullivirkailijan allekirjoituksella. Alkuperäiseen todistukseen on tehtävä asianmukainen merkintä lähetyksen jakamisesta osiin, ja se on säilytettävä asianomaisessa tullitoimipaikassa.

Luettelo todistusten vahvistamiseen valtuutetuista viranomaisista((Tähän luetteloon myöhemmin tehtävät muutokset julkaistaanEuroopan yhteisöjen virallisen lehdenC-sarjassa.))

>TAULUKON PAIKKA>

Todistusluettelo

>TAULUKON PAIKKA>

>PIC FILE= "L_2001279FI.093901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001279FI.094001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001279FI.094101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001279FI.094201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001279FI.094301.TIF">

(1) Ilmaisulla"pakkauspäällykset ja pakkausaineet"tarkoitetaan kaikkia ulko-ja sisäpäällyksiä, pitimiä, kääreitä ja alustoja, lukuun ottamatta kuljetuslaitteita - esimerkiksi kontteja - tavarapeitteitä, lastausvälineitä ja apukuljetusvarusteita. Ilmaisulla"pakkauspäällykset ja pakkausaineet"ei tarkoiteta 5 säännön a alakohdassa tarkoitettuja säilytysesineitä.

(2) EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1.

(3) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(4) EYVL L 17, 21.1.1997, s. 1.

(5) Asiaa koskevat alanimikkeet ovat: 3917 21 , 3917 22 , 3917 23 , 3917 29 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 , 3917 40 , 3926 90 , 4008 29 , 4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42 , 4011 30 , 4012 13 , 4012 20 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99 , 4017 00 , 4504 90 , 4823 90 , 6812 90 , 6813 10 , 6813 90 , 7007 21 , 7304 31 , 7304 39 , 7304 41 , 7304 49 , 7304 51 , 7304 59 , 7304 90 , 7306 30 , 7306 40 , 7306 50 , 7306 60 , 7312 10 , 7312 90 , 7322 90 , 7324 10 , 7324 90 , 7326 20 , 7413 00 , 7608 10 , 7608 20 , 8108 90 , 8302 10 , 8302 20 , 8302 42 , 8302 49 , 8302 60 , 8307 10 , 8307 90 , 8407 10 , 8408 90 , 8409 10 , 8411 11 , 8411 12 , 8411 21 , 8411 22 , 8411 81 , 8411 82 , 8411 91 , 8411 99 , 8412 10 , 8412 21 , 8412 29 , 8412 31 , 8412 39 , 8412 80 , 8412 90 , 8413 19 , 8413 20 , 8413 30 , 8413 50 , 8413 60 , 8413 70 , 8413 81 , 8413 91 , 8414 10 , 8414 20 , 8414 30 , 8414 51 , 8414 59 , 8414 80 , 8414 90 , 8415 81 , 8415 82 , 8415 83 , 8415 90 , 8418 10 , 8418 30 , 8418 40 , 8418 61 , 8418 69 , 8419 50 , 8419 81 , 8419 90 , 8421 19 , 8421 21 , 8421 23 , 8421 29 , 8421 31 , 8421 39 , 8424 10 , 8425 11 , 8425 19 , 8425 31 , 8425 39 , 8425 42 , 8425 49 , 8426 99 , 8428 10 , 8428 20 , 8428 33 , 8428 39 , 8428 90 , 8471 10 , 8471 41 , 8471 49 , 8471 50 , 8471 60 , 8471 70 , 8479 89 , 8479 90 , 8483 10 , 8483 30 , 8483 40 , 8483 50 , 8483 60 , 8483 90 , 8484 10 , 8484 90 , 8501 20 , 8501 31 , 8501 32 , 8501 33 , 8501 34 , 8501 40 , 8501 51 , 8501 52 , 8501 53 , 8501 61 , 8501 62 , 8501 63 , 8502 11 , 8502 12 , 8502 13 , 8502 20 , 8502 31 , 8502 39 , 8502 40 , 8504 10 , 8504 31 , 8504 32 , 8504 33 , 8504 40 , 8504 50 , 8507 10 , 8507 20 , 8507 30 , 8507 40 , 8507 80 , 8507 90 , 8511 10 , 8511 20 , 8511 30 , 8511 40 , 8511 50 , 8511 80 , 8516 80 , 8518 10 , 8518 21 , 8518 22 , 8518 29 , 8518 30 , 8518 40 , 8518 50 , 8520 90 , 8521 10 , 8522 90 , 8525 10 , 8525 20 , 8526 10 , 8526 91 , 8526 92 , 8527 90 , 8529 10 , 8529 90 , 8531 10 , 8531 20 , 8531 80 , 8539 10 , 8543 89 , 8543 90 , 8544 30 , 8801 10 , 8801 90 , 8802 11 , 8802 12 , 8802 20 , 8802 30 , 8802 40 , 8803 10 , 8803 20 , 8803 30 , 8803 90 , 8805 29 , 9001 90 , 9002 90 , 9014 10 , 9014 20 , 9014 90 , 9020 00 , 9025 11 , 9025 19 , 9025 80 , 9025 90 , 9026 10 , 9026 20 , 9026 80 , 9026 90 , 9029 10 , 9029 20 , 9029 90 , 9030 10 , 9030 20 , 9030 31 , 9030 39 , 9030 40 , 9030 83 , 9030 89 , 9030 90 , 9031 80 , 9031 90 , 9032 10 , 9032 20 , 9032 81 , 9032 89 , 9032 90 , 9104 00 , 9109 19 , 9109 90 , 9401 10 , 9403 20 , 9403 70 , 9405 10 , 9405 60 , 9405 92 , 9405 99.

(6) Asiaa koskevat alanimikkeet ovat: 3917 21 , 3917 22 , 3917 23 , 3917 29 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 , 3917 40 , 3926 90 , 4008 29 , 4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42 , 4011 30 , 4012 10 , 4012 20 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99 , 4017 00 , 4504 90 , 4823 90 , 6812 90 , 6813 10 , 6813 90 , 7007 21 , 7304 31 , 7304 39 , 7304 41 , 7304 49 , 7304 51 , 7304 59 , 7304 90 , 7306 30 , 7306 40 , 7306 50 , 7306 60 , 7312 10 , 7312 90 , 7322 90 , 7324 10 , 7324 90 , 7326 20 , 7413 00 , 7608 10 , 7608 20 , 8108 90 , 8302 10 , 8302 20 , 8302 42 , 8302 49 , 8302 60 , 8307 10 , 8307 90 , 8407 10 , 8408 90 , 8409 10 , 8411 11 , 8411 12 , 8411 21 , 8411 22 , 8411 81 , 8411 82 , 8411 91 , 8411 99 , 8412 10 , 8412 21 , 8412 29 , 8412 31 , 8412 39 , 8412 80 , 8412 90 , 8413 19 , 8413 20 , 8413 30 , 8413 50 , 8413 60 , 8413 70 , 8413 81 , 8413 91 , 8414 10 , 8414 20 , 8414 30 , 8414 51 , 8414 59 , 8414 80 , 8414 90 , 8415 81 , 8415 82 , 8415 83 , 8415 90 , 8418 10 , 8418 30 , 8418 40 , 8418 61 , 8418 69 , 8419 50 , 8419 81 , 8419 90 , 8421 19 , 8421 21 , 8421 23 , 8421 29 , 8421 31 , 8421 39 , 8424 10 , 8425 11 , 8425 19 , 8425 31 , 8425 39 , 8425 42 , 8425 49 , 8426 99 , 8428 10 , 8428 20 , 8428 33 , 8428 39 , 8428 90 , 8471 10 , 8471 41 , 8471 49 , 8471 50 , 8471 60 , 8471 70 , 8479 89 , 8479 90 , 8483 10 , 8483 30 , 8483 40 , 8483 50 , 8483 60 , 8483 90 , 8484 10 , 8484 90 , 8501 20 , 8501 31 , 8501 32 , 8501 33 , 8501 34 , 8501 40 , 8501 51 , 8501 52 , 8501 53 , 8501 61 , 8501 62 , 8501 63 , 8502 11 , 8502 12 , 8502 13 , 8502 20 , 8502 31 , 8502 39 , 8502 40 , 8504 10 , 8504 31 , 8504 32 , 8504 33 , 8504 40 , 8504 50 , 8507 10 , 8507 20 , 8507 30 , 8507 40 , 8507 80 , 8507 90 , 8511 10 , 8511 20 , 8511 30 , 8511 40 , 8511 50 , 8511 80 , 8516 80 , 8518 10 , 8518 21 , 8518 22 , 8518 29 , 8518 30 , 8518 40 , 8518 50 , 8520 90 , 8521 10 , 8522 90 , 8525 10 , 8525 20 , 8526 10 , 8526 91 , 8526 92 , 8527 90 , 8529 10 , 8529 90 , 8531 10 , 8531 20 , 8531 80 , 8539 10 , 8543 89 , 8543 90 , 8544 30 , 8801 10 , 8801 90 , 8802 11 , 8802 12 , 8802 20 , 8802 30 , 8802 40 , 8803 10 , 8803 20 , 8803 30 , 8803 90 , 8805 29 , 9001 90 , 9002 90 , 9014 10 , 9014 20 , 9014 90 , 9020 00 , 9025 11 , 9025 19 , 9025 80 , 9025 90 , 9026 10 , 9026 20 , 9026 80 , 9026 90 , 9029 10 , 9029 20 , 9029 90 , 9030 10 , 9030 20 , 9030 31 , 9030 39 , 9030 40 , 9030 83 , 9030 89 , 9030 90 , 9031 80 , 9031 90 , 9032 10 , 9032 20 , 9032 81 , 9032 89 , 9032 90 , 9104 00 , 9109 19 , 9109 90 , 9401 10 , 9403 20 , 9403 70 , 9405 10 , 9405 60 , 9405 92 , 9405 99.

(7) EYVL L 105, 23.4.1983, s. 1.

(8) EYVL L 46, 18.2.1994, s. 5, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2744/98 (EYVL L 345, 19.12.1998, s. 9).

(9) Kyseiset alanimikkeet ovat seuraavat: 0408 11 20 , 0408 19 20 , 0408 91 20 , 0408 99 20 , 0701 10 00 , 0712 90 11 , 0806 10 10 , 1001 90 10 , 1005 , 1005 10 13 , 1005 10 15 , 1005 10 19 , 1006 10 10 , 1007 00 10 , 1106 20 10 , 1201 00 10 , 1202 10 10 , 1204 00 10 , 1205 10 10 , 1206 00 10 , 1207 10 10 , 1207 20 10 , 1207 30 10 , 1207 40 10 , 1207 50 10 , 1207 60 10 , 1207 91 10 , 1207 99 20 , 2106 90 10 , 2204 21 93 , 2204 21 97 , 2204 29 93 , 2204 29 97 , 2401 10 10 , 2401 10 20 , 2401 10 30 , 2401 10 41 , 2401 10 49 , 2401 20 10 , 2401 20 20 , 2401 20 30 , 2401 20 41 , 2401 20 49 , 2501 00 51 , 3102 50 10 , 3105 90 10 , 3502 11 10 , 3502 19 10 , 3502 20 10 , 3502 90 20 , 5911 20 00.

(10) EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309/66,direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2001/64/EY (EYVL L 234, 1.9.2001, s. 60).

(11) EYVL 125, 11.7.1966, s. 2320/66direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 1999/742/EY (EYVL L 297, 18.11.1999, s. 39).

(12) EYVL L 169 10.7.1969, s. 3direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuroston direktiivillä 98/96/EY (EYVL L 25, 1.2.1999, s. 27).

(13) Ilmaisulla"kantokyky tonneina (ct/l)"tarkoitetaan aluksen kantokykyä tonneina ilmaistuna, lukuun ottamatta laivan varastoja (esimerkiksi polttoaineet, varusteet, ruokavarat). Aluksella kuljetettavat henkilöt (miehistö ja matkustajat) ja näiden matkatavarat eivät myöskään kuulu kantokykyyn tonneina.

(14) Delta-5,23-stigmastadienoli + klerosteroli + beetasitosteroli + sitostanoli + delta-5-avenasteroli + delta-5,24-stigmastadienoli.

(15) Ellei muuta ilmoiteta, tarkoitetaan ilmaisulla"ASTM-menetelmä"menetelmiä, joista American Society for Testing and Materials-järjestö on määrännyt öljy-ja voitelutuotteiden vakiomääritelmiä ja-eritelmiä koskevassa vuoden 1976 painoksessa.

(16) Ilmaisulla"Abel-Pensky-menetelmä"tarkoitetaan menetelmää DIN (Deutsche Industrienorm) 51775- maaliskuu 1974 , jonka on julkaissut Deutsche Normenausschuß (DNA), Berlin 15.

(17) EYVL N:o L 228, 8.9.2000, s. 28.

(18) EYVL N:o L 229, 9.9.2000, s. 14.

(19) Hedelmien ja kasvisten tulohinnan soveltamista koskevat säännöt on annettu asetuksessa (EY) N:o 3223/94 ( EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1498/98 ( EYVL L 198, 15.7.1998, s. 4).

LIITE II

ASETUKSEN (ETY) N:o 2658/87 2 ARTIKLASSA TARKOITETUT ERITYISET YHTEISÖN SÄÄNNÖKSET

1. Tullisuspensiot

2. Tariffikiintiöt

3. Tullietuudet (myös etuudet, joihin sovelletaan kiintiötä tai kattoa)

4. Kehitysmaihin sovellettava yleinen tullietuusjärjestelmä

5. Polkumyyntitullit ja tasoitustullit

6. Tasoitusmaksut

7. Maatalouden maksuosa

8. Yksikköarvot

9. Viitehinta ja vähimmäishinta

10. Tuontikiellot

11. Tuonnin rajoitukset

12. Tuonnin tarkkailu

13. Täydentävä kaupan järjestelmä

14. Vientikiellot

15. Viennin rajoitukset

16. Viennin tarkkailu

17. Vientituki