32001R1921

Komission asetus (EY) N:o 1921/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien tarkistusta koskevien vähimmäisvaatimusten osalta ja asetuksen (EY) N:o 2602/2000 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 261 , 29/09/2001 s. 0049 - 0051


Komission asetus (EY) N:o 1921/2001,

annettu 28 päivänä syyskuuta 2001,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien tarkistusta koskevien vähimmäisvaatimusten osalta ja asetuksen (EY) N:o 2602/2000 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä 23 päivänä lokakuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1617/1999(2), ja erityisesti sen 4 artiklan ja 5 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 2494/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla jokaisen jäsenvaltion on tuotettava yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (YKHI) tammikuuta 1997 koskevasta indeksistä alkaen.

(2) On erityisen tärkeää varmistaa YKHI:n korkea luotettavuusaste, jota voidaan tukea tavoitteella rajoittaa YKHI:n tarkistusten määrä annetussa yhteydessä vähimpään tarvittavaan.

(3) On yleisesti hyväksyttyä, että YKHI:ien keskimääräinen vuosimuutos sekä vuotuinen ja kuukausittainen muutos ovat tärkeitä inflaation mittaamisessa sekä erityisesti hintojen lähentymisen arvioimisessa ja Euroopan keskuspankin rahapolitiikan tukemisessa.

(4) Muutokset kansallisissa järjestelmissä tai yhdenmukaistettujen sääntöjen järjestelmässä ovat perusteltuja syitä tarkistaa YKHI:ejä, jos tarkistuksilla taataan YKHI:ien vertailukelpoisuus, luotettavuus tai asianmukaisuus tai parannetaan niitä; muutokset yhdenmukaistettujen sääntöjen järjestelmässä eivät edellytä tarkistuksia, jollei erityisten täytäntöönpanotoimien yhteydessä muuta todeta.

(5) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä suoritettavan hinnanalennusten käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta 17 päivänä marraskuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2602/2000(4) 6 artiklaa on muutettava vastaavasti.

(6) Virheet tai uudet tai paremmat perustiedot ovat perusteltuja syitä YKHI:ien tarkistamiseen, koska tarkistuksilla parannetaan YKHI:ien vertailukelpoisuutta, luotettavuutta ja asianmukaisuutta.

(7) Indeksisarjojen tarkistusta koskevat menettelyt eroavat toisistaan huomattavasti eri jäsenvaltioissa. Yhdenmukaisia sääntöjä tarvitaan sen varmistamiseksi, että tuloksena saadut YKHI:t täyttävät asetuksen (EY) N:o 2494/95 4 artiklassa säädetyt vertailukelpoisuusvaatimukset ja että ne ovat luotettavia ja asianmukaisia.

(8) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom perustetun tilasto-ohjelmakomitean (TOK) antaman lausunnon mukaiset(5),

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tavoite

Tämän asetuksen tavoitteena on antaa tietoa asetuksen (EY) N:o 2494/95 mukaisten täytäntöönpanotoimien merkittävistä vaikutuksista ja luoda YKHI:ien tarkistamista koskevat yhdenmukaistetut säännöt, jotka ovat näiden toimien kanssa yhdenmukaiset sekä riittävät niiden vertailukelpoisuuden, luotettavuuden ja asianmukaisuuden takaamiseksi.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) "tarkistuksella" jälkikäteen tehtävää muutosta YKHI-sarjaan, indeksitasoon, muutosprosenttiin tai painoon, jonka komissio (Eurostat) on julkaissut painettuna tai sähköisesti ja joka vaikuttaa tuloksiin yhden desimaalin verran;

b) "virheellä" vakiintuneen säännön tahatonta rikkomista, joka vaikuttaa vähintään yhteen YKHI-sarjaan;

c) "ennakollisella" tuloksella tulosta, joka tarkistuksen jälkeen vahvistetaan myöhempänä ajankohtana.

3 artikla

Tarkistettavuus

1. Virallisesti julkaistuja YKHI-sarjoja voidaan tarkistaa.

2. Komission (Eurostatin) on etukäteen hyväksyttävä muun kuin tämän asetuksen 4, 5 tai 9 artiklan perusteella mihin tahansa YKHI-sarjaan tehtävät tarkistukset. Tarkistusten laajuudesta ja ajankohdasta on sovittava komission (Eurostatin) kanssa.

4 artikla

Virheet

1. Virheet on korjattava ja niistä johtuvat tarkistukset on toteutettava ilman perusteettomia viivästyksiä.

2. Asianomainen jäsenvaltio toimittaa omasta aloitteestaan komissiolle (Eurostatille) riittävän yksityiskohtaiset tiedot asiasta, jotta virheen vaikutus asianomaiseen YKHI-sarjaan voidaan arvioida ennen kuin virheiden perusteella ryhdytään tarkistuksiin. Lisäksi jäsenvaltio tiedottaa komissiolle (Eurostatille) toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vastaavien tapausten estämiseksi tulevaisuudessa.

5 artikla

Uudet tai paremmat tiedot

Uusista tai paremmista perustiedoista johtuvat tarkistukset, jotka jäsenvaltioiden mielestä ovat tarpeen YKHI:n tarkkuuden parantamiseksi, on toteutettava edellyttäen, että komissio (Eurostat) ei vastusta tehtävien tarkistusten ajankohtaa.

6 artikla

Muutokset yhdenmukaistettujen sääntöjen järjestelmässä

Jollei muuta todeta,

1. Muutokset yhdenmukaistettujen sääntöjen järjestelmässä eivät edellytä tarkistuksia.

2. YKHI:ien oikeudellisesta kehyksestä johtuvat muutokset määritelmissä, menetelmissä tai käytännöissä pannaan täytäntöön kunkin vuoden tammikuun indeksistä alkaen kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa.

3. Tällaisten muutosten vaikutukset arvioidaan 12 kuukauden ajalta sen tammikuun indeksistä alkaen, jona muutokset tulevat voimaan.

4. Jos muutokset vaikuttavat kaikki hyödykkeet kattavan indeksin keskimääräiseen vuosimuutokseen enemmän kuin yhden promillen verran seuraavan 12 kuukauden ajanjakson aikana, vaikutukset kaikki hyödykkeet kattavaan indeksiin arvioidaan jokaisen 12 kuukauden osalta.

5. Jos lisäksi vaikutus mihin tahansa COICOP/YKHI-luokittelun kaksinumerotasoon on vähintään kolme, kolminumerotasoon vähintään neljä ja nelinumerotasoon vähintään viisi prosenttiyksikön kymmenystä 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti laskettuna, vaikutukset asianomaiseen indeksisarjaan arvioidaan jokaisen 12 kuukauden osalta.

7 artikla

Arviot vaikutuksista

1. Tämän asetuksen 6 artiklan 4 ja 5 kohdassa mainituissa arvioissa on käytettävä parhaita saatavissa olevia menetelmiä kustannustehokkaalla tavalla. Arviot on ilmoitettava komissiolle (Eurostatille) viimeistään niiden YKHI:ien ohessa, joita ne koskevat. Mukaan on liitettävä kuvaus arviointimenetelmästä ja tarkoituksenmukaiset huomautukset arvioiden tarkkuudesta.

2. Arvioissa on verrattava YKHI:n ja asianomaisten alaindeksien vuosimuutoksia sellaiseen indeksiin, jossa ei oteta huomioon määritelmissä, menetelmissä tai käytännöissä tapahtuneita muutoksia.

3. Edellä 6 artiklan 4 ja 5 kohdassa mainittujen arvioiden on oltava julkisesti saatavilla, ja niissä on oltava tarvittavat huomautukset arvioiden laadusta. Nämä arviot eivät korvaa virallista YKHI:ä.

8 artikla

Tarkistusten julkaiseminen

1. Komission (Eurostatin) julkaisemissa virallisissa YKHI-sarjoissa tarkistusten on oltava merkittyinä. Niihin alkuperäisiin tai johdettuihin sarjoihin, joiden julkaisutason tulokset ovat tarkistuksen johdosta muuttuneet, on lisättävä "tarkistettu" -merkki. Merkit ovat näkyvissä tarkistettua sarjaa julkaistaessa, ja ne poistetaan seuraavassa kuussa.

2. Kaikki hyödykkeet käsittävää YKHI:ä, muita kuin ennakollisia tuloksia, koskevat tarkistukset julkaistaan yhdessä selityksen kanssa, asianomaisen jäsenvaltion ja komission (Eurostatin) tiiviissä yhteistyössä.

9 artikla

Ennakollinen tulos

Jos indeksi julkaistaan ennakollisena, se vahvistetaan seuraavan kuukauden julkaisussa.

10 artikla

Laadunvalvonta

Muun kuin 4 tai 9 artiklan perusteella toteutettavan tarkistuksen yhteydessä asianomainen jäsenvaltio toimittaa pyynnöstä komissiolle (Eurostatille) riittävän yksityiskohtaiset tiedot asiasta, jotta vaikutukset asianomaiseen YKHI-sarjaan voidaan arvioida ja jotta voidaan osoittaa, että tarkistukset ovat yhdenmukaisia YKHI:ä koskevien vaatimusten kanssa.

11 artikla

Muutos

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2602/2000 6 artikla yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä suoritettavan hinnanalennusten käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta seuraavalla tekstillä: "Jos tämän asetuksen säännösten soveltaminen vaikuttaa kaikki hyödykkeet kattavan indeksin vuosimuutokseen (m/(m-12)) enemmän kuin yhden prosenttiyksikön kymmenyksen verran sellaiseen indeksiin verrattuna, jossa hinnanalennuksia ei oteta huomioon, kyseisiä indeksisarjoja on asianmukaisesti tarkistettava."

12 artikla

Täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden on sovellettava tätä asetusta joulukuusta 2001 alkaen, ja se tulee voimaan tammikuun 2002 indeksistä alkaen.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä syyskuuta 2001.

Komission puolesta

Pedro Solbes Mira

Komission jäsen

(1) EYVL L 257, 27.10.1995, s. 1.

(2) EYVL L 192, 24.7.1999, s. 9.

(3) EYVL C 244, 1.9.2001, s. 5.

(4) EYVL L 300, 29.11.2000, s. 16.

(5) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.