32001R1513

Neuvoston asetus (EY) N:o 1513/2001, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001, asetusten N:o 136/66/ETY ja (EY) N:o 1638/98 muuttamisesta tukijärjestelmän soveltamisen jatkamisen ja oliiviöljyn laatustrategian osalta

Virallinen lehti nro L 201 , 26/07/2001 s. 0004 - 0007


Neuvoston asetus (EY) N:o 1513/2001,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001,

asetusten N:o 136/66/ETY ja (EY) N:o 1638/98 muuttamisesta tukijärjestelmän soveltamisen jatkamisen ja oliiviöljyn laatustrategian osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen N:o 136/66/ETY muuttamisesta 20 päivänä heinäkuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1638/98(3) säädetään markkinointivuosina 1998/1999, 1999/2000 ja 2000/2001 sovellettavista toimenpiteistä. Tarkoituksena on, että komissio näiden kolmen markkinointivuoden aikana keräisi ja arvioisi tiedot, joita tarvitaan edellä mainitun yhteisen markkinajärjestelyn uudistusta koskevan, neuvostolle esitettävän ehdotuksen laatimiseksi markkinointivuonna 2000. Kyseisessä asetuksessa käyttöön otettujen toimenpiteiden avulla yhteistä markkinajärjestelyä on voitu parantaa, mutta ensimmäisiltä kahdelta markkinointivuodelta saadut tiedot ja kokemukset eivät ole täydellisiä eivätkä riittäviä, jotta komissio voisi tehdä perusteelliset ja lopulliset päätelmät rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä, joka otetaan käyttöön 1 päivästä marraskuuta 2001.

(2) On tarpeen arvioida neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1638/98 ja tuen myöntämistä oliiviöljyn tuotannolle ja tuottajajärjestöille koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2261/84 muuttamisesta 20 päivänä heinäkuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1639/98(4) vuonna 1998 säädetyn siirtymäkauden tuloksia. Jotta saataisiin markkinointivuodesta 1998/1999 toteutettujen toimenpiteiden kaikki tulokset ja jotta alaa koskevia tietoja ja arvioita voitaisiin syventää, on välttämätöntä jatkaa nykyisten säännösten ja etenkin rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä syyskuuta 1966 annetun asetuksen N:o 136/66/ETY(5) säännösten soveltamista markkinointivuoden 2003/2004 loppuun.

(3) Tuottajille myönnettävän tuen valvontajärjestelmä riippuu suuresti asetuksessa (EY) N:o 1638/98 tarkoitetusta maantieteellisestä tietojärjestelmästä ja sen moitteettomasta toiminnasta. Maantieteellinen tietojärjestelmä on välttämätön tarkasteltaessa eräitä tulevaisuutta koskevia vaihtoehtoja ja vähintäänkin hyödyllinen tarkasteltaessa muita vaihtoehtoja. Olisi syytä täsmentää jo nyt, että tukijärjestelmä koskee 1 päivästä marraskuuta 2003 ainoastaan valmiiksi todettuun maantieteelliseen tietojärjestelmään kirjattuja oliivipuita.

(4) Oliiviöljymarkkinoiden kehitys osoittaa, että laajassa merkityksessä käsitetty, ympäristönäkökohdat sisältävä tuotteen laadunparantamisstrategia on välttämätön. Siihen on sisällyttävä muun muassa kannustimia alan rakenteiden parantamiseksi sekä oliiviöljyjen ja oliivin puristemassaöljyjen luokittelun muutoksia.

(5) Alan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on säädettävä järjestelmästä, jossa hyväksyttyjä toimijaorganisaatioita kannustetaan toteuttamaan parannusohjelmia, laatimaan laatutodistuksia sekä parantamaan oliiviöljyalan hallintoa ja markkinoita. Tällaisen järjestelmän eräitä näkökohtia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen laatimiseksi, asianomaisten organisaatioiden ja ohjelmien perustamiseksi, niiden arvioimiseksi sekä jäsenvaltion niille antaman hyväksynnän antamiseksi tarvittaneen aikaa noin yksi vuosi. Tämän vuoksi olisi säädettävä jo nyt 1 päivästä marraskuuta 2002 sovellettavaksi kaavaillun järjestelmän perusteista, jotta konkreettisia toimia voidaan toteuttaa mahdollisimman nopeasti.

(6) Oliiviöljyjen ja oliivin puristemassaöljyjen nimitykset ja määritelmät ovat joskus epätyydyttäviä ja voivat aiheuttaa sekaannusta kuluttajien ja alan toimijoiden keskuudessa. On syytä välttää niiden markkinoita häiritsevää vaikutusta ja vahvistaa uudet nimitykset ja määritelmät, joilla korvataan asetuksen N:o 136/66/ETY liite.

(7) Neitsytoliiviöljyjen luonnollisten ominaisuuksien säilyttämiseksi olisi kiellettävä sellaisten apuaineiden käyttö, joilla on kemiallinen tai biokemiallinen vaikutus.

(8) Tuottajien ja puristamojen aikaansaaman kehityksen ansiosta neitsytoliiviöljy- ja ekstra-neitsytoliiviöljyluokkiin kuuluvien öljyjen määrä on lisääntynyt, kun taas yleisen kauppalaadun oliiviöljyluokkaan ja oliivilamppuöljyluokkaan kuuluvien öljyjen määrä on vähentynyt. Jotta neitsytoliiviöljyjen luokittelussa otettaisiin huomioon markkinoiden kehitys ja jotta kuluttajille olisi tästä luokittelusta hyötyä, on asianmukaista vähentää ekstra-neitsytoliiviöljyn enimmäishappopitoisuutta sekä poistaa yleisen kauppalaadun neitsytoliiviöljyluokka liittämällä se oliivilamppuöljyn luokkaan.

(9) Yleisnimitystä "oliiviöljy" käytetään nykyään asetuksen N:o 136/66/ETY liitteessä olevassa 3 kohdassa tarkoitetusta luokasta eli öljystä, joka on valmistettu sekoittamalla jalostettua oliiviöljyä ja neitsytoliiviöljyä, ei kuitenkaan oliivilamppuöljyä. Tämä aiheuttaa sekaannusta, joka voi johtaa kuluttajaa harhaan ja häiritä markkinoita. Tämän vuoksi sekoittaminen olisi määriteltävä ilman, että tämän luokan arvoa alennetaan, sillä huomattava osa markkinoita arvostaa tällaisen öljyn laatua.

(10) Jalostusteollisuuden kehittymisen ansiosta jalostettujen oliiviöljyjen määritelmää on mukautettava alentamalla suurinta sallittua happopitoisuutta.

(11) Raa'an oliivin puristemassaöljyn määritelmään on sisällytettävä mekaanisesti saatavat öljyt, jotka vastaavat oliivilamppuöljyä - tiettyjä määriteltyjä ominaisuuksia lukuun ottamatta - sillä kyseisillä öljyillä on raa'an oliivin puristemassaöljyn tyypilliset ominaisuudet.

(12) Jotta ala voisi mukautua uusiin säännöksiin, on syytä säätää yleisesti kahden vuoden määräajasta ennen uusien nimitysten ja määritelmien pakollisen soveltamisen aloittamista.

(13) Asetuksen N:o 136/66/ETY täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(6) mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus N:o 136/66/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 4 artiklan 2 kohdassa ilmaisu "markkinointivuosiksi 1998/1999-2000/2001" ilmaisulla "markkinointivuosiksi 1998/1999-2003/2004".

2) Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohdassa ilmaisu "markkinointivuosiksi 1998/1999-2000/2001" ilmaisulla "markkinointivuosiksi 1998/1999-2003/2004";

b) Korvataan 9 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu "parantaa öljyntuotannon laatua" ilmaisulla "parantaa oliiviöljyn ja syötäviksi tarkoitettujen oliivien tuotannon laatua";

c) Korvataan 9 kohdan toisessa alakohdassa

i) ilmaisu "markkinointivuosina 1998/1999-2000/2001" ilmaisulla "markkinointivuosina 1998/1999-2003/2004";

ii) ilmaisu "oliiviöljyn tuottajille" ilmaisulla "oliiviöljyn ja syötäviksi tarkoitettujen oliivien tuottajille".

3) Korvataan 20 d artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisu "markkinointivuosina 1998/1999-2000/2001" ilmaisulla "markkinointivuosina 1998/1999-2003/2004".

4) Poistetaan 37 artikla.

5) Korvataan 38 artikla seuraavasti: " 38 artikla

1. Komissiota avustaa rasva-alan hallintokomitea, jäljempänä 'komitea'.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.".

6) Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1638/98 seuraavasti:

1) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu "markkinointivuosina 1998/1999-2000/2001" ilmaisulla "markkinointivuosina 1998/1999-2002/2003";

b) Korvataan 2 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisu "kunakin markkinointivuonna 1998/1999-2000/2001" ilmaisulla "kunakin markkinointivuonna 1998/1999-2002/2003" ja

c) Korvataan 4 kohdassa ilmaisu "markkinointivuosiksi 1998/1999-2000/2001" ilmaisulla "markkinointivuosiksi 1998/1999-2002/2003".

2) Lisätään artikla seuraavasti: " 2 a artikla

Marraskuun 1 päivästä 2003 sellaiset oliivipuut ja vastaavat alat, joita ei ole kirjattu tämän asetuksen 2 artiklan mukaisesti käyttöön otettuun maantieteelliseen tietojärjestelmään, tai niistä saatu oliiviöljytuotanto eivät voi olla perusteena oliivin tuottajille tarkoitetulle oliivintuotantotuelle osana rasva-alan yhteistä markkinajärjestelyä."

3) Korvataan 3 artiklan 2 kohdassa ilmaisu "vuoden 2000" ilmaisulla "vuoden 2003" ja ilmaisu "1 päivästä marraskuuta 2001" ilmaisulla "1 päivästä marraskuuta 2004".

4) Lisätään artikla seuraavasti: " 4 a artikla

1. Oliiviöljyn tuottajajäsenvaltiot voivat 1 päivänä marraskuuta 2002 voimaan tulevan rasva-alan yhteisen markkinajärjestelyn yhteydessä varata tietyissä rajoissa osan tuista - joista on tarvittaessa säädetty oliiviöljyn ja syötäviksi tarkoitettujen oliivien tuottajille - yhteisön rahoituksen takaamiseksi toimintaohjelmiin, joita hyväksytyt tuottajajärjestöt, hyväksytyt toimialakohtaiset järjestöt tai muut hyväksytyt toimijaorganisaatiot tai niiden liitot ovat laatineet yhdellä tai useammalla seuraavista aloista:

a) oliiviöljyn ja syötäviksi tarkoitettujen oliivien alan ja näiden kummankin markkinoiden seuranta ja hallinnointi;

b) oliivinviljelyn ympäristövaikutusten parantaminen;

c) oliiviöljyn ja syötäviksi tarkoitettujen oliivien laadun parantaminen;

d) oliiviöljyn ja syötäviksi tarkoitettujen oliivien jäljitettävyysjärjestelmä ja niiden laadun varmentaminen ja suojaaminen kansallisen viranomaisen valvonnassa.

2. 'Hyväksytyillä toimialakohtaisilla järjestöillä' tarkoitetaan tässä artiklassa oikeushenkilöitä, jotka:

- koostuvat sellaisen taloudellisen toiminnan edustajista, joka liittyy asetuksen N:o 136/66/ETY 1 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuotantoon ja/tai kauppaan ja/tai jalostukseen;

- on perustettu kaikkien tai joidenkin niihin kuuluvien järjestöjen tai liittojen aloitteesta;

- tunnustetaan siinä jäsenvaltiossa, jossa ne toimivat.

3. Markkinoiden vääristymisen ehkäisemiseksi 1 kohdassa tarkoitetut rajat vahvistaa:

- neuvosto komission ehdotuksesta koko asianomaisen toiminnan osalta, ja sen jälkeen

- komissio kullakin 1 kohdassa mainitulla alalla päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädetyn hallintomenettelyn mukaisesti.

Yhteisön rahoituksen enimmäisosuus 1 kohdassa tarkoitetuista toimista on vahvistetuissa rajoissa yhtä suuri kuin asianomaisen jäsenvaltion varaama osa tuista. Rahoitus koskee tukikelpoisia menoja ja sen enimmäismäärä on:

- 100 prosenttia toiminnasta a ja b alakohdassa tarkoitetuilla aloilla,

- 100 prosenttia käyttöomaisuusinvestointien osalta ja 75 prosenttia toiminnasta c alakohdassa tarkoitetuilla aloilla,

- 50 prosenttia toiminnasta d alakohdassa tarkoitetulla alalla.

Loppurahoituksesta vastaa asianomainen jäsenvaltio siten, että huomioon otetaan toimijoiden rahoitusosuus, joka on pakollinen toiminnassa 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetuilla aloilla, ja vähintään 25 prosenttia toiminnasta d alakohdassa tarkoitetuilla aloilla.

4. Komissio vahvistaa asetuksen N:o 136/66/ETY 38 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen:

a) toimijaorganisaatioiden ja niiden liittojen hyväksymisedellytykset;

b) tukikelpoisten ohjelmien toimintatyypit 1 kohdassa tarkoitetuilla neljällä alalla;

c) ohjelmien hyväksymiseen jäsenvaltioissa liittyvät menettelyt;

d) valvontaa ja seuraamuksia koskevat toimenpiteet;

e) muut yksityiskohtaiset säännöt, jotka ovat tarpeen kyseisten ohjelmien nopeaksi täytäntöönpanemiseksi 1 päivästä marraskuuta 2002."

5) Korvataan 5 artiklan ensimmäisessä kohdassa ilmaisu "1 päivästä marraskuuta 2001" ilmaisulla "1 päivästä marraskuuta 2004".

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2001. Asetuksen 1 artiklan 6 kohtaa (joka korvaa asetuksen N:o 136/66/ETY liitteen) sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä marraskuuta 2003, lukuun ottamatta asiaa koskevan liitteen 4 kohtaa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) Lausunto annettu 17. toukokuuta 2001 (ei vielä julkaistu EYVL:ssä).

(2) Lausunto annettu 30. toukokuuta 2001 (ei vielä julkaistu EYVL:ssä).

(3) EYVL L 210, 28.7.1998, s. 32.

(4) EYVL L 210, 28.7.1998, s. 38.

(5) EYVL 172, 30.9.1966, s. 3025/66, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000 (EYVL L 328, 23.12.2000, s. 2.)

(6) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

LIITE

"LIITE

35 ARTIKLASSA TARKOITETUT OLIIVIÖLJYJEN JA OLIIVIN PURISTEMASSAÖLJYJEN NIMITYKSET JA MÄÄRITELMÄT

1. NEITSYTOLIIVIÖLJYT

Öljyt, jotka on saatu oliivipuun hedelmistä ainoastaan mekaanisia tai muita fysikaalisia valmistusmenetelmiä käyttäen sellaisissa olosuhteissa, jotka eivät johda öljyn laadun heikkenemiseen, ja joita ei ole käsitelty muuten kuin pesemällä, dekantoimalla, sentrifugoimalla tai suodattamalla, mutta ei kuitenkaan öljyt, jotka on valmistettu liuottimilla uuttamalla; käyttämällä apuainetta, jolla on kemiallista tai biokemiallista vaikutusta; tai uudelleen esteröimällä, tai oliiviöljyn ja muiden öljyjen keskinäiset seokset.

Neitsytoliiviöljyistä käytetään yksinomaan seuraavia luokkia ja nimityksiä:

a) ekstra-neitsytoliiviöljy:

neitsytoliiviöljy, jonka vapaiden rasvahappojen pitoisuus öljyhappona ilmaistuna saa olla enintään 0,8 g / 100 g ja jonka muut ominaisuudet ovat kyseiselle luokalle säädettyjen ominaisuuksien mukaiset.

b) neitsytoliiviöljy:

neitsytoliiviöljy, jonka vapaiden rasvahappojen pitoisuus öljyhappona ilmaistuna saa olla enintään 2 g / 100 g ja jonka muut ominaisuudet ovat kyseiselle luokalle säädettyjen ominaisuuksien mukaiset.

c) oliivilamppuöljy:

neitsytoliiviöljy, jonka vapaiden rasvahappojen pitoisuus öljyhappona ilmaistuna on enemmän kuin 2 g / 100 g ja/tai jonka muut ominaisuudet ovat kyseiselle luokalle säädettyjen ominaisuuksien mukaiset.

2. JALOSTETTU OLIIVIÖLJY

Neitsytoliiviöljyä jalostamalla saatu oliiviöljy, jonka vapaiden rasvahappojen pitoisuus öljyhappona ilmaistuna saa olla enintään 0,3 g / 100 g ja jonka muut ominaisuudet ovat kyseiselle luokalle säädettyjen ominaisuuksien mukaiset.

3. OLIIVIÖLJY - VALMISTETTU JALOSTETUSTA OLIIVIÖLJYSTÄ JA NEITSYTOLIIVIÖLJYSTÄ

Jalostettua oliiviöljyä ja neitsytoliiviöljyä, ei kuitenkaan oliivilamppuöljyä, sekoittamalla saatu oliiviöljy, jonka vapaiden rasvahappojen pitoisuus öljyhappona ilmaistuna saa olla enintään 1 g / 100 g ja jonka muut ominaisuudet ovat kyseiselle luokalle säädettyjen ominaisuuksien mukaiset.

4. RAAKA OLIIVIN PURISTEMASSAÖLJY

Öljy, joka on valmistettu liuottimilla uuttamalla oliivirouhetta tai fysikaalisin valmistusmenetelmin tai öljy, joka tiettyjä ominaisuuksia lukuun ottamatta vastaa oliivilamppuöljyä; ei kuitenkaan öljyt, jotka on valmistettu uudelleen esteröimällä tai sekoittamalla muita öljyjä ja joiden muut ominaisuudet ovat kyseiselle luokalle säädettyjen ominaisuuksien mukaiset.

5. JALOSTETTU OLIIVIN PURISTEMASSAÖLJY

Raakaa oliivin puristemassaöljyä jalostamalla saatu öljy, jonka vapaiden rasvahappojen pitoisuus öljyhappona ilmaistuna saa olla enintään 0,3 g / 100 g ja jonka muut ominaisuudet ovat kyseiselle luokalle säädettyjen ominaisuuksien mukaiset.

6. OLIIVIN PURISTEMASSAÖLJY

Jalostettua oliivin puristemassaöljyä ja neitsytoliiviöljyä, ei kuitenkaan oliivilamppuöljyä, sekoittamalla saatu oliiviöljy, jonka vapaiden rasvahappojen pitoisuus öljyhappona ilmaistuna saa olla enintään 1 g / 100 g ja jonka muut ominaisuudet ovat kyseiselle luokalle säädettyjen ominaisuuksien mukaiset."