32001R1347

Neuvoston asetus (EY) N:o 1347/2001, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteen täydentämisestä

Virallinen lehti nro L 182 , 05/07/2001 s. 0003 - 0004


Neuvoston asetus (EY) N:o 1347/2001,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteen täydentämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92(1), ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklan mukaisesti Saksan ilmoittamasta nimityksestä on pyydetty lisätietoja sen varmistamiseksi, että kyseinen nimitys on mainitun asetuksen 2 ja 4 artiklan mukainen. Lisätietojen tarkastelun tuloksena voidaan todeta, että kyseinen nimitys on mainittujen artiklojen mukainen. Sen vuoksi nimitys on tarpeen rekisteröidä ja lisätä komission asetuksen (EY) N:o 1107/96(2) liitteeseen,

(2) Saksan viranomaisten ilmoitettua hakemuksesta, joka koskee nimityksen "Bayerisches Bier" rekisteröintiä suojattuna maantieteellisenä merkintänä, Alankomaiden ja Tanskan viranomaiset ilmoittivat komissiolle oluesta käytettyjen tavaramerkkien olemassaolosta, mainittu nimitys mukaan luettuna.

(3) Toimitettujen tietojen perusteella voidaan todeta "Bavaria" -tavaramerkin olemassaolo sekä sen asianmukaisuus. Saatavilla olevien tietojen nojalla katsottiin lisäksi, että nimityksen "Bayerisches Bier" rekisteröinti ei ole omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan tuotteen tunnistamisessa. Näin ollen maantieteellinen merkintä "Bayerisches Bier" ja tavaramerkki "Bavaria" eivät ole asetuksen (ETY) N:o 2081/92 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa.

(4) Tiettyjä tavaramerkkejä kuten alankomaalaista "Bavaria" -tavaramerkkiä ja tanskalaista "Høker Bajer" -tavaramerkkiä voidaan käyttää edelleen huolimatta maantieteellisen merkinnän "Bayerisches Bier" rekisteröinnistä, edellyttäen että ne täyttävät asetuksen 2081/92 14 artiklan 2 kohdassa säädetyt vaatimukset.

(5) Asetuksen (ETY) N:o 2081/92 3 artiklan mukaan nimityksen rekisteröinnin estävä yleisnimen luonne on arvioitava ottaen huomioon koko yhteisön tilanne. Vaikka kyseessä olevassa tapauksessa on osoituksia siitä, että ilmaisuista "bajersk" ja "bajer", jotka ovat tanskankielisiä käännöksiä nimitykselle "Bayerisches", on tulossa ilmaisun "olut" rinnakkaisilmaisu eli siis yleisnimi, nimityksellä "Bayerisches" tai sen käännöksillä ei ole osoitettu olevan yleisnimen luonnetta muissa kielissä ja muissa jäsenvaltioissa.

(6) Asetuksen (ETY) N:o 2081/92 15 artiklassa säädetty komitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täydennetään asetuksen (EY) N:o 1107/96 liite tämän asetuksen liitteessä olevalla nimityksellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. Rosengren

(1) EYVL L 208, 24.7.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksilla (EY) N:o 2796/2000 (EYVL L 324, 21.12.2000, s. 26).

(2) EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 913/2001 (EYVL L 129, 11.5.2001, s. 8).

LIITE

Oluet

SAKSA

Bayerisches Bier (SMM)