32001R0843

Komission asetus (EY) N:o 843/2001, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 121 , 01/05/2001 s. 0003 - 0004


Komission asetus (EY) N:o 843/2001,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001,

sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä syyskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2038/1999(1), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1527/2000(2), ja erityisesti sen 18 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Valkoisen sokerin ja raakasokerin vientiin sovellettavat tuet vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 757/2001(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 794/2001(4).

(2) Asetuksessa (EY) N:o 757/2001 mainittujen yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa olevat vientituet olisi muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2038/1999 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien ja denaturoimattomien, asetuksen (EY) N:o 757/2001 liitteessä vahvistettujen tuotteiden vientituet liitteessä esitettyjen määrien mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 252, 25.9.1999, s. 1.

(2) EYVL L 175, 14.7.2000, s. 59.

(3) EYVL L 109, 19.4.2001, s. 50.

(4) EYVL L 116, 26.4.2001, s. 12.

LIITE

sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 30 päivänä huhtikuuta 2001 annettuun komission asetukseen

>TAULUKON PAIKKA>

Huom:

Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2032/2000 (EYVL L 243, 28.9.2000, s. 14).