32001R0772

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 772/2001, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, komission aiemmin EC Investment Partners -rahoitusvälineen täytäntöönpanosta Latinalaisen Amerikan, Aasian ja Välimeren alueen maissa sekä Etelä-Afrikan tasavallassa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 213/96 soveltamiseksi hyväksymien hankkeiden loppuun saattamisesta ja päättämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 112 , 21/04/2001 s. 0001 - 0002


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 772/2001,

annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001,

komission aiemmin EC Investment Partners -rahoitusvälineen täytäntöönpanosta Latinalaisen Amerikan, Aasian ja Välimeren alueen maissa sekä Etelä-Afrikan tasavallassa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 213/96 soveltamiseksi hyväksymien hankkeiden loppuun saattamisesta ja päättämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 179 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklan mukaista menettelyä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) EC Investment Partners -rahoitusvälineen täytäntöönpanosta Latinalaisen Amerikan, Aasian ja Välimeren alueen maissa sekä Etelä-Afrikan tasavallassa 29 päivänä tammikuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 213/96 voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 1999(3).

(2) Asetuksen (EY) N:o 213/96 perusteella komissio päätti rahoittaa tietyn määrän hankkeita, jotka eivät tähän mennessä ole täysin päättyneet ja joiden loppuun saattaminen vaatisi mahdollisesti uusien varojen sitomista.

(3) Komission hallinnoimilta lukuisilta investointivälineiltä (AL-Invest, ASIA-Invest, MED-Invest, JOP, JEV ja Proinvest) puuttuu keskitetty, yhteensovitettu ja johdonmukainen organisatorinen rakenne.

(4) Tällä väliaikaisella toimenpiteellä olisi paitsi varmistettava komission viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1999 antamien sitoumusten noudattaminen myös luotava pohja tulevalle integroidulle ohjelmalle investointien edistämiseksi kaikissa kehitysmaissa.

(5) Voimassa olevien hankkeiden päättämiseksi komissolle on myönnettävä valtuudet tätä tarkoitusta varten tarpeellisten toimien toteuttamiseksi,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen asetuksen (EY) N:o 213/96 soveltamiseksi tehtyjen hankkeiden loppuun saattamisen ja päättämisen.

2. Kyseiset toimenpiteet sisältävät kaiken sen, mikä on tarpeen asetuksen (EY) N:o 213/96 säännösten mukaisesti ja voimassa olevien hankkeiden päättämiseksi varmistamaan niiden toimien seurannan, hallinnon ja tilintarkastuksen, joista komissio on jo tehnyt rahoituspäätöksen mukaan luettuna jo allekirjoitettujen sopimusten muuttaminen ja ulkoiseen tekniseen apuun turvautuminen.

2 artikla

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisimman pian ja viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2001 kertomuksen kehitysmaiden yksityistä sektoria varten tarkoitetusta välineestä ja sen jälkeen mahdollisimman pian lainsäädäntäehdotuksen kyseisen välineen jatkamisen turvaamiseksi.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 4 päivänä huhtikuuta 2001.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. Rosengren

(1) EYVL C 150 E, 30.5.2000, s. 79.

(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 5. syyskuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 10. marraskuuta 2000 (EYVL C 23, 24.1.2001, s. 46), ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 14. maaliskuuta 2001.

(3) EYVL L 28, 6.2.1996, s. 2.