32001R0716

Komission asetus (EY) N:o 716/2001, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2001, syötäviksi tarkoitettujen viinirypäleiden kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2789/1999 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 100 , 11/04/2001 s. 0009 - 0010


Komission asetus (EY) N:o 716/2001,

annettu 10 päivänä huhtikuuta 2001,

syötäviksi tarkoitettujen viinirypäleiden kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2789/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000(2), ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Syötäviksi tarkoitettujen viinirypäleiden kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista 22 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2789/1999(3) liitteessä annetaan syötäviksi tarkoitettujen viinirypäleiden kokoluokittelua, esillepanoa ja merkitsemistä koskevat säännökset.

(2) Maailmanmarkkinoiden avoimuuden vuoksi kyseisiä säännöksiä on aiheellista tarkistaa. Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission syötäviksi tarkoitetuille viinirypäleille suosittelemia vaatimuksia muutettiin äskettäin. Muutosten tarkoituksena oli sallia Chasselas rouge- ja Chasselas Blanc -lajikkeista saatujen syötäviksi tarkoitettujen viinirypäleiden sekoitukset kaikissa pakkauksissa, säätää erityisestä pakkausmerkinnästä viinirypäleille, jotka on kasvatettu kasvihuoneessa ja joihin sovelletaan tästä syystä kokoluokittelua koskevia erityissääntöjä, sekä tarkentaa eräitä kuluttajille myytäviksi tarkoitettuihin pieniin pakkauksiin sovellettavia säännöksiä.

(3) Useita uusia lajikkeita kehitetään jatkuvasti. Tämän vuoksi on toivottavaa liittää ne syötäviksi tarkoitettuihin viinirypäleisiin sovellettavia yhteisön vaatimuksia koskevassa lisäyksessä olevaan lajikeluetteloon joko suuri- tai pienirypäleisinä lajikkeina.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tuoreiden hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2789/1999 seuraavasti:

1) Korvataan III osaston (Kokoluokittelua koskevat määräykset) neljäs alakohta seuraavasti: "Kaikki luokat: kaikissa enintään yhden kilogramman painoisissa kuluttajille myytäviksi tarkoitetuissa pakkauksissa saa olla vähimmäispainoa pienempi rypäleterttu mainitun painon saavuttamiseksi, edellyttäen että se on kaikkien muiden mainitun luokan vaatimusten mukainen."

2) Korvataan V osaston (Pakkauksen ulkoasua koskevat määräykset) A osan (Tasalaatuisuus) toinen alakohta seuraavasti: "Pienissä, enintään yhden kilogramman painoisissa kuluttajille myytäviksi tarkoitetuissa pakkauksissa olevien rypäleiden ei edellytetä olevan samaa lajiketta tai alkuperää."

3) Lisätään V osaston (Pakkauksen ulkoasua koskevat määräykset) A osan (Tasalaatuisuus), kolmannen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti: "Chasselas-lajikkeen osalta kuhunkin pakkaukseen on sallittua pakata erivärisiä rypäleterttuja koristetarkoituksien vuoksi."

4) Lisätään VI osaston (Merkitsemistä koskevat määräykset) B osaan (Tuote) luetelmakohta seuraavasti: "- tarvittaessa 'kasvihuoneessa kasvatettuja'".

5) Lisätään lisäyksessä olevaan 2a osaan (Suurirypäleiset lajikkeet) lajikkeet seuraavasti:

"Danlasin" jälkeen "Danuta",

"Imperial Napoleonin" jälkeen "Isa",

"Olivette noiren" jälkeen "Ora",

"Planta Novan" jälkeen "Prima".

6) Lisätään lisäyksessä olevaan 2b osaan (Pienirypäleiset lajikkeet) "Delizia di Vaprion" jälkeen lajike "Exalta".

7) Korvataan IV osaston (Sallittuja poikkeamia koskevat määräykset) B osa seuraavasti: "B. Sallitut kokopoikkeamat

i) Ekstraluokka ja I luokka

Kymmenen prosenttia painosta rypäleterttuja, jotka eivät vastaa tämän luokan vähimmäiskokovaatimuksia mutta jotka täyttävät välittömästi seuraavaksi alimman luokan vähimmäispainovaatimukset.

ii) II luokka

Kymmenen prosenttia painosta rypäleterttuja, jotka eivät vastaa tämän luokan vähimmäiskokovaatimuksia mutta joiden paino on vähintään 75 grammaa."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sen voimaantulokuukautta seuraavan ensimmäisen kuukauden ensimmäisestä päivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä huhtikuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2) EYVL L 328, 23.12.2000, s. 2.

(3) EYVL L 336, 29.12.1999, s. 13.