32001R0438

Komission asetus (EY) N:o 438/2001, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajärjestelmien osalta

Virallinen lehti nro L 063 , 03/03/2001 s. 0021 - 0043


Komission asetus (EY) N:o 438/2001,

annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajärjestelmien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999(1) ja erityisesti sen 53 artiklan 2 kohdan,

on kuullut perustamissopimuksen 147 artiklan nojalla perustettua komiteaa,

on kuullut maatalouden rakenteiden ja maaseudun kehittämisen komiteaa,

on kuullut kalatalous- ja vesiviljelyalan rakenteiden komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 38 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että yhteisön varat käytetään tehokkaasti, säännönmukaisesti ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti.

(2) Tästä syystä jäsenvaltioiden on tarpeen antaa riittävät ohjeet asetuksen (EY) N:o 1260/1999 32 ja 34 artiklassa säädettyjen hallinto- ja maksuviranomaisten tehtävien hoitamista varten.

(3) Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1260/1999 38 artiklan mukaan toimittava yhteistyössä komission kanssa sen varmistamiseksi, että niillä on toimivat hallinto- ja valvontajärjestelmät, sekä avustettava komissiota kaikin tarvittavin tavoin tarkastusten tekemisessä, mukaan lukien otantaan perustuvat tarkastukset.

(4) Niiden menojen, joista esitetään maksupyyntöjä rahastoille asetuksen (EY) N:o 1260/1999 32 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti, todentamiskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi olisi vahvistettava todistusten sisältö ja täsmennettävä niiden perusteena olevien tietojen luonne ja laatu.

(5) Jotta komissio pystyisi tekemään asetuksen (EY) N:o 1260/1999 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tarkastukset, jäsenvaltioiden olisi toimitettava sille pyynnöstä tiedot, joita hallintoviranomaisten on kerättävä mainitun asetuksen hallinto-, seuranta- ja arviointivaatimusten täyttämiseksi. On tarpeen säätää tällaisten tietojen sisällöstä sekä atk-tiedostojen muodosta ja tiedonsiirtokeinoista, kun tiedot toimitetaan sähköisesti mainitun asetuksen 18 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti. Komission olisi varmistettava, että tietokoneelle ja muulla tavoin tallennetut tiedot säilytetään luottamuksellisina ja suojattuina.

(6) Yksityiskohtaisista järjestelyistä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4253/88 soveltamiseksi jäsenvaltioiden suorittaman rakennerahastojen yhteisrahoittamien toimien varainhoidon valvonnan osalta 15 päivänä lokakuuta 1997 annettu komission asetus (EY) N:o 2064/97(2), sellaisena kuin se muutettuna asetuksella (EY) N:o 2406/98(3), olisi korjattava. Asetuksen (EY) N:o 2064/97 säännöksiä olisi kuitenkin sovellettava edelleen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2052/88(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3193/94(5), mukaisesti ohjelmakaudeksi 1994-1999 myönnettyihin tukitoimiin.

(7) Tämä asetus ei rajoita Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999(6) 22 artiklan säännöksien soveltamista valtiontukien osalta paikalla tehtävistä tarkastuksista.

(8) Tämä asetus ei rajoita komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden sääntöjenvastaisuuksien estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96(7) säännöksien soveltamista.

(9) Rakennepolitiikan rahoituksen sääntöjenvastaisuuksista ja aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän perustamisesta 11 päivänä heinäkuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1681/94(8) säännöksiä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1260/1999 mukaisesti 54 artiklan toisen kohdan ja 38 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella annettuun tukeen.

(10) Tätä asetusta olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 1260/1999 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja rajoittamatta mainitun asetuksen 34 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen kyseisen jäsenvaltion institutionaalisten, oikeudellisten tai taloudellisten järjestelmien soveltamista.

(11) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat aluekehityksen ja alueellisen uudelleenjärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

Soveltamisala

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt jäsenvaltioiden hallinnoimien rakennerahastoista myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajärjestelmien osalta.

II LUKU

Hallinto- ja valvontajärjestelmät

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hallinto- ja maksuviranomaiset sekä välittävät elimet saavat riittävät ohjeet rakennerahastojen varojen moitteettoman hoidon edellyttämien hallinto- ja valvontajärjestelmien järjestämiseksi yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden ja sääntöjen mukaan, ja erityisesti riittävän varmuuden hankkimiseksi yhteisön tukitoimia koskevien maksatushakemusten virheettömyydestä, asianmukaisuudesta ja tukikelpoisuudesta.

2. Tässä asetuksessa "välittävällä elimellä" tarkoitetaan kaikkia julkisia tai yksityisiä elimiä taikka yksiköitä, jotka toimivat hallinto- tai maksuviranomaisten vastuulla taikka hoitavat näille viranomaisille kuuluvia tehtäviä suhteessa lopullisiin edunsaajiin ja toimia täytäntöönpaneviin elimiin tai yrityksiin.

3 artikla

Hallinto- ja maksuviranomaisten sekä välittävien elinten hallinto- ja valvontajärjestelmissä on suhteellisuusperiaatteen mukaisesti suhteessa hallinnoidun tukitoimen kokoon säädettävä:

a) tehtävien selkeästä määrityksestä, selkeästä jaosta ja moitteettoman taloudellisen käytännön varmistamiseksi tarvittavasta riittävästä erottelusta asianomaisessa organisaatiossa;

b) tehokkaista järjestelmistä sen varmistamiseksi, että tehtävät hoidetaan tyydyttävällä tavalla;

c) välittävien elinten osalta selvityksen antamisesta vastuussa olevalle viranomaiselle tehtävien hoitamisesta ja siinä käytetyistä keinoista.

4 artikla

Hallinto- ja valvontajärjestelmissä on oltava menettelyt, joilla todennetaan yhteisrahoitettujen tuotteiden ja palveluiden toimittaminen ja aiheutuneiden menojen tosiasiallisuus sekä varmistetaan yhdenmukaisuus asetuksen (EY) N:o 1260/1999 28 artiklan mukaisessa asiaa koskevassa komission päätöksessä olevien edellytyksien ja sovellettavien kansallisien ja yhteisön sääntöjen kanssa, erityisesti menojen tukikelpoisuudesta rakennerahastoista kyseisen tukitoimen osalta, julkisista hankinnoista, valtiontuesta (mukaan lukien säännöt tuen kasaantumisesta), ympäristönsuojelusta ja yhtäläisistä mahdollisuuksista.

Menettelyissä on vaadittava, että yksittäisten toimien paikan päällä tapahtuva varmentaminen kirjataan. Kirjaamisten on osoitettava tehty työ, varmennuksen tulokset ja poikkeavuuksien suhteen toteutetut toimenpiteet. Jos jotkin fyysiset tai hallinnolliset varmennukset eivät ole kattavia vaan ne perustuvat otokseen, kirjaamisissa on yksilöitävä valitut toimet ja kuvattava otantamenetelmä.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava jokaisen tukitoimen osalta komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tuen hyväksymisestä tai tämän asetuksen voimaantulosta, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi, hallinto- ja maksuviranomaisia sekä välittäviä elimiä koskevat järjestelyt, näissä viranomaisissa ja elimissä käyttöön otetut hallinto- ja valvontajärjestelmät ja 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ohjeiden mukaisesti näihin järjestelmiin suunnitellut parannukset.

2. Tiedonannossa on oltava jokaisesta hallinto- ja maksuviranomaisesta sekä välittävästä elimestä seuraavat tiedot:

a) niille annetut tehtävät;

b) tehtävien jako eri osastojen kesken tai sisällä, mukaan lukien jako hallinto- ja maksuviranomaisen välillä, jos se on sama elin;

c) menettelyt, joilla maksatushakemukset otetaan vastaan, tarkastetaan ja todetaan päteviksi ja joilla maksut tuensaajille hyväksytään, suoritetaan ja merkitään kirjanpitoon; ja

d) säännökset hallinto- ja valvontajärjestelmien tarkastamisesta.

3. Sovellettaessa yhteistä järjestelmää useampaan kuin yhteen tukitoimeen voidaan ilmoittaa kuvaus yhteisestä järjestelmästä.

6 artikla

Komissio varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että 5 artiklan mukaisesti ilmoitetut hallinto- ja valvontajärjestelmät vastaavat asetuksen (EY) N:o 1260/1999 ja tämän asetuksen vaatimuksia, ja ilmoittaa rahastojen toiminnan tarkastusten avoimuutta ja perustamissopimuksen 274 artiklan mukaisten komission velvollisuuksien täyttämistä haittaavista tekijöistä. Järjestelmien toiminta tarkastetaan säännöllisesti.

7 artikla

1. Jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmissä on varmistettava riittävä jäljitysketju.

2. Jäljitysketjua pidetään riittävänä, jos se mahdollistaa

a) sen tarkistamisen, että komissiolle vahvistetut kokonaismäärät vastaavat yksittäisiä kulutositteita ja selventäviä asiakirjoja eri hallinnon ja lopullisten edunsaajien tasoilla, mukaan lukien, milloin viimeksi mainitut eivät ole lopullisia tuensaajia, toimen täytäntöönpanevat elimet tai yritykset; ja

b) avustusmäärän sekä käytettävissä olevien yhteisön ja kansallisten varojen siirtojen todentamisen.

Liitteessä I on suuntaa antava kuvaus riittävän jäljitysketjun tietoja koskevista vaatimuksista.

3. Hallintoviranomaisen on varmistauduttava,

a) että on menettelyt sen varmistamiseksi, että kyseisen tukitoimen perusteella suoritettuihin yksittäisiin menoihin ja maksuihin liittyvät ja riittävän jäljitysketjun edellyttämät asiakirjat säilytetään asetuksen (EY) N:o 1260/1999 38 artiklan 6 kohdan ja tämän asetuksen liitteen I vaatimusten mukaisesti;

b) että niitä säilyttävästä elimestä ja elimen sijainnista pidetään rekisteriä; ja

c) että asiakirjat ovat sellaisten seuraavassa lueteltujen henkilöiden ja elinten saatavissa, joilla tavallisesti on oikeus tarkastaa tällaiset asiakirjat.

Tällaisia henkilöitä ja elimiä ovat:

i) maksatushakemuksia käsittelevän hallinto- ja maksuviranomaisen sekä välittävien elinten henkilöstö;

ii) hallinto- ja valvontajärjestelmien tarkastuksia tekevät yksiköt;

iii) asetuksen (EY) N:o 1260/1999 32 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisten väli- ja loppumaksujen maksupyyntöjen todentamisesta vastaava maksuviranomaisen henkilö tai yksikkö ja 38 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisen lausuman antava henkilö tai yksikkö; ja

iv) kansallisten tarkastuselinten ja Euroopan yhteisön toimeksiannon saaneet virkamiehet.

Nämä henkilöt ja elimet voivat vaatia, että heille toimitetaan otteet tai jäljennökset tässä kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista tai kirjanpitoaineistosta.

8 artikla

Hallinto- tai maksuviranomaisen on pidettävä kirjaa takaisin perittävästä yhteisön tuesta, joka on jo maksettu, ja varmistettava, että takaisinperintä tapahtuu ilman perusteetonta viivytystä. Kun tuki on peritty takaisin, maksuviranomaisen on palautettava takaisin perityn sääntöjenvastaisen maksun määrä viivästyskorkoineen vähentämällä kyseiset määrät komissiolle esitettävästä seuraavasta menoilmoituksesta ja maksupyynnöstä tai, jos nämä toimenpiteet eivät ole riittäviä, korvaamalla puuttuva määrä yhteisölle. Maksuviranomaisen on toimitettava komissiolle vuosittain asetuksen (EY) N:o 1681/94 mukaisesti neljännen vuosineljänneksittäin toimitettavan takaisinperittäviä määriä koskevan kertomuksen liitteenä selvitys kyseisenä päivänä takaisinperittävänä olevista määristä takaisinperintämenettelyn aloitusvuoden mukaan eriteltyinä.

III LUKU

Menojen todentaminen

9 artikla

1. Maksuviranomaisessa työskentelevän henkilön tai maksuviranomaisen osaston, joka on toiminnallisesti riippumaton kaikista menojen hyväksymisestä vastaavista yksiköistä, on laadittava asetuksen (EY) N:o 1260/1999 32 artiklan 3 ja 4 kohdassa väli- ja loppumaksuihin liittyvät todistukset liitteessä II olevan mallin mukaisesti.

2. Ennen menoilmoituksen todentamista maksuviranomaisen on varmistettava, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) hallintoviranomainen ja välittävät elimet ovat noudattaneet asetusta (EY) N:o 1260/1999, ja erityisesti sen 38 artiklan 1 kohdan c ja e alakohtaa ja 32 artiklan 3 ja 4 kohtaa sekä huomioineet mainitun asetuksen 28 artiklan mukaisen komission päätöksen edellytykset;

b) menoilmoitukseen sisältyy ainoastaan menoja, jotka

i) ovat päätöksessä asetetun tukikelpoisuusajan kuluessa tosiasiallisesti maksettuja lopullisen edunsaajan komission asetuksen (EY) N:o 1685/2000(9) liitteen säännössä 1 olevan 1.2, 1.3 ja 2 kohdan tarkoittamia menoja, jotka on todennettavissa kuitteihin liitetyillä alkuperäisillä laskuilla tai vastaavasti todistusvoimaisilla kirjanpitotositteilla;

ii) ovat aiheutuneet sellaisista toimista, jotka on valittu rahoitettaviksi kyseisen tukitoimen osana sitä koskevia valintaperusteita ja menettelyjä noudattaen ja joissa on noudatettu yhteisön sääntöjä sinä ajanjaksona, jona menot ovat syntyneet; ja

iii) ovat aiheutuneet toimenpiteistä, joiden valtiontuet komissio on hyväksynyt virallisesti tarvittaessa.

3. Jotta valvontajärjestelmien ja jäljitysketjun riittävyys voidaan aina ottaa huomioon ennen menoilmoituksen esittämistä komissiolle, hallintoviranomaisen on varmistettava, että maksuviranomaiselle ilmoitetaan hallintoviranomaisen ja välittävien elinten käyttämistä menettelyistä

a) todentamaan yhteisrahoitettujen tuotteiden ja palveluiden toimitus ja esitettyjen menojen todenmukaisuus;

b) varmentamaan yhdenmukaisuus sovellettavien sääntöjen kanssa; ja

c) pitämään yllä jäljitysketjua.

4. Jos hallinto- ja maksuviranomainen on sama elin tai hallinto- ja maksuviranomainen kuuluvat samaan elimeen, kyseisen elimen on varmistettava, että sovelletaan menettelyjä, jotka täyttävät 2 ja 3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia vastaavat valvontavaatimukset.

IV LUKU

Toimien otantatarkastukset

10 artikla

1. Jäsenvaltiot järjestävät asianmukaisen otantaperiaatteen mukaisia toimia koskevia tarkastuksia, joiden tarkoituksena on erityisesti

a) toiminnassa olevien hallinto- ja valvontajärjestelmien tehokkuuden todentaminen;

b) eri tasoilla tehtyjen menoilmoitusten valikoiva todentaminen riskianalyysin perusteella.

2. Ennen kunkin tukitoimen päättymistä tehtäviin tarkastuksiin on sisällyttävä vähintään viisi prosenttia kaikista tukeen oikeuttavista menoista. Tarkastusten on perustuttava 3 kohdan vaatimukset huomioon ottaen edustavaan otokseen hyväksytyistä toimista. Jäsenvaltioiden on pyrittävä kohdistamaan tarkastusten suorittaminen tasaisesti kyseessä olevalle ajanjaksolle. Niiden on varmistettava asianmukainen tehtävien erottelu näiden toimia koskevien tarkastusten ja täytäntöönpanon tai maksumenettelyn välillä.

3. Valittaessa otosta tarkastusten kohteeksi joutuvista toimista otetaan huomioon seuraavat seikat:

a) tarve tarkastaa asianmukainen valikoima erityyppisiä ja -kokoisia toimia;

b) kaikki kansallisten tai yhteisön tarkastusten yhteydessä havaitut riskitekijät;

c) toimien keskittyminen tietyille välittäville elimille tai tietyille lopullisille edunsaajille niin, että pääasialliset välittävät elimet ja pääasialliset lopulliset edunsaajat ovat ainakin yhden tarkastuksen kohteena ennen kunkin tukitoimen päättymistä.

11 artikla

Näillä tarkastuksilla jäsenvaltioiden on pyrittävä todentamaan seuraavat tekijät:

a) hallinto- ja valvontajärjestelmien soveltaminen ja tehokkuus käytännössä;

b) riittävän laajan kirjanpitoaineiston osalta kirjanpidon ja sellaisten sitä vastaavien tositeasiakirjojen vastaavuus, jotka ovat välittävien elimien, lopullisten edunsaajien ja toimen täytäntöönpanevien elinten tai yritysten hallussa;

c) riittävä jäljitysketju;

d) se, että riittävän moniin menokohtiin liittyvät menot vastaavat laadultaan ja ajoitukseltaan yhteisön vaatimuksia, toimen hyväksyttyjä eritelmiä ja tosiasiallisesti suoritettuja töitä;

e) toimen käytön tai aiotun käytön vastaavuus sen käyttökuvauksen kanssa, joka on kuvattu hakemuksessa yhteisön yhteisrahoituksesta;

f) yhteisön rahoitusosuuksien pysyminen asetuksen (EY) N:o 1260/1999 29 artiklassa ja kaikissa muissa sovellettavissa yhteisön säädöksissä säädetyissä rajoissa ja niiden maksaminen lopullisille edunsaajille ilman vähennyksiä tai perusteettomia viivytyksiä;

g) se, että asianmukainen kansallinen rahoitusosuus on todella annettu käyttöön; ja

h) yhteisrahoitetut toimet on pantu täytäntöön asetuksen (EY) N:o 1260/1999 12 artiklassa edellytettyjen yhteisön sääntöjen ja politiikkojen mukaisesti.

12 artikla

Tarkastuksissa on todettava, ovatko havaitut ongelmat luonteeltaan järjestelmällisiä ja liittyykö niihin muita saman lopullisen edunsaajan suorittamia tai saman välittävän elimen hallinnoimia toimia koskeva riski. Tarkastuksissa on todettava myös tällaisten tilanteiden syyt ja mahdollisesti vaadittavien lisätutkimusten ja tarpeellisten korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tarve.

13 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kunkin vuoden 30 päivään kesäkuuta mennessä ja ensimmäisen kerran 30 päivään kesäkuuta 2001 mennessä 10, 11 ja 12 artiklan soveltamisesta edellisen kalenterivuoden aikana liittäen mukaan kaikki 5 artiklan mukaisesti ilmoitettuihin hallinto- ja valvontajärjestelmien kuvauksiin liittyvät tarpeelliset täydennykset tai päivitykset.

14 artikla

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin 8 artiklassa tarkoitettuihin takaisinperittäviin määriin.

V LUKU

Lausuma tukitoimen päättyessä

15 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 38 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisen lausuman antamiseen tukitoimen päättyessä nimetyn henkilön tai yksikön on oltava toiminnallisesti riippumaton

a) nimetystä hallintoviranomaisesta;

b) 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen todistusten laatimisesta vastaavasta maksuviranomaisen osastosta tai henkilöstä;

c) välittävistä elimistä.

Nimetyn henkilön tai yksikön on tehtävä tarkastus kansainvälisesti hyväksyttyjen tilintarkastussääntöjen mukaan. Hallinto- ja maksuviranomaisen ja välittävien elinten on annettava nimetylle henkilölle tai yksikölle kaikki pyydetyt tiedot ja oikeus tutustua lausuman laatimiseen tarvittaviin kirjanpitotietoihin ja tositeasiakirjoihin.

16 artikla

Lausumien on perustuttava hallinto- ja valvontajärjestelmien jo tehtyjen tarkastusten tulosten ja tarvittaessa suoritteista valitun lisäotoksen tutkimiseen. Lausuman antavan henkilön tai yksikön on tehtävä kaikki tarpeelliset tiedustelut saadakseen kohtuullisen varmuuden siitä, että todennettu menoilmoitus on virheetön ja että siihen liittyvät suoritteet ovat laillisia ja säännönmukaisia.

Lausumat on laadittava liitteessä III olevan suuntaa antavan mallin perusteella, ja siihen on liitettävä kertomus, jossa on kaikki lausuman perusteena olevat olennaiset tiedot, mukaan lukien yhteenveto kaikista kansallisten ja yhteisön elinten suorittamien tarkastusten tuloksista, joihin lausunnon antajalla on ollut mahdollisuus tutustua.

17 artikla

Jos hallintoon tai valvontatoimintaan liittyvistä merkittävistä heikkouksista taikka havaittujen väärinkäytösten suuresta määrästä johtuen ei ole mahdollista antaa myönteistä yleislausumaa loppumaksua koskevasta pyynnöstä ja lopullisesta menoilmoituksesta, lausumassa on viitattava näihin olosuhteisiin ja arvioitava ongelman laajuus ja sen taloudelliset vaikutukset.

Tällaisessa tapauksessa komissio voi pyytää lisätarkastuksen suorittamista väärinkäytösten toteamiseksi ja oikaisemiseksi erikseen määriteltynä ajanjaksona.

VI LUKU

Säilytettävien ja komissiolle pyynnöstä toimitettavien kirjanpitotietojen muoto ja sisältö

18 artikla

1. Niiden toimien kirjanpitotietojen, joihin viitataan liitteessä I, on mahdollisuuksien mukaan oltava sähköisessä muodossa. Tällaiset tiedot on annettava erityisestä pyynnöstä komission käyttöön asiakirjatarkastuksia ja paikan päällä tehtäviä tarkastuksia varten, rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1260/1999 18 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen rahoitussuunnitelmien ajantasaistamista koskevaa ja saman asetuksen 32 artiklassa tarkoitettujen rahoitustietojen ilmoitusvaatimusta.

2. Komissio sopii kunkin jäsenvaltion kanssa 1 kohdassa tarkoitettujen sähköisessä muodossa toimitettavien tietojen sisällöstä, millä tavoin tiedot toimitetaan ja kuinka pitkä aika tarvittavien tietokonejärjestelmien kehittämiseen tarvitaan ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1260/1999 18 artiklan 3 kohdan e alakohdassa tarkoitettu sopimus. Tiedon laajuus, jota voidaan pyytää, ja suositellut tekniset eritelmät atk-tiedostojen siirtämiseksi komissiolle esitetään liitteissä IV ja V.

3. Jäsenvaltioiden on komission kirjallisesta pyynnöstä toimitettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot komissiolle 10 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Komissio ja jäsenvaltio voivat sopia muusta määräajasta, erityisesti jos tietoja ei ole saatavissa sähköisessä muodossa.

4. Komissio varmistaa, että jäsenvaltioiden sille toimittamat tiedot tai sen paikalla tehtävien tarkastusten yhteydessä keräämät tiedot säilytetään luottamuksellisina ja suojattuina perustamissopimuksen 287 artiklan sekä tiedon käyttöä ja saatavuutta koskevien komission sääntöjen mukaisesti.

5. Jollei kansallisesta lainsäädännöstä muuta johdu, komission virkamiehillä on oikeus tutustua kaikkiin asiakirjoihin, jotka on laadittu tämän asetuksen mukaisesti joko tarkastuksia koskemaan tai niiden perusteella, sekä kaikkiin säilytettäviin tietoihin, mukaan lukien tietokonejärjestelmiin tallennetut tiedot.

VII LUKU

Yleiset ja loppusäännökset

19 artikla

Jos tukimuodossa on edunsaajia useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisten jäsenvaltioiden on sovittava keskenään kansallinen lainsäädäntö huomioon ottaen varojen moitteettoman hoidon varmistamiseksi tarpeellisista yhteisistä järjestelyistä ja ilmoitettava komissiolle sovituista järjestelyistä. Komissio ja kyseiset jäsenvaltiot antavat toisilleen kaiken tarpeellisen hallinnollisen avun.

20 artikla

Tämän asetuksen säännökset eivät rajoita jäsenvaltioiden velvollisuutta antaa komissiolle asetuksen (EY) N:o 1260/1999 mukaisesti riittävästi tietoja suunnitelmien arvioimiseksi, mukaan lukien tiedot toimenpiteistä, jotka on toteutettu mainitun asetuksen 34 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanemiseksi, eivätkä komission oikeutta vaatia lisää tietoja ennen mainitun asetuksen 28 artiklan mukaisten päätösten tekemistä.

21 artikla

Mitä tässä asetuksessa säädetään, ei estä jäsenvaltioita soveltamasta tiukempia sääntöjä.

22 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2064/97.

Sitä sovelletaan kuitenkin edelleen asetuksen (ETY) N:o 2052/88 mukaisesti ohjelmakaudeksi 1994-1999 myönnettyihin tukitoimiin.

23 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä maaliskuuta 2001.

Komission puolesta

Michel Barnier

Komission jäsen

(1) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1.

(2) EYVL L 290, 23.10.1997, s. 1.

(3) EYVL L 298, 7.11.1998, s. 15.

(4) EYVL L 185, 15.7.1988, s. 9.

(5) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 11.

(6) EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1.

(7) EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

(8) EYVL L 178, 12.7.1994, s. 43.

(9) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 39.

LIITE I

SUUNTAA ANTAVA KUVAUS RIITTÄVÄN JÄLJITYSKETJUN TIETOVAATIMUKSISTA (7 artikla)

Kunkin tukitoimen osalta 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riittävä jäljitysketju on seuraavissa tapauksissa:

1. Asianmukaisella hallintotasolla pidettävään kirjanpitoon sisältyy yksityiskohtaiset tiedot kussakin yhteisrahoitettavassa toimessa lopullisille edunsaajille tai, kun viimeksi mainitut eivät ole lopullisia tuensaajia, toimen täytäntöönpaneville elimille tai yrityksille, tosiasiallisesti aiheutuneista menoista. Kirjanpidosta käy ilmi kirjanpidon kirjaamispäivä, jokaisen menokohdan määrä, tositeasiakirjojen luonne sekä maksupäivämäärä ja -tapa. Sen liitteenä on tarvittavat asiakirjoihin perustuvat todisteet (esimerkiksi laskut).

2. Yhteisrahoitettavaan toimeen vain osittain liittyvien menojen osalta on osoitettava, että menot jakautuvat asianmukaisesti yhteisrahoitettavan ja muiden toimien välillä. Sama koskee myös sellaisia menoja, jotka ovat tukikelpoisia tiettyyn määrään asti tai suhteessa muihin kustannuksiin.

3. Toimen tekniset eritelmät ja rahoitussuunnitelmat, toimen edistymistä koskevat kertomukset sekä tuen myöntämistä, tarjouskilpailua ja sopimusten tekemistä koskevat asiakirjat ja toimessa yhteisrahoitettujen tuotteiden ja palveluiden tarkastuskertomukset on lisäksi pidettävä saatavilla asianmukaisella hallintotasolla.

4. Ilmoitettaessa lopullisen edunsaajan tai toimen täytäntöönpanevan elimen tai yrityksen ja maksuviranomaisen välillä toimiville elimille yhteisrahoitettavista toimista tosiasiallisesti aiheutuneita menoja 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on todennetun kokonaismäärän laskemista varten koottava eriteltyihin, kaikki yksittäiset menot kattaviin menoselvityksiin kunkin toimen osalta. Nämä eritellyt menoselvitykset toimivat välittävien elinten kirjanpitotietojen tositeasiakirjoina.

5. Välittävien elinten on pidettävä kirjaa kustakin toimesta ja lopullisten edunsaajien todennettujen menojen kokonaismääristä. Välittävien elinten, jotka antavat selvityksen suoraan asetuksen (EY) N:o 1260/1999 9 artiklan o alakohdan mukaisesti nimetylle maksuviranomaiselle, on esitettävä sille luettelo kunkin tukimuodon osana hyväksytyistä toimista, joissa kukin toimi on yksityiskohtaisesti yksilöity ja mainittu lopullinen edunsaaja, tuen myöntämispäätöksen päivä, sidotut ja maksetut määrät, menojen aikajakso sekä kokonaismenot toimenpiteittäin ja osa-ohjelmittain tai toimintalinjoittain. Nämä tiedot toimivat maksuviranomaisen kirjanpitotietojen tositeasiakirjoina, ja ne ovat perustana komissiolle esitettävien menoilmoitusten valmistelussa.

6. Tapauksissa, joissa lopulliset edunsaajat antavat selvityksen suoraan maksuviranomaiselle, 4 kohdassa tarkoitetut eritellyt menoilmoitukset muodostavat 5 kohdassa tarkoitetun yhteisrahoitettujen toimien luettelon laatimisesta vastuussa olevan maksuviranomaisen kirjanpitotietojen tositeasiakirjat.

7. Tapauksissa, joissa lopullisen edunsaajan tai toimen täytäntöönpanevan elimen taikka yrityksen ja maksuviranomaisen välillä toimii useampi kuin yksi välittävä elin, jokainen välittävä elin velvoittaa oman vastuualueensa alempien tasojen elimet esittämään eritellyt menoilmoitukset käytettäviksi tositeasiakirjoina sen omissa kirjanpitotiedoissa, joista se esittää ylemmällä tasolla olevalle elimelle vähintään kunkin yksittäisen toimen menojen kokonaismäärän.

8. Tapauksissa, joissa kirjanpitotiedot siirretään atk-muodossa, kaikki asianomaiset viranomaiset ja elimet saavat riittävät tiedot alemmalta tasolta kirjanpitotietojensa ja ylemmälle tasolle esitettävien määrien perusteeksi, millä varmistetaan riittävä jäljitysketju komissiolle esitetyistä todennettujen menojen kokonaismääristä yksittäisiin menokohtiin ja tositeasiakirjoihin lopullisten edunsaajien ja täytäntöönpanevien elinten ja yritysten tasolle.

LIITE II

>PIC FILE= "L_2001063FI.002802.EPS">

>PIC FILE= "L_2001063FI.002901.EPS">

>PIC FILE= "L_2001063FI.003001.EPS">

>PIC FILE= "L_2001063FI.003101.EPS">

>PIC FILE= "L_2001063FI.003201.EPS">

>PIC FILE= "L_2001063FI.003301.EPS">

LIITE III

>PIC FILE= "L_2001063FI.003402.EPS">

>PIC FILE= "L_2001063FI.003501.EPS">

LIITE IV

1 TOIMIA KOSKEVAT TIEDOT, JOTKA ON ANNETTAVA PYYNNÖSTÄ KOMISSION KÄYTTÖÖN ASIAKIRJATARKASTUKSIA JA PAIKALLA TEHTÄVIÄ TARKASTUKSIA VARTEN

Pyydettyihin tietoihin voivat sisältyä seuraavat seikat. Tietojen tarkasta sisällöstä kunkin rahaston osalta (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosasto, kalatalouden ohjauksen rahoitusväline) sovitaan jäsenvaltion kanssa. Kenttien numerot vastaavat tiedoston tietueiden suotavaa rakennetta koottaessa komissiolle lähetettäviä atk-tiedostoja(1).

A TOIMEA KOSKEVAT TIEDOT (tuen myöntämisestä tehdyn päätöksen mukaan)

Kenttä 1. Toimenpideohjelman / yhtenäisen ohjelma-asiakirjan CCI-koodi (katso "Code commun d'identification")

Kenttä 2. Toimenpideohjelman / yhtenäisen ohjelma-asiakirjan nimi

Kenttä 3. Toimintalinjan (tai teknisen avun) koodi

Kenttä 4. Toimintalinjan (tai teknisen avun) nimi

Kenttä 5. Ohjelman osan (toimenpiteen, toimenpiteen osan, toiminnan jne.) koodi

Kenttä 6. Ohjelman osan (toimenpiteen, toimenpiteen osan, toiminnan jne.) nimi

Kenttä 7. Rakennerahasto

Kenttä 8. Maksuviranomainen

Kenttä 9. Hallintoviranomainen

Kenttä 10. Välittävä elin tai välittävät elimet (muu kuin hallintoviranomainen), jolle/joille lopullinen edunsaaja ilmoittaa menot

Kenttä 11. Toimen koodi(2)

Kenttä 12. Toimen nimi

Kenttä 13. Toimen sijainti- tai toteuttamisalueen/-paikan nimi

Kenttä 14. Alueen tai paikan koodi

Kenttä 15. Lyhyt toimen kuvaus

Kenttä 16. Menojen tukikelpoisuuden alkamispäivä

Kenttä 17. Menojen tukikelpoisuuden päättymispäivä

Kenttä 18. Elin, joka tekee päätöksen tuen myöntämisestä(3)

Kenttä 19. Hyväksymispäivä

Kenttä 20. Lopullisen edunsaajan viitenumero(4)

Kenttä 21. Toimen toteuttamisesta lopulliselle edunsaajalle vastuussa olevan elimen tai yrityksen viitenumero (jollei sama kuin lopullinen edunsaaja)

Kenttä 22. Valuutta (jollei euro)

Kenttä 23. Toimen kokonaiskustannukset(5)

Kenttä 24. Toimen tukikelpoiset kokonaiskustannukset(6)

Kenttä 25. Yhteisrahoitettavat menot(7)

Kenttä 26. Yhteisön rahoitusosuus

Kenttä 27. Yhteisön rahoitusosuus prosentteina (jos tallennetaan kentän 26 tietojen lisäksi)

Kenttä 28. Kansallinen julkinen rahoitusosuus

Kenttä 29. Kansallisen keskushallinnon rahoitusosuus

Kenttä 30. Kansallisen aluehallinnon rahoitusosuus

Kenttä 31. Kansallisen paikallishallinnon rahoitusosuus

Kenttä 32. Muu kansallinen julkinen rahoitusosuus

Kenttä 33. Yksityinen rahoitusosuus

Kenttä 34. EIP:n rahoitusosuus

Kenttä 35. Muu rahoitus

Kenttä 36. Toimialakohtainen luokittelu tässä liitteessä olevan 3 jakson mukaisesti

Kenttä 37. Sijainti kaupungeissa/maaseutualueilla(8)

Kenttä 38. Ympäristövaikutukset(9)

Kenttä 39. Vaikutukset yhtäläisiin mahdollisuuksiin(10)

Kenttä 40. Indikaattori(11)

Kenttä 41. Indikaattorin mittayksikkö

Kenttä 42. Indikaattorille toimen osalta asetettu tavoitetaso

B TOIMEN OSALTA ILMOITETUT MENOT

Pyydetyt tiedot voidaan rajoittaa kunkin toimen osalta lopullisen edunsaajan ilmoittamiin menokohtiin (1 jakso). Jäsenvaltion kanssa voidaan sopia, että pyydetyt tiedot käsittävät lopullisen edunsaajan tai, jos lopullinen edunsaaja ei ole lopullinen tuensaaja, toimen toteuttavan elimen taikka yrityksen suorittamat yksittäiset maksut (2 jakso).

1 Lopullisen edunsaajan ilmoittamat menot, jotka sisällytetään komissiolle toimitettaviin menoilmoituksiin

Kenttä 43. Toimen koodi (= kenttä 11)

Kenttä 44. Toimen nimi (= kenttä 12)

Kenttä 45. Maksuhakemuksen viitenumero

Kenttä 46. Yhteisrahoitukseen oikeutetut ilmoitetut menot

Kenttä 47. Yhteisön rahoitusosuus

Kenttä 48. Yhteisön rahoitusosuus prosentteina (jos tallennetaan kentän 47 tietojen lisäksi)

Kenttä 49. Kansallinen julkinen rahoitusosuus

Kenttä 50. Kansallisen keskushallinnon rahoitusosuus

Kenttä 51. Kansallisen aluehallinnon rahoitusosuus

Kenttä 52. Kansallisen paikallishallinnon rahoitusosuus

Kenttä 53. Muu kansallinen julkinen rahoitusosuus

Kenttä 54. Yksityinen rahoitusosuus

Kenttä 55. EIP:n rahoitusosuus

Kenttä 56. Muu rahoitus

Kenttä 57. Menot ilmoittavan elimen nimi, jollei sama kuin lopullinen edunsaaja(12)

Kenttä 58. Kirjaamispäivä (päivä, jona tietue kirjattiin)(13)

Kenttä 59. Lopullisen edunsaajan esittämiin maksatushakemuksiin liittyvien yksityiskohtaisten tositteiden säilytyspaikka(14)

Kenttä 60. Menojen aiheutumisen alkamispäivä

Kenttä 61. Menojen aiheutumisen päättymispäivä

Kenttä 62. Ilmoitetuista menoista vähennetyt tulot (tarvittaessa)

Kenttä 63. Maksuista vähennetyt varainhoitoa koskevat oikaisut (tarvittaessa)

Kenttä 64. Maksuviranomaisen ilmoittamat ja todentamat menot (euroina)

Kenttä 65. Maksuviranomaisen esittämän menoilmoituksen päivämäärä

Kenttä 66. Käytetyt euron kurssit(15)

Kenttä 67. Paikalla mahdollisesti tehdyn tarkastuksen päivämäärä

Kenttä 68. Tarkastuksen paikalla tehnyt elin

Kenttä 69. Indikaattori(16) (= 40)

Kenttä 70. Indikaattorin mittayksikkö (= 41)

Kenttä 71. Toimen tavoitteen saavuttamisaste ilmoituksen tekopäivänä (%)

Kenttä 72. Toimen tavoitteen saavuttamisaste ilmoituksen tekopäivänä verrattuna alkuperäisen suunnitelman mukaiseen oletettuun edistymiseen (%)

2 Lopullisen edunsaajan tai toimen toteuttavan elimen taikka yrityksen suorittamia yksittäisiä maksuja koskevat tiedot (sopimuksen perusteella)

Kenttä 73. Maksun määrä

Kenttä 74. Maksun viitenumero

Kenttä 75. Maksupäivä(17)

Kenttä 76. Kirjaamispäivä(18)

Kenttä 77. Lopullisen edunsaajan suorittamiin maksuihin liittyvien yksityiskohtaisten tositteiden säilytyspaikka(19)

Kenttä 78. Maksunsaaja (tavaroiden tai palvelujen toimittaja; urakoitsija): nimi

Kenttä 79. Maksunsaaja: viitenumero

2 TOIMINTA-ALOJEN JAOTTELU

A Toiminta-alat

Oheinen rakennerahastojen toiminta-alojen luettelo perustuu asetuksen (EY) N:o 1260/1999 36 artiklaan, ja sen tavoitteena on auttaa komission yksiköitä tehtävissä, jotka liittyvät rakennerahastojen toimintaa koskeviin selontekoihin.

Jaottelua käytetään rakennerahastojen vuosikertomuksissa ja sitä hyödynnetään yhteisön politiikkoja koskevissa tiedonannoissa. Tietojen jaottelua tarvitaan, jotta komissio pystyy vastaamaan muiden EY:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja suuren yleisön tietopyyntöihin.

Jaottelu liittyy ohjelmatason hallinto- ja tiedotustoimintaan, eikä sen tarkoituksena ole korvata ohjelmien toimintalinjojen yhteydessä vahvistettuihin jaotteluihin tai arvioinnin yhteydessä tunnistettuihin ja mitattuihin vaikutuksiin perustuvia erityisiä luokitteluja.

Suunnitellessaan rakennerahastojen ohjelmiin sisältyviä toimenpiteitä jäsenvaltiot voivat edelleen käyttää sellaista luokitusta, joka parhaiten soveltuu niiden kansalliseen ja alueelliseen tilanteeseen. Ne voivat halutessaan luokitella toimenpiteet komission jaottelun mukaisesti. Tärkeää on kuitenkin, että komissio pystyy laatimaan yhteenvedon rahastojen toiminnasta eri toiminta-aloilla. Tästä syystä ohjelma-asiakirjan täydennyksessä on osoitettava, mihin komission luettelon luokkaan kukin toimenpide liittyy. Kunkin toimenpiteen yhteydessä voidaan esimerkiksi ilmoittaa asianomaisen ryhmän koodi tai täsmentää kansallisten koodien ja komission luokkien välinen vastaavuus. Samat tiedot olisi esitettävä myös ohjelmien vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa.

Luettelo ei ole aivan uusi, sillä se on laadittu niiden 14 pääluokan pohjalta, joita käytettiin tavoite 1 -ohjelmissa edellisellä ohjelmakaudella täydentävyysperiaatteen noudattamiseksi.

B Lisätiedot

Komissio on tukitoimien varainhoidon yhteydessä ilmoittanut, millaisia tietoja jäsenvaltion on pidettävä saatavilla. Kyseessä ovat seuraavat tiedot:

1) Toteutetaanko hanke a) kaupungissa, b) maaseudulla vai c) onko hanketta ensinkään rajoitettu maantieteellisesti?

2) Onko hanke a) ensisijaisesti ympäristökysymyksiin keskittynyt, ympäristövaikutuksiltaan positiivinen vai c) ympäristövaikutuksiltaan neutraali?

3) Onko hanke a) ensisijaisesti miesten ja naisten tasa-arvoon keskittynyt, b) tasa-arvovaikutuksiltaan positiivinen vai c) tasa-arvovaikutuksiltaan neutraali?

Komissio pystyy vastaamaan Euroopan kansalaisten vaatimuksiin, jos se saa nämä tiedot käyttöönsä osana varainhoitoa ja jos seuraavaa tukitoimien luokitteluvaatimusta noudatetaan.

3 JAOTTELU

1 Tuotantoympäristö

11 Maatalous

111 Maatilainvestoinnit

112 Nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittaminen

113 Maatalousalan erityinen ammatillinen koulutus

114 Maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen parantaminen

12 Metsätalous

121 Metsätalousinvestoinnit

122 Metsätaloustuotteiden kasvatuksen, jalostuksen ja kaupan pitämisen parantaminen

123 Metsätaloustuotteiden käytön ja kaupan pitämisen uudet mahdollisuudet

124 Metsänhoitoyhdistysten perustaminen

125 Luonnononnettomuuksien lamauttamien metsätalouden tuotantomahdollisuuksien palauttaminen ja asianmukaisten torjuntavälineiden käyttöönotto

126 Viljelemättömän maan metsitys

127 Suojeltujen metsien ekologisen tasapainon parantaminen ja säilyttäminen

128 Metsätalousalan erityinen ammatillinen koulutus

13 Maaseutualueiden mukauttamisen ja kehittämisen edistäminen

1301 Maanparannus

1302 Uusjako

1303 Lomitus- ja tilanhoitopalvelujen perustaminen

1304 Laatutuotteiden kaupanpito

1305 Maatalouselinkeinon ja maaseutuväestön peruspalvelut

1306 Kylien kunnostaminen ja kehittäminen sekä maaseutuperinnön suojeleminen ja säilyttäminen

1307 Maataloustoiminnan ja siihen läheisesti liittyvien toimintojen monipuolistaminen tuottamalla sivuelinkeinoja tai vaihtoehtoisia tulonlähteitä

1308 Maatalouden vesivarojen hoito

1309 Maatalouden kehittämiseen liittyvien perusrakenteiden kehittäminen ja parantaminen

1310 Matkailuelinkeinon kannustimet

1311 Käsityöläiselinkeinon kannustimet tiloilla

1312 Ympäristön suojelu maa- ja metsätalouden harjoittamisen ja maaseudun hoidon sekä eläinten hyvinvoinnin parantamisen yhteydessä

1313 Luonnononnettomuuksien lamauttamien maatalouden tuotantomahdollisuuksien palauttaminen ja asianmukaisten torjuntavälineiden käyttöönotto

1314 Uudet rahoitusjärjestelyt

14 Kalastus

141 Pyyntiponnistuksen säätely

142 Kalastuslaivaston uusiminen ja nykyaikaistaminen

143 Kalastustuotteiden jalostus, kaupanpito ja myynninedistäminen

144 Vesiviljely

145 Kalastussatamien palvelut ja veteen liittyvien resurssien suojelu ja kehitys

146 Sosiaalis-taloudelliset toimenpiteet ja tuet kalastustoiminnan lopettamisesta tilapäisesti ja muu taloudellinen korvaus

147 Ammattialan toimet, pienimuotoinen rannikkokalastus ja sisävesikalastus

148 Muiden rakennerahastojen (EAKR ja ESR) rahoittamat toimenpiteet

15 Suuryritysten tuet

151 Investoinnit käyttöomaisuuteen (laitokset ja välineet, valtion tukien yhteisrahoitus)

152 Ympäristöystävälliset tekniikat, säästävät ja energiatehokkaat tekniikat

153 Yritysten neuvontapalvelut (mukaan lukien kansainvälistyminen, vienti, ympäristöjärjestelmät ja tekniikkaan liittyvät hankinnat)

154 Palvelut (terveys ja turvallisuus, huollettavien hoito)

155 Uudet rahoitusjärjestelyt

16 Pk-yritysten ja käsityöläiselinkeinojen tukeminen

161 Investoinnit käyttöomaisuuteen (laitokset ja välineet, valtion tukien yhteisrahoitus)

162 Ympäristöystävälliset tekniikat, säästävät ja energiatehokkaat tekniikat

163 Yritysten neuvontapalvelut (tiedotus, liiketoiminnan suunnittelu, konsulttipalvelut, markkinointi, hallinto, muotoilu, kansainvälistyminen, vienti, ympäristöjärjestelmät, tekniikkaan liittyvät hankinnat)

164 Yritysten yhteiset palvelut (toimintakeskukset, yrityshautomot, toiminnan edistäminen, myynnin edistäminen, verkostoituminen, konferenssit, messut)

165 Uudet rahoitusjärjestelyt

166 Sosiaalitalouden palvelut (huollettavien hoito, terveys ja turvallisuus, kulttuuritoiminta)

167 Pk-yritysten ja käsityöläiselinkeinojen erityinen ammatillinen koulutus

17 Matkailu

171 Aineelliset investoinnit (neuvontakeskukset, matkustajien majoittaminen, ateriapalvelut, palvelut)

172 Aineettomat investoinnit (matkailupalvelujen kehittäminen ja tarjonta, urheilu, kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminta, perinne)

173 Matkailuelinkeinon yhteiset palvelut (mukaan lukien myynnin edistäminen, verkostoituminen, konferenssit ja messut)

174 Matkailualan erityinen ammatillinen koulutus

18 Tutkimus, teknologinen kehitys ja innovaatio (TTKI)

181 Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimushankkeet

182 Innovaatioiden ja teknologian siirto, yritysten ja/tai tutkimuslaitosten verkostojen ja kumppanuuksien luominen

183 TTKI-infrastruktuuri

184 Tutkijakoulutus

2 Henkilöresurssit

21 Työmarkkinapolitiikka

22 Sosiaalinen integroituminen

23 Yleissivistävän ja yleisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen (henkilöt, yritykset)

24 Työvoiman joustavuus, yrittäjyys ja innovaatio, tieto- ja viestintätekniikat (henkilöt, yritykset)

25 Naisia kannustavat työmarkkinatoimet

3 Perusinfrastruktuuri

31 Liikenneinfrastruktuuri

311 Rautatiet

312 Maantiet

3121 Päätiet

3122 Alueelliset ja paikalliset maantiet

3123 Pyörätiet

313 Moottoritiet

314 Lentokentät

315 Satamat

316 Vesitiet

317 Kaupunkiliikenne

318 Multimodaaliliikenne

319 Älykkäät liikennejärjestelmät

32 Tietoliikenneinfrastruktuurit ja tietoyhteiskunta

321 Perusinfrastruktuuri

322 Tieto- ja viestintätekniikka (mukaan lukien turvallisuutta ja lähetysturvaa koskevat toimenpiteet)

323 Kansalaisten palvelut ja sovellukset (terveys, hallinto, koulutus)

324 Pk-yritysten palvelut ja sovellukset (sähköinen kaupankäynti, koulutus, verkostoituminen)

33 Energiainfrastruktuurit (tuotanto ja jakelu)

331 Sähkö ja kaasu sekä nestemäiset ja kiinteät polttoaineet

332 Uusiutuvat energialähteet (aurinko-, tuuli- ja vesivoima, biomassa)

333 Energiatehokkuus, yhteistuotanto, energianhallinta

34 Ympäristöinfrastruktuuri (mukaan lukien vesi)

341 Ilma

342 Melu

343 Yhdyskunta- ja teollisuusjätteet (mukaan lukien sairaalajäte ja vaarallinen jäte)

344 Juomavesi (keruu, varastointi, käsittely ja jakelu)

345 Jäteveden käsittely ja puhdistus

35 Kunnostus ja uudistustyöt

351 Teollisuus- ja sotilasalueiden kunnostaminen ja uudistaminen

352 Kaupunkiuudistus

353 Luonnollisen ympäristön suojelu, kehittäminen ja uudistaminen

354 Kulttuuriperinnön ylläpito ja virkistäminen

36 Sosiaali-infrastruktuuri ja kansanterveys

4 Muut

41 Tekninen apu ja innovatiiviset toimet (EAKR, ESR, EMOTR, KOR)

411 Valmistelu, toteutus, seuranta, julkisuus

412 Arviointi

413 Selvitykset

414 Innovatiiviset toimet

415 Tiedotus

(1) Ks. liitteessä V olevassa 2 kohdassa esitetyt ohjeet atk-tiedostoista.

(2) "Toimi" on "lopullisen edunsaajan" tai, kun viimeksi mainittu ei ole lopullinen tuensaaja, tämän vastuulla toimivan elimen tai yrityksen toteuttama hanke tai toiminta, joka koskee samankaltaisia toimenpiteitä ja josta on yleensä tehty yksi päätös tuen myöntämisestä. Tiedot pyydetään yksittäisistä toimista, eikä yhdistetysti siten, että tiedot kattavat niiden "lopullisten edunsaajien" toiminnan, jotka eivät itse suorita toimia (ks. myös tämän asetuksen liite I ja menojen tukikelpoisuutta koskevan asetuksen (EY) N:o 1685/2000, liitteen säännössä 1 oleva 1.2, 1.3 ja 2 kohta. Yhdistettyjen tietojen toimittamisesta voidaan kuitenkin sopia useita pieniä edunsaajia koskevien tukiohjelmien osalta.

(3) Ks. liitteessä I oleva 3 kohta.

(4) Nimetty menojen ilmoittamista varten asetuksen (EY) N:o 1260/1999 32 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaan.

(5) Mukaan lukien julkisen rahoitusosuuden laskemisessa huomioon otettavasta määräytymisperustasta poissuljetut menot, jotka eivät ole tukikelpoisia.

(6) Julkisen rahoitusosuuden laskemisessa huomioon otettavaan määräytymisperustaan sisältyvät kustannukset.

(7) Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 29 artiklan 2 kohta.

(8) Toimi toteutetaan a) kaupungissa, b) maaseudulla tai c) hanketta ei ole rajoitettu maantieteellisesti.

(9) Toimi on a) ensisijaisesti ympäristökysymyksiin keskittynyt, b) ympäristövaikutuksiltaan positiivinen tai c) ympäristövaikutuksiltaan neutraali.

(10) Toimi on a) ensisijaisesti miesten ja naisten tasa-arvoon keskittynyt, b) tasa-arvovaikutuksiltaan positiivinen tai c) tasa-arvovaikutuksiltaan neutraali.

(11) Ilmoitetaan tärkeimmät seurantaindikaattorit (sovitaan jäsenvaltion kanssa).

(12) Jos lopullinen edunsaaja ilmoittaa menot välittäville elimille tai hallintoviranomaiselle, jotka toimittavat maksuhakemuksen maksuviranomaiselle, komissio voi pyytää menoilmoituksia koskevia yksityiskohtaisia tietoja kaikilla tasoilla jäljitysketjun seuraamiseksi (ks. liitteessä I oleva 5 kohta).

(13) Liitteessä I oleva 1 kohta.

(14) Jäljitysketju: liitteessä I oleva 8 kohta.

(15) Jos ilmoituksia on useita, ilmoitetaan kunkin lopullisen edunsaajan ilmoittaman määrän muuntamisessa sovellettu kurssi.

(16) Ilmoitetaan tärkeimmät seurantaindikaattorit (sovitaan jäsenvaltion kanssa).

(17) Ks. liitteessä I oleva 1 kohta.

(18) Ks. liitteessä I oleva 1 kohta.

(19) Ks. liitteessä I oleva 8 kohta.

LIITE V

SUOSITELTAVAT TEKNISET ERITELMÄT RAKENNERAHASTOJA KOSKEVIEN ATK-TIEDOSTOJEN LÄHETTÄMISEKSI KOMISSIOLLE

1 Välineet

Useimpia nykyään käytettyjä välineitä voidaan käyttää komission kanssa ennakolta tehtävän sopimuksen mukaan. Seuraava suositeltavien välineiden lista ei ole kattava.

1) Sähköiset tallenteet

- 1,4 MB 3,5" levyke (DOS/Windows)

Tiedot voidaan lähettää myös ZIP-muodossa.

- DAT-kasetti

4 mm DDS-1 (90 m)

- CD-ROM (WORM)

2) Sähköinen tiedostojen siirto

- suora lähetys sähköpostitse

enintään 5 Mb:n tiedostot

Tiedot voidaan lähettää myös ZIP-muodossa.

- siirto FTP-muodossa

Tiedot voidaan lähettää myös ZIP-muodossa.

2 Suositeltava jäsenmaiden ATK-järjestelmistä poimittavien tiedostojen yhdistämistä koskeva standardi

Atk-tiedostostandardilla on oltava seuraavat ominaisuudet:

1) Jokaisen tietueen alussa on oltava kolmekirjaiminen koodi tietueen sisältämän tiedon tunnistamista varten. Tietueiden kaksi päätyyppiä ovat seuraavat:

a) Toimitietueet, joiden koodi on "PRJ" ja jotka sisältävät yleistietoja toimesta. Tietueeseen tallennettavat tiedot (kentät 1-42) kuvataan liitteessä IV olevassa 1 kohdan A alakohdassa.

b) Menotietueet, joiden koodi on "PAY" ja jotka sisältävät yksityiskohtaiset tiedot toimeen liittyvistä menoista. Tietueeseen tallennettavat tiedot (kentät 43-79) kuvataan liitteessä IV olevassa 1 kohdan B alakohdassa.

2) Tointa koskevia "PRJ"-tietueita seuraa välittömästi useat "PAY"-tietueet, joissa on tiedot edellä olevaan toimeen liittyvistä menoista tai PRJ- ja PAY-tietueet voidaan toimittaa omina tiedostoinaan.

3) Kenttien erotinmerkki on puolipiste (";"). Kaksi peräkkäistä puolipistettä ilmoittaa, että kenttä on tyhjä.

4) Tietueiden pituus vaihtelee. Jokainen tietue päättyy "CR LF" tai "Carriage Return - Line Feed" (heksadesimaalin "0D 0A").

5) Käytettävä koodi: ASCII.

6) Määriä kuvaavat numeeriset kentät:

a) Desimaalierotin: "."

b) Tarvittaessa merkit ("+" tai "-") äärimmäisenä vasemmalla, välittömästi ennen lukuja.

c) Desimaalien kiinteä määrä

d) Kentissä ei välilyöntejä; ei tuhaterottimia.

7) Päivämääräkentät: "PPKKVVVV" (päivä 2 merkkiä, kuukausi 2 merkkiä, vuosi 4 merkkiä).

8) Tekstidata ei saa olla lainausmerkkien sisällä (" "). Puolipiste-erotinta (";") ei saa käyttää tekstidatassa.

9) Kaikki kentät: ei välilyöntiä kentän alkuun tai loppuun.

10) Edellä olevat säännöt täyttävät tiedostot näyttävät seuraavilta (esimerkki):

PRJ;1999FI161DO002; Tavoite 1 Itä-Suomi;2;Yritystoiminnan kehittäminen;1;Investointituki; ...

PAY;1234;Joensuun yrityspuisto;2315;103300;51650;50 % ...

11) Kreikasta tulevissa tiedostoissa on käytettävä ELOT-928- tai ISO 8859-7 -merkistöä.

3 Asiakirjat

Jokaisen tiedoston mukana on oltava seuraavat tarkistussummat:

1) tietueiden määrä

2) yhteissumma

3) kyseisen tukitoimen välisummien yhteissumma.

Kaikkien niiden kenttien osalta, joissa on käytetty koodeja, on annettava koodien selitykset.

Kyseiseen tukitoimeen ja osaohjelmaan (toimintalinja) liittyvien atk-tiedoston tietueiden yhteissumman on vastattava komissiolle esitettyjä maksuilmoituksia. Kaikki erot on perusteltava liitteenä olevassa huomautuksessa.