32001R0214

Komission asetus (EY) N:o 214/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen markkinoilla toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta

Virallinen lehti nro L 037 , 07/02/2001 s. 0100 - 0111


Komission asetus (EY) N:o 214/2001,

annettu 12 päivänä tammikuuta 2001,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen markkinoilla toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999(1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1040/2000(2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksella (EY) N:o 1255/1999 on korvattu neuvoston asetus (ETY) N:o 804/68(3) ja muun ohessa voin ja rasvattoman maitojauheen interventio-ostoja koskeva neuvoston asetus (ETY) N:o 777/87(4). Tämän uuden järjestelmän vuoksi ja huomioon ottaen saatu kokemus soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä olisi muutettava rasvattoman maitojauheen markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta. Selkeyden vuoksi olisi interventiota koskevat erityiset asetukset eli rasvattoman maitojauheen myynnistä julkisista varastoista 10 päivänä syyskuuta 1976 annettu komission asetus (ETY) N:o 2213/76(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2080/96(6), asetuksen (ETY) N:o 777/87 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen interventio-ostojen ja sen yksityiselle varastoinnille annettavan tuen myöntämisen osalta 18 päivänä toukokuuta 1987 annettu komission asetus (ETY) N:o 1362/87(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 569/96(8), interventioelinten tarjouskilpailun perusteella tekemistä rasvattoman maitojauheenostoista 3 päivänä toukokuuta 1991 annettu komission asetus (ETY) N:o 1158/91(9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 124/1999(10), ja rasvattoman maitojauheen julkisen varastoinnin soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä helmikuuta 1996 annettu komission asetus (EY) N:o 322/96(11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 419/98(12), laadittava uudelleen ja koottava niiden säännökset yhdeksi säädökseksi.

(2) Interventioelimet saavat ostaa ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaista rasvatonta maitojauhetta erikseen määriteltävin laatu- ja pakkausedellytyksin. Lisäksi olisi täsmennettävä analyysimenetelmiä ja yksityiskohtaiset säännöt laadunvalvonnasta ja tilanteen niin vaatiessa rasvattoman maitojauheen radioaktiivisuuden, jonka enimmäistasot on tarvittaessa vahvistettava yhteisön lainsäädännössä, tarkastuksista.

(3) Interventiojärjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on tarpeen täsmentää tuotantolaitosten hyväksymistä koskevat edellytykset ja niiden noudattamisen valvonta. Järjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi on aiheellista säätää toimenpiteistä näiden edellytysten noudattamatta jättämisen varalta. Koska rasvattoman maitojauheen interventio-ostoja voi tehdä myös muun kuin sen jäsenvaltion alaisuuteen kuuluva interventioelin, jonka alueella rasvaton maitojauhe on valmistettu, tässä tilanteessa olisi säädettävä keinoista, joilla ostava interventioelin voi varmistua laatua koskevien edellytysten täyttymisestä.

(4) Näiden edellytysten noudattamatta jättäminen ei saa vaikuttaa yhteisön talousarvioon. Tämän vuoksi olisi säädettävä, että rasvaton maitojauhe, joka ei ole vaatimusten mukaista, palautetaan toimijalle ja että tämä vastaa aiheutuneista varastointikustannuksista.

(5) Tarjouksen vähimmäismäärä olisi määriteltävä. Tarjouksen tekemisen yhteydessä on asetettava vakuus, jolla varmistetaan tarjouksen voimassa pysyminen ja rasvattoman maitojauheen toimittaminen määräajassa.

(6) Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklassa säädetään, että interventioelimet saavat ostaa ainoastaan sellaista rasvatonta maitojauhetta, joka täyttää valkuaispitoisuudelle asetetun vähimmäismäärän. Lisäksi ostohinta voi vaihdella valkuaispitoisuuden mukaan. Olisi täsmennettävä ostohinnan laskutapa.

(7) On tärkeätä täsmentää jäsenvaltioiden velvoitteet varastoitujen määrien moitteettoman hallinnon varmistamiseksi määrittämällä varastointipaikan etäisyys ja tätä suuremmasta etäisyydestä johtuvat kulut ja säätämällä erityisesti varastoinnin ja varastosta poistamisen edellytyksistä, varastoihin pääsystä, erien tunnistamisesta sekä vakuuttamisesta varastoitua rasvatonta maitojauhetta koskevien riskien varalta. Yhdenmukaisen valvontatiheyden ja -tason varmistamiseksi olisi täsmennettävä kansallisten viranomaisten varastoihin kohdistamien tarkastusten laatu ja lukumäärä. Koska voimassa olevat sopimukset sitovat interventioelimiä kuluvan varastointikauden ajan, olisi säädettävä, että varastoinnin ja varastosta poistamisen edellytyksiä koskevia uusia säännöksiä sovelletaan ainoastaan 1 päivästä syyskuuta 2000 interventioon ostettuihin rasvattoman maitojauheen määriin.

(8) Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, että rasvattoman maitojauheen ostot interventiohintaan voidaan keskeyttää heti, kun tarjotut määrät jokaisen vuoden 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän elokuuta välisenä aikana ylittävät 109000 tonnia. Tällaisessa tapauksessa ostot voidaan toteuttaa avoimena pysyvänä tarjouskilpailuna erikseen määritettävien menettelyjen mukaisesti. Tarjouksen osatekijät, erityisesti vähimmäismäärä, tarjousten esittämisen määräajat ja enimmäisostohinta on vahvistettava. Rasvattoman maitojauheen laatuvaatimusten ja tarjontamuotoa koskevien edellytysten noudattamisen varmistamiseksi tarjouksen tekohetkellä ja varastoon viemisen jälkeen olisi vaadittava, että tarjouksen mukana on tätä koskeva tarjouksentekijän kirjallinen sitoumus. Tarjouksen yhteydessä olisi myös asetettava tarjouskilpailuvakuus sen varmistamiseksi, että tarjous pysyy voimassa tarjousten esittämisen määräajan päätyttyä ja että rasvaton maitojauhe toimitetaan määräajassa. Lisäksi olisi täsmennettävä ostohinnan laskutapa ostetun rasvattoman maitojauheen valkuaispitoisuuden mukaan.

(9) Interventiomäärien moitteeton hallinto edellyttää, että rasvaton maitojauhe jälleenmyydään heti kun myyntimahdollisuuksia esiintyy. Tuotteiden tasapuolisen saannin varmistamiseksi olisi annettava kaikille asiasta kiinnostuneille mahdollisuus ostaa tuotteita kiinteään myyntihintaan. Olisi määriteltävä edellytykset, jotka koskevat myyntiä ja suoritusvakuuden asettamista ja erityisesti rasvattoman maitojauheen haltuunottoa ja maksumääräaikoja. Jotta varastotilannetta voitaisiin seurata säännöllisesti, jäsenvaltioiden olisi annettava komissiolle tieto myydyistä määristä.

(10) Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklan 3 kohdassa säädetään, että rasvattoman maitojauheen yksityiselle varastoinnille voidaan myöntää tukea. Järjestelmän tehokkaan valvonnan varmistamiseksi olisi säädettävä varastointiedellytykset täsmentävästä sopimuksesta ja toimitusehdoista. Saman tavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen vahvistaa asiakirjoja, kirjanpitoa sekä valvonnan suoritustiheyttä ja menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset säännöt erityisesti asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten osalta. Yksityistä varastointia koskevien sopimusten mukaisesti varastoitujen tuotteiden varastossa oloa koskevien tarkastusten helpottamiseksi olisi säädettävä erittäin tapahtuvasta varastosta poistamisesta, jollei jäsenvaltio hyväksy pienempää määrää.

(11) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

SOVELTAMISALA

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan seuraavien, asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklassa säädettyjen rasvattoman maitojauheen markkinoiden interventiotoimenpiteiden soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt:

a) ostot interventiohintaan;

b) ostot pysyvän tarjouskilpailun puitteissa;

c) rasvattoman maitojauheen myynti julkisesta varastosta kiinteään hintaan;

d) tuen myöntäminen yksityiselle varastoinnille.

II LUKU

JULKINEN VARASTOINTI

1 jakso

Ostoedellytykset

2 artikla

1. Interventioelimet saavat ostaa ainoastaan sellaista rasvatonta maitojauhetta, joka on asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan ja tämän artiklan 2-7 kohdan säännösten mukaista ja jota tarjotaan niille 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän elokuuta välisenä aikana.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava rasvattoman maitojauheen laatu liitteessä I tarkoitettujen määritysmenetelmien mukaisesti ja liitteessä III tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti otettujen näytteiden perusteella. Tarkastuksilla on todettava, ettei rasvaton maitojauhe sisällä muita tuotteita, erityisesti kirnupiimää tai heraa, sellaisina kuin ne määritellään liitteessä I.

Jäsenvaltiot saavat komission suostumuksella kuitenkin tiettyjen laatuvaatimusten ja tiettyjen hyväksyttyjen yritysten osalta laatia jäsenvaltioiden valvonnassa toimivan omavalvontajärjestelmän.

3. Rasvattoman maitojauheen radioaktiivisuustasot eivät saa ylittää yhteisön sääntelyssä tarvittaessa säädettyjä enimmäistasoja.

Tuotteen radioaktiivisen saastunnan määrä tarkastetaan ainoastaan, jos tilanne niin vaatii, ja vain tarpeellisen ajanjakson kuluessa. Tarvittaessa valvontatoimenpiteiden kesto ja laajuus määritellään asetuksen (EY) N:o 1255/1999 42 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4. Rasvaton maitojauhe on pitänyt valmistaa niiden 30 päivän kuluessa, jotka edeltävät päivää, jona interventioelin vastaanottaa rasvattoman maitojauheen myyntitarjouksen. Jos rasvaton maitojauhe varastoidaan siiloihin, se on pitänyt valmistaa tarjouksen vastaanottoviikkoa edeltävien neljän viikon aikana.

5. Tarjouksen vähimmäismäärä on 20 tonnia. Jäsenvaltiot voivat määrätä, että rasvatonta maitojauhetta on tarjottava täysinä tonneina.

6. Rasvaton maitojauhe pakataan 25 nettokilogramman säkkeihin, jotka täyttävät liitteessä II vahvistetut edellytykset ja joissa on seuraavat merkinnät tarvittaessa koodina:

a) hyväksymisnumero, joka yksilöi tehdaslaitoksen ja tuotantojäsenvaltion;

b) valmistuspäivä tai tarvittaessa valmistusviikko;

c) valmistuserän numero;

d) maininta "sumutuskuivattu rasvaton maitojauhe".

7. Rasvaton maitojauhe toimitetaan pitkäaikaisvarastoon soveltuvilla kuormalavoilla.

Tapauksessa, jossa rasvaton maitojauhe toimitetaan kertalavoilla, on sen ostohinnan katettava kuormalavan hinta.

Tapauksessa, jossa rasvaton maitojauhe toimitetaan EUR-kuormalavoilla tai vastaavaa laatua olevilla kuormalavoilla, nämä palautetaan myyjälle tai vaihdetaan vastaaviin kuormalavoihin viimeistään varastosta poiston yhteydessä.

3 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yritys hyväksytään ainoastaan, jos:

a) se hyväksytään neuvoston direktiivin 92/46/ETY(13) 10 artiklan mukaisesti ja sen käytettävissä on asianmukainen tekninen laitteisto;

b) se sitoutuu pitämään kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen elimen määräämiä rekistereitä, joissa säilytetään tiedot raaka-aineiden alkuperästä, tuotetun rasvattoman maitojauheen, kirnupiimän ja heran määristä ja pakkaamisesta sekä kunkin maitojauheen, kirnupiimän ja heran valmistuserän tunniste ja poistamispäivämäärä;

c) se suostuu asettamaan rasvattoman maitojauheen, jota voidaan tarjota julkiseen interventioon, valmistuksen erityiseen viralliseen valvontaan;

d) se sitoutuu vähintään kaksi työpäivää etukäteen ilmoittamaan valvonnasta vastaavalle toimivaltaiselle laitokselle aikomuksestaan valmistaa rasvatonta maitojauhetta julkista interventiota varten. Jäsenvaltio voi kuitenkin asettaa lyhyemmän määräajan.

2. Tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi toimivaltaisten elinten on toteutettava paikalla tarkastuksia ilman ennakkoilmoitusta kyseisten tuotantoyritysten interventiomaitojauheen valmistusohjelman mukaan.

Niiden on tehtävä vähintään:

a) yksi tarkastus 28 valmistuspäivää kohden, kun on kyse valmistuksesta interventioon, ja vähintään kerran vuosipuoliskon aikana 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tietojen tarkastamiseksi;

b) yksi tarkastus puolivuosittain 1 kohdassa tarkoitettujen muiden hyväksymisedellytysten täyttymisen tarkistamiseksi.

3. Hyväksyminen peruutetaan, jos 1 kohdan a alakohdassa säädetyt perusedellytykset eivät enää täyty. Asianomaisen yrityksen pyynnöstä hyväksyminen voidaan palauttaa aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua ja perusteellisen tarkastuksen jälkeen.

Jos todetaan, että yritys on muusta syystä kuin ylivoimaisen esteen vuoksi laiminlyönyt 1 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitettujen velvoitteidensa noudattamisen, hyväksyminen peruutetaan väliaikaisesti 1-12 kuukaudeksi sen mukaan, miten vakavasta sääntöjen vastaisuudesta on kyse.

Hyväksymisen tilapäistä peruuttamista ei sovelleta silloin, kun jäsenvaltio toteaa, että sääntöjenvastaisuus ei ole tahallinen eikä johdu vakavasta laiminlyönnistä ja että sen merkitys 2 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tehokkuuden kannalta on vähäinen.

4. Edellä 2 ja 3 kohdan perusteella tehdyistä tarkastuksista on laadittava kertomus, jossa on mainittava:

a) tarkastuspäivä;

b) tarkastuksen kesto;

c) toteutetut toimet.

Vastuussa olevan toimihenkilön on allekirjoitettava tarkastuskertomus, ja se on annettava tiedoksi yritykselle.

5. Jäsenvaltioiden on annettava 2 ja 3 kohdassa säädettyjä tarkastuksia koskevat toteutetut toimenpiteet tiedoksi komissiolle kuukauden kuluessa toimenpiteiden vahvistamisesta.

4 artikla

1. Jos rasvaton maitojauhe tarjotaan interventioon muussa kuin tuotantojäsenvaltiossa, ostoa varten on esitettävä tuotantojäsenvaltion toimivaltaisen elimen 45 päivän kuluessa tarjouksen vastaanottamispäivästä antama todistus.

Todistuksessa on oltava 2 artiklan 6 kohdan a, b ja c alakohdassa säädetyt merkinnät ja vahvistus siitä, että kyseessä on yhteisössä hyväksytyssä laitoksessa suoraan ja yksinomaan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklan 5 kohdan merkityksessä rasvattomasta maidosta valmistettu rasvaton maitojauhe.

2. Jos tuotantojäsenvaltio on tehnyt 2 artiklan 2 kohdan mukaiset tarkastukset, todistuksessa on oltava myös näiden tarkastusten tulokset ja vahvistus siitä, että rasvaton maitojauhe on asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklan 1 kohdan mukaista. Tällöin 2 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut säkit on suljettava tuotantojäsenvaltion toimivaltaisen elimen numeroimalla etiketillä. Tämän numeron on oltava 1 kohdassa tarkoitetussa todistuksessa.

2 jakso

Interventiohintaan tapahtuvia ostoja koskeva menettely

5 artikla

1. Myyntitarjouksessa on mainittava:

a) myyjän nimi ja osoite;

b) tarjottu määrä;

c) rasvattoman maitojauheen varastointipaikka.

2. Interventioelimen on kirjattava päivämäärä, jona se vastaanottaa myyntitarjouksen, vastaavat määrät ja valmistuspäivät, sekä paikka, johon rasvaton maitojauhe on varastoitu.

Jos interventiohintaan tapahtuvat ostot keskeytetään asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, tarjousten vastaanottaminen ja kirjaaminen keskeytetään ostojen keskeytyspäätöksen voimaantuloa seuraavasta päivästä alkaen.

3. Tarjous on voimassa ainoastaan jos:

a) se koskee 2 artiklan 5 kohdan vaatimusten mukaista rasvattoman maitojauheen määrää;

b) sen mukana on myyjän kirjallinen sitoumus 2 artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan säännösten noudattamisesta;

c) esitetään todiste, jonka mukaan myyjä on asettanut siinä jäsenvaltioissa, jossa tarjous on esitetty, viimeistään tarjouksen vastaanottopäivänä vakuuden, joka on 2 euroa 100:a kilogrammaa kohti.

4. Interventioelimelle alunperin toimitettu 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sitoumus on voimassa myöhemmin tehdyille tarjouksille, kunnes myyjä tai interventioelin nimenomaisesti toisin ilmoittaa, jos

a) ensimmäisessä tarjouksessa ilmoitetaan, että myyjä aikoo soveltaa tätä säännöstä;

b) myöhemmin tehdyissä tarjouksissa viitataan tähän säännökseen mainiten 5 artiklan 4 kohta ja ensimmäisen tarjouksen päivämäärään.

6 artikla

Tarjousten voimassapysyminen ja rasvattoman maitojauheen toimittaminen interventioelimen osoittamaan varastoon 7 artiklan 2 kohdassa vahvistetussa määräajassa ovat komission asetuksessa (ETY) N:o 2220/85(14) tarkoitetut ensisijaiset vaatimukset.

7 artikla

1. Kun tarjouksen tiedot on tarkistettu, interventioelimen on annettava viiden työpäivän kuluessa tarjouksen vastaanottopäivästä päivätty ja numeroitu toimitusvahvistus, jossa on seuraavat tiedot:

a) toimitettavan rasvattoman maitojauheen määrä;

b) viimeinen toimituspäivä;

c) toimitukseen osoitettu varasto.

2. Rasvattoman maitojauheen toimituksen on tapahduttava myyntitarjouksen vastaanottopäivää seuraavien 28 päivän kuluessa. Toimitus voidaan toteuttaa erissä.

3. Edellä 5 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu vakuus vapautetaan heti kun tarjouksessa ilmoitettu määrä on toimitettu.

Jos 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tarkastus kuitenkin osoittaa, että rasvaton maitojauhe ei ole mainitussa artiklassa asetettujen vaatimusten mukaista, vakuus vapautetaan vielä toimittamattomien määrien osalta.

4. Interventioelin ottaa rasvattoman maitojauheen haltuunsa päivästä, jona tarjouksen kohteena olevan rasvattoman maitojauheen määrä on kokonaisuudessaan viety interventioelimen määräämään varastoon, mutta aikaisintaan toimitusvahvistuksen antamista seuraavana päivänä.

5. Jos myyjä ei ole toimittanut tavaraa säädetyssä määräajassa, 5 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu vakuus menetetään suhteessa toimittamatta jääneisiin määriin ja ostosopimus purkautuu jäljellä olevan määrän osalta, paitsi jos kyseessä on ylivoimainen este.

8 artikla

1. Interventioelin suorittaa maksun haltuun ottamastaan rasvattomasta maitojauheesta määräaikana, joka alkaa 120 päivää ja päättyy 140 päivää rasvattoman maitojauheen haltuunoton jälkeen edellyttäen, että 2 artiklan säännösten noudattaminen tarkistetaan.

2. Jos rasvattoman kuiva-aineen proteiinipitoisuus, joka määritetään liitteessä I tarkoitetulla menetelmällä, on vähintään 35,6 prosenttia, ostohinta on sama kuin rasvattoman maitojauheen valmistuspäivänä voimassa oleva interventiohinta.

Jos kyseinen pitoisuus on vähintään 31,4 prosenttia, mutta vähemmän kuin 35,6 prosenttia, ostohinta on sama kuin interventiohinta, josta vähennetään seuraavasti laskettu määrä:

interventiohinta x [(0,356 - proteiinipitoisuus) x 1,75].

9 artikla

Jos tarkastus osoittaa, ettei rasvaton maitojauhe ole 2 artiklan 1 kohdan säännösten mukaista, myyjä sitoutuu tarjouksellaan

a) ottamaan kyseisen tavaran takaisin;

b) maksamaan ennen tavaran takaisin ottamista kyseisten määrien varastointikustannukset haltuunottopäivästä poistamispäivään.

Varastointikustannukset määritetään varastoon viennille, varastosta poistamiselle ja varastoinnille neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1883/78(15) 6 artiklan mukaisesti vahvistettujen kiinteiden määrien perusteella.

3 jakso

Varastointi ja varastosta poistaminen

10 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettujen varastojen on täytettävä seuraavat edellytykset:

a) ne ovat kuivia, hyvässä kunnossa eikä niissä ole tuhoeläimiä;

b) niissä ei ole vieraita hajuja;

c) niissä on hyvä ilmanvaihto;

d) niiden kapasiteetti on vähintään 1000 tonnia ja niissä on mahdollisuudet poistaa päivittäin vähintään 3 prosenttia varastossa olevasta määrästä siten, että poistamiskapasiteetti on vähintään 100 tonnia päivässä; tätä varten otetaan huomioon ainoastaan 1 päivästä syyskuuta 2000 alkaen ostetut rasvattoman maitojauheen määrät.

Rasvattoman maitojauheen varastointiin liittyvät riskit katetaan vakuutuksella, joka voi olla muodoltaan sopimukseen perustuva varastoijan velvoite tai interventioelimen yleinen vakuutus. Jäsenvaltio voi myös toimia omana vakuutuksenantajanaan.

2. Interventioelinten on vaadittava, että rasvaton maitojauhe viedään varastoon ja varastoidaan kuormalavoille siten, että erät on helppo tunnistaa ja niitä on helppo käsitellä.

3. Tarkastuksista vastuussa olevan toimivaltaisen elimen on myös toteutettava komission asetuksen (ETY) N:o 2148/96(16) 4 artiklassa säädetty tarkastus sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat varastossa.

11 artikla

1. Interventioelimen on valittava käytettävissä olevista varastoista se, joka sijaitsee lähinnä paikkaa, jossa rasvaton maitojauhe varastoidaan.

Interventioelin voi kuitenkin valita muun varaston, joka sijaitsee enintään 2 kohdassa tarkoitetulla etäisyydellä. Se voi valita mainittua etäisyyttä kauempana sijaitsevan varaston ottaen huomioon tästä aiheutuvat kuljetuskustannukset. Siinä tapauksessa interventioelimen on viipymättä ilmoitettava valintansa komissiolle.

2. Asetuksen (ETY) N:o 1255/1999 7 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetuksi enimmäisetäisyydeksi vahvistetaan 350 kilometriä. Tämän etäisyyden ylittävältä osalta vahvistetaan interventioelimen kannettaviksi kuljetuksen lisäkustannuksiksi 0,05 euroa tonnia ja kilometriä kohden.

Jos ostava interventioelin kuuluu muun jäsenvaltion kuin sen alaisuuteen, johon tarjottu rasvaton maitojauhe on varastoitu, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua enimmäisetäisyyttä laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon myyjän varaston ja sen jäsenvaltion rajan välistä etäisyyttä, jonka alaisuuteen interventioelin kuuluu.

12 artikla

1. Varastosta poistamisen yhteydessä interventioelin asettaa rasvattoman maitojauheen kuormalavoille varastolaiturille kuljetusvälineeseen lastattuna, ei kuitenkaan ahdattuna.

Jos käytetään EUR-kuormalavoja tai vastaavaa laatua olevia kuormalavoja, ostajan on palautettava vastaavat kuormalavat interventioelimelle varastosta poistamisen yhteydessä.

2. Rasvattoman maitojauheen ostaja vastaa ahtauksen ja tarvittaessa kuormalavoilta siirtämisen kustannuksista. Jäsenvaltio vahvistaa nämä kustannukset kiinteämääräisesti, ilmoittaa niistä kullekin asianomaiselle tämän pyynnöstä ja antaa ne tiedoksi komissiolle tämän asetuksen antamista seuraavan kuukauden aikana ja ennen jokaisen muutoksen tekemistä.

4 jakso

Tarjouskilpailulla tapahtuvia ostoja koskevat erityiset edellytykset

13 artikla

Jos komissio päättää ostojen toteuttamisesta pysyvällä tarjouskilpailulla asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklan 2 kohdan ja 42 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, sovelletaan tämän asetuksen 2, 3, 4, 10, 11 ja 12 artiklan säännöksiä, jollei tässä jaksossa säädetyistä erityisistä säännöksistä muuta johdu.

14 artikla

1. Tarjouskilpailuilmoitus julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

2. Jokaisen erityisen tarjouskilpailun tarjoukset on esitettävä viimeistään kunkin kuukauden toisena ja neljäntenä tiistaina kello 12 (Brysselin aikaa), lukuun ottamatta elokuun toista tiistaita. Jos tiistai on yleinen vapaapäivä, määräaika päättyy sitä edeltävänä työpäivänä kello 12 (Brysselin aikaa).

15 artikla

1. Asianomaiset osallistuvat tarjouskilpailuun joko jättämällä jäsenvaltion interventioelimelle kirjallisen tarjouksen vastaanottoilmoitusta vastaan tai käyttämällä jotakin kirjallista televiestintämuotoa vastaanottoilmoitusta vastaan.

2. Tarjouksessa on mainittava:

a) tarjouksen tekijän nimi ja osoite;

b) tarjottu määrä;

c) tarjottu hinta, lukuun ottamatta sisäisiä veroja, 100 kilogrammalta rasvatonta maitojauhetta toimitettuna varaston lastauslavalle ja ilmaistuna euroina enintään kahden desimaalin tarkkuudella;

d) Tarjotun rasvattoman maitojauheen varastointipaikka.

3. Tarjous on pätevä ainoastaan jos:

a) se koskee 14 artiklan 2 kohdassa vahvistetun tarjousten jättämisen määräajan päättymistä edeltävien 21 päivän tai tarpeen mukaan kolmen viikon aikana valmistettua rasvatonta maitojauhetta. Jos kahden peräkkäisen tarjouskilpailun välinen aika on yli 21 päivää, rasvaton maitojauhe voidaan valmistaa tämän ajanjakson aikana;

b) se koskee 2 artiklan 5 kohdan vaatimusten mukaista rasvattoman maitojauheen määrää;

c) sen mukana on tarjouksen tekijän kirjallinen sitoumus noudattaa tämän kohdan a alakohdan ja 9 artiklan säännöksiä;

d) esitetään todiste, jonka mukaan tarjouksen tekijä on antanut siinä jäsenvaltioissa, jossa tarjous on esitetty, ennen tarjousten jättämisen määräajan päättymistä kyseisen tarjouskilpailun osalta tarjouskilpailuvakuuden, joka on 2 euroa 100 kilogrammaa kohti.

4. Interventioelimelle alunperin toimitettu 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu sitoumus on voimassa myöhemmin tehdyille tarjouksille, kunnes tarjouksen tekijä tai interventioelin nimenomaisesti toisin ilmoittaa, jos

a) ensimmäisessä tarjouksessa ilmoitetaan, että tarjouksen tekijä aikoo vedota tähän säännökseen;

b) myöhemmin tehdyissä tarjouksissa viitataan tähän säännökseen mainiten 15 artiklan 4 kohta ja ensimmäisen tarjouksen päivämäärään.

5. Tarjousta ei saa muuttaa tai peruuttaa 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, kyseisen tarjouskilpailun tarjousten esittämiselle asetetun määräajan jälkeen.

16 artikla

Tarjousten voimassapysyminen tarjousten esittämiselle asetetun määräajan jälkeen ja rasvattoman maitojauheen toimittaminen interventioelimen osoittamaan varastoon 19 artiklan 3 kohdassa vahvistetussa määräajassa ovat asetuksessa (ETY) N:o 2220/85 tarkoitetut pääasialliset vaatimukset.

17 artikla

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kello 9 (Brysselin aikaa) 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä seuraavana päivänä tarjouksen tekijöiden tarjoamat määrät ja hinnat.

2. Jokaisessa tarjouskilpailussa tehdyt tarjoukset huomioon ottaen komissio vahvistaa enimmäisostohinnan sovellettavien interventiohintojen perusteella asetuksen (EY) N:o 1255/1999 42 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3. Komissio voi päättää jättää tarjouskilpailun ratkaisematta.

18 artikla

1. Tarjous hylätään, jos tarjottu hinta on korkeampi kuin 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kyseiseen tarjouskilpailuun sovellettava enimmäishinta.

2. Tarjouskilpailusta johtuvia oikeuksia ja velvoitteita ei voi siirtää.

19 artikla

1. Interventioelimen on ilmoitettava viipymättä jokaiselle tarjouksen tekijälle hänen tarjouskilpailuun osallistumisensa tulos.

Edellä 15 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettu vakuus vapautetaan viipymättä niiden tarjousten osalta, joita ei oteta käsiteltäviksi.

2. Interventioelimen on toimitettava viipymättä tarjouskilpailun voittajalle päivätty ja numeroitu toimitusvahvistus, jossa on:

a) toimitettavan rasvattoman maitojauheen määrä;

b) viimeinen toimituspäivä;

c) toimitukseen osoitettu varasto.

3. Tarjouskilpailun voittajan on toimitettava rasvaton maitojauhe 28 päivän kuluessa tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä. Toimitus voidaan jakaa osiin.

4. Tarjouskilpailuvakuus vapautetaan heti, kun tarjouskilpailun voittaja on toimittanut toimitusvahvistuksessa mainitun määrän vahvistetussa määräajassa.

5. Jos tarjouskilpailun voittaja ei ole toimittanut tavaraa säädetyssä määräajassa, 15 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettu tarjouskilpailuvakuus menetetään suhteessa toimittamatta jääneisiin määriin ja ostosopimus purkautuu jäljellä olevan määrän osalta, jollei kyseessä ole ylivoimainen este.

20 artikla

1. Interventioelin maksaa tarjouskilpailun voittajalle tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hinnan määräaikana, joka alkaa 120 päivää ja päättyy 140 päivää rasvattoman maitojauheen haltuunoton jälkeen, edellyttäen, että 2 artiklan 1, 2, 3, 5, 6 ja 7 kohdan ja 15 artiklan 3 kohdan a alakohdan säännösten noudattaminen tarkistetaan.

2. Jos rasvattoman kuiva-aineen valkuaispitoisuus, joka määritetään liitteessä I tarkoitetulla menetelmällä, on vähintään 35,6 prosenttia, ostohinta on sama kuin tarjouksessa ilmoitettu hinta.

Jos kyseinen pitoisuus on vähintään 31,4 prosenttia, mutta vähemmän kuin 35,6 prosenttia, ostohinta on sama kuin tarjouksessa ilmoitettu hinta, josta vähennetään seuraavasti laskettu määrä:

tarjottu hinta x [(0,356 - proteiinipitoisuus) x 1,75].

3. Interventioelin ottaa rasvattoman maitojauheen haltuunsa päivästä, jona tarjouksen kohteena olevan rasvattoman maitojauheen määrä on kokonaisuudessaan viety interventioelimen osoittamaan varastoon, mutta aikaisintaan toimitusvahvistuksen antamispäivää seuraavana päivänä.

5 jakso

Myynti

21 artikla

Jäsenvaltioiden interventioelimet voivat myydä kaikille asianomaisille hallussaan pitämää rasvatonta maitojauhetta, joka on viety varastoon ennen 1 päivää syyskuuta 1997.

22 artikla

1. Rasvaton maitojauhe myydään vapaasti varastosta asetuksen (EY) N:o 1255/1999 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistettuun interventiohintaan, jota sovelletaan sopimuksen tekopäivänä, lisättynä 1 eurolla 100 kilogrammaa kohti.

2. Ostopyynnössä on mainittava:

a) ostajan nimi ja osoite;

b) haluttu määrä;

c) tarvittaessa varasto, jossa rasvaton maitojauhe sijaitsee ja mahdollisesti korvaava varasto.

3. Ostopyyntö on pätevä ainoastaan, jos:

a) se koskee vähintään 10 tonnia. Jos varastoon jäävä määrä on kuitenkin vähemmän kuin 10 tonnia, myynti koskee tätä jäljelle jäävää määrää.

b) Esitetään todiste siitä, että ostaja on asettanut siinä jäsenvaltiossa, jossa pyyntö on esitetty, 7 euroa 100:a kilogrammaa kohti olevan vakuuden, jonka tarkoituksena on varmistaa tämän asetuksen 24 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa määräajassa tapahtuvan rasvattoman maitojauheen haltuunottoa koskevien, asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklassa tarkoitettujen ensisijaisten vaatimusten toteutuminen.

23 artikla

1. Myyntiä varten interventioelin luovuttaa rasvattoman maitojauheen varastoon tuodussa järjestyksessä ja luovutus aloitetaan saatavilla olevien kokonaismäärien tai tarvittaessa toimijan osoittamassa yhdessä tai useammassa varastossa saatavilla olevien kokonaismäärien vanhimmasta tuotteesta.

2. Jos yhden myyntihakemuksen hyväksyminen aiheuttaisi kyseisessä varastossa käytettävissä olevan maitojauhemäärän ylittymisen, hakijalle myönnetään ainoastaan käytettävissä oleva määrä. Interventioelin voi kuitenkin nimetä yhdessä hakijan kanssa muita varastoja hakemuksensa mainitun määrän saavuttamiseksi.

3. Jos samaa varastoa koskevan usean samansuuruisen hakemuksen hyväksyminen aiheuttaisi käytettävissä olevan määrän ylittymisen, myynti tapahtuu jakamalla käytettävissä oleva määrä hakemusten osoittamassa suhteessa. Jos määrien jakaminen tällä tavoin kuitenkin johtaisi pienempiin kuin viiden tonnin määriin, tarjouskilpailu ratkaistaan arvalla.

4. Kaikki interventioelimelle samana päivänä tulleet pätevät ostopyynnöt katsotaan esitetyiksi samanaikaisesti.

5. Interventioelimen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta asianomaiset voivat tutkia omalla kustannuksellaan ennen myyntisopimuksen tekemistä myytäväksi saatetusta rasvattomasta maitojauheesta otettuja näytteitä.

24 artikla

1. Ostajan on otettava rasvaton maitojauhe haltuunsa yhden kuukauden kuluessa myyntisopimuksen tekopäivästä.

Ostetun määrän haltuunotto jaetaa osiin, joiden määrä ei saa olla pienempi kuin 10 tonnia. Jos varastoon jäävä määrä on kuitenkin vähemmän kuin tämä kynnys, haltuunotto voi koskea tätä jäljelle jäävää määrää.

2. Ennen kunkin määrän haltuunottoa ostaja maksaa interventioelimelle haltuunotettavaa määrää vastaavan hinnan.

3. Jos ostaja ei ole ottanut rasvatonta maitojauhetta haltuunsa 1 kohdassa säädetyssä määräajassa lukuun ottamatta ylivoimaista estettä, myyntisopimus raukeaa jäljellä olevien määrien osalta.

4. Edellä 22 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vakuus pidätetään niiden määrien osalta, joiden myyntisopimus on rauennut tämän artiklan 3 kohdan nojalla. Se vapautetaan viipymättä määräajassa haltuunotettujen määrien osalta.

5. Ylivoimaisen esteen tapauksessa interventioelin määrittää toimenpiteet, jotka se arvioi tarpeelliseksi olosuhteiden vuoksi, joihin on vedottu.

III LUKU

YKSITYINEN VARASTOINTI

1 jakso

Varastointisopimus ja -edellytykset

25 artikla

Tässä luvussa tarkoitetaan:

a) "varastointierällä" vähintään 10 tonnin suuruista koostumukseltaan ja laadultaan yhdenmukaista samasta tehtaasta tulevaa määrää, joka on tuotu samana päivänä samaan varastoon;

b) "sopimusvarastoinnin alkamispäivällä" varastoon tuonnin päivää seuraavaa päivää;

c) "sopimusvarastoinnin viimeisellä päivällä" varastosta poistamisen päivää edeltävää päivää.

26 artikla

Jos komissio päättää tuen myöntämisestä rasvattoman maidon yksityiselle varastoinnille asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, yksityistä varastointia koskevien sopimusten osapuolina ovat sen jäsenvaltion interventioelin, jonka alueella rasvaton maitojauhe on varastoitu, ja luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jäljempänä "sopimuspuolet".

27 artikla

Yksityisen varastoinnin sopimus saadaan tehdä ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta rasvattomasta maitojauheesta, joka täyttää seuraavat edellytykset:

a) sen rasvapitoisuus on enintään 11 prosenttia, vesipitoisuus enintään 5 prosenttia ja rasvattoman kuiva-aineen valkuaispitoisuus vähintään 31,4 prosenttia;

b) se on valmistettu sopimusvarastoinnin alkamispäivää edeltävien 28 päivän tai neljän viikon aikana tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan säännösten mukaisesti hyväksytyssä yrityksessä, joka suostuu siihen, että rasvattoman maitojauheen, josta voidaan tehdä varastointisopimus, valmistus saatetaan erityiseen viralliseen valvontaan;

c) sen radioaktiivisuustaso ei saa ylittää 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja enimmäistasoja;

d) se on varastoitu 25 kilogramman säkkeihin tai enintään 1500 kilogramman suursäkkeihin (big bags), joissa on oltava seuraavat merkinnät tarvittaessa koodina:

i) hyväksymisnumero, joka yksilöi tehdaslaitoksen ja tuotantojäsenvaltion;

ii) valmistuspäivä tai -viikko;

iii) valmistuserän numero;

iv) nettopaino;

e) sitä ei ole asetettu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 565/80(17) 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun järjestelyyn; myöhempää järjestelyyn asettamista pidetään sopimusvarastoinnin päättymisenä.

28 artikla

1. Varastointisopimus laaditaan kirjallisena, se koskee yhtä tai useampaa varastointierää ja siinä on oltava seuraavia seikkoja koskevat säännökset:

a) rasvattoman maitojauheen määrä, johon sopimusta sovelletaan;

b) tuen määrä;

c) sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät päivämäärät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan toisen virkkeen ja 42 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tehdyn komission päätöksen soveltamista;

d) varastojen tunnistetiedot.

2. Valvontatoimenpiteet, erityisesti 33 artiklassa tarkoitetut, on sisällytettävä toimitusehtoihin, jotka varastointijäsenvaltion interventioelin laatii. Varastointisopimuksessa on viitattava näihin toimitusehtoihin.

29 artikla

1. Varastoonvienti- ja varastosta poistamisjaksot vahvistetaan rasvattoman maitojauheen yksityiselle varastoinnille myönnettävää tukea koskevan päätöksen yhteydessä.

2. Varastosta poistaminen on suoritettava kokonaisina varastointierinä. Kuitenkin 33 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa varastosta poistaminen voi koskea ainoastaan sinetöityä määrää.

30 artikla

1. Hakemus sopimuksesta interventioelimen kanssa saa koskea ainoastaan sellaisia rasvattoman maitojauheen eriä, joiden osalta varastoonvienti on saatettu päätökseen.

Hakemuksen on saavuttava interventioelimelle 30 päivän kuluessa varastoon viemisen päivästä. Interventioelin kirjaa hakemuksen vastaanottopäivän.

Jos hakemus kuitenkin saapuu interventioelimelle enintään kymmenen työpäivän kuluessa edellä tarkoitetun määräajan päättymisestä, varastointisopimus saadaan tehdä, mutta tuen määrää alennetaan 30 prosentilla.

2. Varastointisopimus on tehtävä 30 päivän kuluessa hakemuksen kirjaamispäivästä.

31 artikla

Jos rasvaton maitojauhe varastoidaan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa se on valmistettu, 30 artiklassa tarkoitetun sopimuksen tekeminen edellyttää, että esitetään tuottajajäsenvaltion toimivaltaisen elimen viimeistään 50 päivää varastoon viennin jälkeen antama todistus.

Todistuksessa on oltava tehdaslaitoksen ja tuotantojäsenvaltion tunnistenumerot, valmistuspäivä tai -viikko, valmistuserän numero sekä vahvistus siitä, että kyseessä on asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu rasvaton maitojauhe.

Tämän artiklan ensimmäisessä alakohdassa säädetyssä tapauksessa varastointisopimus on tehtävä 60 päivän kuluessa hakemuksen kirjaamispäivästä.

2 jakso

Tarkastukset

32 artikla

1. Jäsenvaltion on huolehdittava, että tukioikeutta koskevia kaikkia edellytyksiä noudatetaan.

2. Sopimuspuolen, tai jäsenvaltion pyynnöstä tai sen luvalla, varastosta vastuussa olevan henkilön on annettava valvonnasta vastaavan toimivaltaisen elimen käyttöön kaikki asiakirjat, joiden avulla voidaan, siltä osin kuin on kyse yksityisesti varastoiduista tuotteista, erityisesti varmistaa seuraavat seikat:

a) hyväksymisnumero, joka yksilöi tehdaslaitoksen ja tuotantojäsenvaltion;

b) tuotantopäivä;

c) varastoon viennin päivä;

d) varastointierän numero;

e) sijainti varastossa ja varaston osoite;

f) varastosta poistamisen päivä.

3. Sopimuspuolen tai tarvittaessa tämän asemasta varastosta vastuussa olevan henkilön on pidettävä jokaisen sopimuksen osalta varastokirjanpitoa, joka on varastossa saatavilla ja johon sisältyvät seuraavat tiedot:

a) yksityisesti varastoitujen tuotteiden varastointierän numero;

b) varastoon viennin ja varastosta poistamisen päivät;

c) rasvattoman maitojauheen määrä varastointierittäin ilmoitettuna;

d) tuotteiden sijainti varastossa.

4. Varastoitujen tuotteiden on oltava helposti tunnistettavissa ja käsiteltävissä. Niiden on oltava sopimuskohtaisesti yksilöityjä.

33 artikla

1. Varastoon vietäessä toimivaltaisen elimen on tehtävä tarkastuksia ajanjaksona, joka alkaa varastoon viemisen päivänä ja päättyy 28 päivää sopimushakemuksen kirjaamispäivän jälkeen.

Sen varmistamiseksi, että varastoidut tuotteet ovat tukikelpoisia, vähintään viidelle prosentille varastoihin tuoduista määristä tehdään riittävän edustavat tarkastukset, jotta varmistetaan, että erät ovat kokonaisuudessaan erityisesti tuotteiden painon, tunnistetietojen ja laadun osalta fyysisesti hakemuksen sopimuksen mukaisia.

2. Toimivaltaisen elimen on

a) joko sinetöitävä kaikki tiettyyn sopimukseen, varastointierään tai pienempään määrään liittyvät tuotteet 1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen yhteydessä;

b) tai tehtävä ennalta ilmoittamatta tarkastus sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat varastossa. Tarkastuksessa otetun näytteen on oltava edustava, ja sen on vastattava vähintään 10 prosenttia sopimuksen kattamasta kokonaismäärästä, jota yksityisen varastoinnin tukitoimenpide koskee.

3. Sopimusvarastoinnin päättyessä toimivaltaisen elimen on tehtävä pistokoetarkastus, joka koskee tuotteiden tunnistamista ja painoa. Jos rasvaton maitojauhe kuitenkin jää varastoon sopimusvarastoinnin enimmäiskeston jälkeen, tämä tarkastus saadaan tehdä varastosta poistamisen yhteydessä.

Tarkastusta varten sopimuspuolen on ilmoitettava toimivaltaiselle elimelle kyseiset varastointierät vähintään viisi työpäivää ennen

a) 180 päivää kestävän sopimusvarastoinnin päättymistä

tai

b) ennen varastosta poistamisen alkamista, jos nämä toimet toteutetaan 180 päivää kestävän jakson aikana tai sen jälkeen.

Jäsenvaltio saa hyväksyä viittä työpäivää lyhyemmän määräajan.

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohdan perusteella tehdyistä tarkastuksista on laadittava kertomus, jossa on mainittava:

a) tarkastuspäivä;

b) tarkastuksen kesto;

c) toteutetut toimet.

Vastuussa olevan toimihenkilön on allekirjoitettava tarkastuskertomus, joka sopimuspuolen tai tarvittaessa varastosta vastuussa olevan henkilön on varmennettava allekirjoituksellaan ja jonka on oltava maksuasiakirjojen mukana.

5. Jos todetaan sääntöjenvastaisuuksia, jotka koskevat yli viittä prosenttia tarkastetusta määrästä, tarkastusta laajennetaan ottamalla toimivaltaisen elimen määräämä suurempi näyte.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näistä tapauksista neljän viikon kuluessa.

3 jakso

Varastointituki

34 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua yksityisen varastoinnin tukea saadaan myöntää ainoastaan sopimusvarastoinnille, jonka kesto on vähintään 60 päivää ja enintään 180 päivää.

Jos sopimuspuoli ei noudata tämän asetuksen 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua määräaikaa, tukea alennetaan 15 prosenttia ja sitä maksetaan ainoastaan jaksolta, jolta sopimuspuoli toimittaa toimivaltaisen elimen hyväksymän todisteen siitä, että rasvaton maitojauhe on ollut sopimusvarastoinnissa.

2. Rajoittamatta tämän asetuksen 35 artiklan soveltamista komissio määrittää tuen määrän asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

3. Tuki maksetaan sopimuspuolen pyynnöstä sopimusvarastoinnin päätyttyä 120 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamispäivästä edellyttäen, että 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tarkastukset on tehty ja että maksuun oikeuttavia edellytyksiä on noudatettu.

Jos meneillään on kuitenkin hallinnollinen tutkinta, joka koskee tukioikeutta, maksu suoritetaan vasta, kun tukioikeus on vahvistettu.

35 artikla

Tuen määrää, varastoon viemisen ja varastosta poistamisen ajanjaksoja sekä varastoinnin enimmäiskestoa voidaan muuttaa tehtävien sopimusten osalta kyseisen vuoden aikana, jos markkinatilanne tätä edellyttää.

IV LUKU

TIEDONANNOT

36 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään jokaisen viikon keskiviikkona ennen kello 12 (Brysselin aikaa) rasvattoman maitojauheen määrät, joista on edeltävän viikon aikana tehty

a) myyntitarjous 5 artiklan mukaisesti;

b) myyntisopimus 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

c) yksityisen varastoinnin sopimus 28 artiklan mukaisesti.

V LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

37 artikla

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 2213/76, (ETY) N:o 1362/87, (ETY) N:o 1158/91 ja (EY) N:o 322/96.

Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

38 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä tammikuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48.

(2) EYVL L 118, 19.5.2000, s. 1.

(3) EYVL L 148, 28.6.1968, s. 13.

(4) EYVL L 78, 20.3.1987, s. 10.

(5) EYVL L 249, 11.9.1976, s. 6.

(6) EYVL L 279, 31.10.1996, s. 15.

(7) EYVL L 129, 19.5.1987, s. 9.

(8) EYVL L 80, 30.3.1996, s. 48.

(9) EYVL L 112, 4.5.1991, s. 65.

(10) EYVL L 16, 21.1.1999, s. 19.

(11) EYVL L 45, 23.2.1996, s. 5.

(12) EYVL L 52, 21.2.1998, s. 20.

(13) EYVL L 268, 14.9.1992, s. 1.

(14) EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5.

(15) EYVL L 216, 5.8.1978, s. 1.

(16) EYVL L 288, 9.11.1996, s. 6.

(17) EYVL L 62, 7.3.1980, s. 5.

LIITE I

KOOSTUMUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET, LAATUOMINAISUUDET JA MÄÄRITYSMENETELMÄT

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

PAKKAAMINEN

1. Rasvaton maitojauhe pakataan paperisäkkeihin, joiden on oltava uusia, kuivia ja ehjiä, sisällön nettopainon on oltava 25 kg.

2. Säkkien on muodostuttava vähintään kolmesta kerroksesta, joiden lujuus on yhteensä vähintään 420 J/m2 TEA Average.

Toisen kerroksen päällä on oltava vähintään 15 g/m2 polyeteenikalvo.

Paperikerrosten sisäpuolella on oltava vähintään 0,08 mm paksu polyeteenisäkki, joka on pohjasta saumattu.

3. Säkkien on oltava EN 770 -standardin mukaisia.

4. Täytön aikana säkin kerrosten on oltava hyvin yhteen puristettuja. Pakkaamattoman jauheen joutuminen eri kerrosten väliin on ehdottomasti estettävä.

LIITE III

TARJOTUN RASVATTOMAN MAITOJAUHEEN NÄYTTEENOTTO JA TUTKIMINEN

1. Näytteet otetaan kansainvälisessä standardissa ISO 707 säädetyn menettelyn mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin käyttää muuta näytteenottomenetelmää, jos tämä on mainitun standardin periaatteiden mukainen.

2. Pakkausten määrä, joka valitaan otannalla näytteenottoa varten:

a) tarjoukset, joihin sisältyy enintään 800 25 kg:n säkkiä: vähintään 8;

b) tarjoukset, joihin sisältyy yli 800 25 kg:n säkkiä: 8 + 1 vähintään jokaiseen 800 säkin lisäerän osan tai kokonaisuuden osalta.

3. Näytteen paino: vähintään 200 g otetaan jokaisesta pakkauksesta.

4. Näytteiden ryhmittely: enintään 9 näytettä yhdistetään kokonaisnäytteeksi.

5. Näytteiden tutkiminen: jokaiselle kokonaisnäytteelle tehdään tutkimus, jolla on mahdollista todeta kaikki liitteessä I esitetyt laatuominaisuudet.

6. Jos näyte on puutteellinen:

a) jos yhdistetty näyte on puutteellinen jonkin muuttujan osalta, tämän näytteen edustama määrä hylätään;

b) jos yhdistetty näyte on puutteellinen usean muuttujan osalta, tämän näytteen edustama määrä hylätään ja lopulle tarjouksen sisältämästä määrästä, joka on peräisin samasta tehtaasta, suoritetaan toinen tutkimuksen kannalta määräävä näytteenotto; Tällöin:

- edellä 2 kohdassa tarkoitettujen näytteiden määrä kaksinkertaistetaan,

- jos yhdistetty näyte on puutteellinen usean muuttujan osalta, tämän näytteen edustama määrä hylätään.