32001R0191

Komission asetus (EY) N:o 191/2001, annettu 30 päivänä tammikuuta 2001, tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden yhteisöön tuonnin kieltämisestä toistaiseksi

Virallinen lehti nro L 029 , 31/01/2001 s. 0012 - 0026


Komission asetus (EY) N:o 191/2001,

annettu 30 päivänä tammikuuta 2001,

tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden yhteisöön tuonnin kieltämisestä toistaiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2724/2000(2), ja erityisesti sen 19 artiklan 2 kohdan,

on kuullut tieteellistä tarkasteluryhmää,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 338/97 4 artiklan 6 kohdassa säädetään, että komissio voi säätää yleisistä tai tiettyjä alkuperämaita koskevista yhteisöön tuonnin rajoituksista lajien yksilöille, ja lisäksi siinä säädetään tällaisten rajoitusten edellytyksistä.

(2) Tällaisia rajoituksia koskeva luettelo on viimeksi vahvistettu tuonnin kieltämisestä toistaiseksi tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden yhteisöön 20 päivänä syyskuuta 2000 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1988/2000(3) ja tätä luetteloa on tarpeen tarkistaa asetuksen (EY) N:o 338/97 4 artiklan 6 kohdan perusteella. Selkeyden vuoksi olisi asetuksessa (EY) N:o 1988/2000 oleva luettelo korvattava kokonaisuudessaan ja asetus (EY) N:o 1988/2000 olisi siksi kumottava.

(3) Niiden lajien alkuperämaita, joita rajoitukset koskevat, on kuultu asiasta.

(4) Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelemisesta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 26 päivänä toukokuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 939/97(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1006/98(5), 41 artiklassa säädetään, miten jäsenvaltioiden on sovellettava komission säätämiä rajoituksia.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jollei asetuksen (EY) N:o 939/97 41 artiklan säännöksistä muuta johdu, tämän asetuksen liitteessä mainittujen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden tuonti yhteisöön kielletään toistaiseksi.

2 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1988/2000.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2001.

Komission puolesta

Margot Wallström

Komission jäsen

(1) EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2) EYVL L 320, 18.12.2000, s. 1.

(3) EYVL L 237, 21.9.2000, s. 25.

(4) EYVL L 140, 30.5.1997, s. 9.

(5) EYVL L 145, 15.5.1998, s. 3.

LIITE

Asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A mainitut lajit, joiden yksilöiden tuonti yhteisöön kielletään toistaiseksi

>TAULUKON PAIKKA>

Asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B mainitut lajit, joiden yksilöiden tuonti yhteisöön kielletään toistaiseksi

>TAULUKON PAIKKA>