32001R0070

Komission asetus (EY) N:o 70/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen

Virallinen lehti nro L 010 , 13/01/2001 s. 0033 - 0042


Komission asetus (EY) N:o 70/2001,

annettu 12 päivänä tammikuuta 2001,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 7 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98(1) ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan sekä 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

on julkaissut luonnoksen(2) täksi asetukseksi,

on kuullut neuvoa-antavaa valtiontukikomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksella (EY) N:o 994/98 komissio valtuutetaan säätämään perustamissopimuksen 87 artiklan mukaisesti, että tiettyjen edellytysten vallitessa pienille ja keskisuurille yrityksille myönnetty tuki soveltuu yhteismarkkinoille ja vapautetaan perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa määrätystä ilmoitusvelvollisuudesta.

(2) Asetuksella (EY) N:o 994/98 komissio valtuutetaan myös säätämään perustamissopimuksen 87 artiklan mukaisesti, että tuki, joka on komission kunkin jäsenvaltion osalta alueellisen tuen myöntämistä varten hyväksymän kartan mukaista, soveltuu yhteismarkkinoille ja vapautetaan perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa määrätystä ilmoitusvelvollisuudesta.

(3) Komissio on soveltanut perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklaa tukialueille ja niiden ulkopuolelle sijoittautuneisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin lukuisissa päätöksissään ja on myös selostanut politiikkaansa, viimeksi pienten ja keskisuurten yritysten valtion tukia koskevissa yhteisön suuntaviivoissa(3) ja alueellisia valtiontukia koskevissa suuntaviivoissa(4). Huomattavan kokemuksen perusteella, joka komissiolla on näiden artiklojen soveltamisesta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ja komission näiden määräysten nojalla laatimien pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja aluetukea koskevien yleisten tekstien perusteella on asianmukaista, että komissio käyttäisi asetuksessa (EY) N:o 994/98 annettuja toimivaltuuksia varmistaakseen tehokkaan valvonnan ja yksinkertaistaakseen hallintoa heikentämättä kuitenkaan komission harjoittamaa seurantaa.

(4) Tämä asetus ei rajoita jäsenvaltion mahdollisuutta ilmoittaa pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävästä tuesta. Komissio arvioi tällaiset ilmoitukset erityisesti tässä asetuksessa asetettujen perusteiden mukaisesti. Pienten ja keskisuurten yritysten valtion tukia koskevat yhteisön suuntaviivat olisi kumottava tämän asetuksen voimaantulopäivänä, koska tämä asetus korvaa puitteiden sisällön.

(5) Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on ratkaiseva asema työpaikkojen luomisessa ja yleisemmin yhteiskunnallisen vakauden ja talouden elinvoimaisuuden edistäjinä. Markkinoiden puutteellinen toiminta voi kuitenkin rajoittaa niiden kehittymistä. Niillä on usein vaikeuksia saada pääomaa tai luottoa, koska eräillä rahoitusmarkkinoilla vältetään riskinottoa ja pk-yritykset pystyvät tarjoamaan vain rajallisia vakuuksia. Niiden resurssien vähäisyys voi myös rajoittaa niiden mahdollisuuksia hankkia tietoja varsinkin uudesta teknologiasta ja mahdollisista markkinoista. Ottaen huomioon nämä seikat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan tuen tarkoituksena tulisi olla edistää pk-yritysten taloudellisen toiminnan kehittämistä, jos tuki ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla.

(6) Tällä asetuksella olisi myönnettävä poikkeus jokaiselle tuelle, joka täyttää kaikki tässä asetuksessa vahvistetut asiaa koskevat vaatimukset, ja jokaiselle tukiohjelmalle, jos kaikki tällaisen ohjelman osana myönnettävät tuet täyttävät tässä asetuksessa vahvistetut asiaa koskevat vaatimukset. Tehokkaan valvonnan varmistamiseksi ja hallinnon yksinkertaistamiseksi heikentämättä kuitenkaan komission harjoittamaa seurantaa, tukiohjelmiin ja niiden ulkopuolella myönnettyihin yksittäisiin tukiin olisi liityttävä nimenomainen viittaus tähän asetukseen.

(7) Tämän asetuksen soveltaminen ei rajoita tiettyjä aloja, kuten laivanrakennusta ja tällä hetkellä koskevien asetusten ja direktiivien erityissääntöjen soveltamista, eikä tätä asetusta olisi sovellettava maatalouteen, kalastukseen eikä vesiviljelyyn.

(8) Kilpailun vääristymistä mahdollisesti aiheuttavien erojen poistamiseksi, pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevien yhteisön ja kansallisten aloitteiden yhteensovittamisen helpottamiseksi ja hallinnollisen selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi tässä asetuksessa sovellettavan pienten ja keskisuurten yritysten määritelmän olisi oltava sama kuin pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 3 päivänä huhtikuuta 1996 annetun komission suosituksen 96/280/EY(5) mukainen pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä. Tätä määritelmää on käytetty myös pienten ja keskisuurten yritysten valtiontukia koskevissa yhteisön suuntaviivoissa(6).

(9) Komission vakiintuneen käytännön mukaisesti ja jotta voidaan varmistaa, että tuki on suhteutettu ja rajattu välttämättömään määrään, raja-arvot on ilmaistava mieluummin tuen intensiteettinä suhteessa tukikelpoisiin kustannuksiin kuin tuen enimmäismäärinä.

(10) Sen määrittämiseksi, soveltuuko tuki tämän asetuksen nojalla yhteismarkkinoille, on tarpeen ottaa huomioon tuen intensiteetti ja näin ollen tuen määrä avustusekvivalentteina ilmaistuna. Useassa erässä tai edullisena lainana myönnettävän tuen avustusekvivalentin laskeminen edellyttää tuen myöntämishetkellä voimassa olevan markkinakoron käyttämistä. Valtiontukisääntöjen yhdenmukaisen, avoimen ja yksinkertaisen soveltamisen vuoksi tässä asetuksessa tarkoitettuina markkinakorkoina olisi pidettävä viitekorkoja edellyttäen, että edullisen lainan ollessa kyseessä lainalla on tavanomaiset vakuudet eikä siihen liity poikkeuksellista riskiä. Viitekorkoina olisi käytettävä komission objektiivisten perusteiden pohjalta määräajoin vahvistamia ja Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä ja Internetissä julkaistavia korkoja.

(11) Ottaen huomioon pienten yritysten ja keskisuurten yritysten väliset erot pienille yrityksille ja keskisuurille yrityksille olisi vahvistettava eri enimmäisintensiteetit.

(12) Komission kokemusten perusteella tuen enimmäisintensiteetit olisi vahvistettava tasolle, joka johtaa asianmukaiseen tasapainoon kilpailun vääristymisen minimoimista tuetulla alalla koskevan tavoitteen sekä pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan kehittämisen edistämistä koskevan tavoitteen välillä.

(13) On asianmukaista vahvistaa lisäedellytyksiä, jotka kaikkien tämän asetuksen nojalla poikkeuksen saavien tukiohjelmien tai yksittäisten tukien olisi täytettävä. Ottaen huomioon perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan tällaisen tuen ainoana vaikutuksena ei yleensä saa olla sellaisten toimintakustannusten jatkuva tai määräaikainen vähentäminen, joista tuensaaja tavallisesti joutuu vastaamaan, ja tuen on oltava suhteutettu voitettaviin haittoihin yhteisön edun mukaisiksi katsottujen sosiaalis-taloudellisten etujen turvaamiseksi. Näiden seikkojen perusteella on aiheellista rajata tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva tuki tiettyjen aineellisten ja aineettomien investointien, tiettyjen tuensaajille tarjottujen palvelujen ja tiettyjen muiden toimien yhteydessä myönnettyyn tukeen. Yhteisössä on ylikapasiteettia liikenteen alalla, lukuun ottamatta rautateiden liikkuvaa kalustoa, joten yritysten, joiden päätoimialana on liikenne, tukikelpoisiin investointikustannuksiin ei tulisi sisällyttää kuljetusvälineitä eikä kuljetuslaitteita.

(14) Tällä asetuksella olisi myönnettävä poikkeus pienille ja keskisuurille yrityksille myönnetylle tuelle riippumatta siitä, missä yritykset sijaitsevat. Investoinnit ja työpaikkojen luominen voivat edistää yhteisön vähemmän suotuisien alueiden taloudellista kehitystä. Tällaisten alueiden pienet ja keskisuuret yritykset kärsivät sekä sijaintiinsa liittyvistä rakenteellisista haitoista että kokoonsa liittyvistä ongelmista. Tämän vuoksi tukialueille sijoittautuneisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin on asianmukaista soveltaa korkeampia tuen enimmäisintensiteettejä.

(15) Jotta pääomaa ei aseteta etusijalle suhteessa työvoimaan, tässä asetuksessa olisi säädettävä mahdollisuudesta mitata investointituki joko investointikustannusten perusteella tai investointihankkeen toteuttamiseen liittyvien uusien työpaikkojen aiheuttamien kustannusten perusteella.

(16) Maailman kauppajärjestön (WTO) tukia ja tasoitustulleja koskevan sopimuksen(7) perusteella tällä asetuksella ei myönnetä poikkeusta vientituelle tai tuelle, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella. Vientitukea ei yleensä ole tuki messujen osallistumiskuluihin eikä uuden tai olemassa olevan tuotteen tuomiseksi uusille markkinoille tarvittaviin tutkimuksiin tai neuvontapalveluihin.

(17) Ottaen huomioon tarve löytää asianmukainen tasapaino tuetulla alalla tapahtuvan kilpailun vääristymisen minimoinnin ja tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisen välillä on aiheellista säätää, että tällä asetuksella ei myönnetä poikkeusta yksittäiselle tuelle, joka ylittää vahvistetun enimmäismäärän riippumatta siitä, myönnetäänkö tuki osana tämän asetuksen nojalla poikkeuksen saanutta tukiohjelmaa.

(18) Jotta varmistetaan, että tuki on tarpeen ja edistää tietyn toiminnan kehittämistä, tässä asetuksessa ei olisi myönnettävä poikkeusta tuelle, jota myönnetään sellaiseen toimintaan, jota tuensaaja harjoittaisi jo pelkissä markkinaolosuhteissa.

(19) Tällä asetuksella ei olisi myönnettävä poikkeusta tuen kasautuessa muun valtiontuen, mukaan lukien kansallisten, alueellisten tai paikallisten viranomaisten myöntämä tuki, tai yhteisön avustusten kanssa suhteessa samoihin tukikelpoisiin kustannuksiin, kun tällainen kasautuminen ylittää tässä asetuksessa vahvistetut kynnysmäärät.

(20) Avoimuuden ja tehokkaan seurannan varmistamiseksi asetuksen (EY) N:o 994/98 3 artiklan mukaisesti on asianmukaista laatia vakiokaava, jonka mukainen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistavaksi tarkoitettu tiivistelmä jäsenvaltion on toimitettava komissiolle aina, kun tukiohjelma otetaan käyttöön tai tällaiseen ohjelmaan kuulumaton yksittäinen tuki myönnetään. Samoista syistä on asianmukaista laatia säännöt tämän asetuksen nojalla poikkeuksen saanutta tukea koskevista tiedoista, jotka jäsenvaltioiden on säilytettävä. On asianmukaista, että komissio asettaa erityiset vaatimukset, joita sovelletaan jäsenvaltioiden komissiolle antamaan vuosikertomukseen, mukaan lukien tietojen antaminen sähköisessä muodossa, koska tarvittava teknologia on laajalti saatavissa.

(21) Ottaen huomioon komission kokemuksen tällä alalla ja erityisesti taajuuden, jolla valtiontukipolitiikkaa on yleensä tarpeen tarkistaa, on asianmukaista rajoittaa tämän asetuksen soveltamisaikaa. Jos tämän asetuksen voimassaolo päättyy ilman että sitä pidennetään, tämän asetuksen nojalla poikkeuksen jo saaneisiin ohjelmiin olisi poikkeusta jatkettava kuudella kuukaudella,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

1. Tätä asetusta sovelletaan pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn tukeen kaikilla aloilla sanotun kuitenkaan rajoittamatta EY:n perustamissopimuksen nojalla annettujen ja tähän asetukseen verrattuna enemmän tai vähemmän rajoittavien erityisten yhteisön asetusten tai direktiivien soveltamista valtiontukien myöntämiseen tietyillä aloilla.

2. Tätä asetusta ei sovelleta:

a) perustamissopimuksen liitteessä I lueteltujen tuotteiden tuottamiseen tai jalostamiseen taikka kaupan pitämiseen liittyvään toimintaan;

b) vientiin liittyvän toiminnan tukeen, eli tukeen, joka välittömästi liittyy vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai muihin vientitoimintaan liittyviin juokseviin kustannuksiin;

c) tukeen, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) "tuella" toimenpiteitä, jotka täyttävät kaikki perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa asetetut tunnusmerkit;

b) "pienillä ja keskisuurilla yrityksillä" liitteessä I määriteltyjä yrityksiä;

c) "investoinnilla aineelliseen omaisuuteen" investointia aineelliseen käyttöomaisuuteen uuden laitoksen perustamiseksi, olemassa olevan laitoksen laajentamiseksi tai sellaisen toiminnan aloittamiseksi, joka merkitsee perusteellista muutosta olemassa olevan laitoksen valmistamaan tuotteeseen tai tuotantoprosessiin (erityisesti rationalisoinnilla, monipuolistamisella tai nykyaikaistamisella). Investointi käyttöomaisuuteen ottamalla haltuun laitos, joka on suljettu tai olisi suljettu, jollei sitä olisi ostettu, on myös katsottava investoinniksi aineelliseen omaisuuteen;

d) "investoinnilla aineettomaan omaisuuteen" investointia tekniikansiirtoon patenttioikeuksien, käyttölupien, taitotiedon tai patentoimattoman teknisen tietämyksen hankinnan kautta;

e) "tuen bruttointensiteetillä" tuen määrää ilmaistuna prosentteina hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Käytettävistä luvuista ei vähennetä välittömiä veroja. Jos tuki myönnetään muussa muodossa kuin avustuksena, tuen määräksi katsotaan tuen avustusekvivalentti. Useammassa erässä maksettava tuki diskontataan myöntämishetken arvoon. Diskonttauksessa ja laskettaessa edullisen lainan sisältämän tuen määrää viitekorkona on käytettävä avustuksen myöntämisajankohtana voimassa ollutta korkoa;

f) "tuen nettointensiteetillä" tuen määrää ilman veroja ilmaistuna prosentteina hankkeen tukikelpoisista kustannuksista;

g) "työntekijöiden määrällä" vuosityöyksiköiden (VTY) määrää, eli vuoden aikana kokopäivätyössä olleen henkilöstön määrää; osa-aikatyön sekä kausityön määrä lasketaan vuosityöyksiköiden murto-osina.

3 artikla

Poikkeuksen edellytykset

1. Ohjelman ulkopuolinen yksittäinen tuki, joka täyttää kaikki tämän asetuksen edellytykset, on perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhteismarkkinoille soveltuva ja vapautettu perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta edellyttäen, että se sisältää nimenomaisen viittauksen tähän asetukseen ja siinä mainitaan tämän asetuksen nimi ja viite julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

2. Tukiohjelmat, jotka täyttävät kaikki tämän asetuksen edellytykset, ovat perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhteismarkkinoille soveltuvia ja vapautettu perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta edellyttäen, että:

a) tuki, joka myönnetään tällaisen ohjelman mukaisesti, täyttää kaikki tämän asetuksen edellytykset;

b) ohjelmassa on nimenomainen viittaus tähän asetukseen ja ohjelmassa mainitaan tämän asetuksen nimi ja viite julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetusta tukiohjelmasta myönnetty tuki on perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhteismarkkinoille soveltuva ja vapautettu perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta edellyttäen, että myönnetty tuki välittömästi täyttää kaikki tämän asetuksen edellytykset.

4 artikla

Investointi

1. Investointi aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen yhteisössä tai sen ulkopuolella on yhteismarkkinoille soveltuva perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja vapautettu perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoitusvelvollisuudesta, jos se täyttää 2-6 kohdassa vahvistetut edellytykset.

2. Tuen bruttointensiteetti ei ole enempää kuin:

a) 15 prosenttia pienten yritysten osalta;

b) 7,5 prosenttia keskisuurten yritysten osalta.

3. Jos investointi toteutetaan aluetukeen oikeutetuilla alueilla, tuen intensiteetti ei ylitä komission kullekin jäsenvaltiolle hyväksymässä kartassa määritettyä alueellisen investointituen enimmäismäärää enempää kuin:

a) 10 prosenttiyksikköä brutto 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvilla alueilla, jos tuen nettointensiteetti ei kokonaisuudessaan ole enemmän kuin 30 prosenttia; tai

b) 15 prosenttiyksikköä brutto 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan soveltamisalaan kuuluvilla alueilla, jos tuen nettointensiteetti ei kokonaisuudessaan ole enemmän kuin 75 prosenttia.

Korkeampaa aluetuen enimmäisintensiteettiä sovelletaan ainoastaan, jos tuen myöntämisen edellytyksenä on, että investointi säilytetään tukea saavalla alueella vähintään viiden vuoden ajan ja että tuensaaja osallistuu sen rahoitukseen vähintään 25 prosentilla.

4. Edellä 2 ja 3 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä sovelletaan tuen intensiteettiin, joka lasketaan joko prosentteina investoinnin tukikelpoisista kustannuksista tai prosentteina investoinnin toteuttamisella luotujen työpaikkojen palkkakustannuksista (tuki työpaikkojen luomiseen) tai näiden yhdistelmänä, jos tuki ei ylitä vain toista näistä laskutavoista soveltamalla saatua suurinta mahdollista tuen määrää.

5. Jos tuki lasketaan investointikustannusten perusteella, aineellisen omaisuuden investoinnin tukikelpoisiksi kustannuksiksi katsotaan maa-alueisiin, rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin tehtyihin investointeihin liittyvät kustannukset. Liikenteen alalla kuljetusvälineet ja kuljetuslaitteet eivät kuulu tukikelpoisiin kustannuksiin lukuun ottamatta rautateiden liikkuvaa kalustoa. Aineettoman omaisuuden investointien tukikelpoisiksi kustannuksiksi katsotaan teknologian hankintaan liittyvät kustannukset.

6. Jos tuki lasketaan luotujen työpaikkojen perusteella, tuen määrä ilmaistaan prosentteina luotujen työpaikkojen kahden vuoden palkkakustannuksista seuraavin edellytyksin:

a) työpaikkojen luomisen on oltava sidoksissa aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen tehtävän investointihankkeen toteuttamiseen. Työpaikat on luotava kolmen vuoden kuluessa investoinnin toteuttamisesta;

b) investointihankkeen on johdettava kyseisen laitoksen työntekijöiden nettomäärän lisääntymiseen viimeisen 12 kuukauden keskiarvoon verrattuna; ja

c) luodut työpaikat on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan.

5 artikla

Neuvonta ja muut palvelut ja toimet

Pienille ja keskisuurille yrityksille myönnetty tuki, joka täyttää seuraavat edellytykset, on perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhteismarkkinoille soveltuva ja vapautettu perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa määrätystä ilmoitusvelvollisuudesta:

a) ulkopuolisten konsulttien tarjoamille palveluille myönnetty bruttotuki ei ylitä 50 prosenttia palvelujen hinnasta. Kyseiset palvelut eivät saa olla jatkuvia tai määräaikaisia eivätkä liittyä yrityksen tavanomaisen toiminnan kustannuksiin, kuten tavanomainen veroneuvonta tai säännölliset oikeudelliset palvelut taikka mainonta;

b) messuihin ja näyttelyihin osallistumiselle myönnetty bruttotuki ei ylitä 50 prosenttia messu- tai näyttelyosaston vuokraamisesta, pystyttämisestä ja hoitamisesta aiheutuvista lisäkustannuksista. Tätä poikkeusta sovelletaan ainoastaan silloin kun yritys osallistuu ensimmäistä kertaa kyseisille messuille tai kyseiseen näyttelyyn.

6 artikla

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Tällä asetuksella ei myönnetä poikkeusta yksittäisen tuen myöntämiseen, jos yksi seuraavista kynnyksistä ei täyty:

a) koko hankkeen tukikelpoiset kokonaiskustannukset ovat vähintään 25 miljoonaa euroa, ja

i) alueilla, jotka eivät ole oikeutettuja aluetukeen, tuen bruttointensiteetti on vähintään 50 prosenttia 4 artiklan 2 kohdassa säädetystä enimmäismääristä;

ii) alueilla, jotka ovat oikeutettuja aluetukeen, tuen nettointensiteetti on vähintään 50 prosenttia kyseisen alueen aluetukikartassa määrätystä nettotuen enimmäismäärästä; tai

b) tuen bruttomäärä on yhteensä vähintään 15 miljoonaa euroa.

7 artikla

Tuen tarpeellisuus

Tällä asetuksella myönnetään poikkeus ainoastaan, jos ennen kuin tuetun hankkeen toteuttaminen aloitetaan

- tuensaaja on toimittanut jäsenvaltiolle tukihakemuksen, tai

- jäsenvaltio on antanut säännöksiä, joilla vahvistetaan laillinen oikeus tukeen objektiivisin perustein ja ilman jäsenvaltion harkintavaltaa.

8 artikla

Tuen kasautuminen

1. Edellä 4 ja 5 ja 6 artiklassa vahvistettuja tuen enimmäismääriä sovelletaan riippumatta siitä, rahoitetaanko hankkeelle annettu tuki kokonaisuudessaan valtion varoista vai rahoittaako yhteisö sitä osittain.

2. Tuki, jolle myönnetään poikkeus tällä asetuksella, ei saa kasautua muiden perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen valtiontukien tai muun yhteisön rahoituksen kanssa, suhteessa samoihin tukikelpoisiin kustannuksiin, jos kasautuminen johtaa tässä asetuksessa vahvistetun tuen intensiteetin ylittymiseen.

9 artikla

Avoimuus ja seuranta

1. Jäsenvaltioiden on pannessaan täytäntöön tukiohjelman tai myöntäessään tukiohjelmaan sisältymätöntä yksittäistä tukea, jolle myönnetään poikkeus tällä asetuksella, toimitettava komissiolle 20 työpäivän kuluessa täytäntöönpanosta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaisemista varten tiivistelmä tällaista tukiohjelmaa tai yksittäistä tukea koskevista tiedoista liitteessä II vahvistetun kaavan mukaan.

2. Jäsenvaltioiden on säilytettävä yksityiskohtaiset asiakirjat tämän asetuksen nojalla poikkeuksen saaneista tukiohjelmista, tällaisista ohjelmista myönnetyistä yksittäisistä tuista ja tämän asetuksen nojalla poikkeuksen saaneista yksittäisistä tuista, jotka eivät sisälly voimassa oleviin tukiohjelmiin. Näiden asiakirjojen on sisällettävä kaikki tarvittavat tiedot sen osoittamiseksi, että tässä asetuksessa vahvistetut edellytykset poikkeuksen myöntämiselle täytetään, mukaan lukien tiedot yrityksen asemasta pk-yrityksenä. Jäsenvaltioiden on säilytettävä yksittäistä tukea koskevat asiakirjat kymmenen vuoden ajan tuen myöntämispäivästä ja tukiohjelmia koskevat asiakirjat kymmenen vuoden ajan siitä päivästä, jolloin viimeinen yksittäinen tuki on myönnetty ohjelmasta. Kirjallisesta pyynnöstä asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 20 työpäivän kuluessa tai pyynnössä mahdollisesti vahvistetun pidemmän ajan kuluessa kaikki tiedot, joita komissio pitää tarpeellisina sen arvioimiseksi, onko tämän asetuksen edellytyksiä noudatettu.

3. Jäsenvaltioiden on laadittava kertomus tämän asetuksen soveltamisesta jokaisen kokonaisen tai osittaisen kalenterinvuoden ajalta, jona sitä sovelletaan, liitteessä III vahvistetun kaavan mukaisesti ja myös sähköisessä muodossa. Jäsenvaltioiden on toimitettava kertomus viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sen ajanjakson päättymisestä, jota kertomus koskee.

10 artikla

Voimaantulo ja voimassaoloaika

1. Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2006.

2. Tämän asetuksen voimassaolon päätyttyä sen nojalla poikkeuksen saaneisiin tukiohjelmiin sovelletaan edelleen poikkeusta kuuden kuukauden siirtymäkauden ajan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä tammikuuta 2001.

Komission puolesta

Mario Monti

Komission jäsen

(1) EYVL L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2) EYVL C 89, 28.3.2000, s. 15.

(3) EYVL C 213, 23.7.1996, s. 4.

(4) EYVL C 74, 10.3.1998, s. 9.

(5) EYVL L 107, 30.4.1996, s. 4.

(6) Ks. alaviite 3.

(7) EYVL L 336, 23.12.1994, s. 156.

LIITE I

Pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä

(ote pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 3 päivänä huhtikuuta 1996 annetusta komission suosituksesta 96/280/EY (EYVL L 107, 30.4.1996, s. 4))

" 1 artikla

1. Pienet ja keskisuuret yritykset, jäljempänä 'pk-yritykset', määritellään yrityksiksi,

- joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää, ja

- joiden

- joko vuosiliikevaihto on enintään 40 miljoonaa euroa, tai

- taseen loppusumma on enintään 27 miljoonaa euroa,

- ja jotka täyttävät 3 kohdassa määritellyn perusteen riippumattomuudesta.

2. Kun on tarpeen tehdä ero pienten ja keskisuurten yritysten välillä, 'pieni yritys' määritellään yritykseksi

- jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää, ja

- jonka

- joko vuosiliikevaihto on enintään 7 miljoonaa euroa, tai

- taseen loppusumma on enintään 5 miljoonaa euroa,

- ja joka täyttää 3 kohdassa määritellyn perusteen riippumattomuudesta.

3. Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan joko pk-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää. Tämä kynnysarvo voidaan ylittää kahdessa seuraavassa tapauksessa:

- jos yritys on julkisten sijoitusyhtiöiden, riskipääomayhtiöiden tai sijoittavien laitosten omistuksessa edellyttäen, että nämä eivät yksin tai yhdessä valvo yritystä,

- jos yrityksen pääoma on jakautunut siten, että sen omistuksen määrittäminen ei ole mahdollista, ja jos yritys vakuuttaa voivansa täydellä syyllä olettaa, ettei 25 prosentin suuruinen tai suurempi osuus yrityksestä ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan joko pk-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää.

4. Laskettaessa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja kynnysarvoja on siten tarpeen laskea yhteen asiaankuuluvat luvut kyseisen yrityksen ja kaikkien sen suoraan tai epäsuorasti 25 prosentin suuruisen tai suuremman pääoma- tai äänimääräosuuden perusteella hallitsemien yritysten osalta.

5. Kun on tarpeen tehdä ero mikroyritysten ja muiden pk-yritysten välillä, mikroyritykset määritellään yrityksiksi, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää.

6. Kun yritys tilinpäätöksen päivämääränä ylittää tai alittaa henkilöstömäärää koskevat kynnykset tai rahamääräiset ylärajat, yrityksen olisi saatava tai menetettävä pk-yrityksen, keskisuuren yrityksen, pienen yrityksen tai mikroyrityksen asema ainoastaan siinä tapauksessa, että ylitys tai alitus toistuu kahden peräkkäisen tilivuoden aikana.

7. Henkilöstön enimmäismäärä vastaa vuosityöyksiköiden (VTY) määrää, toisin sanoen kokopäiväisten työntekijöiden määrää yhden vuoden aikana, jolloin osa-aikaiset ja kausityöntekijät vastaavat VTY:n osia. Viitteenä käytettävä vuosi on viimeisin hyväksytty tilivuosi.

8. Liikevaihdon ja taseen loppusumman osalta kynnykset koskevat viimeisintä hyväksyttyä tilivuotta. Sellaisten vastikään perustettujen yritysten osalta, joiden kirjanpitoa ei vielä ole hyväksytty, kynnykset on määritettävä tilivuoden kuluessa tehdyn luotettavan arvion perusteella."

LIITE II

>PIC FILE= "L_2001010FI.004002.EPS">

>PIC FILE= "L_2001010FI.004101.EPS">

LIITE III

Komissiolle toimitettavan määräaikaiskertomuksen kaava

Kaava vuosikertomuksesta, joka on toimitettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 1 artiklan nojalla poikkeuksen saaneista tukiohjelmista

Jäsenvaltioiden on käytettävä seuraavaa kaavaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 nojalla annetuissa ryhmäpoikkeusasetuksissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuutensa täyttämiseen.

Kertomukset olisi toimitettava myös sähköisessä muodossa.

Tiedot, jotka on toimitettava kaikista neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 1 artiklan nojalla annettujen ryhmäpoikkeusasetusten mukaisista tukiohjelmista

1. Tukiohjelman nimike

2. Sovellettava poikkeusasetus

3. Kustannukset

Jokaisesta tukiohjelmaan liittyvästä tukitoimenpiteestä (esimerkiksi avustus, halpakorkoinen laina jne.) on toimitettava erilliset tiedot. Luvut ilmoitetaan euroina tai tarvittaessa kansallisena valuuttana. Verokustannusten osalta on ilmoitettava vuotuiset verotulojen menetykset. Jos tarkkoja lukuja ei ole tiedossa, menetykset voidaan arvioida.

Kustannuksia kuvaavat tiedot olisi toimitettava seuraavasti:

Jokaisesta ohjelman mukaisesta tukitoimenpiteestä (esimerkiksi avustus, halpakorkoinen laina, takaus jne.) toimitetaan tarkasteluvuodelta seuraavat tiedot:

3.1 Maksusitoumukset, (arvioidut) verotulojen tai muiden tulojen menetykset, takuita ja takauksia koskevat tiedot jne. uusista tuetuista hankkeista. Takausohjelmien osalta olisi ilmoitettava myönnetyt uudet takuut ja takaukset.

3.2 Todelliset maksut, (arvioidut) verotulojen tai muiden tulojen menetykset, takuita ja takauksia koskevat tiedot jne. uusista ja käynnissä olevista tuetuista hankkeista. Takausohjelmien osalta olisi ilmoitettava seuraavat tiedot: takuiden ja takausten kokonaismäärä, takausmaksuista saadut tulot, tuensaajilta takautumisoikeuden perusteella perityt takaukset, suoritetut takausvastuut, ohjelman toimintatulos tarkasteltuvuotena.

3.3 Uusien tuettavien hankkeiden määrä.

3.4 Uusien hankkeiden avulla luotujen tai ylläpidettyjen työpaikkojen arvioitu määrä (jos aiheellista).

3.5 Uusilla hankkeilla tuettujen investointien arvioitu kokonaismäärä.

3.6 Edellä 3.1 kohdassa ilmoitettujen määrien alueellinen jakautuminen jaoteltuna joko NUTS-2(1) tai sitä alemman tason taikka 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan alueiden, 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan alueiden ja tukea saamattomien alueiden mukaisesti.

3.7 Edellä 3.1 kohdassa ilmoitettujen määrien alakohtainen jakautuminen tuensaajan toiminta-alan mukaan (jos tuki kattaa useamman kuin yhden alan, ilmoitetaan jokaisen alan osuus):

Hiiliteollisuus

Tehdasteollisuus,

josta:

Teräs

Laivanrakennus

Synteettikuidut

Moottoriajoneuvot

Muu teollisuusala (mikä)

Palvelut,

joista:

Kuljetuspalvelut

Rahoituspalvelut

Muut palvelut (mitkä)

Muut (mitkä)

4. Muut tiedot ja huomautukset.

(1) NUTS on EY:ssä käytettävä tilastollinen alueluokitus.