32001L0105

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/105/EY, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annetun neuvoston direktiivin 94/57/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 019 , 22/01/2002 s. 0009 - 0016


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/105/EY,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2001,

alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annetun neuvoston direktiivin 94/57/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(4), ja ottavat huomioon sovittelukomitean 13 päivänä marraskuuta 2001 hyväksymän yhteisen tekstin,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Merenkulun turvallisuutta ja meren pilaantumisen ehkäisemistä voidaan edistää siten, että lippuvaltiot panevat nykyiset voimassa olevat asiaa koskevat kansainväliset yleissopimukset täytäntöön asianmukaisesti ja velvoittavalla tavalla.

(2) Neuvoston direktiivillä 94/57/EY(5) luotiin järjestelmä sellaisten laitosten yhteisön laajuiselle hyväksymiselle, joille voidaan kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti antaa eriasteiset valtuudet suorittaa alusten tarkastuksia ja antaa asianmukaisia turvallisuuskirjoja jäsenvaltioiden puolesta.

(3) Kyseisen direktiivin täytäntöönpano käytännössä on osoittanut, että tietyt muutokset laitosten yhteisön laajuiseen hyväksymisjärjestelmään ovat saattaneet osaltaan huomattavasti vahvistaa tätä järjestelmää ja samalla yksinkertaistaa jäsenvaltioille asetettuja valvonta- ja raportointivelvoitteita.

(4) Direktiivin 94/57/EY antamisen jälkeen on asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä ja kansainvälisissä oikeudessa tapahtunut joitain muutoksia, mikä edellyttää direktiivin 94/57/EY muuttamista.

(5) Erityisesti direktiivin 94/57/EY osalta on aiheellista panna täytäntöön direktiivin 94/57/EY 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettujen kansainvälisten yleissopimusten muutokset, niiden pöytäkirjat ja asiaan liittyvät sitovat säännöt, jotka ovat tulleet voimaan direktiivin antamisen jälkeen, sekä asiaa koskevat Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöslauselmat.

(6) Edistääkseen kansainvälisissä yleissopimuksissa määrättyjen lippuvaltioiden velvoitteiden tehokasta täytäntöönpanoa IMO:n edustajakokous hyväksyi 27 päivänä marraskuuta 1997 päätöslauselman A.847(20) ohjeista lippuvaltioiden avustamiseksi IMO:n oikeudellisten välineiden täytäntöönpanossa.

(7) IMO hyväksyi 4 päivänä marraskuuta 1993 edustajakokouksensa päätöslauselmalla A.741(18) kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön (ISM), josta on tullut sitova ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS) uuden IX luvun nojalla.

(8) ISM-säännöstön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi IMO hyväksyi 23 päivänä marraskuuta 1995 päätöslauselmalla A.788(19) ohjeet merenkulkuviranomaisille kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanoa varten.

(9) Yhdenmukaistaakseen lakisääteisiä katsastuksia ja tarkastuksia, joita lippuvaltioiden hallintojen on suoritettava kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti, IMO hyväksyi 4 päivänä marraskuuta 1993 päätöslauselman A.746(18) yhdenmukaistettuun katsastus- ja varmentamisjärjestelmään liittyvistä katsastusohjeista.

(10) Hyvä toiminnan laatu turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisemisessä - jota mitataan siten, että huomioon otetaan kaikki jonkin laitoksen luokittelemat alukset riippumatta siitä, minkä lipun alla ne purjehtivat - on merkittävä osoitus laitoksen suorituskyvystä ja siksi se on keskeinen edellytys alustavan hyväksynnän antamiselle ja tällaisen hyväksynnän jatkamiselle.

(11) Annettaessa alustava hyväksyntä laitoksille, jotka haluavat saada valtuudet toimia jäsenvaltioiden puolesta, direktiivin 94/57/EY vaatimusten noudattamista voidaan arvioida tehokkaammin siten, että arvioinnista vastaa yhdenmukaisesti ja keskitetysti Euroopan komissio yhdessä hyväksyntää pyytävän jäsenvaltion kanssa.

(12) Samoin voidaan hyväksyttyjen laitosten jatkuva jälkiseuranta sen arvioimiseksi, noudattavatko ne direktiivin 94/57/EY säännöksiä, suorittaa tehokkaammin, jos se tehdään yhdenmukaisesti ja keskitetysti. Siksi on aiheellista, että tästä tehtävästä vastaa koko yhteisön puolesta komissio yhdessä hyväksyntää pyytävän jäsenvaltion kanssa.

(13) Sen lisäksi, että jäsenvaltioilla on oikeus keskeyttää niiden puolesta toimivan laitoksen valtuutuksen voimassaolo, tällainen oikeus olisi oltava myös yhteisön tasolla siten, että komissio voi komiteamenettelyn perusteella keskeyttää laitoksen hyväksynnän voimassaolon määräajaksi, jos laitoksen toiminnan laatu turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisemisessä heikkenee eikä laitos toteuta asianmukaisia korjaavia toimia.

(14) Yhteisön laajuisen lähestymistavan mukaisesti päätös sellaisen laitoksen hyväksynnän peruuttamisesta, joka ei täytä direktiivissä annettuja säännöksiä, mukaan lukien tapaukset, joissa laitos ei kykene tyydyttävästi takaamaan turvallisuutta ja ehkäisemään pilaantumista, on tehtävä yhteisön tasolla, ja siten komission toimesta komiteamenettelyä noudattaen.

(15) Koska direktiivillä 94/57/EY taataan palveluiden vapaa tarjonta yhteisön alueella, yhteisöllä olisi oltava oikeus neuvotella yhteisössä sijaitsevien hyväksyttyjen laitosten tasavertaisesta kohtelusta niiden kolmansien maiden kanssa, joissa jotkut hyväksytyt laitokset sijaitsevat.

(16) Jäsenvaltioiden puolesta toimivien laitosten taloudellisten vastuujärjestelmien eroavuudet ovat vaikeuttaneet direktiivin 94/57/EY asianmukaista täytäntöönpanoa. Ongelman ratkaisemisen helpottamiseksi on syytä jossain määrin yhdenmukaistaa yhteisön tasolla sellaista hyväksytyn laitoksen tuottamasta vahingosta aiheutuvaa vastuuta, josta tuomioistuin päättää, mukaan luettuina välitysmenettelyä käyttäen saadut ratkaisut.

(17) Direktiivin 94/57/EY täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(6) mukaisesti.

(18) Koska avoimuus ja tietojenvaihto asianomaisten osapuolten välillä sekä yleisön oikeus saada tietoja ovat keskeisiä keinoja merionnettomuuksien ehkäisyssä, hyväksyttyjen laitosten olisi toimitettava kaikki niiden luokittelemien alusten kuntoa koskevat asiaankuuluvat lakisääteiset tiedot satamavaltion valvonnasta vastaaville viranomaisille ja annettava ne yleisön saataville.

(19) Pyrittäessä estämään tarvittavien korjausten välttämiseksi tehtävät alusten luokan vaihdot, hyväksyttyjen laitosten olisi vaihdettava keskenään kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotka koskevat luokkaa vaihtavien alusten kuntoa.

(20) Laitos ei saisi olla alusten omistajien tai rakentajien tai muiden kaupallista toimintaa alusten valmistuksen, varustuksen, korjauksen tai käytön alalla harjoittavien määräysvallassa. Laitoksen tulot eivät saisi olla merkittävässä määrin yhden kaupallisen yrityksen varassa. Luokituslaitosten ja niiden tarkastajien olisi esittäessään hyväksyntää koskevan pyynnön annettava erillinen kirjallinen sitoumus olla ottamatta vastaan lakisääteistä tehtävää, jos voi syntyä eturistiriita eli jos laitoksilla tai tarkastajilla on liiketoiminnallisia, henkilökohtaisia tai sukulaisuuteen perustuvia siteitä tarkastettavan aluksen omistajaan tai liikenteenharjoittajaan tai jos laitokset tai tarkastajat ovat itse aluksen omistajia tai liikenteenharjoittajia.

(21) Laadullisiin perusteisiin, jotka teknisten laitosten on täytettävä, jotta ne voidaan hyväksyä yhteisön tasolla ja jotta tällainen hyväksyntä voidaan pitää voimassa, olisi sisällyttävä säännöksiä sen varmistamiseksi, että ainoastaan päätoimiset katsastajat voivat suorittaa kansainvälisten yleissopimusten edellyttämiä lakisääteisiä tarkastuksia ja katsastuksia, jotka liittyvät turvallisuuskirjojen myöntämiseen. Tällaisten laitosten on valvottava tiukasti kaikkea henkilöstöään ja kaikkia toimipaikkojaan, myös kaikkia sivutoimipaikkoja ja toimipaikkoja yhteisön sisällä ja ulkopuolella, ja niiden on vahvistettava omat turvallisuuden sekä pilaantumisen ehkäisyn tasoa koskevat tavoitteensa ja osoittimensa. Näiden laitosten on otettava käyttöön järjestelmä, jolla voidaan mitata niiden palveluiden laatua.

(22) Direktiiviä 94/57/EY olisi tämän mukaisesti muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston direktiivi 94/57/EY seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan b, c, d, i ja j alakohdat seuraavasti: "b) 'jäsenvaltion lipun alla purjehtivalla aluksella' alusta, joka on rekisteröity jäsenvaltiossa ja purjehtii kyseisen jäsenvaltion lipun alla sen lainsäädännön mukaisesti. Alukset, jotka eivät vastaa tätä määritelmää, rinnastetaan kolmannen maan lipun alla purjehtiviin aluksiin;

c) 'tarkastuksilla ja katsastuksilla' tarkastuksia ja katsastuksia, joiden suorittaminen on kansainvälisten yleissopimusten mukaan pakollista;

d) 'kansainvälisillä yleissopimuksilla' ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (Solas), vuonna 1966 tehtyä kansainvälistä lastiviivasopimusta sekä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta ja sen vuoden 1978 pöytäkirjaa, sekä 19 päivänä joulukuuta 2001 voimassa olevia näiden yleissopimusten pöytäkirjoja ja muutoksia sekä asiaan liittyviä, kaikkia jäsenvaltioita sitovia sääntöjä;

i) 'luokitustodistuksella' luokituslaitoksen antamaa asiakirjaa, jossa todistetaan aluksen rakenteen ja laitteistojen kunnon soveltuvuus erityiseen tarkoitukseen tai käyttöön kyseisen laitoksen vahvistamien ja julkistamien sääntöjen ja määräysten mukaisesti;

j) 'lastialuksen radioturvallisuuskirjalla' tarkistetuissa Solas 74/78:n radiosäännöissä käyttöönotettua, IMO:n hyväksymää todistuskirjaa;".

2) Lisätään 3 artiklan 1 kohdan loppuun virke seuraavasti: "Jäsenvaltioiden on toimittava ohjeista lippuvaltioiden avustamiseksi IMO:n oikeudellisten välineiden täytäntöönpanossa annetun IMO:n päätöslauselman A.847(20) liitteen ja lisäyksen asianmukaisten määräysten mukaisesti.".

3) Korvataan 4 artikla seuraavasti: " 4 artikla

1. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat myöntää valtuutuksen jollekin laitokselle, jolla ei vielä ole hyväksyntää, on esitettävä komissiolle hyväksyntää koskeva pyyntö, johon liitetään täydelliset tiedot ja näyttö liitteessä vahvistettujen vaatimusten täyttämisestä sekä asiakirja, jossa laitos sitoutuu noudattamaan 15 artiklan 2, 4 ja 5 kohdan säännöksiä. Komissio tekee yhdessä pyynnön esittävän jäsenvaltion kanssa arvion laitoksista, joita koskevan hyväksymispyynnön se on vastaanottanut, varmistaakseen, että laitokset täyttävät edellä mainitut vaatimukset ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Hyväksymistä koskevassa päätöksessä otetaan huomioon 9 artiklassa tarkoitettu laitoksen todettu toiminnan laatu turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisemisessä. Komissio myöntää hyväksynnän 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2. Jäsenvaltiot voivat esittää komissiolle kolmen vuoden määräaikaista hyväksyntää koskevan erityisen pyynnön niiden laitosten osalta, jotka täyttävät kaikki liitteen vaatimukset lukuun ottamatta sen A jakson 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia. Näiden erityisten pyyntöjen osalta noudatetaan 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä sillä erotuksella, että komission yhdessä jäsenvaltion kanssa tekemän arvioinnin yhteydessä on liitteessä esitettyjen vaatimusten noudattamista arvioitava kaikkien muiden paitsi A jakson 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten osalta. Tällaisten määräaikaisten hyväksyntöjen vaikutukset rajoitetaan koskemaan vain jäsenvaltioita, jotka ovat esittäneet tällaista hyväksyntää koskevan pyynnön.

3. Jäljempänä 7 artiklan nojalla perustettu komitea valvoo tarkasti kaikkia hyväksynnän saaneita laitoksia, erityisesti niitä, joita tarkoitetaan 2 kohdassa, niiden määräaikaisen hyväksynnän jatkamista tai jatkamatta jättämistä koskevaa mahdollista päätöstä silmällä pitäen. Viimeksi mainittujen laitosten osalta ei tällaisen hyväksynnän jatkamista koskevassa päätöksessä oteta huomioon A jakson 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia, mutta siinä otetaan huomioon 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu laitoksen todettu toiminnan laatu turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisemisessä. Kaikissa määräaikaisen hyväksynnän jatkamista koskevissa päätöksissä on eriteltävä ne mahdolliset edellytykset, joiden mukaisesti tällaiseen jatkamiseen suostutaan.

4. Komissio laatii ja saattaa ajan tasalle luettelon 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti hyväksytyistä laitoksista. Luettelo julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5. Laitosten, jotka 22 päivänä tammikuuta 2002 jo on hyväksytty tämän direktiivin perusteella, hyväksynnät pysyvät voimassa. Niiltä vaaditaan kuitenkin tässä direktiivissä säädettyjen uusien vaatimusten noudattamista, ja tämä arvioidaan ensimmäisten 11 artiklassa tarkoitettujen arviointien yhteydessä."

4) Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti: "1. Soveltaessaan 3 artiklan 2 kohtaa jäsenvaltiot eivät pääsääntöisesti voi kieltäytyä valtuuttamasta hyväksyttyä laitosta suorittamaan kyseisiä tehtäviä, ellei 3 kohdasta sekä 6 ja 11 artiklasta muuta johdu. Ne voivat kuitenkin rajoittaa valtuuttamiensa laitosten lukumäärää tarpeidensa perusteella sillä edellytyksellä, että niillä on avoimet ja puolueettomat perusteet menettelylleen. Jäsenvaltion pyynnöstä komissio toteuttaa aiheelliset toimenpiteet 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

b) Kumotaan 2 kohta.

c) Korvataan 3 kohta seuraavasti: "3. Jotta jäsenvaltio voi hyväksyä, että kolmannessa valtiossa sijaitseva hyväksytty laitos suorittaa kaikki tai osan 3 artiklassa tarkoitetuista tehtävistä, se voi vaatia kyseistä kolmatta maata myöntämään vastavuoroisen kohtelun yhteisössä sijaitseville hyväksytyille laitoksille. Lisäksi yhteisö voi vaatia, että kolmas valtio, jossa hyväksytty laitos sijaitsee, myöntää vastavuoroisen kohtelun yhteisössä sijaitseville hyväksytyille laitoksille.".

5) Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohta seuraavasti: "2. Yhteistyösuhdetta on säädeltävä määrämuotoisella ja ketään syrjimättömällä kirjallisella sopimuksella tai vastaavalla oikeudellisella järjestelyllä, jossa vahvistetaan laitosten erityiset tehtävät ja toimet ja johon sisältyvät vähintään

a) IMO:n päätöslauselman A.739(18) liitteessä II esitetyt määräykset, jotka koskevat viranomaisen puolesta toimivien laitosten valtuuttamiseen liittyviä toimintaohjeita, ottaen huomioon viranomaisen puolesta toimivien hyväksyttyjen laitosten valtuuttamista koskevasta mallisopimuksesta annettujen IMO:n meriturvallisuuskomitean kiertokirjeen MSC/Circ. 710 ja meriympäristön suojelukomitean kiertokirjeen MEPC/Circ. 307 liite, lisäykset ja täydennykset;

b) seuraavat taloudellista vastuuta koskevat määräykset:

i) jos viranomainen on tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai riita-asiassa käytetyssä välitysmenettelyssä aikaansaadun ratkaisun mukaan vastuussa vahingosta ja velvollinen suorittamaan korvausta vahinkoa kärsineille sellaisen omaisuuden häviämisen tai vahingoittumisen taikka henkilövahingon tai kuolemantapauksen johdosta, jonka on kyseisessä tuomioistuimessa osoitettu johtuneen hyväksytyn laitoksen, sen elinten, työntekijöiden, edustajien tai muiden hyväksytyn laitoksen puolesta toimivien henkilöiden tahallisesta teosta tai laiminlyönnistä taikka törkeästä huolimattomuudesta, viranomaisella on oikeus saada hyväksytyltä laitokselta taloudellinen korvaus siltä osin kuin kyseinen omaisuuden häviäminen, vahingoittuminen, ruumiinvamma tai kuolema on kyseisen tuomioistuimen päätöksen mukaan hyväksytyn laitoksen aiheuttama;

ii) jos viranomainen on tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai riita-asiassa käytetyssä välitysmenettelyssä aikaansaadun ratkaisun mukaan vastuussa vahingosta ja velvollinen suorittamaan korvausta vahinkoa kärsineille sellaisen henkilövahingon tai kuolemantapauksen johdosta, jonka on kyseisessä tuomioistuimessa osoitettu johtuneen hyväksytyn laitoksen, sen työntekijöiden, edustajien tai muiden hyväksytyn laitoksen puolesta toimivien henkilöiden huolimattomasta tai varomattomasta toiminnasta tai laiminlyönnistä, viranomaisella on oikeus saada hyväksytyltä laitokselta taloudellinen korvaus siltä osin kuin henkilövahinko tai kuolemantapaus on kyseisen tuomioistuimen päätöksen mukaan hyväksytyn laitoksen aiheuttama; jäsenvaltiot voivat rajoittaa hyväksytyn laitoksen maksettavaksi tulevaa enimmäiskorvausta, joka ei kuitenkaan saa olla alle 4 miljoonaa euroa;

iii) jos viranomainen on tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai riita-asiassa käytetyssä välitysmenettelyssä aikaansaadun ratkaisun mukaan vastuussa vahingosta ja velvollinen suorittamaan korvausta vahinkoa kärsineille sellaisen omaisuuden häviämisen tai vahingoittumisen johdosta, jonka on kyseisessä tuomioistuimessa osoitettu johtuneen hyväksytyn laitoksen, sen työntekijöiden, edustajien tai muiden hyväksytyn laitoksen puolesta toimivien henkilöiden huolimattomasta tai varomattomasta toiminnasta tai laiminlyönnistä, viranomaisella on oikeus saada hyväksytyltä laitokselta korvaus siltä osin kuin kyseinen omaisuuden häviäminen tai vahingoittuminen on kyseisen tuomioistuimen päätöksen mukaan hyväksytyn laitoksen aiheuttama; jäsenvaltiot voivat rajoittaa hyväksytyn laitoksen maksettavaksi tulevaa enimmäiskorvausta, joka ei kuitenkaan saa olla alle 2 miljoonaa euroa;

c) määräykset viranomaisen tai sen nimeämän puolueettoman ulkopuolisen elimen määräajoin suorittamasta tarkastuksesta, joka koskee niitä tehtäviä, joita laitokset hoitavat sen puolesta 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

d) mahdollisuus suorittaa alusten satunnaisia ja yksityiskohtaisia tarkastuksia;

e) määräykset niiden luokittelemaa aluskantaa, luokan muutoksia, luokituksen voimassaolon keskeyttämisiä tai luokituksen peruuttamisia koskevien olennaisten tietojen ilmoittamisesta 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.".

b) Lisätään kohta seuraavasti: "5. Komissio toimittaa viimeistään 22 päivänä heinäkuuta 2006 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan tässä artiklassa tarkoitetun asianomaisten osapuolten vastuukysymyksiä säätelevän järjestelmän taloudellisia vaikutuksia ja erityisesti sen seurauksia hyväksyttyjen laitosten taloudellisen tasapainon kannalta.

Kertomus laaditaan yhteistyössä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja asianomaisten osapuolten, erityisesti hyväksyttyjen laitosten kanssa. Komissio esittää ehdotuksen tämän direktiivin muuttamiseksi erityisesti vastuuperiaatteen sekä enimmäisvastuun osalta, jos tämä osoittautuu arvioinnin perusteella tarpeelliseksi.".

6) Korvataan 7 artikla seuraavasti: " 7 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.".

7) Korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti: "1. Tätä direktiiviä voidaan sen soveltamisalaa laajentamatta muuttaa 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen

- 2 artiklan d alakohdassa, 3 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa mainittuihin kansainvälisiin yleissopimuksiin, pöytäkirjoihin, säännöstöihin ja päätöslauselmiin myöhemmin tehtyjen ja voimaan tulleiden muutosten soveltamiseksi tähän direktiiviin liittyviltä osin,

- liitteessä vahvistettujen vaatimusten ajan tasalle saattamiseksi ottaen huomioon erityisesti IMO:n asiaa koskevat päätökset, ja

- 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii ja iii alakohdassa yksilöityjen määrien muuttamiseksi.".

8) Korvataan 9 artikla seuraavasti: " 9 artikla

1. Edellä 4 artiklassa tarkoitettu laitoksen hyväksyntä on peruutettava, jos laitos ei enää täytä liitteessä asetettuja vaatimuksia tai se ei saavuta 2 kohdassa tarkoitettua todettua toiminnan laatua turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisemisessä. Hyväksynnän peruuttamisesta päättää komissio 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen sen jälkeen, kun kyseessä olevalle laitokselle on annettu mahdollisuus esittää huomautuksensa.

2. Laatiessaan 1 kohdassa tarkoitettuun hyväksynnän peruuttamiseen liittyviä päätösluonnoksia komissio ottaa huomioon 11 artiklassa tarkoitetuista hyväksyttyjen laitosten arvioinneista saadut tulokset sekä laitosten todetun toiminnan laadun turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisemisessä, mikä mitataan siten, että huomioon otetaan kaikki laitoksen luokittelemat alukset riippumatta siitä, minkä lipun alla ne purjehtivat.

Laitoksen toiminnan laatu turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisemisessä todetaan satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan ja/tai jonkin vastaavan järjestelmän kautta saatujen tietojen perusteella. Määrityksessä voidaan käyttää myös sellaisten onnettomuuksien analysointia, joissa on ollut mukana hyväksyttyjen laitosten luokittelemia aluksia.

Myös jäsenvaltioiden 12 artiklan mukaisesti tekemät ilmoitukset otetaan huomioon laitosten toiminnan laatua turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisyssä arvioitaessa.

Edellä 7 artiklan nojalla perustettu komitea määrittää perusteet, joita sovelletaan päätettäessä tässä kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella siitä, milloin lippuvaltion puolesta toimivan laitoksen tason voidaan katsoa olevan sellainen, että se aiheuttaa turvallisuudelle ja ympäristölle uhan, jota ei voida hyväksyä.

Komissio antaa 1 kohdassa tarkoitettua hyväksynnän peruuttamista koskevat päätösluonnokset komitean käsiteltäväksi joko omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä.".

9) Korvataan 10 artikla seuraavasti: " 10 artikla

1. Jäsenvaltio, joka katsoo, ettei hyväksyttyä laitosta voida enää valtuuttaa suorittamaan sen puolesta 3 artiklassa määritettyjä tehtäviä, voi liitteessä esitetyistä vaatimuksista riippumatta keskeyttää tällaisen valtuutuksen voimassaolon seuraavaa menettelyä noudattaen:

a) jäsenvaltion on annettava viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille tieto päätöksestä ja sen perusteluista;

b) komissio tutkii, onko keskeytys perusteltu turvallisuuteen tai ympäristöön kohdistuvan vakavan vaaran vuoksi;

c) komissio ilmoittaa 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen jäsenvaltiolle, onko sen päätös keskeyttää valtuutuksen voimassaolo perusteltu turvallisuuteen tai ympäristöön kohdistuvan vakavan vaaran vuoksi, ja, jos päätös ei ole perusteltu, se pyytää jäsenvaltiota peruuttamaan keskeytyksen.

2. Jos komissio katsoo, että hyväksytyn laitoksen kyky taata turvallisuus ja ehkäistä pilaantumista heikkenee, mutta että tämä ei kuitenkaan oikeuta peruuttamaan laitoksen hyväksyntää 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen perusteiden nojalla, se voi päättää, että asiasta ilmoitetaan hyväksytylle laitokselle ja että laitosta pyydetään toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet parantaakseen toimintansa laatua turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisemisessä tason parantamiseksi, ja ilmoittaa tästä jäsenvaltioille. Jos hyväksytty laitos ei anna komissiolle asianmukaista vastausta tai jos komissio katsoo, etteivät hyväksytyn laitoksen toteuttamat toimenpiteet ole parantaneet sen kykyä taata turvallisuus ja ehkäistä pilaantumista, komissio voi 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päättää keskeyttää laitoksen hyväksynnän voimassaolon yhden vuoden ajaksi sen jälkeen, kun kyseiselle laitokselle on annettu mahdollisuus esittää omat huomautuksensa. Tänä aikana ei hyväksytty laitos saa myöntää eikä uusia mitään todistuskirjoja jäsenvaltioiden lippujen alla purjehtiville aluksille, mutta laitoksen aiemmin myöntämät tai uusimat todistuskirjat pysyvät voimassa.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä sovelletaan myös silloin, kun komissiolla on näyttöä siitä, ettei hyväksytty laitos ole noudattanut 15 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan säännöksiä.

4. Vuoden kuluttua siitä, kun komissio on päättänyt laitoksen hyväksynnän voimassaolon keskeyttämisestä, se arvioi, onko laitos korjannut 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut puutteet, jotka johtivat hyväksynnän voimassaolon keskeyttämiseen. Jos kyseisiä puutteita yhä ilmenee, hyväksyntä peruutetaan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.".

10) Korvataan 11 artikla seuraavasti: " 11 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen puolesta 3 artiklan 2 kohdassa mainitussa tarkoituksessa toimivat hyväksytyt laitokset suorittavat tehokkaasti kyseisessä artiklassa tarkoitetut tehtävät toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla.

2. Kunkin jäsenvaltion on suoritettava edellä mainittu velvoite vähintään joka toinen vuosi sekä toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kertomus tämän valvonnan tuloksista viimeistään sen vuoden 31 päivänä maaliskuuta, joka seuraa niitä edeltäviä vuosia, joiden osalta noudattamista on arvioitu.

3. Komissio arvioi kaikki hyväksytyt laitokset yhdessä sen jäsenvaltion kanssa, joka on esittänyt laitosta koskevan hyväksymispyynnön, säännöllisesti ja vähintään joka toinen vuosi varmistuakseen siitä, että ne täyttävät liitteen vaatimukset. Valitessaan arvioitavia laitoksia komissio kiinnittää erityistä huomiota laitoksen todettuun toiminnan laatuun turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisemisessä tasoon, onnettomuustilastoihin sekä jäsenvaltioiden 12 artiklan mukaisesti tekemiin ilmoituksiin. Arviointiin voi sisältyä vierailuja laitoksen aluetoimistoissa sekä alusten satunnaisia tarkastuksia laitoksen toiminnan tason tarkastamiseksi. Tällöin komissio ilmoittaa asiasta tarvittaessa jäsenvaltiolle, jossa aluetoimisto sijaitsee. Komissio toimittaa jäsenvaltioille kertomuksen arvioinnin tuloksista.

4. Kunkin hyväksytyn laitoksen on vuosittain annettava 7 artiklan nojalla asetetun komitean käytettäväksi laaduntarkkailuarviointinsa.".

11) Korvataan 12 artikla seuraavasti: " 12 artikla

Harjoittaessaan satamavaltiona tarkastusoikeuttaan ja täyttäessään tarkastusvelvollisuuksiaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä lippuvaltiolle, jos ne havaitsevat, että lippuvaltion puolesta toimivat laitokset ovat antaneet voimassaolevia todistuskirjoja alukselle, joka ei täytä kansainvälisten yleissopimusten asiaa koskevia määräyksiä, tai että aluksessa, jolla on voimassa oleva luokitustodistus, on kyseisen todistuksen kattamiin seikkoihin liittyviä puutteita. Tämän artiklan nojalla on ilmoitettava ainoastaan tapaukset, joissa alukset aiheuttavat vakavan uhan turvallisuudelle ja ympäristölle tai joiden osalta on näyttöä laitoksen toimineen erityisen piittaamattomasti. Kyseiselle hyväksytylle laitokselle on ilmoitettava asiasta ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä niin, että se voi heti toteuttaa asianmukaiset jatkotoimenpiteet.".

12) Kumotaan 13 artikla.

13) Korvataan 14 artiklan 2 kohdan lopussa ilmaisu "13 artiklassa" ilmaisulla "7 artiklan 2 kohdassa".

14) Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti: "1. Hyväksyttyjen laitosten on määräajoin neuvoteltava keskenään teknisten standardiensa ja niiden täytäntöönpanon vastaavuuden ylläpitämiseksi ohjeista lippuvaltioiden avustamiseksi IMO:n oikeudellisten välineiden täytäntöönpanossa annetun IMO:n päätöslauselman A.847(20) mukaisesti. Laitosten on määräajoin toimitettava komissiolle kertomukset standardien alalla tapahtuneesta olennaisesta kehityksestä.".

b) Korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti: "3. Hyväksyttyjen laitosten on toimitettava kaikille jäsenvaltioille, jotka ovat antaneet 3 artiklassa säädettyjä valtuutuksia, ja komissiolle kaikki niiden luokiteltua aluskantaa, siirtoja, luokan muutoksia, luokituksen voimassaolon keskeyttämisiä tai luokituksen peruuttamisia koskevat asiaankuuluvat tiedot riippumatta siitä, minkä lipun alla alukset purjehtivat. Siirtoja, luokan muutoksia, luokituksen voimassaolon keskeyttämisiä tai luokituksen peruuttamisia koskevat tiedot, mukaan lukien tiedot kaikista myöhässä olevista katsastuksista, noudattamatta jätetyistä suosituksista sekä luokitusehdoista, käyttöehdoista tai käyttörajoituksista, joita laitosten luokittelemille aluksille on asetettu - riippumatta siitä, minkä lipun alla alukset purjehtivat - on toimitettava myös Sirenac-tietojärjestelmään satamavaltioiden suorittamaan valvontaan liittyviä tarkastuksia varten sekä julkaistava kyseisten laitosten Internet-sivuilla.

4. Hyväksytyt laitokset eivät saa antaa todistuskirjoja alukselle - riippumatta siitä, minkä lipun alla alus purjehtii - joka on poistettu luokasta tai jonka luokkaa muutetaan turvallisuussyistä, antamatta lippuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisuutta esittää kohtuullisen ajan kuluessa lausuntoaan sen määrittämiseksi, onko täydellinen tarkastus tarpeellinen.".

c) Lisätään kohta seuraavasti: "5. Jos luokitus siirretään hyväksytyltä laitokselta toiselle, luovuttavan laitoksen on ilmoitettava vastaanottavalle laitokselle kaikista myöhässä olevista katsastuksista, noudattamatta jätetyistä suosituksista sekä luokitusehdoista, käyttöehdoista tai käyttörajoituksista, joita alukselle on asetettu. Siirron tapahtuessa luovuttavan laitoksen on toimitettava vastaanottavalle laitokselle täydelliset tiedot aluksen historiasta. Vastaanottava laitos voi antaa aluksen todistuskirjat vasta sitten, kun kaikki myöhässä olevat katsastukset ja noudattamatta jätetyissä suosituksissa edellytetyt toimenpiteet on suoritettu asianmukaisesti ja kaikki luokitusehdot, joita alukselle on aiemmin asetettu, on täytetty luovuttavan laitoksen määrittelemällä tavalla. Vastaanottavan laitoksen on ennen todistuskirjojen antamista ilmoitettava luovuttavalle laitokselle todistuskirjojen antamispäivä ja vahvistettava, milloin, missä ja miten kukin myöhässä oleva katsastus ja noudattamatta jätetyissä suosituksissa edellytetyt toimenpiteet on tehty ja kukin luokitusehto on täytetty. Hyväksyttyjen laitosten on toimittava yhteistyössä pannakseen tämän kohdan säännökset asianmukaisesti täytäntöön.".

15) Lisätään 16 artiklaan kohta seuraavasti: "4. Komissio tiedottaa lisäksi säännöllisin väliajoin Euroopan parlamentille ja neuvostolle direktiivin täytäntöönpanon edistymisestä jäsenvaltioissa.".

16) Muutetaan direktiivin liite seuraavasti:

a) Korvataan liitteen A jakso seuraavasti: "A. YLEISET VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

1. Hyväksytyn laitoksen on voitava asiakirjoin osoittaa omaavansa laajan kokemuksen kauppa-alusten suunnittelun ja rakenteen arvioinnin alalta.

2. Laitoksen antamien luokitusten piiriin on kuuluttava vähintään 1000 valtamerialusta (bruttovetoisuus yli 100), jotka vastaavat yhteensä bruttovetoisuutta, joka on vähintään viisi miljoonaa.

3. Laitoksella on oltava palveluksessaan riittävästi teknistä henkilökuntaa luokiteltujen alusten lukumäärään nähden. Edellä 2 kohdan määräysten täyttämiseksi tarvitaan vähintään 100 päätoimista tarkastajaa.

4. Laitoksella on oltava yksityiskohtaiset säännöt ja määräykset kauppa-alusten rakenteesta, rakentamisesta ja määräaikaisista katsastuksista. Nämä säännöt ja määräykset on julkaistava, niitä on päivitettävä jatkuvasti ja parannettava tutkimus- ja kehitysohjelmien avulla.

5. Laitoksen on vuosittain julkaistava alusrekisterinsä tai pidettävä yllä yleisön käytettävissä olevaa sähköistä tietokantaa.

6. Laitos ei saa olla alusten omistajien tai rakentajien tai muiden kaupallista toimintaa alusten valmistuksen, varustuksen, korjauksen tai käytön alalla harjoittavien määräysvallassa. Laitoksen tulot ei saa olla merkittävässä määrin yhden kaupallisen yrityksen varassa. Hyväksytty laitos ei saa suorittaa lakisääteistä tehtävää, jos sillä on liiketoiminnallisia, henkilökohtaisia tai sukulaissuhteeseen perustuvia siteitä aluksen omistajaan tai liikenteenharjoittajaan tai jos se on itse aluksen omistaja tai liikenteenharjoittaja. Tätä sidonnaisuuksien kieltoa on sovellettava myös hyväksytyn laitoksen palveluksessa oleviin tarkastajiin.

7. Laitoksen on toimittava viranomaisen puolesta toimivien hyväksyttyjen laitosten katsastus- ja todistustenantotoimien kuvauksista annetun IMO:n päätöslauselman A.789(19) liitteessä esitettyjen määräysten mukaisesti siltä osin, kuin nämä määräykset koskevat seikkoja, jotka kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan.".

b) Liitteen B jaksossa:

i) Korvataan jakson nimi seuraavasti: "B. ERITYISET VÄHIMMÄISVAATIMUKSET".

ii) Korvataan 4, 5, 6, 7 ja 9 kohta seuraavasti: "4. Laitos on valmis toimittamaan kaikki asiaankuuluvat tiedot viranomaisille, komissiolle ja asianomaisille osapuolille.

5. Laitoksen johto on määritellyt ja asiakirjoin vahvistanut laatuun liittyvän politiikkansa ja tavoitteensa sekä sitoutumisensa näihin tavoitteisiin ja varmistanut, että tämä politiikka ymmärretään, sitä sovelletaan ja ylläpidetään laitoksen kaikilla tasoilla. Laitoksen politiikassa on viitattava turvallisuustasoa ja pilaantumisen ehkäisyn tasoa koskeviin tavoitteisiin ja osoittimiin.

6. Laitos on laatinut ja toteuttanut tehokkaan sisäisen laatujärjestelmän ja pitää yllä tällaista järjestelmää, joka perustuu kansainvälisesti tunnustettujen laatustandardien soveltuviin osiin ja vastaa standardeja EN 45004 (valvontaelimet) ja EN 29001, sellaisina kuin niitä on tulkittu IACS:n Quality System Certification Scheme Requirements -vaatimuksissa, ja joka takaa muun muassa, että

a) laitoksen säännöt ja määräykset laaditaan ja niitä ylläpidetään järjestelmällisellä tavalla;

b) laitoksen sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan ja käyttöön otetaan sisäinen järjestelmä palvelun laadun mittaamiseksi suhteessa näihin sääntöihin ja määräyksiin;

c) lakisääteisen tehtävän, joka laitos on valtuutettu tekemään, vaatimukset täytetään, ja käyttöön otetaan sisäinen järjestelmä palvelun laadun mittaamiseksi suhteessa kansainvälisten yleissopimusten noudattamiseen;

d) sellaisten henkilökunnan jäsenten, joiden työ vaikuttaa laitoksen tarjoamien palvelujen laatuun, vastuu, valtuudet ja keskinäiset suhteet määritellään ja vahvistetaan asiakirjoin;

e) kaikki työ suoritetaan valvotuissa olosuhteissa;

f) käytössä on valvontajärjestelmä, jonka avulla pystytään valvomaan suoraan laitoksen palveluksessa olevien katsastajien sekä teknisen ja hallinnollisen henkilöstön toteuttamia toimenpiteitä ja suorittamaa työtä;

g) vaadittuja lakisääteisiä töitä, jotka laitos on valtuutettu tekemään, suorittavat ainoastaan laitoksen päätoimiset katsastajat tai muiden hyväksyttyjen laitosten päätoimiset katsastajat; päätoimisilla katsastajilla on kaikissa tapauksissa oltava kattavat ja suoritettavan katsastuksen kannalta tarpeelliset tiedot tietystä alustyypistä, jonka osalta he suorittavat lakisääteisiä tehtäviä, sekä sitä koskevista sovellettavista vaatimuksista;

h) käytössä on järjestelmä katsastajien kelpuuttamiseksi ja heidän tietojensa säännölliseksi ajantasaistamiseksi;

i) pidetään kirjoja, joista näkyy, että vaaditut standardit on täytetty eri aloilla, joilla palveluja on toimitettu, ja että laatujärjestelmä toimii tehokkaasti;

j) kaikilla toimipaikoilla ylläpidetään kattavaa järjestelmää laatuun liittyvän toiminnan suunniteltua ja asiakirjoin vahvistettua sisäistä tarkastusta varten;

k) yhdenmukaistetussa katsastus- ja todistustenantojärjestelmässä vaaditut lakisääteiset katsastukset ja tarkastukset, joita laitos on valtuutettu tekemään, suoritetaan yhdenmukaistettuun katsastus- ja todistustenantojärjestelmään liittyvistä katsastusohjeista annetun IMO:n päätöslauselman A.746(18) liitteessä ja lisäyksessä esitettyjen määräysten mukaisesti;

l) yrityksen keskus- ja aluetoimistojen sekä hyväksyttyjen laitosten ja niiden katsastajien välille määritellään selkeät ja suorat vastuu- ja valvontasuhteet.

7. Laitoksen on osoitettava kykynsä

a) laatia ja pitää ajan tasalla täydellistä ja asianmukaista runkoon, koneistoon, sähkölaitteisiin ja hallintalaitteisiin liittyviä sääntöjä ja määräyksiä, jotka vastaavat laadultaan kansainvälisesti tunnustettuja teknisiä standardeja ja joiden perusteella voidaan antaa Solas-yleissopimukseen liittyviä todistuskirjoja ja matkustaja-alusten turvallisuuskirjoja (aluksen rakenteen ja koneistojen sääntöjenmukaisuuden osalta) sekä lastiviivayleissopimukseen liittyviä todistuskirjoja (aluksen lujuuden sääntöjen mukaisuuden osalta);

b) suorittaa kaikki kansainvälisissä yleissopimuksissa todistuskirjojen antamiseksi vaaditut tarkastukset ja katsastukset, mukaan lukien tarvittavat mahdollisuudet arvioida - päteviä asiantuntijoita käyttäen ja ohjeista viranomaisille kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön (ISM) täytäntöönpanoa varten annetun IMO:n päätöslauselman A.788(19) mukaisesti - todistusten piiriin kuuluvaksi tarkoitetun turvallisuusjohtamisjärjestelmän täytäntöönpanoa ja ylläpitämistä sekä maissa että aluksilla."

"9. Laitoksen on sallittava viranomaisten ja muiden asianomaisten osapuolien edustajien osallistuminen laitoksen sääntöjen ja määräysten laatimiseen.".

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 22 päivänä heinäkuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2001.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) EYVL C 212 E, 25.7.2000, s. 114 ja EYVL C 154 E, 29.5.2001, s. 51.

(2) EYVL C 14, 16.1.2001, s. 22.

(3) EYVL C 22, 24.1.2001, s. 19.

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 30. marraskuuta 2000 (EYVL C 228, 13.8.2001, s. 150), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 26. helmikuuta 2001 (EYVL C 101, 30.3.2001, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 16. toukokuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin päätös, tehty 24. lokakuuta 2001 ja neuvoston päätös, tehty 6. joulukuuta 2001.

(5) EYVL L 319, 12.12.1994, s. 20, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 97/58/EY (EYVL L 274, 7.10.1997, s. 8).

(6) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.