32001L0006

Komission direktiivi 2001/6/EY, annettu 29 päivänä tammikuuta 2001, vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 030 , 01/02/2001 s. 0042 - 0042


Komission direktiivi 2001/6/EY,

annettu 29 päivänä tammikuuta 2001,

vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannen kerran

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä heinäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/62/EY(2), ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 96/49/EY liite sisältää vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset (RID), sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa 1 päivästä heinäkuuta 1999.

(2) RID-sopimusta ajantasaistetaan joka toinen vuosi, ja muutettu sopimus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001; siirtymäkauden järjestelyt kestävät 31 päivään joulukuuta 2002 lukuun ottamatta luokan 7 (radioaktiiviset aineet) vaarallisia aineita, joiden osalta siirtymäkauden järjestelyt päättyvät 31 päivään joulukuuta 2001.

(3) Tästä syystä direktiivin 96/49/EY liite on muutettava.

(4) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 96/49/EY 9 artiklassa tarkoitetun vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 96/49/EY liite seuraavalla liitteellä:

"LIITE

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) lisäyksen B liitteessä I olevat, vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset (RID), sellaisina kuin ne ovat voimassa 1 päivästä heinäkuuta 2001, edellyttäen että ilmaisut "sopimuspuoli" ja "jäsenvaltiot tai rautatiet" korvataan ilmaisulla "jäsenvaltio"

Huomautus:

RID-sopimuksen vuoden 2001 konsolidoitu teksti julkaistaan heti kun teksti on saatavilla yhteisön kaikilla virallisilla kielillä."

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan luokan 7 vaarallisten aineiden osalta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001 ja muiden luokkien vaarallisten aineiden osalta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2002. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 2001.

Komission puolesta

Loyola De Palacio

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL L 235, 17.9.1996, s. 25.

(2) EYVL L 279, 1.11.2000, s. 44.