32001H0042

Komission suositus, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, yhteensovitetusta yhteisön valvontaohjelmasta vuodeksi 2001 viljojen sekä tiettyjen kasviperäisten tuotteiden, hedelmät ja vihannekset mukaan luettuina, torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 4096)

Virallinen lehti nro L 011 , 16/01/2001 s. 0040 - 0045


Komission suositus,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2000,

yhteensovitetusta yhteisön valvontaohjelmasta vuodeksi 2001 viljojen sekä tiettyjen kasviperäisten tuotteiden, hedelmät ja vihannekset mukaan luettuina, torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 4096)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/42/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2000/58/EY(2), ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2000/58/EY, ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 86/362/ETY 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja direktiivin 90/642/ETY 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan komissio toimittaa joka vuosi joulukuun 31 päivään mennessä pysyvälle kasvinsuojelukomitealle suosituksen yhteensovitetuksi yhteisön valvontaohjelmaksi sen varmistamiseksi, että kyseisten direktiivien liitteissä II vahvistettuja torjunta-ainejäämien enimmäismääriä noudatetaan.

(2) Kokemukset, joita komissio ja jäsenvaltiot ovat saaneet kolmen aiemman yhteensovitetun vuosittaisen valvontaohjelman laatimisesta, toteuttamisesta ja siitä raportoimisesta, osoittavat monivuotisten ohjelmien olevan tehokkaimpia ja käytännöllisimpiä. Näyttää soveliaalta esittää tässä suosituksessa tulevien ohjelmien kehys. Komission asetuksen (EY) N:o 645/2000(4) 1 artiklan 1 kohdan mukaan komission suosituksissa vahvistetut määräajat voivat kestää yhdestä vuodesta viiteen vuoteen.

(3) Komission olisi pyrittävä asteittain järjestelmään, jossa voidaan arvioida direktiivin 86/362/ETY 7 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa ja direktiivin 90/642/ETY 4 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu todellinen altistuminen ruokavalion torjunta-aineille. Tällaisten arvioiden toteutettavuuden tutkimisen helpottamiseksi olisi käytettävissä oltava tiedot, jotka koskevat torjunta-ainejäämien valvontaa useissa tärkeän osan eurooppalaisissa ruokavalioissa muodostavissa elintarvikkeissa. Torjunta-ainejäämien valvontaa varten jäsenvaltioissa käytettävissä olevilla resursseilla voidaan yhteensovitetussa valvontaohjelmassa analysoida ainoastaan 10 tuotteen näytteet vuodessa. Torjunta-aineiden käyttö on muuttunut ohjelman viiden vuoden määräajan aikana. Kutakin torjunta-ainetta olisi yleensä valvottava 20-30 elintarvikkeessa kolmen vuoden jaksoissa.

(4) Valvottaessa vuoden 2001 osalta suositettuja torjunta-aineita voidaan tutkia asefaattia, benomyyli-ryhmää, klorpyrifossia, iprodionia ja metamidofossia koskevien tietojen käyttömahdollisuutta, sillä näitä yhdisteitä (liitteessä I A oleva ryhmä A) on jo valvottu vuosina 1996-2000 sen arvioimiseksi, kuinka ruokavalion torjunta-aineille on todellisuudessa altistuttu. Jatkuvan valvonnan avulla voidaan helpommin havaita muutokset torjunta-aineiden esiintymisessä.

(5) Valvottaessa vuosien 2001-2004 osalta suositettuja torjunta-aineita voidaan tutkia diatsinonia, metalaksyylia, metidationia, tiabendatsolia ja triatsofossia koskevien tietojen käyttömahdollisuutta sen arvioimiseksi, kuinka ruokavalion torjunta-aineille on todellisuudessa altistuttu, sillä näitä yhdisteitä (liitteessä I A oleva ryhmä B) on jo valvottu vuosina 1997-2000 sen arvioimiseksi, kuinka ruokavalion torjunta-aineille on todellisuudessa altistuttu.

(6) Valvottaessa vuosien 2001-2004 osalta suositettuja torjunta-aineita voidaan tutkia klorpyrifossimetyyliä, deltametriiniä, endosulfaania, imatsaliilia, lambdasyhalotriinia, manebi-ryhmää, mekarbamia, permetriiniä, pirimifossi-metyyliä ja vinklotsoliinia koskevien tietojen käyttömahdollisuutta sen arvioimiseksi, kuinka ruokavalion torjunta-aineille on todellisuudessa altistuttu, sillä näitä yhdisteitä (liitteessä I A oleva ryhmä C) on jo valvottu vuosina 1998, 1999 ja 2000.

(7) Valvottaessa vuosien 2000-2004 osalta suositettuja torjunta-aineita voidaan tutkia atsinfossi-metyyliä, kaptaania, klorotaloniilia, diklofluanidia, dikofolia, dimetoaattia, folpettia, malationia, ometoaattia, prosymidonia, propysamidia ja atsoksistrobiinia koskevien tietojen käyttömahdollisuutta sen arvioimiseksi, kuinka ruokavalion torjunta-aineille on todellisuudessa altistuttu, sillä atsoksistrobiinia lukuun ottamatta näitä yhdisteitä (liitteessä I A oleva ryhmä D) on jo valvottu vuosina 1998, 1999 ja 2000.

(8) Disulfotonin, foraatin, tiometonin ja oksidemetoni-metyylin valvontaa ei voida tehdä useita jäämiä koskevilla tavanomaisilla määritysmenetelmillä. Jäsenvaltioissa, joissa torjunta-ainejäämiä havaitaan kaikkein todennäköisimmin, on syytä kerätä tiedot näiden jäämien esiintymisestä, kun sitä epäillään.

(9) Kussakin yhteensovitetussa valvontaohjelmassa otettavien näytteiden määrän osalta on tarpeen omaksua järjestelmällinen tilastollinen lähestymistapa. Codex Alimentarius -komissio(5) on vahvistanut tällaisen lähestymistavan. Binomiaalisen todennäköisyysjakauman avulla voidaan laskea, että yhteensä 459 näytteen tutkiminen antaa 99 prosentin luotettavuuden siitä, että todetaan ainakin yksi näyte, jonka torjunta-ainejäämät ylittävät pienimmän havaittavissa olevan määrän, kun yksi prosentti kasviperäisistä tuotteista sisältää torjunta-ainejäämiä yli pienimmän havaittavissa olevan määrän. Tämän vuoksi olisi otettava vähintään 459 näytettä koko yhteisössä ja ne olisi suhteutettava jäsenvaltioiden kesken väestön ja kuluttajien määrän perusteella siten, että vuosittain otetaan kustakin tuotteesta vähintään 12 näytettä, joiden kokonaismäärä olisi ilmoitettava liitteessä I B.

(10) Jäsenvaltioiden asiantuntijat keskustelivat Oeirasissa, Portugalissa, 15. ja 16. syyskuuta 1997 torjunta-ainejäämien määrityksen laadunvalvontamenetelmiä koskevista ohjeluonnoksista, joista keskusteltiin myös ja jotka otettiin huomioon 20. ja 21. marraskuuta 1997 kokoontuneessa kasvinsuojelutyöryhmän torjuntaainejäämäryhmässä. On sovittu, että jäsenvaltioiden analyysilaboratoriot panevat täytäntöön nämä ohjeluonnokset mahdollisimman täydellisinä ja että niitä tarkistetaan näiden kokemusten perusteella. Jäsenvaltioiden asiantuntijat keskustelivat näistä ohjeluonnoksista Ateenassa Kreikassa 15.-17. marraskuuta 1999 ja tarkistivat ne. Tarkistetut ohjeluonnokset toimitetaan pysyvälle kasvinterveyskomitealle ja komissio julkaisee ne(6).

(11) Direktiivin 90/642/ETY 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa jäsenvaltioita vaaditaan yksilöimään kansallisten tarkastusohjelmiensa laadinnassa soveltamansa perusteet samalla kun ne toimittavat komissiolle tiedot edellisen vuoden ohjelmien täytäntöönpanosta. Kyseisiin tietoihin olisi sisällyttävä perusteet, joita sovelletaan päätettäessä otettavien näytteiden ja tehtävien määritysten määrästä, sekä sovelletut ilmoitusten Kynnysrajat ja perusteet, joiden mukaan kyseiset rajat on vahvistettu. Virallista elintarvikkeiden tarkastusta koskevista lisätoimenpiteistä 29 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/99/ETY(7) mukaisesti tapahtuvan määrityksiä tekevien laboratorioiden hyväksymisen yksityiskohtaiset edellytykset olisi ilmoitettava.

(12) Tiedot valvontaohjelmien tuloksista soveltuvat erityisen hyvin käsiteltäviksi, tallennettaviksi ja välitettäviksi sähköisillä tai tietojenkäsittelyjärjestelmillä. On kehitetty formaatteja, joilla jäsenvaltiot voivat toimittaa komissiolle tietoja levykkeellä. Jäsenvaltioilla olisi sen vuoksi oltava valmius lähettää kertomuksensa komissiolle vakiomuodossa. Kyseisen vakiomuodon edelleen kehittäminen tapahtuu tehokkaimmin kehittämällä komission ohjeita.

(13) Tässä suosituksessa vahvistetut toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

SUOSITTELEE, ETTÄ JÄSENVALTIOT:

1 artikla

Ottavat näytteitä ja analysoivat liitteessä I A vahvistettuja tuote/torjunta-ainejäämä-yhdistelmiä jäsenvaltioille kunkin tuotteen osalta liitteessä I B jaettujen näytteiden määrän mukaisesti ottaen tarvittaessa huomioon kansallisen, yhteisön ja kolmansien maiden osuuden jäsenvaltion markkinoista. Yhdistetystä näytteestä analysoidaan erikseen yksi tuote vähintään yhden mahdollisesti akuutin riskin aiheuttavan torjunta-aineen osalta ottamalla kaksi näytettä asianmukaisesta määrästä mieluiten saman tuottajan tuotteita. Jos ensimmäisestä yhdistetystä näytteestä löydetään havaittavissa oleva määrä torjunta-ainetta, toisen näytteen tuotteet analysoidaan erikseen. Vuonna 2001 tämä yhdistelmä on foraatti/peruna ja/tai metidatiooni/omena.

2 artikla

Ottavat näytteitä ja analysoivat disulfotonia, foraattia, tiometonia ja oksidemetoni-metyylia maissa, joissa näitä torjunta-aineita saa käyttää kyseisissä tuotteissa, jäsenvaltioille liitteessä I B vahvistettujen kunkin tuotteen näytteiden lukumäärien perusteella.

3 artikla

Laativat 31 päivään elokuuta 2001 mennessä liitteessä I A vuodeksi 2000 vahvistettujen erityisten ohjelmien tuloksista kertomuksen, jossa ilmoitetaan käytetyt määritysmenetelmät ja toteutuneet ilmoitusten kynnysrajat torjunta-ainejäämien määrityksen laadunvalvontamenetelmissä vahvistettujen laadunvalvontamenetelmien mukaisesti(8) muodossa (myös sähköisessä muodossa), joka vahvistetaan asiakirjassa "Suuntaviivat jäsenvaltioille yhteensovitetusta yhteisön valvontaohjelmasta annetun komission suosituksen täytäntöönpanon osalta"(9).

4 artikla

Toimittavat komissiolle ja jäsenvaltioille kaikki direktiivin 86/362/ETY 7 artiklan 3 kohdassa ja direktiivin 90/642/ETY 4 artiklan 3 kohdassa vaaditut vuoden 2000 valvontaohjelmaa koskevat tiedot 31 päivään elokuuta 2001 mennessä sen varmistamiseksi, että torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamista valvotaan vähintään tarkastusnäytteitä ottamalla, ja erityisesti:

1) direktiivien 86/362/ETY ja 90/642/ETY liitteissä II lueteltuja torjunta-aineita koskevien kansallisten ohjelmiensa tulokset verrattuina yhdenmukaistettuihin määriin, ja jos näitä määriä ei ole vielä vahvistettu yhteisön osalta, verrattuina voimassa oleviin kansallisiin määriin;

2) tiedot laboratorioidensa laadunvalvontamenetelmistä ja erityisesti torjunta-ainejäämien määrityksen laadunvalvontamenetelmiä koskevista ohjeista, joita ne eivät ole voineet soveltaa tai joiden soveltamisessa on ollut vaikeuksia;

3) tiedot määritykset tekevän laboratorion direktiivin 93/99/ETY 3 artiklan säännösten mukaisesta hyväksymisestä (mukaan lukien hyväksymistyyppi, hyväksynnän antanut elin ja hyväksymistodistuksen jäljennös);

4) tiedot pätevyys- ja aluetesteistä, joihin laboratorio on osallistunut.

5 artikla

Lähettävät komissiolle 30 päivään syyskuuta 2001 mennessä kansallisen ohjelmansa, jolla aiotaan valvoa direktiiveillä 90/642/ETY ja 86/362/ETY vahvistettuja torjunta-ainejäämien enimmäistasoja vuonna 2002.

Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2000.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 221, 7.8.1986, s. 37.

(2) EYVL L 244, 29.9.2000, s. 78.

(3) EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71.

(4) EYVL L 78, 29.3.2000, s. 7.

(5) Codex Alimentarius, Pesticide Residues in Foodstuffs, Rooma 1994, ISBN 92-5-203271-1; Vol. 2, sivu 372.

(6) Julkaistu virallisessa lehdessä EYVL L 128, 21.5.1999, s. 30. Tarkistettu toisinto on saatavilla asiakirjanumerolla SANCO/3103/2000 (http://europa.eu.int/comm/foods/fs/ph_ps/pest/index_en.htm).

(7) EYVL L 290, 24.11.1993, s. 14.

(8) Katso alaviite 6.

(9) EYVL L 128, 21.5.1999, s. 48.

LIITE I A

Suosituksen 1 artiklassa esitetyt kussakin erityisessä ohjelmassa valvottavat tuote/torjunta-aineyhdistelmät

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE I B

Kunkin jäsenvaltion vuosittainen näytemäärä kunkin tuotteen osalta vuoden 2001 yhteensovitetussa yhteisön valvontaohjelmassa

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Vuosia 1996-2004 koskeva yhteensovitettu valvontaohjelma arvioitavan saantiajan ja soveltamisalan kannalta

>TAULUKON PAIKKA>

z Omena, mansikka, viinirypäle, tomaatti, salaatti.

y Mandariini, päärynä, banaani, papu, peruna.

x Appelsiini, persikka, porkkana, pinaatti.

w Kukkakaali, pippuri, vehnä, meloni.

v Riisi, kurkku, keräkaali, herne.

u Sipuli, purjo, appelsiinimehu, omenamehu, ruis.