32001D0895

2001/895/EY: Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2001, yhteisön osallistumisesta kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien torjuntaohjelman rahoitukseen Madeiralla vuonna 2001 (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4268)

Virallinen lehti nro L 331 , 15/12/2001 s. 0089 - 0094


Komission päätös,

tehty 13 päivänä joulukuuta 2001,

yhteisön osallistumisesta kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien torjuntaohjelman rahoitukseen Madeiralla vuonna 2001

(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4268)

(Ainoastaan portugalinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2001/895/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi ja asetuksen (ETY) N:o 1600/92 kumoamisesta (Poseima) 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1453/2001(1) ja erityisesti sen 32 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Portugalin toimittamat, kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien torjumista Madeiralla koskevat ohjelmat,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisön rahoitukseen oikeutettujen kasveille ja kasviperäisille tuotteille haitallisten organismien torjuntaohjelmiin Ranskan merentakaisissa departementeissa, Azoreilla ja Madeiralla liittyvien toimenpiteiden määrittelemisestä 30 päivänä syyskuuta 1993 tekemässä päätöksessä 93/522/ETY(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 96/633/EY(3), määritellään sellaiset kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien torjuntaohjelmiin liittyvät toimenpiteet Ranskan merentakaisissa departementeissa sekä Azoreilla ja Madeiralla, joille voidaan myöntää yhteisön rahoitusta.

(2) Madeiran maataloustuotannon erityisolosuhteet edellyttävät erityishuomiota, ja tämän alueen kasvintuotannon ja erityisesti kasvinsuojelun alalla on toteutettava tai tehostettava toimenpiteitä.

(3) Näiden kasvinsuojelun alalla toteutettavien tai tehostettavien toimenpiteiden kustannukset ovat erityisen korkeat.

(4) Portugalin toimivaltaiset viranomaiset ovat esittäneet komissiolle toimenpideohjelman. Tässä ohjelmassa täsmennetään erityisesti sen tavoitteet, toteutettavat toimet, niiden kesto ja kustannukset, jotta yhteisö voisi osallistua niiden rahoitukseen.

(5) Yhteisön rahoitusosuus voi kattaa tukikelpoisista kustannuksista jopa 75 prosenttia, mutta tämä rahoitukseen osallistuminen ei koske banaanien suojatoimenpiteitä.

(6) Tähän ohjelmaan sisältyvät toimet eivät voi olla samoja kuin Euroopan yhteisön tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevaan puiteohjelmaan kuuluvat toimet.

(7) Madeiran alueelle neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2078/92(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1962/96(5), mukaisesti hyväksytyt ympäristöohjelmaan kuuluvat toimet eivät voi olla samoja kuin tähän ohjelmaan kuuluvat toimet.

(8) Portugalin toimittamien teknisten tietojen perusteella pysyvä kasvinsuojelukomitea on voinut eritellä tilanteen tarkasti ja kokonaisvaltaisesti.

(9) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön rahoitusosuus kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien viralliseen torjuntaohjelmaan, jonka Portugalin toimivaltaiset viranomaiset ovat esittäneet Madeiran saaren osalta vuodeksi 2001.

2 artikla

Viralliseen ohjelmaan kuuluu banaanikärpästen (Ceratitis capitata Wied) torjuminen itsetuhomenetelmällä.

3 artikla

Portugalin esittämän vuoden 2001 ohjelman osalta yhteisön rahoitusosuus on 75 prosenttia komission päätöksessä 93/522/ETY määriteltyjen tukikelpoisten toimenpiteiden kokonaiskustannuksista, mutta enintään 150000 euroa (ilman alv:a).

Ohjelman rahoitussuunnitelma, johon sisältyvät kustannukset ja niiden rahoitus, esitetään tämän päätöksen liitteessä I.

4 artikla

Portugalille maksetaan 75000 euron ensimmäinen erä heti tämän päätöksen virallisen ilmoittamisen jälkeen.

5 artikla

Yhteisön tuki koskee Portugalin ohjelmaan kuuluviin toimiin liittyvistä tukikelpoisista toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia, joita varten tarvittavat määrärahat on sidottu 1 päivän tammikuuta 2001 ja 31 päivän joulukuuta 2001 väliseksi ajaksi. Kyseisiin toimiin liittyvät maksut lopetetaan viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2002, ja oikeus yhteisön rahoitukseen menetetään perusteettoman määräajan noudattamatta jättämisen takia.

Jos viimeisen maksupäivän siirtäminen myöhemmäksi on välttämätöntä, toimivaltaisten viranomaisten on esitettävä kyseinen pyyntö perusteluineen ennen viimeistä maksupäivää.

6 artikla

Ohjelman rahoittamista koskevat säännökset, yhteisön politiikan noudattamista koskevat säännökset ja tiedot, jotka Portugalin on toimitettava komissiolle, luetellaan liitteessä II.

7 artikla

Tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluviin investointeihin liittyviin julkisiin hankintoihin sovelletaan yhteisön lakia.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu Portugalin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2001.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 198, 21.7.2001, s. 26.

(2) EYVL L 251, 8.10.1993, s. 35.

(3) EYVL L 283, 5.11.1996, s. 58.

(4) EYVL L 215, 30.7.1992, s. 85.

(5) EYVL L 259, 12.10.1996, s. 7.

LIITE I

RAHOITUSTAULUKKO VUODELLE 2001

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

I OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON LIITTYVÄT SÄÄNNÖKSET

A. RAHOITUSSÄÄNNÖKSET

1. Komission tarkoituksena on saada aikaan todellista yhteistyötä ohjelman täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten kanssa. Nämä viranomaiset mainitaan jäljempänä ohjelman mukaisesti.

Maksusitoumukset ja maksut

2. Portugali takaa, että kaikki yhteisön yhteisrahoittamien toimien hallintoon ja täytäntöönpanoon osallistuvat julkiset tai yksityiset elimet pitävät vakiomuotoista kirjanpitoa kaikista maksutapahtumista, jotta yhteisön ja kansallisten valvontaviranomaisten on helpompi valvoa kustannuksia.

3. Alkuperäinen talousarvioon sisältyvä maksusitoumus perustuu viitteelliseen rahoitussuunnitelmaan. Tämä maksusitoumus tehdään yhdeksi vuodeksi.

4. Maksusitoumus tehdään, jos pysyvä kasvinsuojelukomitea on tehnyt tuen hyväksymisestä päätöksen neuvoston direktiivin 2000/29/EY(1) 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5. Portugalille maksetaan 75000 euron ensimmäinen erä heti tämän päätöksen virallisen ilmoittamisen jälkeen.

6. Maksusitoumuksen loppusumma 75000 euroa maksetaan sen jälkeen, kun komissiolle on esitetty toimintaa koskeva loppukertomus ja aiheutuneet kokonaiskustannukset yksityiskohtaisesti, ja kun komissio on ne hyväksynyt.

Ohjelman täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset:

- Keskushallinto:

Direcção-Geral de Protecção das Culturas

Quinta do Marqués

P - 2780 Oeiras

- Paikallishallinto:

Região Autónoma da Madeira

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais

Direcção Regional da Agricultura

Av. Arriaga, 21 A

Edificio Golden Gate, 4.° piso

P - 9000 Funchal

7. Tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset esitetään komissiolle toimen tai osaohjelman mukaan eriteltyinä, jolloin viitteellisen rahoitussuunnitelman ja tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten suhde käy ilmi. Jos Portugalin kirjanpito perustuu atk-järjestelmän käyttöön ja se on riittävä, se hyväksytään.

8. Kaikki yhteisön tämän päätöksen mukaisesti myöntämän tuen maksut suoritetaan Portugalin nimeämälle viranomaiselle, joka on myös vastuussa ylimäärien palauttamisesta yhteisölle.

9. Kaikki maksusitoumukset ja maksut suoritetaan euroina.

Yhteisön tukikehykseen liittyvät rahoitussuunnitelmat ja yhteisön tuen määrät ilmaistaan euroina. Maksut suoritetaan seuraavalle tilille

Banco BP I N.° de conta 0010 370 03221820001

Titular: Governo da Região Autónoma da Madeira

Endereço: Av. de Zarco

P - 9000 Funchal

Varainhoidon valvonta

10. Komissio ja Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin voivat halutessaan suorittaa tarkastuksia. Portugali ja komissio toimittavat viipymättä toisilleen näiden tarkastusten tuloksia koskevat kaikki asiaankuuluvat tiedot.

11. Täytäntöönpanosta vastaava viranomainen säilyttää komission saatavilla kaikki aiheutuneita kustannuksia koskevat tositeasiakirjat kolme vuotta kyseiseen tukeen liittyvästä viimeisestä maksusta.

12. Maksuhakemuksia jättäessään Portugalin on annettava komission käyttöön kaikkien kyseessä olevien toimenpiteiden valvontaa koskevat viralliset kertomukset.

Tuen vähentäminen, pidättäminen ja peruuttaminen

13. Portugalin ja edunsaajien on ilmoitettava, että yhteisön rahoitusta käytetään säädettyihin tarkoituksiin. Jos jonkin toimenpiteen toteutus näyttää edellyttävän ainoastaan osaa sille myönnetystä rahoitustuesta, komissio perii viipymättä takaisin saatavansa. Riitatapauksessa komissio tutkii tapausta yhteistyössä Portugalin kanssa ja pyytää Portugalia tai muita Portugalin toimenpiteen täytäntöönpanoa varten nimeämiä viranomaisia esittämään lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa.

14. Komissio voi vähentää jollekin toimenpiteelle myönnettyä tukea tai pidättää sen, jos tutkimuksessa paljastuu sääntöjenvastaisuuksia, kuten huomattava muutos, joka vaikuttaa toimenpiteen luonteeseen tai täytäntöönpanoedellytyksiin ja jolle ei ole haettu komission hyväksyntää.

Aiheettomasti maksettujen summien takaisinperintä

15. Edellä 8 kohdassa nimetyn viranomaisen on palautettava yhteisölle kaikki aiheettomasti maksetut summat. Palauttamattomista määristä voidaan periä viivästyskorkoa. Jos 8 kohdassa tarkoitettu nimetty viranomainen ei jostakin syystä palauta aiheettomasti maksettua summaa yhteisölle, Portugalin on maksettava tämä summa komissiolle.

Sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen ja havaitseminen

16. Osapuolet noudattavat Portugalin laatimia sääntöjä, jotta tukiohjelmaa koskevat mahdolliset sääntöjenvastaisuudet voidaan havaita. Portugalin on huolehdittava siitä, että:

- riittävät toimet toteutetaan,

- aiheettomasti maksetut summat palautetaan sääntöjenvastaisuuden havaitsemisen jälkeen,

- sääntöjenvastaisuudet pyritään ehkäisemään.

B. SEURANTA JA ARVIOINTI

B.I Seurantakomitea

1. Perustaminen

Portugali ja komissio perustavat toimien rahoituksesta riippumattoman ohjelman seurantakomitean. Sen tehtävänä on arvioida säännöllisesti ohjelman täytäntöönpanoa ja ehdottaa siihen tarvittaessa mukautuksia.

2. Komissio luo omat sisäiset menettelynsä kuukauden kuluessa tämän päätöksen ilmoittamisesta Portugalille.

3. Seurantakomitean toimivalta

Komitea

- kantaa yleisen vastuun ohjelman tyydyttävästä etenemisestä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Komitean toimivaltaan kuuluvat ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet yhteisön antaman tuen rajoissa. Komitea valvoo, että lainsäädäntöä, myös toimien ja hankkeiden tukikelpoisuuteen liittyvää lainsäädäntöä noudatetaan,

- määrittelee jo hyväksyttyjen ja toteutettujen hankkeiden valintaan liittyvien tietojen perusteella kantansa ohjelmassa vahvistettujen valintaperusteiden käytöstä,

- ehdottaa aiheellisia toimenpiteitä ohjelman täytäntöönpanon nopeuttamiseksi siinä tapauksessa, että väliarvioinnista ja arviointi-indikaattoreista säännöllisesti saatavien tietojen perusteella ilmenee viivästyksiä,

- voi yhteisymmärryksessä komission edustajan (edustajien) kanssa mukauttaa rahoitussuunnitelmia enintään 15 prosenttia yhteisön osuudesta osaohjelmaan tai toimenpiteeseen koko ohjelmakaudella tai enintään 20 prosenttia vuoden aikana edellyttäen, että ohjelmassa vahvistettua kokonaissummaa ei ylitetä. On huolehdittava, että ohjelman tärkeimmät tavoitteet eivät kuitenkaan vaarannu,

- antaa lausuntonsa komissiolle ehdotetuista mukautuksista,

- antaa lausuntonsa ohjelmaan sisältyvistä teknisen avun hankkeista,

- antaa lausuntonsa loppukertomuksen luonnoksesta,

- antaa säännöllisin väliajoin ja vähintään kaksi kertaa kyseisenä ajanjaksona pysyvälle kasvinsuojelukomitealle kertomuksen töiden edistymisestä ja kustannustilanteesta.

B.II Ohjelman seuranta ja arviointi sen täytäntöönpanon aikana (jatkuva seuranta ja arviointi)

1. Täytäntöönpanosta vastaava kansallinen virasto on myös vastuussa ohjelman jatkuvasta seurannasta ja arvioinnista.

2. Jatkuvalla seurannalla tarkoitetaan ohjelman täytäntöönpanon edistymistä seuraavaa tietojärjestelmää. Jatkuva seuranta koskee ohjelmaan sisältyviä toimenpiteitä. Siinä käytetään apuna rahoituksellisia ja fyysisiä indikaattoreita, jotta voidaan arvioida kustakin toimenpiteestä aiheutuneiden kustannusten ja toimenpiteen toteuttamisasteen osoittavien, ennalta määriteltyjen fyysisten indikaattoreiden vastaavuus.

3. Ohjelman jatkuvaan arviointiin sisältyy täytäntöönpanon määrällisten tulosten analysointi toteutukseen, juridisiin seikkoihin ja menettelytapaan liittyvien huomioiden perusteella. Tavoitteena on varmistaa toimenpiteiden ja ohjelman tavoitteiden yhdenmukaisuus.

Täytäntöönpanokertomus ja ohjelman tarkka tutkiminen

4. Portugalin on ilmoitettava komissiolle viimeistään yksi kuukausi ohjelman hyväksymisen jälkeen lopullisen täytäntöönpanokertomuksen laatimisesta ja esittämisestä vastaavan viranomaisen nimi.

Loppukertomuksessa on oltava täsmällinen arvio koko ohjelmasta (fyysisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumisaste ja saavutettu edistys) sekä arvio välittömästä taloudellisesta ja kasvinsuojelullisesta vaikutuksesta.

Toimivaltaisen viranomaisen on esitettävä tätä ohjelmaa koskeva loppukertomus komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2002. Tämän jälkeen kertomus on esitettävä pysyvälle kasvinsuojelukomitealle mahdollisimman pian.

5. Komissio voi yhdessä Portugalin kanssa turvautua puolueettomaan arvioijaan. Tämä voi jatkuvan seurannan perusteella tehdä edellä 3 kohdassa määritellyn jatkuvan arvioinnin. Arvioija voi tehdä ehdotuksia osaohjelmien ja/tai toimenpiteiden mukauttamisesta ja hankkeiden valintaperusteiden muuttamisesta täytäntöönpanon aikana esiin tulleiden ongelmien perusteella. Arvioija antaa lausunnon toteutettavista hallinnollisista toimenpiteistä hallinnon seurannan perusteella. Arvioijan puolueettomuuden varmistamiseksi komissio ei maksa kaikkia hänen palkkaamisestaan aiheutuvia kustannuksia.

C. TIEDOTTAMINEN JA JULKISUUS

Ohjelmasta vastaavan viraston on huolehdittava tämän toimen rajoissa siitä, että toimi saa riittävästi julkisuutta.

Sen on erityisesti pyrittävä

- saattamaan mahdolliset edunsaajat ja ammattijärjestöt tietoisiksi toimen tarjoamista mahdollisuuksista,

- selvittämään suurelle yleisölle yhteisön osuus ohjelmassa.

Portugali ja täytäntöönpanosta vastaava virasto neuvottelevat komission kanssa tällä alalla suunnitelluista aloitteista, mahdollisesti seurantakomitean välityksellä. Niiden on tiedotettava komissiolle säännöllisin väliajoin toteutetuista tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä joko loppukertomuksen muodossa tai seurantakomitean välityksellä.

Kansallista lainsäädäntöä tietojen luottamuksellisuudesta on noudatettava.

II YHTEISÖN POLITIIKAN NOUDATTAMINEN

Tällä alalla sovellettavia yhteisön toimintaperiaatteita on noudatettava.

Ohjelma pannaan täytäntöön noudattaen yhteensovittamisesta ja yhteisön toimintaperiaatteiden noudattamisesta annettuja säännöksiä. Portugalin on tämän vuoksi toimitettava seuraavat tiedot.

1. Julkiset hankinnat

Kaavake "julkiset hankinnat"(2) on täytettävä seuraavien hankintojen osalta:

- "tavaroita" ja "rakennusurakoita" koskevissa direktiiveissä vahvistettuja kynnyksiä suuremmat julkiset hankinnat, jotka mainituissa direktiiveissä määritellyt hankintaviranomaiset tekevät ja jotka eivät kuulu niissä säädettyjen poikkeusten joukkoon

- kynnyksiä pienemmät julkiset hankinnat, jos ne muodostuvat rakennusurakan osaurakoista tai yhdenmukaisista tavaroista, joiden arvo on kynnystä suurempi. "Rakennusurakalla" tarkoitetaan rakennustöiden tai teknisten töiden kokonaistulosta, jonka tarkoituksena on täyttää taloudellinen tai tekninen tehtävä.

Kynnykset ovat tämän päätöksen ilmoittamispäivänä voimassa olevat kynnykset.

2. Ympäristönsuojelu

a) Yleiset tiedot:

- kyseisen alueen ympäristöön liittyvien merkittävimpien tekijöiden ja ongelmien kuvaus, johon sisältyy muun muassa ympäristön säilyttämisen kannalta tärkeiden alueiden (herkkien alueiden) kuvaus,

- kokonaiskuvaus merkittävimmistä hyödyllisistä ja haitallisista ympäristövaikutuksista, joita ohjelmalla oletetaan suunniteltujen investointien vuoksi olevan,

- niiden toimenpiteiden kuvaus, joiden tarkoituksena on estää, vähentää tai tasapainottaa vakavia haitallisia ympäristövaikutuksia,

- kertomus vastaavien ympäristöviranomaisten kanssa käydyistä neuvotteluista (ympäristöministeriön tai vastaavan lausunto) ja mahdollisesti yleinen mielipide.

b) Suunniteltujen toimenpiteiden kuvaus

Mahdollisesti merkittäviä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimenpiteiden osalta:

- menettelytavat, joita sovelletaan yksittäisten hankkeiden arvioimiseen ohjelman täytäntöönpanon aikana,

- suunnitellut järjestelyt ympäristövaikutusten valvomiseksi ohjelman täytäntöönpanon aikana, tulosten arvioimiseksi ja haittavaikutusten poistamiseksi, vähentämiseksi tai tasapainottamiseksi.

(1) EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2) Komission ilmoitus jäsenvaltioille (K(88) 2510, EYVL C 22, 28.1.1989, s. 3) julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamisen valvonnasta rakennerahastoista ja rahoitusvälineillä rahoitetuissa hankkeissa ja ohjelmissa.