32001D0681

2001/681/EY: Komission päätös, tehty 7 päivänä syyskuuta 2001, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001 täytäntöönpanemista koskevista ohjeista (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 2504) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

Virallinen lehti nro L 247 , 17/09/2001 s. 0024 - 0047


Komission päätös,

tehty 7 päivänä syyskuuta 2001,

organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001 täytäntöönpanemista koskevista ohjeista

(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 2504)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/681/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) 19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001(1) ja erityisesti sen 2 artiklan s kohdan toisen alakohdan, 3 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EY) N:o 761/2001 säädetään vaatimuksista, jotka liittyvät organisaatioiden osallistumiseen EMAS-järjestelmään.

(2) Olisi annettava ohjeet sen varmistamiseksi, että kaikki jäsenvaltiot soveltavat asetusta (EY) N:o 761/2001 yhdenmukaisesti.

(3) On tarpeen määrittää erityistapaukset, joissa voi olla vaikeaa päättää, minkälaisia yksiköitä voidaan rekisteröidä EMAS-järjestelmään organisaatioina, ja varmistaa yhdenmukainen lähestymistapa tämän tilanteen varalta sekä niitä poikkeuksia varten, joissa voidaan rekisteröidä toimipaikkaa pienempi yksikkö.

(4) Olisi annettava ohjeita organisaatioiden todentamisohjelmien perustamisesta EMAS-järjestelmässä, ympäristöselontekojen ja niitä vuosittain ajantasaistavien tietojen vahvistamisesta sekä poikkeuksista periaatteeseen, jonka mukaan tiedot on ajantasaistettava vuosittain.

(5) On myös asianmukaista yhdenmukaistaa EMAS-logon käyttö käytännössä ja varmistaa, että laaditaan selkeästi kattava lista poikkeuksista, jotka koskevat logon käyttöä tietyissä olosuhteissa.

(6) Tässä päätöksessä annetut ohjeet ovat asetuksen (EY) N:o 761/2001 14 artiklan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaisia,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 761/2001 2 artiklan s kohdan toisen alakohdan mukaiset yksiköt rekisteröidään EMAS-järjestelmään organisaatioina liittessä I esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

2 artikla

Organisaatioiden on vahvistutettava ympäristöselontekonsa ajantasaistukset asetuksen (EY) N:o 761/2001 3 artiklan 3 kohdan b alakohdan perusteella liitteessä II esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 761/2001 8 artiklassa tarkoitettua EMAS-logoa on käytettävä liitteessä III esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2001.

Komission puolesta

Margot Wallström

Komission jäsen

(1) EYVL L 114, 24.4.2001, s. 1.

LIITE I

EMAS-JÄRJESTELMÄÄN REKISTERÖITÄVIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT OHJEET

(Liitteillä tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 761/2001 liitteitä, ellei muuta ilmoiteta)

Ohjeiden tavoite

Yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS-järjestelmä) perinteistä soveltamisalaa on laajennettu teollisuudesta kaikkiin organisaatioihin, joilla on ympäristövaikutuksia. Tämä tarkoittaa, että EMAS-järjestelmään voidaan rekisteröidä yksiköitä, joiden organisaatiorakenteet poikkeavat hyvin paljon toisistaan. Nämä ohjeet on laadittu asetuksen (EY) N:o 761/2001 2 artiklan s alakohdan toisen ja neljännen lauseen sekä 2 artiklan t alakohdan perusteella, ja niiden tarkoituksena on auttaa organisaatioita, ympäristötodentajia ja toimivaltaisia elimiä päättämään, minkälaisia yksiköitä voidaan rekisteröidä organisaationa EMAS-järjestelmään.

Rekisteröitävän yksikön valintaperusteina on ympäristönäkökohtien hallinta ja maantieteellinen sijainti.

Organisaationa EMAS-järjestelmään rekisteröitävä yksikkö ei saa ylittää jäsenvaltion rajoja. Jos organisaatioon kuuluu yksi tai useampia toimipaikkoja, kunkin toimipaikan, johon EMAS-järjestelmää sovelletaan, on noudatettava kaikkia EMAS-järjestelmän vaatimuksia, kuten asetuksen (EY) N:o 761/2001 2 artiklan b kohdassa määriteltyä ympäristönsuojelun tason jatkuvan parantamisen vaatimusta.

Seuraavassa luetellaan kyseiset yksiköt ja niiden organisaatiorakenteet; niitä käsitellään yksityiskohtaisesti tämän asiakirjan muissa osissa.

1. Organisaatio, jolla on vain yksi toimipaikka

2. Organisaatio, joka voi poikkeustilanteessa rekisteröidä toimipaikkaa pienemmän yksikön

3. Organisaatio, joka toimii eri toimipaikoissa

a) Toimipaikoissa tuotetaan samoja tai samankaltaisia tuotteita ja palveluja

b) Toimipaikoissa tuotetaan eri tuotteita ja palveluja

4. Organisaatio, jolle ei voida määritellä erityistä toimipaikkaa

5. Organisaatio, jolla on väliaikaisia toimipaikkoja

6. Itsenäiset organisaatiot, jotka rekisteröityvät yhtenä organisaationa

7. Pienet yritykset, jotka toimivat tietyllä suurella alueella ja jotka tuottavat samoja tai samankaltaisia tuotteita ja palveluja

8. Paikallisviranomaiset ja valtionelimet.

EMAS-järjestelmään rekisteröitymistä hakevien yksiköiden on muistettava, että ympäristötodentajat ja tarvittaessa toimivaltaiset elimet voivat vaikuttaa yksikön rekisteröintiä koskevaan päätökseen (katso asetuksen (EY) N:o 761/2001 2 artiklan s ja t kohta). Samoin kaikkien rekisteröitymistä hakevien yksiköiden on toimitettava ympäristöselonteko, johon sisältyy muun muassa selkeä ja yksiselitteinen kuvaus EMAS-järjestelmään rekisteröitävästä organisaatiosta ja tiivistelmä sen toiminnasta, tuotteista ja palveluista sekä suhteesta mahdolliseen emo-organisaatioon (katso liite III, 3.2 kohdan a alakohta). Nämä vaatimukset ovat yhteydessä muihin ympäristönäkökohtien hallintaan ja niihin vaikuttamiseen liittyviin vaatimuksiin (katso liite IA, erityisesti kohta 4.3.1, sekä liite IB).

Vaatimusten tarkoituksena on varmistaa, että organisaation, jonka ympäristövaikutukset ovat merkittävät kaikissa toimipaikoissa, ympäristönäkökohdat ovat sen hallinnassa ja se voi vaikuttaa niihin. Näin ollen rekisteröintiä hakevilla yksiköillä olisi oltava selkeät ja harkitut perusteet rekisteröitävien toimipaikkojen tai toimipaikan osayksiköiden valinnalle. Näin yritykset voivat ennakoida ympäristöselonteon vaatimukset ja voivat helposti vastata ympäristötodentajien ja toimivaltaisten elinten sekä muiden sidosryhmien mahdollisiin kyselyihin. Toimivaltaisen elimen on evättävä rekisteröinti, jos rekisteröitäväksi valittu yksikkö ei vastaa asetuksen (EY) N:o 761/2001 2 artiklan s ja t kohdassa sekä näissä ohjeissa olevia määritelmiä. Organisaatioiden olisikin kysyttävä neuvoa toimivaltaiselta elimeltä jo ympäristöjärjestelmän täytäntöönpanon alkuvaiheessa, mikäli ne ovat epävarmoja asiasta.

Periaatteet

- Avoimuus

- Ympäristönäkökohtien hallinta

- Ei voida valita ainoastaan parhaita toimipaikkoja

- Paikallinen vastuu

- Julkinen vastuu

Määritelmät

"Organisaatiolla" tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 761/2001 2 artiklan s kohdan mukaan julkista tai yksityistä yritystä, yhtiötä, viranomaista tai laitosta, tai sen osaa tai yhdistelmää, jolla on omat toiminnot ja hallinto, riippumatta siitä, onko sillä oikeushenkilöllisyyttä.

"Toimipaikalla" tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 761/2001 2 artiklan t kohdan mukaan sellaista tietyssä maantieteellisessä paikassa sijaitsevaa maa-aluetta, joka on toimintaa harjoittavan tai tuotteita tai palveluja tarjoavan organisaation hallinnassa. Tämä käsittää kokonaisuudessaan infrastruktuurin, laitteet ja materiaalit.

"Yksiköllä" tarkoitetaan toimipaikkaa tai toimipaikan osayksikköä, organisaatiota tai organisaation osaa tai ryhmää, joka haluaa rekisteröityä yhdellä rekisterinumerolla.

1 ORGANISAATIO, JOLLA ON VAIN YKSI TOIMIPAIKKA

Organisaatio, jolla on vain yksi toimipaikka, on yksinkertaisin tapaus, sillä se hallitsee ympäristönäkökohdat sillä maantieteellisellä alueella, jolla se sijaitsee. EMAS I -järjestelmään rekisteröidyt toimipaikat kuuluvat tähän luokkaan asetuksen (EY) N:o 761/2001 17 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Esimerkki mahdollisesta rekisteröinnistä

- Yhdessä toimipaikassa toimiva yritys, joka tuottaa putkia ja radioita, voi rekisteröidä vain toisen toimialan.

- Vaatetehtaan kahvio voidaan rekisteröidä erikseen.

Esimerkki rekisteröinnistä, joka ei ole mahdollinen

- Lääkealan yritys ei voi rekisteröidä vain sellaista osaa tehtaasta, jossa tuotetaan kuluttajalle toimitettava lopputuote, ja jättää pois samassa tehtaassa tapahtuvaa perustuotantoprosessia, joka liittyy tuotteen muihin tuotantovaiheisiin.

2 POIKKEUSTILANTEET TOIMIPAIKKAA PIENEMMÄN YKSIKÖN REKISTERÖIMISEKSI

Jos organisaatio aikoo rekisteröidä toimipaikkaa pienemmän yksikön, päätöksen on perustuttava seuraaviin periaatteisiin. Ensinnäkin poikkeusta ei saa hyödyntää niin, että toimipaikasta valitaan vain parhaimmat osat. Näin ollen ei ole sallittua rekisteröidä yhden ainoan tuotantoprosessin osia niin, että jätetään pois sellaiset toimipaikan osat, joita ei ole voitu rekisteröidä EMAS-järjestelmään. Organisaation on osoitettava kykynsä valvoa ja hallita kaikkia rekisteröitävän yksikön merkittäviä ympäristönäkökohtia sekä todistaa, ettei rekisteröitävää yksikköä ole tarkoituksella erotettu suuren toimipaikan muista osista, joissa ympäristönäkökohtien hallinta ei ole yhtä kehittynyt.

Toiseksi on noudatettava liitteessä III olevassa 3.7 kohdassa ja liitteessä I olevassa B.2 ja B.3 kohdassa mainittuja paikallisen ja julkisen vastuun periaatteita. Ulkoinen viestintä on olennainen osa EMAS-järjestelmää. Organisaation olisi oman etunsa vuoksi ilmoitettava yleisölle avoimesti ja selkeästi tietyn toimipisteen ympäristönsuojelun tasosta. Jos toimipisteen osayksiköllä on omat markkinat, sille voi olla tärkeää voida käyttää EMAS-logoa omassa viestinnässään. Jos EMAS-järjestelmään kuitenkin rekisteröidään toimipistettä pienempi yksikkö, yleisölle on ilmoitettava selkeästi, että ainoastaan osa organisaation toiminnasta kuuluu EMAS-järjestelmään, sillä yleisö yleensä käsittää yhden toimipaikan toiminnan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Organisaatio on vastuussa selkeästä ulkoisesta viestinnästä, ja asianmukaisia toimia on toteutettava, jottei yleisöä johdeta harhaan.

Toimipaikkaa pienempi yksikkö voidaan rekisteröidä erikseen näiden periaatteiden perusteella, jos

- osayksikkö on selkeästi määritellyt omat tuotteensa, palvelunsa tai toimintansa ja jos osayksikön ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset voidaan määritellä selkeästi ja erottaa muista toimipaikan rekisteröimättömistä osista,

- osayksiköllä on oma hallinto, joka pystyy varmistamaan, että osayksikkö pystyy organisoimaan ja hallitsemaan ympäristöjärjestelmäänsä, ympäristövaikutuksiaan sekä toteuttaa korjaavia toimia velvoitteidensa täyttämiseksi. Osoituksena tästä voidaan käyttää osayksikön oikeudellista asemaa, erillistä rekisteröitymistä kaupparekisteriin, organisaatiokaavioita, emo-organisaation raportteja sekä osayksikön asiaankuuluvia asiakirjoja,

- osayksikölle on osoitettu selkeät vastuualueet niiden lupien ja ympäristölupien vaatimusten mukaisesti, jotka sille on myönnetty.

Toimipaikkaa ei voida jakaa osayksiköihin, jos

- erillinen yksikkö kattaa vain sellaisen osan toimipaikan toiminnasta, joka ei edusta koko toimipaikan toiminnan ympäristönäkökohtia ja -vaikutuksia,

- ulkopuolinen ei voi päätellä, mitä osia toiminnasta hallinnoidaan ympäristöjärjestelmässä ja miksi kyseinen osa on erotettu muusta toimipaikan toiminnasta.

Erityisesti tässä tapauksessa on olennaisen tärkeää määritellä selvästi organisaatioon tulevia panoksia ja siitä saatavia tuotoksia koskevien vastuualueiden rajat. Organisaation on otettava ympäristöjärjestelmässään huomioon myös yhteydet niihin palveluihin ja toimintoihin, jotka eivät kuulu kokonaisuudessaan ympäristöjärjestelmän piiriin. Organisaation on esimerkiksi arvioitava yhteisten infrastruktuurien, kuten yhteisen jätehuollon tai jätevesien käsittelylaitoksen, ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset ja liitettävä arvio ympäristöohjelmaansa ja ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamisprosessiin.

3 ORGANISAATIO, JOKA TOIMII ERI TOIMIPAIKOISSA

Asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukaan rekisteröintiä hakevat organisaatiot voidaan edelleen rekisteröidä yksittäisinä toimipaikkoina tai organisaationa (joka määritellään 2 artiklan s kohdassa) niin, että rekisteröidään jokin osa tai niiden yhdistelmä. Molemmissa tapauksissa rekisteröintiä hakevien organisaatioiden on osoitettava, että merkittäviin ympäristönäkökohtiin tai -vaikutuksiin liittyvää ympäristönsuojelun tasoa on jatkuvasti parannettu ympäristöpolitiikan, -ohjelman ja -tavoitteiden mukaisesti. Useampia toimipaikkoja organisaatioina rekisteröivien yritysten on lisäksi otettava huomioon 2 artiklan b kohdan, liitteessä IB olevan 2 kohdan ja liitteessä III olevan 3.7 kohdan vaatimukset sekä pystyttävä perustelemaan, miksi ympäristönsuojelun taso ei ole välttämättä parantunut kaikissa toimipaikoissa.

EMAS-järjestelmään rekisteröintiä hakevien yksityisen tai julkisen sektorin organisaatioiden on selvennettävä ja perusteltava toimipaikan tai toimipaikkojen yhdistelmän valintaa ja sen lisäksi oltava valmiita selventämään ja perustelemaan sidosryhmilleen, mitkä niiden aikomukset ovat vielä rekisteröimättömien toimipaikkojen suhteen.

3.1 Samat tai samankaltaiset tuotteet tai palvelut

Jotta toimipaikat voitaisiin rekisteröidä yhdellä rekisterinumerolla, organisaation on voitava osoittaa ympäristötodentajalle, että ympäristömenettelyjä ja -politiikkaa sovelletaan yhtenäisesti kaikissa sen toimipaikoissa. Tähän luokkaan kuuluvat organisaatiot hallinnoivat yleensä eri toimipaikkojensa toimintaa yhteisillä menettelyillä, kuten käyttämällä yhteistä ympäristöasioiden hallinnan käsikirjaa. Tästä syystä yksittäisten toimipaikkojen todentamismenettelyjä voidaan vähentää, jos organisaatio voi osoittaa, että kaikkien toimipaikkojen ympäristönäkökohdat ovat täysin sen hallinnassa.

Jos toimipaikkojen toiminta on ympäristönäkökohdiltaan ja -vaikutuksiltaan samanlaista, jos niitä hallinnoidaan samanlaisella ympäristöjärjestelmällä ja jos ne toimivat samana organisaatiorakenteena, kuten haaraosastoina, toimistoina tai toimipisteinä, jotkin useista toimipaikoista voidaan todentaa otantamenettelyn perusteella. Otanta on tehtävä niin, että ympäristötodentaja saa edustavan ja kattavan kuvan organisaation ympäristönsuojelun tasosta ja voi tarkastaa tietojen luotettavuuden ja paikalliseen vastuuseen liittyvien vaatimusten noudattamisen.

Otannan valintatekniikkaa(1) koskevia hyviä käytäntöjä on hyödynnettävä ja ympäristötodentajien on otettava huomioon seuraavat tekijät, kun ne valitsevat todennettavat toimipaikat:

- ympäristöpolitiikka ja -ohjelma,

- ympäristöjärjestelmän monipuolisuus, välittömien ja välillisten ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten merkitys sekä mahdollinen yhteys herkästi pilaantuvaan ympäristöön,

- toimipaikan ympäristöjärjestelmän kehittyneisyys,

- sidosryhmien näkemykset (valitukset, yleinen kiinnostus toimipaikkaan),

- organisaation henkilöstön jakautuminen eri toimipaikkoihin,

- mahdollinen vuorotyö,

- aiemmat ympäristöongelmat,

- aiempien todentamisten ja sisäisten auditointien tulokset.

Kaikki toimipaikat olisi käsiteltävä todentamiskierrosten aikana. Organisaation päätoimipaikka on todennettava todentamiskierroksen ensimmäisessä vaiheessa ja kaikilla myöhemmillä todentamiskierroksilla.

Organisaatioiden ja ympäristötodentajien on muistettava, että jos tiettyyn maantieteelliseen paikkaan liittyy merkittäviä ympäristövaikutuksia, kaikki kyseisen alueen toimipaikat on todennettava erikseen ja merkittäviin ympäristövaikutuksiin liittyvät ympäristötiedot on selvitettävä ympäristöselonteossa paikallisen vastuun periaatteiden mukaisesti.

Toimipaikka on todennettava erikseen, jos:

- toimipaikan toimintojen laajuus ja luonne on määritelty merkittäviksi,

- sisäisissä auditoinneissa ja johdon katselmuksessa on ilmennyt tarve korjaaviin toimenpiteisiin,

- toimipaikan ympäristöjärjestelmässä tai toiminnassa on edellisen todentamisen jälkeen tapahtunut merkittäviä muutoksia,

- toimipaikka eroaa merkittävästi organisaation muista toimipaikoista ja erot liittyvät

- kokoon ja työskentelykäytäntöihin,

- välittömiin ja välillisiin ympäristönäkökohtiin tai -vaikutuksiin (tyyppi ja merkitys),

- ympäristön haavoittuvuuteen,

- lainsäädännössä asetettuihin vaatimuksiin,

- paikallisen ympäristöjärjestelmän ja/tai paikallisen hallintojärjestelmän rakenteeseen,

- toimipaikan toimintojen laajuuteen ja luonteeseen.

Organisaation on otettava huomioon, että kaikkien toimipaikkojen yhteinen rekisteröinti voidaan peruuttaa, jos yksi toimipaikka rikkoo lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia. Tällaisen riskin vuoksi organisaatiot voivat rekisteröidä toimipaikat myös erikseen. Toisin kuin todentamisessa, otantatekniikoita ei yleensä voida soveltaa liitteen II mukaisiin sisäisiin auditointeihin.

Esimerkkejä

- Pankit

- Matkatoimistot

- Vähittäiskauppaketjut

- Konsultit

3.2 Eri tuotteet ja palvelut

Näissä tapauksissa ympäristötodentaja ei voi hyödyntää otantatekniikkaa, sillä kunkin toimipaikan toimintamenettelyt ja vaikutukset ovat erilaiset. Organisaatio voi valita, haluaako se rekisteröidä kunkin toimipaikan erikseen vai kaikki toimipaikat yhdellä rekisterinumerolla.

Huolimatta siitä, rekisteröidäänkö kukin yksittäinen toimipaikka erikseen vai yhdessä, useita seikkoja on otettava huomioon, kuten:

- on analysoitava eri toimipaikkoihin liittyvät ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset,

- on selvitettävä ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten hallinta,

- on osoitettava sellaisen ympäristöpolitiikan ja sellaisten ympäristöohjelmien olemassaolo, joissa otetaan huomioon paikallisen vastuun periaate.

Tässä tapauksessa kaikki toimipaikat todennetaan erikseen ja todentamiseen liittyvät ympäristötiedot ilmoitetaan erikseen ympäristöselonteossa. (Katso liitteessä III oleva 3.7 osa ja ympäristöselontekoa koskevat ohjeet, tämän päätöksen liite II.)

Tässäkin tapauksessa organisaation, joka haluaa rekisteröidä kaikki toimipaikkansa yhdellä rekisterinumerolla, on oltava tietoinen siitä, että rekisteröinti voidaan peruuttaa, jos yksi toimipaikka rikkoo asetettuja vaatimuksia.

Yritys voi aluksi rekisteröidä toimipaikkansa erikseen ja myöhemmin yhdistää ne yhdelle rekisterinumerolle yhdeksi organisaatioksi.

Esimerkkejä

- Voimantuotanto

- Mekaanisten komponenttien tuotanto

- Kemian alan yhtiöt

- Jätehuolto

VIHJEITÄ

- Emo-organisaation ja yksittäisen toimipaikan ympäristöpolitiikkojen yhteensopivuus

- Merkittävistä paikallisista vaikutuksista on ilmoitettava ympäristöselonteossa

- Ympäristönäkökohtien vuorovaikutus eri toimipisteiden välillä

- Toimipaikan ympäristöjärjestelmän on oltava emo-organisaation hallinnassa

- Kukin toimipaikka voidaan rekisteröidä erikseen

- Rekisteröinti evätään, jos yksi toimipaikka rikkoo vaatimuksia

4 ORGANISAATIO, JOLLE EI VOIDA MÄÄRITELLÄ ERITYISTÄ TOIMIPAIKKAA

Sellaisen organisaation osalta, jonka toimipaikkaa ei voida helposti määritellä, on erityisen tärkeää, että organisaatio ja ympäristötodentaja kysyvät tarvittaessa neuvoa toimivaltaiselta elimeltä siitä, voidaanko valittu yksikkö rekisteröidä EMAS-järjestelmän periaatteiden mukaisesti.

Tässä tapauksessa toiminnan laajuus ja infrastruktuurit on määriteltävä selkeästi, niiden on kuuluttava kokonaisuudessaan hallintajärjestelmään ja ne on kuvattava yksityiskohtaisesti ympäristöselonteossa. Kyseisten organisaatioiden osalta on erityisen tärkeää, että vastuu merkittävistä ympäristönäkökohdista määritellään selkeästi ja että ympäristötodentajalla on todisteita siitä, että organisaatio noudattaa asianmukaisia menettelyjä ympäristönäkökohtien hallitsemiseksi. Nämä organisaatiot toimivat yleensä laajoilla alueilla, kuten kaupungeissa tai suurkaupunkialueilla, joten niiden olisi osoitettava, että ne ovat:

- ottaneet huomioon ympäristölle ja väestölle aiheutuvat riskit,

- hyväksyneet asianmukaisia suunnitelmia tiedottaakseen yleisölle, kuinka hätätilanteessa toimitaan,

- laatineet järjestelmällisiä tietoja pilaantumisen tasosta,

- pohtineet ympäristöseikkoja hallitsemiensa infrastruktuurien osalta.

Joissakin tapauksissa organisaatio hallitsee tietyllä alueella eri toimipaikkoja, muttei voi toimia erikseen kussakin toimipaikassa, joiden ympäristövaikutukset ovat yhteydessä toisiinsa. Tällöin eri toimipaikkoja on pidettävä yhtenä ainoana organisaationa EMAS-järjestelmään rekisteröinnin yhteydessä.

Esimerkkejä

- Yleishyödyllisten palvelujen jakelu (lämpö, vesi, kaasu, sähkö, jne.)

- Televiestintä

- Liikenne

- Jätteidenkeruu

5 ORGANISAATIO, JOLLA ON VÄLIAIKAISIA TOIMIPAIKKOJA

Jos organisaatiot toimivat ennalta määrätyn ajan toimipaikoissa, joita ne eivät omista, ympäristötodentaja tarkastaa organisaation hallintajärjestelmän ja ympäristönsuojelun tason valituissa väliaikaisissa toimipaikoissa, joiden ympäristöasioiden hallintavalmiudet ovat koko organisaatiolle tyypilliset. Ympäristötodentajan on hyödynnettävä auditoinnin otantatekniikan hyviä käytäntöjä todentaessaan menettelyjen tehokkuuden valituissa toimipaikoissa.

Organisaation on osoitettava, että sillä on olemassa hyväksytyt menettelyt ja tekniikat, jotka sopivat niihin toimipaikkoihin, joissa se väliaikaisesti toimii.

Menettelyihin olisi tarvittaessa kuuluttava ainakin seuraavat asiat:

- asianmukainen tekniikka ja koulutus,

- toimipaikkojen perusteellinen ympäristöarviointi ennen toiminnan aloittamista,

- suunniteltujen toimien ympäristövaikutusten analyysi,

- alueen väestölle ja paikallisviranomaisille tiedottaminen työsuunnitelmaan liittyvistä ympäristönäkökohdista ja niitä koskevat yksilöidyt ratkaisut,

- kunnostussuunnitelmat tai -ratkaisut kyseisen alueen ympäristön tilan parantamiseksi toiminnan jälkeen.

Väliaikaiset toimipaikat tarkistetaan pistokokein osana todentamismenettelyä. Toimipaikkojen sijainnin lisäksi rekisteröidään tapahtuva toiminta.

Esimerkkejä

- Rakennusyritykset

- Siivousyritykset

- Palvelujen tarjoajat

- Pilaantuneen ympäristön puhdistuspalvelut

- Sirkukset

6 TIETYLLÄ ALUEELLA TOIMIVAT ITSENÄISET ORGANISAATIOT, JOTKA REKISTERÖITYVÄT YHTENÄ ORGANISAATIONA

Suuren toimipaikan läheisyydessä asuvat ihmiset, paikallisviranomaiset ja ympäristöviranomaiset ovat oman edun nimissä kiinnostuneita jakamaan yhteisen vastuun ja toteuttamaan erityistä ympäristöohjelmaa kyseisellä alueella. Itsenäiset yritykset haluavat ehkä yhdistää voimavaransa ja rekisteröityä EMAS-järjestelmään yhtenä organisaationa. Asetuksen mukaan tämä on mahdollista, sillä siinä määritellään "organisaatio" julkiseksi tai yksityiseksi yritykseksi, yhtiöksi, viranomaiseksi tai laitokseksi, tai sen osaksi tai yhdistelmäksi, jolla on omat toiminnot ja hallinto, riippumatta siitä, onko sillä oikeushenkilöllisyyttä.

Näissä tapauksissa rekisteröintiä hakevien organisaatioiden on osoitettava, jotta ne voidaan rekisteröidä yhdeksi organisaatioksi, että ne jakavat vastuun (politiikka, menettelyt jne.) merkittävien ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten hallinnassa ja että niille on asetettu tavoitteet ja päämäärät ja ne toteuttavat korjaavia toimia. Toimipaikkojen, joilla on yhteinen ympäristöjärjestelmä ja jotka rekisteröidään yhtenä organisaationa, on kaikkien osoitettava, että merkittäviin ympäristönäkökohtiin ja -vaikutuksiin liittyvän ympäristönsuojelun tasoa parannetaan jatkuvasti toimipaikkojen politiikan, tavoitteiden ja ohjelman mukaisesti. Kun useita toimipaikkoja rekisteröidään yhtenä organisaationa, on lisäksi otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 761/2991 2 artiklan b kohdan, liitteessä IB olevan 2 kohdan ja liitteessä III olevan 3.7 kohdan vaatimukset sekä pystyttävä perustelemaan, miksi ympäristönsuojelun taso ei ole välttämättä parantunut kaikissa toimipaikoissa.

On huomattava, että ainoastaan EMAS-järjestelmään rekisteröitynyt organisaatio voi käyttää EMAS-logoa, joten yrityspuistojen tapauksessa logoa voidaan käyttää ainoastaan yrityspuiston nimen yhteydessä. Joka tapauksessa yksittäinen organisaatio voi rekisteröityä erikseen sen lisäksi, että se on rekisteröitynyt osaksi yrityspuistoa.

Esimerkkejä

- Pieni teollisuusalue

- Lomakeskus

- Yrityspuistot

VIHJEITÄ

- Yhteinen ympäristöpolitiikka ja -ohjelma

- Yhteinen hallintovastuu

- Rekisteröinnin peruuttaminen, jos yksi toimipaikka rikkoo vaatimuksia

7 PK-YRITYKSET, JOTKA TOIMIVAT TIETYLLÄ SUURELLA ALUEELLA JA JOTKA TUOTTAVAT SAMOJA TAI SAMANKALTAISIA TUOTTEITA JA PALVELUJA JA HALUAVAT REKISTERÖITYÄ ERIKSEEN

Asetuksen (EY) N:o 761/2001 11 artiklan 1 kohdassa todetaan seuraavaa: "Paikallisviranomaiset voivat yhdessä teollisuuden järjestöjen, kauppakamarien ja sidosryhmien kanssa avustaa merkittävien ympäristövaikutusten yksilöimisessä edistääkseen pk-yritysten osallistumista, maantieteellisesti tarkkaan määritetyille alueille keskittyneet pk-yritykset mukaan lukien. Pk-yritykset voivat tämän avulla määrittää ympäristöohjelmansa ja asettaa omaa EMAS-hallintajärjestelmäänsä koskevat tavoitteet ja päämäärät".

Näillä maantieteellisillä alueilla pk-yritysten (joilla voi usein olla sama tekninen taso, samat tuotantomenetelmät sekä lähes samat organisatoriset järjestelmät ja hallintajärjestelmät) on

- otettava huomioon tuotantoprosesseistaan syntyvät kumulatiiviset vaikutukset,

- toimittava yhteistyössä saman yhteisön, samojen hallintoelinten sekä samojen paikallisten ympäristövalvontaviranomaisten kanssa ympäristöongelmiensa ratkaisemiseksi. Niillä on yhtäläiset tarpeet ympäristön laadun kannalta,

- otettava huomioon omien ympäristövaikutustensa ja muiden samalla maantieteellisellä alueella sijaitsevien teollisuuden toimijoiden sekä julkishallinnon yritysten ja asuinalueiden tuottamien ympäristövaikutusten välinen suhde.

Toisaalta ne voivat

- etsiä yhteisiä ratkaisuja ympäristöongelmiensa ratkaisemiseksi (laitosten tehokkuuden lisääminen päästöjen vähentämiseksi, kulttuurisiin rajoituksiin liittyvien ongelmien ratkaiseminen tai riittämättömän ympäristöasioiden hallinnan parantaminen jne.),

- tukea toisiaan muun muassa siten, että ne

- vaihtavat kokemuksia ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten määrittelemisestä,

- laativat yhteisen ympäristöpolitiikan ja yhteisiä ympäristöohjelmia,

- tekevät sisäisiä auditointeja kumppaniorganisaatiossa, jotta ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset olisi helpompi yksilöidä,

- palkkaavat yhteisen ympäristökonsultin,

- hyödyntävät eri ympäristövaikutusten hallinnassa samoja infrastruktuureja, kuten jäteveden käsittelylaitoksia, jätteenpolttolaitoksia ja kaatopaikkoja, sekä perustavat tätä varten erityisiä organisaatioita, kuten konsortioita,

- palkkaavat ympäristöjärjestelmän toteuttamiseen liittyvien yhteisten pyrkimysten vuoksi saman ympäristötodentajan, jolloin todentamis- ja vahvistamisprosessi helpottuu ympäristöjärjestelmien yhtäläisyyksien ansiosta ja kustannukset pienenevät,

- osallistua paikallisiin ympäristöhankkeisiin, kuten Agenda 21 -ohjelmaan liittyviin menettelyihin (paikalliset tai alueelliset viranomaiset tai teollisuuden organisaatiot voivat antaa tukea avustamalla verkkojen perustamisessa).

Pk-yritysten rekisteröityessä EMAS-järjestelmään on hyödyllistä ensimmäiseksi ottaa huomioon seikat, jotka ovat tulleet esiin määriteltäessä yleistä ympäristöohjelmaa. Ohjelmaa toteuttavat paikallisviranomaiset, toimialajärjestöt ja kauppakamarit koko maantieteellistä aluetta koskevan alustavan ympäristöanalyysin perusteella.

Maantieteellisen alueen ympäristöohjelma olisi määriteltävä selkeästi ja julkaistava, ja kaikkien sidosryhmien olisi hyväksyttävä se. Ohjelmassa on pyrittävä merkittävästi parantamaan koko alueen ympäristönsuojelua.

Kun kunkin organisaation (pk-yritykset, julkishallinto, paikallisviranomaiset) ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet on hyväksytty ja tunnistettu, organisaatio voi EMAS-menettelyn mukaisesti vapaaehtoisesti asettaa tarvittavat vaatimukset, jotka sen on täytettävä asetuksen (EY) N:o 761/2001 säännösten noudattamiseksi, ja rekisteröityä erikseen.

Tällaisessa tapauksessa ympäristötodentajan olisi arvioitava, voidaanko ympäristöjärjestelmällä saavuttaa kunkin yksittäisen organisaation erityiset päämäärät ja tavoitteet koko aluetta koskevan yleisen ohjelman päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Ympäristöselontekoon voitaisiin lisätä EMAS-asetuksessa vaadittavan sisällön lisäksi selkeä määritelmä kunkin organisaation osuudesta yleiseen ympäristöohjelmaan sisältyvien päämäärien saavuttamisessa.

Esimerkkejä

- Teollisuusalueet

- Matkailualueet

- Ostoskeskukset

VIHJEITÄ

- Yhteistyötä edistävän elimen perustaminen

- Toteutettavuustutkimuksen hyväksyminen

- Yleisten ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden riippumaton arviointi

- Osallistuminen paikalliseen Agenda 21 -ohjelmaan

8 PAIKALLISVIRANOMAISET JA JULKISHALLINNON ELIMET

Kun EMAS-järjestelmään rekisteröitymistä hakeva organisaatio on julkishallinnon elin, on tärkeä huomata, että sen osalta kaikkein merkittävimpiä voivat olla välilliset ympäristönäkökohdat, kuten viranomaisen toimintamalleista aiheutuvat seuraukset. Näin ollen käsiteltävät ongelmat eivät rajoitu ainoastaan johdon organisaatiorakenteeseen ja niihin liittyviin välittömiin ympäristönäkökohtiin.

Julkishallinnon poliittinen vastuu liittyy maantieteellisen alueen hallintaan sekä sen vastuulla olevaan kansalaisten nykyiseen ja tulevaan elämänlaatuun.

Koska joidenkin paikallisviranomaisten tai julkishallinnon elinten hallinto on monimutkaista ja huomioon otettavat näkökohdat ovat moninaiset, tällaisten organisaatioiden osien rekisteröinti erikseen voi olla mahdollista. Tällaisissa tapauksissa yleisölle tiedottaminen ja logon käyttö kuuluu yksiselitteisesti ja selvästi ainoastaan rekisteröidylle haaraosastolle tai yksikölle.

Näiden organisaatioiden on hyvä laatia ohjenuoraksi ympäristöpolitiikka, jota kaikki organisaation osat voivat noudattaa.

Esimerkkejä

- Paikallisviranomaiset

- Ministeriöt

- Valtion virastot

- Paikallinen Agenda 21 -ohjelma

VIHJEITÄ

- Kansalaisten kuuleminen ja yksimielinen kanta

- Talouskehitys ja ympäristön huomioon ottaminen

- Vaihtoehtoisten strategisten valintojen ja niihin liittyvien painopisteiden arviointi

- Alueelliset suunnitelmat ja niihin liittyvät mitattavat tavoitteet ja vastuut

- Ympäristösuunnitelman jatkuva todentaminen ja seuranta

- Yksityisten aloitteiden ja yhteiskunnallisten tarpeiden välinen tasapaino

- Kansalaisten ja talouden toimijoiden koulutus

(1) ISO/IEC Guide 66

- EA - 7/02

- muu kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö ja ohjeet.

LIITE II

TODENTAMISTA, VAHVISTAMISTA JA AUDITOINTIVÄLEJÄ KOSKEVAT OHJEET

(Liitteillä tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 761/2001 liitteitä, ellei muuta ilmoiteta)

1 JOHDANTO

EMAS-järjestelmässä todentajan on yhdessä organisaation kanssa laadittava ensimmäisen todentamisen jälkeen enintään 36 kuukauden pituinen todentamisohjelma. EMAS-järjestelmä edellyttää lisäksi, että sen jälkeen, kun ympäristöselonteko on vahvistettu ensimmäisen kerran, tiedot on saatettava ajan tasalle vuosittain ja että kaikki muutokset on vahvistettava vuosittain tiettyjä tapauksia lukuun ottamatta. Näissä ohjeissa määritellään ne kysymykset, joita on tarkasteltava suunniteltaessa todentamisohjelmaa, mukaan lukien ne tapaukset, joissa poikkeaminen ympäristöselonteon tietojen ajantasaistuksen vuosittaisista määräajoista voi olla perusteltua. Niissä annetaan myös opastusta sisäisten auditointien taajuudesta.

Täsmennettäköön, että näissä ohjeissa tarkoitetaan:

"Todentamisella" arviointia (auditointia), jonka ympäristötodentaja suorittaa taatakseen, että organisaation ympäristöpolitiikka, ympäristöjärjestelmä ja auditointimenettely ovat asetuksen (EY) N:o 761/2001 vaatimusten mukaisia. Todentaminen on toteutettava tekemällä käyntejä kyseessä olevaan organisaatioon, tarkastelemalla asiakirjoja/arkistoja ja haastattelemalla henkilöstöä.

"Vahvistamisella" arviointia, jonka ympäristötodentaja suorittaa tarkistaakseen, että organisaation ympäristöselonteossa esitetyt tiedot ovat luotettavia, uskottavia ja totuudenmukaisia sekä EMAS-asetuksen liitteessä III olevassa 3.2 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukaisia.

2 TODENTAMISOHJELMA

2.1 Vaatimus

Todentajan on laadittava yhteistyössä organisaation kanssa ohjelma, jolla varmistetaan, että kaikki EMAS-rekisteröinnin edellytykset todennetaan enintään 36 kuukauden välein (liite V, 5.6).

2.2 Tarkoitus

Edellä mainitulla vaatimuksella pyritään vakuuttamaan organisaation hallinto ja sidosryhmät siitä, että organisaation ympäristöpolitiikka, ympäristöjärjestelmä, menettelyt, tiedot, tietojen arvioiminen ja valvonta ovat asetuksen (EY) N:o 761/2001 vaatimusten mukaisia. Todentajan ja organisaation välinen säännöllinen vuorovaikutus auttaa parantamaan EMAS-järjestelmän uskottavuutta ja käyttäjien luottamusta siihen. Organisaation ympäristöasioiden hallintajärjestelmän ja ympäristösuojelun tason jatkuvan valvonnan takaamiseksi todentaminen olisi hyvä järjestää siten, että vuosittain todennetaan yksi kolmasosa organisaation toiminnasta, jotta kaikki toimet voitaisiin todentaa 36 kuukauden enimmäisajanjakson kuluessa. Tämä myös lisää ympäristötodentajan luottamusta ympäristöselonteossa olevien tietojen tarkkuuteen, uskottavuuteen ja luotettavuuteen.

Pienissä organisaatioissa ja pienissä yrityksissä (ks. määritelmä alla) todentaminen voidaan kuitenkin suorittaa yhden käynnin aikana. Todentamisväleistä sovitaan tällöin ympäristötodentajan ja organisaation välillä, mutta koko järjestelmä on todennettava vähintään joka 36. kuukausi.Pienen organisaation ja yrityksen määritelmä

"Pienellä yrityksellä" tarkoitetaan yritystä

- jossa on alle 50 työntekijää,

- ja

- jonka vuosittainen liikevaihto on enintään 7 miljoonaa euroa tai

- jonka vuosittainen liikevaihto on enintään 5 miljoonaa euroa,

- jonka pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 % tai enemmän ei ole tietyn yrityksen omistuksessa tai joidenkin yritysten yhteisomistuksessa.

2.3 Ohjeet

Ympäristötodentajan on laadittava todentamisohjelma ja sovittava siitä vasta sen jälkeen, kun ympäristöselonteko on kaikilta osin todennettu ja vahvistettu. Laatiessaan todentamisohjelmaa todentajan on tarkasteltava:

- sisäisen auditointiohjelman (mukaan luettuna sisäisten auditointien taajuus) uskottavuutta ja luottamusta siihen,

- ympäristöjärjestelmän monipuolisuutta,

- ympäristöpolitiikkaa,

- organisaation toiminnan, tuotteiden ja palvelujen laajuutta, valikoimaa ja luonnetta,

- sellaisten organisaatioon liittyvien välittömien ja välillisten ympäristönäkökohtien merkitystä, jotka ovat sen hallinnassa tai joihin sillä voidaan odottaa olevan vaikutusvaltaa,

- tietojen hallinta- ja hakujärjestelmän vakuuttavuutta ympäristöselonteossa esitettyjen tietojen osalta,

- ympäristöongelmien taustaa,

- ympäristösäädöksillä säänneltyjen toimintojen määrää,

- aiempien todentamistoimien tuloksia,

- sitä, miten organisaatio on aiemmin noudattanut EMAS-järjestelmän vaatimuksia.

Arvioidessaan vaatimustenmukaisuutta EMAS-asetuksen vaatimuksiin nähden ympäristötodentaja voi käyttää arviointinsa perustana joko organisaation tehtäviä, toimintaa, tuotteita ja palveluja tai niitä ympäristönäkökohtia, jotka ovat organisaation välittömässä ja/tai välillisessä hallinnassa ja joihin organisaatio voi vaikuttaa.

Jos on asetuksen (EY) N:o 761/2001 9 artiklan 1 kohdassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti todettu, että organisaatio on asianmukaista sertifiointimenettelyä noudattaen saanut todistuksen ISO 14001 -standardin (tai muun ympäristöstandardin) noudattamisesta, todentamisen on katettava ainoastaan sellaiset seikat, jotka eivät kuulu tunnustetun standardin piiriin. Tällaisissa tapauksissa todentajan on otettava huomioon ISO 14001 -standardin mukainen valvontaohjelma suunnitellessaan todentamisohjelmaa ja pyrittävä mahdollisuuksien mukaan yhdistämään tarkastuskäyntejä organisaatiolle aiheutuvien päällekkäisten ja tarpeettomien tehtävien sekä ylimääräisten kustannusten ja ajanhukan estämiseksi. Todentamistoimet poikkeavat kuitenkin ISO 14001 -sertifioinnin yhteydessä suoritettavista tarkastuskäynneistä. Todentamistoimien on katettava erityisesti liitteessä I tarkoitetut ylimääräiset kohdat.

3 YMPÄRISTÖTIETOJEN AJANTASAISTAMINEN

3.1 Vaatimus

Jotta organisaatio voisi pysyä EMAS-järjestelmässä, sen on asetuksen (EY) N:o 761/2001 3 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaan "toimitettava vuosittain ympäristöselontekonsa vahvistetut, tarvittavat ajantasaistukset toimivaltaiselle toimielimelle ja asetettava ne julkisesti saataville. Ajantasaistuksen määräajoista voi poiketa 14 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti annetuissa komission ohjeissa määritellyissä tapauksissa, erityisesti pienten organisaatioiden ja pienten yritysten osalta komission suosituksen 96/280/EY(1)mukaisesti, ja kun ympäristöjärjestelmässä ei ole tapahtunut merkittäviä toiminnallisia muutoksia".

Liitteessä III olevassa 3.4 kohdassa (Julkisesti saatavilla olevien tietojen ylläpitäminen) todetaan seuraavaa: "Organisaation on saatettava 3.2 kohdassa luetellut tiedot vuosittain ajan tasalle, ja ympäristötodentajan on vahvistettava niin ikään vuosittain mahdolliset muutokset. Ajantasaistuksen määräajoista voi poiketa 14 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti annetuissa komission ohjeissa määritellyissä tapauksissa."

Edellä mainittu vaatimus esitetään myös liitteessä V olevassa 5.6 kohdassa, jossa todetaan seuraavaa: "Lisäksi todentajan on vahvistettava enintään 12 kuukauden välein ympäristöselontekoa ajantasaistavat tiedot. Ajantasaistuksen määräajoista voi poiketa... komission ohjeissa määritellyissä tapauksissa."

3.2 Ohjeet

Yleisen ohjeen mukaan ympäristöselonteossa esitettävät tiedot on saatettava ajan tasalle vuosittain, ja muutokset on vahvistettava. Kustannustehokkaampi ja muutenkin parempi käytäntö on, että ympäristöselonteon vahvistaminen sisällytetään osaksi jatkuvan todentamisen ohjelmaa. Vahvistamiseen käytettävä aika, vaiva ja kustannukset määräytyvät ympäristöselonteon laatimiseen käytettyjen tietojen sekä niiden hallinta- ja hakujärjestelmän laadun perusteella.

Organisaation ympäristönsuojelun tasoa koskevat tiedot (liitteessä III olevan 3.2 kohdan e alakohta) muuttuvat yleensä vuosittain, ja ympäristöselonteossa esitetyt kyseistä tasoa koskevat tiedot on saatettava ajan tasalle, mutta ainoastaan muutokset on vahvistettava. Ympäristöselonteossa esitettyjen tietojen ajan tasalle saattaminen ei edellytä uuden selonteon julkaisemista vuosittain, mutta selonteon on oltava julkisesti saatavilla. EMAS-järjestelmän tarkoituksena on edistää sitä, että ympäristönsuojelun tason parantumisesta on julkisesti saatavilla luotettavaa tietoa. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi laatimalla erillinen irrallinen ympäristöselonteko tai sisällyttämällä tällaiset tiedot tilinpäätökseen (painetussa muodossa tai Internet-sivulla). Katso komission suosituksen 2001/680/EY(2) liitteessä I esitetyt ympäristöselontekoa koskevat erilliset ohjeet.

Vaikka pienten yritysten ja pienten organisaatioiden ajantasaistettuja tietoja käsittelevien asiakirjojen ei tarvitse olla laajoja ja hinnakkaita julkaisuja, asetus (EY) N:o 761/2001 antaa näille organisaatioille mahdollisuuden harventaa tietojen päivittämis- ja vahvistamisväliä. Vain nämä organisaatiot on vapautettu velvollisuudesta vahvistaa ajantasaistetut tiedot vuosittain (katso esimerkkejä jäljempänä). Tämä ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa

- organisaation toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyy huomattavia ympäristöriskejä,

- ympäristöasioiden hallintajärjestelmän toiminnassa on tapahtunut muutoksia,

- organisaation toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyy merkittäviä lakisääteisiä velvoitteita,

- asiaan liittyy huomattavaa paikallista merkitystä.

Tällöin todentajan on vaadittava, että ympäristöselonteon tiedot saatetaan ajan tasalle ja vahvistetaan vuosittain.

Jos vuosittaista ajan tasalle saattamista ei vaadita, organisaatioiden odotetaan saattavan ympäristöselonteon ajan tasalle enintään 36 kuukauden välein.

Esimerkkejä

- Pienet leipomot

- Lastentarhat

- Yksittäiset vähittäismyyntipisteet

3.3 Ympäristöselonteosta peräisin olevien tietojen vahvistaminen

Organisaatiot voivat haluta esittää ympäristöselonteostaan peräisin olevia tietoja yhdessä EMAS-logon kanssa. Esimerkkejä:

- päästöjä koskevien vahvistettujen tietojen toimittaminen ympäristöalan sääntelyviranomaisille,

- tiedot hiilipäästöistä ilmastonmuutoksen kansallisissa torjuntaohjelmissa,

- sellaisten oikeudellisten vaatimusten täyttäminen, jotka liittyvät tietojen julkistamiseen osakkeenomistajille ja eläkesijoittajille.

Käyttäessään logoa tietojen kanssa organisaation on käytettävä viimeisestä vahvistetusta ympäristöselonteosta peräisin olevia tietoja. Tietojen on täytettävä myös liitteessä III olevan 3.5 kohdan a-f alakohdassa esitetyt vaatimukset, eli niiden on oltava olennaisia ja merkittäviä sekä sellaisia, että niiden tulkitseminen väärin ei ole todennäköistä.

EMAS-logon yhteydessä käytettävien ympäristöselonteosta peräisin olevien tietojen on oltava erikseen vahvistettuja. Aikaa, vaivaa ja kustannuksia voidaan säästää, jos myöhemmin käytettävät kohdat voidaan määritellä etukäteen ja vahvistaa samanaikaisesti ympäristöselonteon kanssa.

Logon käytöstä on ohjeita tämän päätöksen liitteessä III olevissa komission ohjeissa.

4 AUDITOINTIVÄLIT

4.1 Vaatimus

Liitteessä II olevassa 2.9 kohdassa (Auditointitaajuus) todetaan seuraavaa: "Yksittäisen toiminnan auditointitaajuus vaihtelee seuraavien seikkojen perusteella:

- toiminnan luonne, laajuus ja monimuotoisuus,

- toiminnan ympäristövaikutusten merkittävyys,

- edellisissä auditoinneissa havaittujen ongelmien tärkeys ja kiireellisyys,

- ympäristöongelmien tausta.

Organisaation on laadittava itse auditointiohjelmansa ja määritettävä auditointitaajuus ottaen huomioon... komission ohjeet."

4.2 Tarkoitus

Tarkoituksena on varmistaa sellaisen auditointiohjelman kehittäminen, joka tarjoaa hallinnolle tiedot, joita se tarvitsee tarkastellakseen organisaation ympäristönsuojelun tasoa ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmän tehokkuutta ja voidakseen osoittaa, että eri toiminnot ovat hallinnassa. Lisäksi tarkoituksena on, että todentaja voi kehittää todentamisohjelman ja sopia siitä organisaation kanssa ja määrittää, miten usein se vierailee organisaatiossa.

4.3 Ohjeet

Auditointiohjelman laatimisessa on hyvänä käytäntönä kohdistaa auditointi niihin toimintoihin, tuotteisiin ja palveluihin, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa merkittävimpiä ympäristövaikutuksia useammin kuin muut. Organisaation olisi suoritettava auditoinnit vähintään joka vuosi, koska näin organisaation hallinto ja todentaja voivat vakuuttua siitä, että organisaation keskeiset ympäristönäkökohdat ovat hallinnassa.

(1) EYVL L 107, 30.4.1996, s. 4.

(2) Katso tämän virallisen lehden s. 3.

LIITE III

EMAS-LOGON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OHJEET

(Liitteillä tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 761/2001 liitteitä, ellei muuta ilmoiteta)

1 PERIAATTEET

Viiteasetus

Näillä ohjeilla ei rajoiteta yhteisön lainsäädännön, yhteisön lainsäädännön ulkopuolelle jäävien kansallisten lakien tai teknisten standardien eikä erityisesti harhaanjohtavaa mainontaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 10 päivänä syyskuuta 1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY(1) eikä myöskään kyseisistä säädöksistä ja standardeista yrityksille johtuvien velvoitteiden noudattamista.

1.1 EMAS-logon tavoitteet

Eräs asetuksen (EY) N:o 761/2001 keskeisistä tavoitteista on ottaa käyttöön eri vaihtoehtoja, joilla voidaan tiedottaa ympäristöasioista sidosryhmille. Organisaatioita kannustetaan antamaan yleisölle ja asiakkaille ympäristönsuojelun tasoa koskevia tietoja hyödyntämällä kyseisiä tiedottamiseen tarkoitettuja vaihtoehtoja.

EMAS-logo on asetuksen (EY) N:o 761/2001 tavaramerkki. EMAS-logon tarkoituksena on tiedottaa yleisölle ja muille sidosryhmille siitä, että organisaatio

- luo ja toteuttaa ympäristöjärjestelmiä,

- arvioi järjestelmien tehokkuutta järjestelmällisesti, puolueettomasti ja määräajoin,

- jakaa tietoa ympäristönsuojelun tasosta ja ylläpitää avointa vuoropuhelua yleisön ja muiden sidosryhmien kanssa, sekä

- edistää henkilöstön aktiivista osallistumista ja asianmukaista koulutusta

noudattaen samalla asiaankuuluvan ympäristölainsäädännön vaatimuksia. Logo on eritysesti osoitus siitä, että organisaatio toimittaa määräajoin jonkin riippumattoman todentajan vahvistamia ympäristöselontekoja ja asettaa ne julkisesti saataville.

EMAS-logolla on seuraavat kolme eri tehtävää:

- olla osoituksena siitä, että organisaation ympäristönsuojelun tasostaan antamat tiedot ovat luotettavia ja uskottavia,

- olla osoituksena siitä, että organisaatio on sitoutunut parantamaan ympäristönsuojelun tasoa ja huolehtimaan asianmukaisesti ympäristönäkökohtiin liittyvistä kysymyksistä,

- lisätä kyseistä järjestelmää koskevaa tietämystä yleisön, sidosryhmien ja ympäristötoimiensa tehokkuuden parantamisesta kiinnostuneiden organisaatioiden keskuudessa.

Euroopan yhteisön tarkoituksena on siten lisätä EMAS-järjestelmän arvoa tarjoamalla EMAS-järjestelmään rekisteröidyille organisaatioille uusia ja luotettavia vaihtoehtoja, joiden avulla organisaatiot voivat esitellä ympäristönsuojelunsa tasoa ja osoittaa sitoutuneensa ympäristönsuojeluun toimimalla monin eri tavoin yhteistyössä sidosryhmien kanssa, kuten näissä ohjeissa esitetään.

1.2 EMAS-logon ja ympäristömerkkijärjestelmien välinen suhde (asetuksen (EY) N:o 761/2001 8 artiklan 2 kohta)

EMAS-logo on osoitus siitä, että

- rekisteröidyt organisaatiot toteuttavat lainsäädännössä asetettujen vaatimusten lisäksi vapaaehtoisia ennakoivia toimia voidakseen parantaa jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoa,

- organisaation käytössä on toimiva ympäristöjärjestelmä, jonka avulla se pyrkii saavuttamaan asettamansa tavoitteet,

- esimerkiksi ympäristöselonteossa esitetyt tiedot ovat luotettavia ja jonkin akkreditoidun ympäristötodentajan vahvistamia.

EMAS-logosta erilliset tuotteita ja palveluja koskevat ympäristömerkkijärjestelmät poikkeavat ominaisuuksiltaan EMAS-logosta seuraavasti:

- Ne ovat luonteeltaan valikoivia ja ovat siten osoituksena merkillä varustettuihin ja merkillä varustamattomiin tuotteisiin, toimintaan ja palveluihin liittyvistä vertailuun perustuvista väitteistä.

- Ne osoittavat, että tuotteet täyttävät sellaiset jonkin kolmannen osapuolen asettamat ekologiset arviointiperusteet, jotka ainoastaan osa markkinoilla olevista tuotteista täyttää.

- Asian kannalta merkityksellisten perusteiden määrittelyssä on noudatettu (useimmiten virallisesti) hyväksyttyä neuvoa-antavaa menettelyä.

Ympäristömerkkijärjestelmät voivat tarjota tuotteisiin ja palveluihin liittyvien ympäristönäkökohtien kannalta merkityksellistä tietoa.

EMAS-logo ei ole osoitus mistään edellä mainitun kaltaisesta ominaisuudesta, eikä sitä saa käyttää siten, että sen käyttö voi aiheuttaa sekaannuksen kyseisten ominaisuuksien kanssa.

Organisaatioiden, todentajien ja toimivaltaisten elinten on pyrittävä välttämään sekaannuksia ympäristötuotemerkkien kanssa. Tämän vuoksi organisaatioiden on valittava esitettävät tiedot huolellisesti ja suunniteltava viestintätavat siten, että sekaannuksilta voidaan välttyä. Todentajan on arvioitava asiakkaalle toimitettavan viestin pätevyys ja luotettavuus liitteessä III olevissa 3.2 ja 3.5 kohdissa määriteltyjen perusteiden ja liitteessä V määriteltyjen todentajan velvollisuuksien mukaisesti.

2 ASETUKSESSA (EY) N:o 761/2001 ESITETYT VAATIMUKSET

2.1 Asian kannalta merkitykselliset säännökset

a) Asetuksen 8 artiklassa ("Logo") määritellään

- EMAS-logon käytön edellytykset eli vaatimus, jonka mukaan logon käyttö edellyttää voimassa olevaa EMAS-rekisteröintiä (1 kohta),

- viisi eri yhteyttä, joissa EMAS-logoa voidaan käyttää (2 kohta), ja

- tapaukset, joissa logon käyttö on kielletty, eli tuotteissa tai pakkauksissa ja vertailuun perustuvien väitteiden yhteydessä (3 kohta).

b) Liitteessä III olevassa 3.5 kohdassa ("Tietojen julkaiseminen") esitetään ympäristöselonteon lisäksi julkaistaviin tietoihin liittyviä vaihtoehtoja, ja kyseisen kohdan a-f alakohdissa täsmennetään ne vaatimukset, joiden on täytyttävä, jotta valittuihin tietoihin voidaan liittää EMAS-logo. Liitteessä III olevan 3.5 kohdan mukaan tietojen on oltava

- tarkkoja ja totuudenmukaisia,

- perusteltuja ja todennettavissa,

- olennaisia ja oikeassa asiayhteydessä,

- kuvaavia organisaation ympäristönsuojelun yleisen tason kannalta,

- sellaisia, että niiden tulkitseminen väärin ei ole todennäköistä,

- merkittäviä yleisen ympäristövaikutuksen kannalta.

Organisaatioiden on otettava huomioon liitteessä III olevan 3.5 kohdan a-f alakohdissa esitetyt vaatimukset myös käyttäessään EMAS-logoa näiden ohjeiden luvussa 5 käsiteltävän tuotteiden, toiminnan ja palvelujen mainonnan yhteydessä.

c) Liitteessä IV ("Logon vähimmäisvaatimukset") määritellään logon kaksi eri sanamuotoa, joista toinen on "todennettu ympäristöasioiden hallinta" (muunnos 1) ja toinen "vahvistettua tietoa" (muunnos 2). Logon molemmissa muunnoksissa on aina oltava organisaation rekisterinumero.

Liitteen IV mukaista logon muotoa voidaan muuttaa ainoastaan näiden ohjeiden 2.2 kohdassa esitetyissä tapauksissa.

2.2 Logon käyttö EMAS-järjestelmän tunnetuksi tekemiseen

Logoa tarvitaan myös EMAS-järjestelmän tunnetuksi tekemiseen. Tällöin mainintojen "Vahvistettua tietoa" tai "Todennettu ymparistoasioiden hallinta" samoin kuin rekisterinumeron käyttö on epätarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi logoa voidaan käyttää EMAS-järjestelmän tunnetuksi tekemiseen seuraavassa muodossa:

>PIC FILE= "L_2001247FI.004001.TIF">

Tätä muotoa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:

- mainosmateriaali (rintamerkit ja niin edelleen),

- lehtiartikkelit,

- komission ohjeet,

- EMAS-järjestelmää koskevat kirjat ja julkaisut.

Edellytyksenä on, että

- logoa ei käytetä yhdessä organisaation nimen kanssa,

- logo ei anna sitä vaikutelmaa, että organisaatio on rekisteröity järjestelmään, eikä kyseisen logon käyttäjä esitä minkäänlaisia toimintoihinsa, tuotteisiinsa ja palveluihinsa liittyviä ympäristöä koskevia väitteitä.

2.3 Logon tehtävät erilaisten tietojen yhteydessä (asetuksen (EY) N:o 761/2001 8 artikla ja liite IV)

Logon muunnos 1 on osoitus siitä, että organisaatiolla on EMAS-järjestelmän vaatimusten mukainen ympäristöjärjestelmä; muunnoksen 2 avulla voidaan puolestaan osoittaa, että ne erityiset tiedot, joita varten logo on myönnetty, on vahvistettu EMAS-järjestelmän mukaisesti.

EMAS-asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa luetellaan seuraavat viisi erilaista logon käyttöä koskevaa vaihtoehtoa:

a) Logo osoittaa liitteessä III olevassa 3.5 kohdassa tarkoitetut vahvistetut tiedot tapauksissa, jotka määritellään näissä ohjeissa. Tällöin logo on osoitus siitä, että tiedot ovat peräisin vahvistetusta ympäristöselonteosta ja täyttävät liitteen 3.5 kohdassa esitetyt vaatimukset (muunnos 2).

b) Vahvistetuissa ympäristöselonteoissa: logon avulla tuodaan esiin se, että organisaatio osallistuu järjestelmään ja että selonteon sisältö on vahvistettu (muunnos 2).

c) Rekisteröidyn organisaation kirjepaperissa (muunnos 1).

d) Tiedoissa, joissa ilmoitetaan organisaation osallistumisesta EMAS-järjestelmään: Logo osoittaa, että organisaatio osallistuu EMAS-järjestelmään. Logon muunnosta 1 voidaan käyttää esim. laatoissa, rakennuksissa, Internet-sivustoilla, kutsukirjeissä ja niin edelleen.

e) Tuotteiden, toiminnan ja palvelujen mainonnassa ainoastaan näissä ohjeissa määritellyissä olosuhteissa; ohjeiden avulla varmistetaan, ettei ympäristötuotemerkkien kanssa ole sekaannuksen vaaraa (muunnos 2).

Kaikissa näissä tapauksissa yhteys organisaation nimeen on osoitettava selkeästi.

Logon käyttäjien eli EMAS-järjestelmään rekisteröityjen organisaatioiden on pidettävä mielessä, ettei logon käyttö saa aiheuttaa minkäänlaisia väärinkäsityksiä yleisön keskuudessa. Organisaatiot eivät saa esimerkiksi käyttää logoa siten, että yleisö tulee johdetuksi harhaan sen vuoksi, että organisaatio väittää toteuttaneensa EMAS-asetuksessa tarkoitettujen kaltaisia toimia tai noudattaneensa omia toimintatapojaan asetuksen mukaisesti.

Asetus (ETY) N:o 1836/93(2) kattoi logon käytön selonteossa ja kirjepaperissa. Asetuksen (EY) N:o 761/2001 nojalla logoa voidaan sen sijaan käyttää monin uusin tavoin; näitä tapauksia käsitellään jäljempänä.

3 OHJEET LOGON KÄYTÖSTÄ TAPAUKSISSA, JOISSA KÄYTETÄÄN VAIN OSAA YMPÄRISTÖSELONTEON TIEDOISTA (ASETUKSEN N:o 761/2001 8 ARTIKLAN 2 KOHDAN a ALAKOHTA JA LIITTEESSÄ III OLEVA 3.5 KOHTA)

3.1 Yleiset vaatimukset

Silloin kun käytetään vain osaa tiedoista, logon (muunnos 2) käytön on täytettävä liitteessä III olevassa 3.5 kohdassa luetellut vaatimukset.

Logoa voidaan käyttää monenlaisissa julkaisuissa, kuten

- esitteissä

- lomakkeissa

- tiedotteissa

- lehtimainoksissa

- muiden kuin ympäristöaiheisten julkaisujen ympäristöaiheisissa luvuissa

- Internet-sivustoilla

- TV-mainoksissa.

Logon asianmukainen käyttö ei ole sidoksissa niihin teknisiin keinoihin, joiden avulla tiedot esitetään. Logon käyttöä edellä mainituissa tapauksissa koskee seuraava vaatimus:

Ne vahvistetut tiedot, joihin logolla viitataan, on ilmoitettava.

Jos ympäristöselonteko kattaa koko julkaisun sisällön ja jos koko julkaisun sisältö on todentajan vahvistama, logoa voidaan käyttää millä tahansa asianmukaiseksi katsotulla tavalla (esimerkiksi julkaisun kannessa, mainoksen otsikossa tai tekstin graafisena taustakuviona ja niin edelleen).

Vahvistettujen tietojen on erotuttava selvästi muusta osasta tekstiä (esimerkiksi kehyksen, erilaisen asettelun, värin, koon tai käytettyjen kirjasimien avulla), mikäli ne

- muodostavat ainoastaan osan jonkin toisen julkaisun (jonka sisältö voi olla esimerkiksi tekninen tai kaupallinen) muodostamasta kokonaisuudesta,

- esitetään muiden ympäristöä koskevien vahvistamattomien tietojen yhteydessä (esimerkiksi osana laajempaa tekstikokonaisuutta tai osana yhtiön toimintakertomusta tms.).

Logo on sijoitettava siten, että vahvistetut tiedot voidaan selkeästi erottaa muusta tekstistä.

3.2 Esimerkkejä

>TAULUKON PAIKKA>

4 OHJEET LOGON KÄYTÖSTÄ JÄRJESTELMÄÄN OSALLISTUVAN ORGANISAATION MAINONNASSA (ASETUKSEN N:o 761/2001 8 ARTIKLAN 2 KOHDAN d ALAKOHTA)

4.1 Yleiset vaatimukset

Käytettäessä logoa (muunnos 1) 8 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti tarkoituksena on osoittaa yleisölle ja sidosryhmille, että organisaatio on rekisteröity. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että logo esitetään selkeästi yksinomaan rekisteröidyn organisaation yhteydessä. Sekaannuksia EMAS-järjestelmään kuulumattomien organisaatioiden kanssa on vältettävä.

Rekisteröidyt organisaatiot ja niitä edustavat viestintäpalvelujen tarjoajat eivät saa luoda sellaista vaikutelmaa, että myös viimeksi mainitut täyttävät EMAS-järjestelmää koskevat vaatimukset, jos asia ei ole näin.

4.2 Esimerkkejä

>TAULUKON PAIKKA>

5 OHJEET LOGON KÄYTÖSTÄ TUOTTEIDEN, TOIMINNAN JA PALVELUJEN MAINONNAN YHTEYDESSÄ (8 ARTIKLAN 2 KOHDAN e ALAKOHTA) (8 ARTIKLAN 2 KOHDAN a JA b ALAKOHDAT) (SEKÄ LIITTEESSÄ III OLEVA 3.5 KOHTA)

5.1 Yleiset vaatimukset

Asetuksessa (EY) N:o 761/2001 korostetaan välillisiä ympäristönäkökohtia enemmän kuin asetuksessa (ETY) N:o 1836/93. Niistä keskeisellä sijalla ovat tuotteiden, toiminnan ja palvelujen ominaisuudet. Uudistetulla versiolla pyritään kannustamaan yrityksiä antamaan tietoja ympäristönsuojelunsa tasosta samalla, kun ne antavat tietoja tuotteistaan, ja käyttämään markkinointivälineitään EMAS-järjestelmän tavoitteita edistävällä tavalla. Tällä tarkoitetaan sekä tuotteeseen välillisesti liittyviä ympäristönäkökohtia että tuotteiden välittömiä ominaisuuksia - edellyttäen, että ne ovat todentajan vahvistamia.

Logoa (samoin kuin ympäristömerkkiä) ei saa koskaan käyttää yksinään tuotteita, toimintaa ja palveluja koskevassa mainonnassa. Yhteys vahvistettuihin tietoihin on esitettävä selvästi näkyvällä tavalla. Vahvistetut tiedot on esitettävä erillään muista tiedoista.

Tiedot, joihin logolla viitataan, on valittava liitteessä III olevan 3.5 kohdan a-f alakohdissa lueteltujen periaatteiden mukaisesti.

Asetuksen 8 artiklan 2 kohdan e alakohdan sekä saman kohdan a ja d alakohdan mukaan EMAS-logoa voidaan käyttää seuraavissa tapauksissa:

- tiedoissa, joissa ilmoitetaan organisaation osallistumisesta EMAS-järjestelmään (muunnos 1),

- tiedoissa, joissa ilmoitetaan, että jokin tuote, toiminta tai palvelu on EMAS-järjestelmään rekisteröidyn organisaation tuottama (muunnos 1),

- tuotteisiin, toimintaan tai palveluihin suoraan tai välillisesti liittyvien vahvistettujen tietojen uskottavuuden lisäämiseksi (muunnos 2).

Yhteys vahvistettuihin tietoihin on esitettävä selvästi näkyvällä tavalla. Kaikkien logon yhteydessä annettaviin tietoihin liittyvien toimien on oltava rekisteröidyn organisaation hallinnon alaisia.

Logoa voidaan käyttää monin eri tavoin, kuten

- tuotteita koskevissa painetuissa mainoksissa (esimerkiksi sanomalehdissä, luetteloissa ja niin edelleen),

- käsikirjoissa,

- muissa tiedotusvälineissä (esimerkiksi televisio, Internet-sivustot ja niin edelleen),

- hyllyissä ja telineissä, joissa tuotteita, toimintaa ja palveluja esitellään asiakkaille,

- näyttelyosastoilla ja niin edelleen.

Logoa käyttävän organisaation on valvottava tapaa, jolla logo esitetään, ja se on siitä vastuussa. Logon ja siihen liittyvän toiminnan, tuotteen tai palvelun välinen suhde on määriteltävä selkeästi.

Jälleen on huomattava, ettei logon tekninen esittämistapa sinänsä ratkaise sitä, onko sen käyttö sallittu; ratkaisevaa on ilmoitettujen tietojen sisältö. Jokaisessa tapauksessa on täsmennettävä, mihin tietoihin organisaatio viittaa.

a) Tuotetta, toimintaa tai palvelua välillisesti koskevat tiedot:

Ilmoituksessa on esitettävä asian kannalta merkitykselliset vahvistetut tiedot, jotka on voitava tunnistaa organisaation ympäristönhallinnan vahvistettuja erityisominaisuuksia koskeviksi tiedoiksi, mikäli logo (muunnos 2) liittyy johonkin seuraavista:

- asiaankuuluvan tuotantoprosessin ympäristönsuojeluominaisuuksiin,

- organisaation ympäristöasioiden hallinnan ominaispiirteisiin,

- ympäristöpolitiikkaan sekä ympäristöpäämääriin ja -tavoitteisiin,

- yleisiin ympäristönsuojelua koskeviin tietoihin.

On kiellettyä esittää sellaisia ympäristönäkökohtia koskevia väitteitä, joiden osalta organisaation ympäristöasioiden hallinnan kattavuus ei ole riittävä.

b) Tuotetta, toimintaa tai palvelua suoraan koskevat tiedot:

Ilmoituksessa on esitettävä asian kannalta merkitykselliset vahvistetut tiedot, jotka on voitava tunnistaa organisaation ympäristönhallinnan vahvistettuja erityisominaisuuksia koskeviksi tiedoiksi, mikäli logo (muunnos 2) liittyy johonkin seuraavista:

- itse tuotteen, toiminnan tai palvelun ominaisuuksiin, jotka ovat ympäristön kannalta merkityksellisiä,

- tuotteen ominaisuuksiin sitä käytettäessä tai käytön jälkeen,

- ympäristönsuojelun tason parantamiseen tuotteiden tai palvelujen osalta,

- tuotteisiin tai palveluihin liittyvän ympäristöpolitiikan päämääriin ja tavoitteisiin,

- tuotteeseen, toimintaan tai palveluun liittyvää ympäristönsuojelun tasoa koskeviin tietoihin.

On kiellettyä esittää sellaisia ympäristönäkökohtia koskevia väitteitä, joiden osalta organisaation ympäristöasioiden hallinnan kattavuus ei ole riittävä.

Logon käytön osalta on noudatettava kolmea perusrajoitusta. Logon käyttö on kielletty seuraavissa tapauksissa:

- tuotteissa tai pakkauksissa,

- kilpailijoiden tuotteita, toimintaa tai palveluja koskevien vertailuun perustuvien väitteiden yhteydessä,

- tuotteiden mainonnan yhteydessä, jos tällöin ei anneta selkeitä tietoja kysymyksessä olevan organisaation tai itse tuotteen ominaisuuksista tai niitä ei tuoda julki muulla tavoin.

EMAS-logo ei siis sinänsä sisällä mitään kuluttajalle tarkoitettuja tietoja (kuten ympäristömerkki), mutta se on osoitus siitä, että annetut tiedot on vahvistettu. Se on toisin sanoen "tae tietojen luotettavuudesta", mutta ei "tae tuotteen paremmuudesta".

Lisäksi kaikissa niissä tapauksissa, joissa tarkasteltavan tuotteen, toiminnan tai palvelun yhteydessä voidaan käyttää ympäristömerkkijärjestelmää (toisin sanoen silloin, kun Euroopan unionin ympäristömerkkiä tai kansallisia ympäristömerkkijärjestelmiä koskevat vaatimukset ovat voimassa) sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

- Kuten edellä mainituista yleisistä periaatteista ja esimerkeistä käy ilmi, organisaation ja todentajan on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei käytössä olevan ympäristömerkin kanssa aiheudu sekaannuksia.

- Organisaatioiden ja todentajien on tarkasteltava tuotteeseen liittyviä ympäristömerkkikriteerejä tarkistaessaan sellaisia tietoja, joiden esittäminen edellyttää liitteessä III olevan 3.5 kohdan a-f alakohdissa esitettyjen vaatimusten täyttymistä.

- On tarkasteltava kaikkia niiden markkinoiden kannalta merkityksellisiä ympäristömerkkijärjestelmiä, joilla logoa on tarkoitus käyttää.

- Asianomaisiin ympäristömerkkeihin sovellettaviin perusteisiin viittaaminen on kielletty kaikissa tapauksissa.

5.2 Esimerkkejä

>TAULUKON PAIKKA>

(1) EYVL L 250, 19.9.1984, s. 17.

(2) EYVL L 168, 10.7.1993, s. 1, kumottu asetuksella (EY) N:o 761/2001.