32001D0524

2001/524/EY: Komission päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2001, standardien EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 ja EN 13432:2000 viitetietojen julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY soveltamiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1681)

Virallinen lehti nro L 190 , 12/07/2001 s. 0021 - 0023


Komission päätös,

tehty 28 päivänä kesäkuuta 2001,

standardien EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 ja EN 13432:2000 viitetietojen julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY soveltamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1681)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/524/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon pakkauksista ja pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY(1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/48/EY(3), 5 artiklalla perustetun komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 94/62/EY 4 artiklassa säädetään, että komissio myötävaikuttaa pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemiseen edistämällä asianmukaisten eurooppalaisten standardien laatimista.

(2) Direktiivin 94/62/EY 10 artiklassa säädetään, että komissio edistää tarvittaessa liitteessä II tarkoitettuja perusvaatimuksia koskevien eurooppalaisten standardien laatimista.

(3) Jos tietyn tuotteen pakkaus on valmistettu sellaisen yhdenmukaistetun standardin mukaisesti, jonka viitetiedot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, tuotteen oletetaan olevan niiden direktiivissä 94/62/EY säädettyjen perusvaatimusten mukainen, joita mainittu yhdenmukaistettu standardi koskee.

(4) Direktiivin 94/62/EY 9 artiklassa säädetään, että komissio huolehtii direktiivissä määriteltyjen perusvaatimusten mukaisten yhdenmukaisten standardien viitetietojen julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

(5) Jäsenvaltioiden on julkaistava viitetiedot kansallisista standardeista, joilla otetaan käyttöön sellaiset yhdenmukaistetut standardit, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

(6) Euroopan standardointikomitea (CEN) hyväksyi vuonna 2000 viisi standardia (EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 ja EN 13432:2000) komission toimeksiannon mukaisesti. Toimeksianto annettiin mainitulle laitokselle direktiivin 94/62/EY mukaisesti direktiivillä 98/34/EY perustetun komitean kuulemisen jälkeen. Mainitut standardit on ilmoitettu komissiolle yhdenmukaistettuina standardeina.

(7) Belgia on direktiivin 94/62/EY 9 artiklan 4 kohdan nojalla ilmoittanut virallisesti vuonna 2000 vastustavansa yhdenmukaistettuja standardeja EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 ja EN 13432:2000 ja katsovansa, etteivät mainitut standardit ole täysin mainitussa direktiivissä säädettyjen perusvaatimusten mukaisia.

(8) Tanska on direktiivin 94/62/EY 9 artiklan 4 kohdan nojalla ilmoittanut virallisesti vuonna 2000 vastustavansa yhdenmukaistettuja standardeja EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000 ja EN 13431:2000 ja katsovansa, etteivät mainitut standardit ole täysin mainitussa direktiivissä säädettyjen perusvaatimusten mukaisia.

(9) Kuultuaan direktiivillä 98/34/EY perustettua komiteaa ja tutkittuaan yhdenmukaistettua standardia EN 13428:2000 komissio ei ole voinut tehdä päätelmää, jonka mukaan mainittu standardi ei olisi täysin direktiivissä 94/62/EY säädettyjen perusvaatimusten mukainen, lukuun ottamatta direktiivin liitteessä II olevan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa mainittuja vaatimuksia. Kun yhdenmukaistettu standardi julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, sen liitteenä on tämän vuoksi julkaistava huomautus siitä, ettei se ole täysin mainitussa luetelmakohdassa mainittujen vaatimusten mukainen.

(10) Kuultuaan direktiivillä 98/34/EY perustettua komiteaa ja tutkittuaan yhdenmukaistettua standardia EN 13429:2000 komissio on tehnyt päätelmän, jonka mukaan mainittu standardi ei ole täysin direktiivissä 94/62/EY säädettyjen perusvaatimusten mukainen, sellaisina kuin ne esitetään direktiivin liitteessä II olevassa 2 kohdassa. Erityisesti tämä standardi ei sisällä toimeksiannossa määriteltyä vaatimusta, jonka mukaan pakkauksen on kestettävä vähimmäismäärä kuljetus- tai käyttökertoja tavanomaisissa käyttöolosuhteissa, mihin kuuluu myös sellaisen menetelmän kehittäminen, jonka avulla voidaan määritellä kuljetus- tai käyttökertojen vähimmäismäärä. Tämän vuoksi mainittua yhdenmukaistettua standardia ei pidä julkaista Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

(11) Kuultuaan direktiivillä 98/34/EY perustettua komiteaa ja tutkittuaan yhdenmukaistettua standardia EN 13430:2000 komissio on tehnyt päätelmän, jonka mukaan mainittu standardi ei ole täysin direktiivissä 94/62/EY säädettyjen perusvaatimusten mukainen, sellaisina kuin ne esitetään direktiivin liitteessä II olevan 3 kohdan a alakohdassa. Erityisesti tämä standardi ei sisällä perusvaatimuksia, joiden mukaan kierrätettäviksi määritellyt pakkaukset on valmistettava siten, että tietty prosenttiosuus niissä käytettyjen materiaalien painosta voidaan kierrättää ottaen huomioon pakkauksen valmistamisessa käytetyn materiaalin tyyppi. Standardiin ei sisälly myöskään toimeksiannossa määriteltyä vaatimusta siitä, että on oltava mahdollista ottaa objektiivisesti huomioon sellaisten aineiden tai materiaalien käyttö, jotka voivat aiheuttaa ongelmia keräämisen, kierrättämistä edeltävän lajittelun ja kierrätyksen yhteydessä tai itse kierrätetylle tuotteelle. Tämän vuoksi mainittua yhdenmukaistettua standardia ei pidä julkaista Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

(12) Kuultuaan direktiivillä 98/34/EY perustettua komiteaa ja tutkittuaan yhdenmukaistettua standardia EN 13431:2000 komissio on tehnyt päätelmän, jonka mukaan mainittu standardi ei ole täysin direktiivissä 94/62/EY säädettyjen perusvaatimusten mukainen, sellaisina kuin ne esitetään direktiivin liitteessä II olevan 3 kohdan b alakohdassa. Siinä säädetään, että pakkausjätteillä on oltava vähimmäislämpöarvo, jotta energian talteenotto voidaan optimoida. Standardiin ei sisälly myöskään toimeksiannossa määriteltyä vaatimusta siitä, että on oltava mahdollista ottaa objektiivisesti huomioon sellaisten aineiden tai materiaalien käyttö, jotka voivat aiheuttaa ongelmia ennen lämpöarvon määrittämistä suoritetun keräämisen ja lajittelun sekä itse lämpöarvon määrittämisen yhteydessä. Tämän vuoksi mainittua yhdenmukaistettua standardia ei pidä julkaista Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

(13) Kuultuaan direktiivillä 98/34/EY perustettua komiteaa ja tutkittuaan yhdenmukaistettua standardia EN 13432:2000 komissio ei ole voinut tehdä päätelmää, jonka mukaan mainittu standardi ei olisi täysin direktiivissä 94/62/EY säädettyjen perusvaatimusten mukainen, sellaisina kuin ne esitetään direktiivin liitteessä II olevan 3 kohdan c ja d alakohdassa. Tämän vuoksi mainittu yhdenmukaistettu standardi on julkaistava Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

(14) Komissio pyytää CEN:ä kehittämään edelleen mainittuja standardeja, jotka eivät joko osittain tai miltään osin ole täysin mainitussa direktiivissä säädettyjen perusvaatimusten mukaisia,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä tämän päätöksen liitteenä olevan yhdenmukaistetun standardin EN 13428:2000 viitetiedot ja seuraava huomautus: "Yhdenmukaistettua standardia EN 13428:2000 sovellettaessa on huomattava, ettei mainittu standardi ole direktiivissä 94/62/EY säädettyjen perusvaatimusten mukainen, sellaisina kuin ne on esitetty mainitun direktiivin liitteessä II olevan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa."

Julkaistessaan viitetiedot kansallisesta standardista, jolla otetaan käyttöön yhdenmukaistettu standardi EN 13428:2000, jäsenvaltioiden on liitettävä ilmoitukseen ensimmäisessä kohdassa mainittu huomautus.

2 artikla

Yhdenmukaistettujen standardien EN 13429:2000, EN 13430:2000 ja EN 13431:2000 viitetietoja ei julkaista Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

3 artikla

Yhdenmukaistetun standardin EN 13432:2000 viitetiedot julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä sellaisina kuin ne on esitetty liitteessä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 2001.

Komission puolesta

Margot Wallström

Komission jäsen

(1) EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10.

(2) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3) EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18.

LIITE

Yhdenmukaistettujen standardien viitetietojen julkaiseminen pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY soveltamiseksi

>TAULUKON PAIKKA>

Huomautus:

Yhdenmukaistettua standardia EN 13428:2000 sovellettaessa on huomattava, ettei mainittu standardi ole direktiivissä 94/62/EY säädettyjen perusvaatimusten mukainen, sellaisina kuin ne on esitetty mainitun direktiivin liitteessä II olevan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa.

>TAULUKON PAIKKA>

Huomautus:

- Tietoja standardien saatavuudesta antavat sekä eurooppalaiset että kansalliset standardointielimet, joita koskeva luettelo on direktiivin 98/34/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY, liitteenä.

- Viitetietojen julkaiseminen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit olisivat saatavilla kaikilla yhteisön kielillä.

Komissio huolehtii luettelon pitämisestä ajan tasalla.