32001D0039

2001/39/EY: Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2000, Tšekin tasavallasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 4085)

Virallinen lehti nro L 010 , 13/01/2001 s. 0068 - 0074


Komission päätös,

tehty 22 päivänä joulukuuta 2000,

Tsekin tasavallasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 4085)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/39/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/79/EY(2), ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asiantuntija on käynyt Tsekin tasavallassa tarkastamassa yhteisöön vietävien kalastustuotteiden tuotanto-, varastointi- ja lähetysolosuhteet.

(2) Kalastustuotteiden terveystarkastusta ja -valvontaa koskevia Tsekin tasavallan lainsäädännön vaatimuksia voidaan pitää direktiivissä 91/493/ETY vahvistettuja vaatimuksia vastaavina.

(3) Tsekin tasavallan "State Veterinary Administration (SVA)" kykenee tehokkaasti tarkastamaan, että voimassa olevaa lainsäädäntöä sovelletaan.

(4) Direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun menettelyyn terveystodistuksen saamiseksi on myös sisällyttävä todistuksen mallin määrittely, mainitun todistuksen laadinnassa käytettävää kieltä tai kieliä koskevat vähimmäisvaatimukset ja todistuksen allekirjoittajan asema.

(5) Direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti kalastustuotteiden pakkauksiin olisi kiinnitettävä merkintä, jossa on kolmannen maan nimi ja alkuperälaitoksen, -tehdasaluksen, -kylmävaraston tai -pakastusaluksen hyväksyntä- tai rekisterinumero.

(6) Direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti on myös laadittava luettelo hyväksytyistä laitoksista, tehdasaluksista tai kylmävarastoista sekä neuvoston direktiivin 92/48/ETY(3) liitteessä II olevan 1-7 kohdan mukaisesti varustetuista pakastusaluksista. Nämä luettelot on laadittava SVA:n komissiolle toimittaman ilmoituksen perusteella. SVA:n on näin ollen varmistettava, että asiaa koskevia direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan säännöksiä noudatetaan.

(7) SVA on antanut viralliset takeet direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan V luvun säännösten noudattamisesta sekä mainitun direktiivin säännöksiä vastaavien vaatimusten noudattamisesta.

(8) Koska Tsekin tasavallasta tuotavat kalastustuotteet ovat pääasiassa kalanviljelylaitoksista peräisin olevia makean veden eläviä kaloja (pääasiassa karppeja), jotka on tarkoitettu suoraan ihmisravinnoksi tai jalostettavaksi, on tarpeen säätää tuontia koskevista erityisedellytyksistä ja todistusvaatimuksista, jotta voitaisiin ehkäistä tautien mahdollinen leviäminen yhteisöön tuotaessa eläviä eläimiä ihmisravinnoksi.

(9) Olisi sovellettava erityisiä tuontiedellytyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/EY(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/45/EY(5), mukaisesti tehtyjen päätösten soveltamista.

(10) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

"State Veterinary Administration (SVA)" on Tsekin tasavallan toimivaltainen viranomainen, joka varmentaa ja todistaa, täyttävätkö kalastus- ja vesiviljelytuotteet direktiivin 91/493/ETY vaatimukset.

2 artikla

1. Sen estämättä, mitä eläinten terveyden suojelua koskevissa säännöksissä säädetään, Tsekin tasavallasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden on täytettävä seuraavat edellytykset:

1.1. Jokaiseen lähetykseen on kuuluttava numeroitu, asianmukaisesti täytetty, päivätty ja allekirjoitettu, yhdelle liuskalle laadittu alkuperäinen terveystodistus, jonka malli on liitteessä A.

1.2. Tuotteiden on oltava lähtöisin liitteessä B olevassa luettelossa mainitusta hyväksytystä laitoksesta, tehdasaluksesta, kylmävarastosta tai pakastusaluksesta.

1.3. Jos on kyse muista kuin säilyketeollisuuteen tarkoitetuista pakkaamattomina jäädytetyistä, kalastustuotteista, pakkaukseen on merkittävä lähtemättömästi ilmaisu "TSEKIN TASAVALTA" ja hyväksytyn alkuperälaitoksen, -tehdasaluksen, -kylmävaraston tai -pakastusaluksen hyväksyntä- tai rekisterinumero.

1.4. Lisäksi kaikissa eläviä eläimiä sisältävissä säiliöissä on oltava etiketti, jossa on seuraava maininta: "Ainoastaan suoraan ihmisravinnoksi tai jalostettavaksi. Ei saa istuttaa uudelleen yhteisön vesiin."

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Tsekin tasavallasta tuotavia eläviä kaloja ei istuteta uudelleen yhteisön vesiin.

3 artikla

1. Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut todistukset on laadittava vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa tarkastus tehdään.

2. Todistuksessa on oltava SVA:n edustajan nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä sen virallinen leima, jotka on merkittävä todistukseen tehtyjen muiden merkintöjen väristä poikkeavalla värillä.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 60 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2000.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 15.

(2) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 31.

(3) EYVL L 187, 7.7.1992, s. 41.

(4) EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1.

(5) EYVL L 189, 3.7.1998, s. 12.

LIITE A

>PIC FILE= "L_2001010FI.007002.EPS">

>PIC FILE= "L_2001010FI.007101.EPS">

LIITE B

LUETTELO LAITOKSISTA JA ALUKSISTA

>TAULUKON PAIKKA>