32000Y0909(05)

Tiedonanto moottoriajoneuvoalan valtiontukia koskevan yhteisön puitesäännön voimassaolon jatkamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro C 258 , 09/09/2000 s. 0006 - 0006


Tiedonanto moottoriajoneuvoalan valtiontukia koskevan yhteisön puitesäännön voimassaolon jatkamisesta

(2000/C 258/07)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Moottoriajoneuvoalan valtiontukia koskevan yhteisön puitesäännön voimassaoloa jatketaan 31 päivään joulukuuta 2001 seuraavin muutoksin:

1) 2.6 kohta korvataan seuraavasti:

"Aikaisempaa puitesääntöä, joka tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998 kolmen vuoden ajaksi, käytetään perustana arvioitaessa ennen 31 päivää joulukuuta 2000 ilmoitettuja tukihankkeita, joiden soveltuvuudesta komissio ei ole esittänyt mielipidettään tai joiden osalta komissio on aloittanut perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn ennen tätä päivämäärää.

Tämä puitesääntö tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001, ja sitä sovelletaan yhden vuoden ajan, jollei seuraavasta kohdasta muuta johdu. Tämän jakson aikana komissio arvioi, olisiko puitesääntö korvattava uudella puitesäännöllä, ottaen huomioon erityisesti monialaisen puitesäännön kehityksen.

Tätä puitesääntöä käytetään perustana arvioitaessa ennen 31 päivää joulukuuta 2001 ilmoitettuja tukihankkeita, joiden soveltuvuudesta komissio ei ole esittänyt mielipidettään tai joiden osalta komissio on aloittanut perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn ennen tätä päivämäärää."

2) Alaviite 18 korvataan seuraavasti: "Tällä hetkellä EYVL C 288, 9.10.1999".

3) Kaikkialla puitesäännössä korvataan termi "ecu" termillä "euro".

Jäsenvaltioille on ilmoitettu muutoksista.