32000Y0902(02)

Komission tiedonanto koneita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/37/EY sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/79/EY, liitteenä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro C 252 , 02/09/2000 s. 0005 - 0019


Komission tiedonanto koneita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/37/EY(1) sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/79/EY(2), liitteenä

(2000/C 252/03)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Direktiivin mukaisesti yhdenmukaistettujen standardien nimikkeiden ja viitteiden julkaiseminen)

>TAULUKON PAIKKA>

HUOMAUTUS:

- Standardien saatavuutta koskevia tietoja saa joko eurooppalaisilta tai kansallisilta standardointielimiltä, joita koskeva luettelo(3), on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY(4) sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY(5), liitteenä.

- Viitteiden julkaiseminen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ei edellytä, että standardit ovat saatavilla kaikilla yhteisön kielillä.

- Tämä luettelo korvaa aiemmin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistut luettelot

- Komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

(1) EYVL L 207, 23.7.1998, s. 1.

(2) EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1.

(3) EYVL L 32, 10.2.1996, s. 32.

(4) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(5) EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18.