32000R2899



Virallinen lehti nro L 336 , 30/12/2000 s. 0034 - 0035


Komission asetus (EY) N:o 2899/2000,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2000,

kalastusvuoden 2001 aikana markkinoilta vedettyjen kalastustuotteiden taloudellisen korvauksen ja sen ennakon laskennassa käytettävästä kiinteästä arvosta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000(1) ja erityisesti sen 21 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 104/2000 21 artiklassa säädetään taloudellisen korvauksen myöntämisestä tuottajajärjestöille, jotka tietyin edellytyksin toteuttavat mainitun asetuksen liitteessä I olevassa A ja B kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta interventiotoimenpiteitä. Tämän taloudellisen korvauksen arvosta on vähennettävä muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi käytettäviksi tarkoitettujen tuotteiden kiinteästi vahvistettava arvo.

(2) Markkinoiden vakauttamistoimenpiteiden kohteena olleiden tiettyjen kalastustuotteiden menekistä annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1501/83(2) on vahvistettu vaihtoehdot, joita noudattaen markkinoilta vedetyt tuotteet on myytävä. On tarpeen vahvistaa kiinteästi niiden arvo jokaisen vaihtoehdon osalta ottaen huomioon tällaisesta myynnistä eri jäsenvaltioissa mahdollisesti saatavat keskimääräiset tulot.

(3) Tätä arvoa koskevien tietojen perusteella se olisi vahvistettava kalastusvuodeksi 2001 liitteessä esitetyllä tavalla.

(4) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 yksityiskohtaisista säännöistä tietyistä kalastustuotteista maksettavan taloudellisen korvauksen myöntämisen osalta 15 päivänä marraskuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2509/2000(3) 7 artiklan nojalla on säädetty yksityiskohtaisia erityissääntöjä, jotta taloudellisen korvauksen myöntämisestä vastaava elin saa tiedon myyntiin saattamisesta silloin kun tuottajajärjestö tai sen jäsen saattaa tuotteitansa myyntiin jossain muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa se on hyväksytty. Edellä mainittu elin on sen jäsenvaltion elin, jossa tuottajajärjestö on hyväksytty. Tämän vuoksi vähennettävän kiinteän arvon olisi oltava viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa sovellettava arvo.

(5) Edellä mainittuja säännöksiä sovelletaan myös ennakolta asetuksen (EY) N:o 2509/2000 6 artiklassa säädettyyn taloudelliseen korvaukseen.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan kalastusvuodeksi 2001 tuottajajärjestöjen markkinoilta vetämien ja muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeena käytettäväksi tarkoitettujen tuotteiden taloudellisen korvauksen ja sen ennakon laskennassa käytettävä kiinteä arvo jokaisen esitetyn määräpaikan osalta liitteessä esitetyllä tavalla.

2 artikla

Taloudellisesta korvauksesta ja sen ennakosta vähennettävä kiinteä arvo on siinä jäsenvaltiossa sovellettava kiinteä arvo, jossa tuottajajärjestö on tunnustettu.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2000.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2) EYVL L 152, 10.6.1983, s. 22.

(3) EYVL L 289, 16.11.2000, s. 11.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>