32000R2711

Komission asetus (EY) N:o 2711/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta

Virallinen lehti nro L 313 , 13/12/2000 s. 0003 - 0003


Komission asetus (EY) N:o 2711/2000,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2000,

Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2846/98(2), ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2000 ja asetuksen (EY) N:o 66/98 muuttamisesta 17 päivänä joulukuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2742/1999(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2579/2000(4), säädetään kielikampelakiintiöistä vuodeksi 2000.

(2) Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen turvaamiseksi komission on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.

(3) Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Ruotsin lipun alla purjehtivien tai Ruotsissa rekisteröityjen alusten kielikampelasaaliit Skagerrakin ja Kattegatin vesillä, ICES-alueet IIIbcd (EY:n vedet), ovat täyttäneet vuodeksi 2000 myönnetyn kiintiön. Ruotsi on kieltänyt tämän kannan kalastuksen 27 päivästä marraskuuta 2000 alkaen. Tämän vuoksi on tarpeen noudattaa tätä päivämäärää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Ruotsin lipun alla purjehtivien tai Ruotsissa rekisteröityjen alusten kielikampelasaaliit Skagerrakin ja Kattegatin vesillä, ICES-alueet IIIbcd (EY:n vedet), ovat täyttäneet Ruotsille vuodeksi 2000 myönnetyn kiintiön.

Kielletään Ruotsin lipun alla purjehtivilta tai Ruotsissa rekisteröidyiltä aluksilta kielikampelan kalastus Skagerrakin ja Kattegatin vesillä, ICES-alueet IIIbcd (EY:n vedet), sekä näiden alusten tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen pyytämän kyseisen kannan hallussa pitäminen aluksessa sekä se uudelleenlastaaminen ja purkaaminen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 27 päivästä marraskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2000.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2) EYVL L 358, 31.12.1998, s. 5.

(3) EYVL L 341, 31.12.1999, s. 1.

(4) EYVL L 298, 25.11.2000, s. 3.