32000R1534

Komission asetus (EY) N:o 1534/2000, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2000, kiintiöiden takaisinosto-ohjelman soveltamisalaan kuulumattomien herkkien tuotantoalueiden ja/tai korkealaatuisten tupakka-alan lajikeryhmien määrittämisestä

Virallinen lehti nro L 175 , 14/07/2000 s. 0078 - 0078


Komission asetus (EY) N:o 1534/2000,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2000,

kiintiöiden takaisinosto-ohjelman soveltamisalaan kuulumattomien herkkien tuotantoalueiden ja/tai korkealaatuisten tupakka-alan lajikeryhmien määrittämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2075/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1336/2000(2), ja erityisesti sen 14 a artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2075/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä raakatupakka-alan palkkiojärjestelmän, tuotantokiintiöiden sekä tuottajaryhmittymille myönnettävän erityistuen osalta 22 päivänä joulukuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2848/98(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1249/2000(4), 34 artiklan 2 kohdassa säädetään, että komissio määrittää jäsenvaltioiden ehdotusten perusteella herkät tuotantoalueet ja/tai korkealaatuiset lajikeryhmät, joihin ei sovelleta kiintiöiden takaisinosto-ohjelmaa, 25 prosentin rajoissa kunkin jäsenvaltion takuukynnyksestä.

(2) Eräiden jäsenvaltioiden pyynnöstä olisi syytä määrittää tällaiset korkealaatuiset lajikeryhmät.

(3) Koska asetuksen (EY) N:o 2848/98 35 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltio julkistaa myyntiaikomuksen 1 päivästä syyskuuta alkaen, jotta muut tuotajat voivat ostaa kiintiön ennen sen takaisinostamista, tätä asetusta on sovellettava 31 päivästä elokuuta 2000.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tupakan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiöiden takaisinosto-ohjelmaan satovuonna 2000 kuulumattomien korkalaatuisten lajikeryhmien määrät ovat seuraavat:

Portugali:

>TAULUKON PAIKKA>

Ranska:

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivästä elokuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2000.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 215, 30.7.1992, s. 70.

(2) EYVL L 154, 27.6.2000, s. 2.

(3) EYVL L 358, 31.12.1998, s. 17.

(4) EYVL L 142, 16.6.2000, s. 3.