32000R0451

Komission asetus (EY) N:o 451/2000, annettu 28 päivänä helmikuuta 2000, neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen ja kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 055 , 29/02/2000 s. 0025 - 0052


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 451/2000,

annettu 28 päivänä helmikuuta 2000,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen ja kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 1999/80/EY(2), ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission on kahdentoista vuoden kuluessa toteutettava työohjelma niiden tehoaineiden asteittaiseksi tutkimiseksi, joita oli markkinoilla kaksi vuotta direktiivin 91/414/ETY tiedoksiantopäivän jälkeen. Tämän ohjelman ensimmäinen vaihe vahvistettiin kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 joulukuuta 1992 annetulla komission asetuksella (ETY) N:o 3600/92(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1972/1999(4). Ensimmäinen vaihe on vielä kesken. On tarpeen jatkaa ja nopeuttaa jäljellä olevien tehoaineiden tutkimista ottaen huomioon ensimmäisestä vaiheesta saadut kokemukset.

(2) Koska markkinoilla on vielä hyvin paljon arvioitavia tehoaineita, on laadittava monivaiheinen ohjelma. Kokemus on osoittanut, että tehoaineen arviointi ja päätöksenteko vievät aikaa. Tämän vuoksi kaikkia nykyisiä tehoaineita ei vielä voida arvioida yksityiskohtaisesti.

(3) Tämän vuoksi toisessa vaiheessa arvioidaan yksityiskohtaisesti ensimmäiseen vaiheeseen verrannollinen määrä tehoaineita ja kolmannessa vaiheessa valmistellaan tehoaineiden myöhempää arviointia. Tiettyjen tehoaineluokkien osalta toimitettavan asiakirja-aineiston ja tehtävän arvioinnin yhdenmukaistamista on jatkettava. Tämän vuoksi näitä luokkia ei pitäisi sisällyttää nykyiseen työohjelmaan, vaan niitä olisi arvioitava myöhemmissä vaiheissa tehoaineiden mahdolliseksi sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(4) Toista vaihetta varten valinta olisi tehtävä ottaen tasapuolisesti huomioon terveys- ja/tai ympäristönäkökohdat, mahdolliset jäämät käsitellyissä tuotteissa, näitä aineita sisältävien valmisteiden merkitys maataloudelle, näkyvät puutteet tiedoissa sekä kemiallisten tai biologisten ominaisuuksien samankaltaisuus.

(5) Olisi täsmennettävä tuottajien, jäsenvaltioiden ja komission väliset yhteydet sekä kaikkien osapuolten velvoitteet ohjelman täytäntöönpanemiseksi ottaen huomioon ohjelman ensimmäisessä vaiheessa saadut kokemukset. Kaikkien osapuolten välinen tiivis yhteistyö on tarpeen ohjelman tehostamiseksi.

(6) Muiden asianomaisten osapuolten määräaikojen sisällä esittämä, erityisesti tehoaineen mahdollisiin vaarallisiin vaikutuksiin tai jäämiin liittyvä tekninen tai tieteellinen tieto on myös otettava huomioon näissä arvioinneissa.

(7) On säädettävä tiedoksiantomenettelystä, jossa asianomaiset tuottajat voisivat ilmoittaa komissiolle kiinnostuksestaan sisällyttää jokin tehoaine direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja sitoumuksestaan antaa kaikki tarvittavat tiedot kyseisen tehoaineen arvioimiseksi oikein ja sitä koskevan päätöksen tekemiseksi direktiivin 91/414/ETY 5 artiklassa säädettyjen sisällyttämisperusteiden mukaisesti. Tämän vuoksi toimitettavaan aineistoon olisi sisällytettävä tietoja rajallisesta määrästä edustavia käyttötarkoituksia, joiden osalta ilmoittajan on osoitettava toimittamiinsa tietoihin perustuen, että yksi tai useampi valmiste on direktiivin 91/414/ETY 5 artiklassa tarkoitettujen perusteiden mukainen.

(8) On tarpeen määrittää ilmoittajien velvoitteet annettavan tiedon esittämisestä, ajanjaksoista ja vastaanottajina olevista viranomaisista.

(9) Arviointitehtävät on jaettava jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken. Tämän vuoksi kunkin tehoaineen osalta on nimettävä esittelevä jäsenvaltio, joka tutkii ja arvioi annetut tiedot sekä ilmoittaa arvioinnin tulokset komissiolle ja antaa suosituksen kyseisestä tehoaineesta tehtävästä päätöksestä.

(10) Esittelevän jäsenvaltion on ensiksi tarkasteltava saatuja asiakirjoja, arvioitava ilmoittajien toimittamaa asiakirjojen täydellisyystarkastusta ja annettava kertomus asiasta komissiolle. Jäsenvaltioiden olisi yleisesti ottaen toimitettava luonnos kertomuksesta komissiolle kahdentoista kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoittajien toimittamien asiakirjojen on katsottu olevan täydellisiä.

(11) Muiden jäsenvaltioiden asiantuntijoiden on komission yhteensovittaman ohjelman mukaisesti tarvittaessa tarkasteltava alustavasti esittelevien jäsenvaltioiden laatimat luonnokset kertomuksiksi ennen niiden toimittamista pysyvälle kasvinsuojelukomitealle.

(12) Kaksinkertaisen työn ja erityisesti selkärankaisilla eläimillä tehtävien kokeiden välttämiseksi tuottajia olisi kannustettava antamaan yhteiset asiakirjat.

(13) Asiakirjojen ilmoittaminen ja toimittaminen eivät ole ennakkoedellytyksiä mahdollisuudelle saattaa kasvinsuojeluaineita markkinoille sen jälkeen, kun tehoaine on sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, jollei direktiivin 91/414/ETY 13 artiklan säännöksistä muuta johdu. Tämän vuoksi toimijoille, jotka eivät ole jättäneet ilmoituksia, olisi voitava ilmoittaa kaikissa vaiheissa mahdollisista uusista vaatimuksista, jotka koskevat arvioitavana olevaa tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden kaupan pitämisen jatkumista.

(14) Tässä asetuksessa vahvistettujen menettelyjen ei tulisi rajoittaa menettelyjä ja toimia, jotka toteutetaan muun yhteisön lainsäädännön puitteissa, erityisesti tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä 21 päivänä joulukuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 79/117/ETY(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 91/188/ETY(6), nojalla, jos komissio saa tiedon siitä, että kyseiset vaatimukset voivat täyttyä.

(15) Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään kahdentoista vuoden pituisesta työohjelmasta nykyisten tehoaineiden arvioimiseksi. Komissio voi pidentää tätä kahdentoista vuoden ajanjaksoa, jollei 8 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle esitetyn, ohjelman edistymistä käsittelevän kertomuksen loppupäätelmistä muuta johdu. Riippumatta siitä, onko määräaikaa pidennetty vai ei, jäsenvaltioiden on peruttava kyseisen määräajan päättyessä niitä tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat, joita ei sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

Jollei kyseisen kertomuksen loppupäätelmistä muuta johdu, komissio antaa muut yksityiskohtaiset säännökset niitä tehoaineita, joiden osalta tämän asetuksen säännökset täydellisestä asiakirja-aineistosta ilmoittamisesta ja tällaisen aineiston toimittamisesta täyttyvät, koskevan arvioinnin ja päätöksenteon saattamiseksi loppuun mahdollisimman pian.

Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdan neljännessä alakohdassa säädetään komission päätöksestä, jolla jätetään sisällyttämättä liitteeseen I ne tehoaineet, joiden osalta direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan vaatimukset eivät täyty tai joita koskevia vaadittuja tietoja ei ole toimitettu määräajassa. Päätöksellä myös velvoitetaan jäsenvaltiot perumaan tällaisia tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat. Jollei mainitun kertomuksen loppupäätelmistä muuta johdu, näiden säännösten tarkastelu uudelleen saattaa olla tarpeen tiettyjen välttämättömien käyttötarkoitusten osalta, jos kasvien tai kasvituotteiden tehokkaaksi suojelemiseksi ei löydy vaihtoehtoja ja markkinoilta poistettuja tuotteita ei pystytä korvaamaan uusia tuotteita kehittämällä. Tarve näiden säännösten tarkastelemiseksi uudelleen on osoitettava tapauskohtaisesti.

(16) Jos tämän asetuksen vaatimukset täydellisistä asiakirjoista ilmoittamisesta ja tällaisten asiakirjojen toimittamisesta eivät täyty jonkin tietyn tehoaineen osalta, asianomaisilla osapuolilla ei ole estettä hakea tällaisen tehoaineen sisällyttämistä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I myöhemmässä vaiheessa direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

(17) Kaikkien niiden tehoaineiden osalta, jotka eivät kuulu ohjelman ensimmäiseen ja toiseen vaiheeseen, säädetään kolmannesta työvaiheesta. Tuottajien, jotka haluavat varmistaa tällaisen tehoaineen sisällyttämisen direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, olisi toimitettava yksityiskohtaiset tiedot asiakirjojen tämänhetkisestä valmiusasteesta sekä lopputuloksista, mikä helpottaisi työohjelman uusista ensisijaisuuksista päättämistä. Tuottajien on myös sitouduttava toimittamaan täydellinen tietopaketti. On myös tarpeen ilmoittaa määräaika täydellisen tietopaketin toimittamiselle.

(18) On tarpeen ilmoittaa tuottajille mahdollisimman varhain uudelleenarvioinnin ohjelman tulevista vaiheista julkaisemalla tehoaineet, jotka sisällytetään ohjelman kolmanteen vaiheeseen, jotta asiakirjojen jättäminen yhdessä helpottuu ja tarvittavia tutkimuksia ja tietoja voidaan valmistella.

(19) Tämän työohjelman asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi esittelevälle jäsenvaltiolle olisi maksettava maksu ilmoitusten ja asiakirjojen yksityiskohtaisesta arvioinnista. Kustannusrakenne ei ole sama kaikissa jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi ei ole mahdollista yhdenmukaistaa tällaisia maksuja kokonaan. Myös on maksettava maksu viranomaiselle, jonka komissio nimeää tarkastamaan ilmoituksia kolmannen vaiheen tehoaineista.

(20) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Soveltamisala

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY, jäljempänä "direktiivi", 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen ja kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2. Toinen vaihe koskee tämän asetuksen liitteessä I lueteltujen tehoaineiden arviointia, joka tehdään tehoaineiden mahdolliseksi sisällyttämiseksi direktiivin liitteeseen I.

3. Kolmas vaihe koskee tämän asetuksen liitteessä II tarkoitetuista tehoaineista annettavaa kertomusta niiden mahdolliseksi liittämiseksi myöhemmässä vaiheessa seuraavaksi laadittavaan ensisijaisuusluetteloon tehoaineiden sisällyttämiseksi direktiivin liitteeseen I.

4. Direktiivin 6 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja 6 artiklan 4 kohdan toista alakohtaa ei sovelleta tämän asetuksen liitteissä I ja II lueteltuihin aineisiin niin kauan kuin näiden aineiden osalta tässä asetuksessa säädettyjä menettelyjä ei ole saatettu päätökseen.

5. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta:

a) jäsenvaltioiden tekemiä erityisesti direktiivin 4 artiklan 4 kohdassa säädettyyn luvan uusimiseen liittyviä tarkastuksia;

b) komission direktiivin 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti tekemiä tarkastuksia;

c) direktiivin 79/117/ETY mukaisesti tehtäviä arviointeja.

2 artikla

Määritelmät

1. Tässä asetuksessa kasvinsuojeluaineet, aineet, tehoaineet, valmisteet ja kasvinsuojeluaineiden luvat määritellään kuten direktiivin 2 artiklassa.

2. Tässä asetuksessa tarkoitetaan lisäksi:

a) "tuottajalla"

- yhteisössä tuotettujen tehoaineiden osalta valmistajaa tai yhteisöön sijoittunutta ja valmistajan tämän asetuksen noudattamiseksi nimeämää henkilöä, jolla on yksinoikeus edustaa valmistajaa,

- yhteisön ulkopuolella tuotettujen tehoaineiden osalta yhteisöön sijoittunutta ja valmistajan tämän asetuksen noudattamiseksi nimeämää henkilöä, jolla on yksinoikeus edustaa valmistajaa yhteisössä,

- sellaisten tehoaineiden osalta, joista on jätetty yhteinen ilmoitus tai yhteinen asiakirja-aineisto, yhteisöön sijoittunutta ja tämän alakohdan ensimmäisessä tai toisessa luetelmakohdassa tarkoitettujen tuottajien tämän asetuksen noudattamiseksi nimeämää tuottajayhdistystä;

b) "valmistajalla" henkilöä, joka valmistaa tehoainetta itse tai joka tekee sopimuksen tehoaineen valmistamisesta omaan lukuunsa jonkin toisen osapuolen kanssa,

c) "komitealla" direktiivin 19 artiklassa tarkoitettua pysyvää kasvinsuojelukomiteaa.

3 artikla

Jäsenvaltion viranomainen

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman mukaisten velvoitteittensa täytäntöönpanosta vastaava viranomainen tai vastaavat viranomaiset.

2. Jokaisessa jäsenvaltiossa yksi liitteessä III tarkoitettu viranomainen yhteensovittaa ja varmistaa kaikki tämän asetuksen mukaiset yhteydenotot tuottajien, muiden jäsenvaltioiden ja komission kanssa. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja jokaisen muun jäsenvaltion nimetylle koordinointiviranomaiselle kaikki tiedoksiannettua nimettyä koordinointiviranomaista koskevat muutokset.

2 LUKU

TYÖOHJELMAN TOINEN VAIHE

4 artikla

Ilmoitus

1. Tuottajan, joka haluaa saada sisällytetyksi jonkin tämän asetuksen liitteessä I tarkoitetun tehoaineen tai jonkin kyseisen aineen muunnoksen, kuten suolan, esterin tai amiinin, direktiivin liitteeseen I, on ilmoitettava siitä erikseen jokaisen tehoaineen osalta tämän asetuksen liitteessä I nimetylle esittelevälle jäsenvaltiolle kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

2. Tämän asetuksen liitteessä IV olevassa 1 osassa annetun mallin mukaisesti tehdyt kirjalliset ilmoitukset on lähetettävä kirjattuna tämän asetuksen liitteessä III tarkoitetulle esittelevän jäsenvaltion koordinointiviranomaiselle. Jäljennös ilmoituksesta on lähetettävä komissiolle osoitteella: Euroopan komissio, Terveys- ja kuluttaja-asioiden PO, Rue de la Loi 200, 1049 Bryssel.

3. Tuottaja, joka ei ole tehnyt ilmoitusta 1 kohdassa tarkoitetusta tehoaineesta kyseisessä kohdassa tarkoitetussa määräajassa tai jonka tekemä ilmoitus on hylätty 5 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti, saa osallistua tähän ohjelmaan ainoastaan jättämällä yhteisen asiakirja-aineiston yhdessä yhden tai useamman ilmoittajan kanssa, jonka tai joiden ilmoitus on hyväksytty 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5 artikla

Ilmoitusten tarkastelu ja pyyntö esittää asiakirjat nimetylle esittelevälle jäsenvaltiolle

1. Esittelijäksi nimetyn jäsenvaltion on tarkasteltava jokaisen sille osoitetun tehoaineen osalta 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja ilmoituksia ja esitettävä komissiolle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta määräajasta arvio vastaanotettujen ilmoitusten hyväksyttävyydestä ottaen huomioon liitteessä V olevassa 1 osassa tarkoitetut perusteet.

2. Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetut arviot kolmen kuukauden kuluessa niiden vastaanotosta komitealle, joka jatkaa niiden hyväksyttävyyden tarkastelemista ottaen huomioon liitteessä V olevassa 1 osassa tarkoitetut perusteet.

Tämän tarkastelun jälkeen annetaan direktiivin 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen asetus niiden tehoaineiden luettelosta, jotka on hyväksytty arvioitaviksi niiden mahdollista direktiivin liitteeseen I sisällyttämistä varten. Asetukseen sisällytetään ainoastaan ne tehoaineet, joista on jätetty ainakin yksi ensimmäisen alakohdan säännösten mukaisesti hyväksyttäväksi katsottu ilmoitus.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa luettelossa tietyt tehoaineet, joilla on sama rakenne tai samat kemialliset ominaisuudet, voidaan ryhmitellä yhteen; jos tehoaineelle on ilmoitettu eri koostumuksia, jotka voivat johtaa erilaisiin toksikologisiin ominaisuuksiin tai erilaisiin ympäristövaikutuksiin, tällaiset tehoaineet voidaan mainita erikseen luettelossa.

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa asetuksessa eritellään jokaisen arviointia varten hyväksytyn tehoaineen osalta:

a) kaikkien niiden ilmoittajien nimet ja osoitteet, jotka ovat tehneet ilmoituksia 4 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja joiden ilmoitukset on katsottu hyväksyttäviksi niiden 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisen tarkastelun jälkeen;

b) jäsenvaltio, joka on nimetty esittelijäksi; tämä on sama jäsenvaltio kuin liitteessä I nimetty jäsenvaltio, jollei ole ilmennyt, että eri jäsenvaltioille on osoitettu erilainen määrä tehoaineita;

c) 12 kuukauden määräaika esittää 6 artiklassa tarkoitetut asiakirjat esittelevälle jäsenvaltiolle;

d) yhtä pitkä määräaika asianomaisille osapuolille toimittaa esittelevälle jäsenvaltiolle arviointiin mahdollisesti vaikuttavia asiaa koskevia tietoja, jotka liittyvät erityisesti tehoaineen tai sen jäämien mahdollisiin vaarallisiin vaikutuksiin ihmisten tai eläinten terveyteen taikka ympäristöön.

5. Jos 2 kohdassa tarkoitetun asetuksen antamisen jälkeen jäsenvaltio suunnittelee ryhtyvänsä toimiin vetääkseen markkinoilta kyseisessä asetuksessa olevassa luettelossa mainittua tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen tai rajoittavansa tällaisen kasvinsuojeluaineen käyttöä huomattavassa määrin ja jos tällainen toiminta perustuu 6 artiklassa tarkoitettuihin asiakirjoihin sisältyviin tietoihin tai 8 artiklassa tarkoitettuun arvioon, jäsenvaltion on mahdollisimman pian ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tästä ja kerrottava syyt suunnittelemaansa toimeen.

6. Jos tämän asetuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetun arviointi- ja tarkastelumenettelyn aikana ilmenee esittelijänä toimimisesta aiheutuvaa epätasapainoa jäsenvaltioiden velvollisuuksissa, direktiivin 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen voidaan päättää jonkin tietyn tehoaineen osalta esittelijäksi alun perin nimetyn jäsenvaltion korvaamisesta toisella jäsenvaltiolla.

Tällaisessa tapauksessa alun perin esittelijänä toimivan jäsenvaltion on ilmoitettava asianomaisille ilmoittajille muutoksesta ja toimitettava uudelle esittelijäksi nimetylle jäsenvaltiolle kaikki alkuperäisenä esittelevänä jäsenvaltiona asianomaisen tehoaineen osalta saamansa kirjeenvaihto ja tiedot. Alkuperäisen jäsenvaltion on palautettava 12 artiklassa tarkoitettu maksu asianomaisille ilmoittajille mainitun artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettua osaa lukuun ottamatta. Esittelijäksi nimetty uusi jäsenvaltio pyytää tämän jälkeen ilmoittajia maksamaan 12 artiklassa tarkoitetun maksun kyseisen artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettua osaa lukuun ottamatta.

7. Jos ilmoittaja päättää lopettaa jonkin tehoaineen osalta työohjelmaan osallistumisen, sen on ilmoitettava asiasta samanaikaisesti esittelevälle jäsenvaltiolle, komissiolle ja muille kyseisestä aineesta ilmoituksen tehneille ja ilmoitettava syyt päätökseensä. Jos ilmoittaja lopettaa osallistumisen tai ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteitaan, 7 tai 8 artiklassa säädettyjä menettelyjä ei jatketa kyseisen asiakirja-aineiston osalta.

Jos ilmoittaja sopii toisen tuottajan kanssa siitä, että kyseinen toinen tuottaja korvaa jatkossa ilmoittajan tämän asetuksen mukaisessa työohjelmassa, ilmoittajan ja tällaisen toisen tuottajan on yhdessä toimitettava esittelevälle jäsenvaltiolle ja komissiolle ilmoitus siitä, että kyseinen toinen tuottaja korvaa alkuperäisen ilmoittajan 6, 7 ja 8 artiklassa vahvistettujen ilmoittajan velvollisuuksien täyttämisessä; niiden on varmistettava, että myös muille kyseisestä aineesta ilmoittajille kerrotaan asiasta samaan aikaan. Tällaisessa tapauksessa kyseistä toista tuottajaa voidaan pitää vastuussa jäljellä olevista maksuista, jotka on maksettava esittelevän jäsenvaltion 12 artiklan nojalla perustaman järjestelmän mukaisesti.

6 artikla

Ilmoittajien suorittama asiakirjojen toimittaminen

1. Edellä 5 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa määräajassa kyseisessä artiklassa tarkoitetussa asetuksessa mainittujen ilmoittajien on jokaisen tehoaineen osalta toimitettava erikseen tai yhdessä esittelevän jäsenvaltion nimetylle viranomaiselle tiettyä tehoainetta koskeva, 3 kohdassa tarkoitettu täydellinen asiakirja-aineisto, mukaan luettuna 2 kohdassa tarkoitettu tiivistelmä asiakirja-aineistosta.

Jos 5 artiklassa tarkoitetussa asetuksessa mainitaan jonkin aineen osalta useita ilmoituksia, kyseisten ilmoittajien on mahdollisuuksien mukaan jätettävä yhteisesti ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut asiakirjat.

Jos kaikki kyseiset ilmoittajat eivät ole jättäneet asiakirja-aineistoa, on mainittava yritykset esittää tietoja ja syyt siihen, miksi jotkut tuottajat eivät ole osallistuneet tietojen esittämiseen.

2. Tiivistelmässä on asiakirja-aineistosta oltava seuraavat tiedot:

a) jäljennös ilmoituksesta: jos on kyse usean tuottajan tekemästä yhteisestä hakemuksesta, jäljennös 4 artiklan mukaisesti tehdyistä ilmoituksista sekä sen henkilön nimi, jonka asianomaiset tuottajat ovat nimenneet yhteisestä asiakirja-aineistosta ja siihen liittyvistä jatkotoimenpiteistä tämän asetuksen säännösten mukaisesti vastuussa olevaksi;

b) rajallinen määrä tehoaineen edustavia käyttötarkoituksia, joiden osalta ilmoittajan on osoitettava toimittamiinsa tietoihin perustuen, että yksi tai useampi valmiste on direktiivin 5 artiklassa tarkoitettujen perusteiden mukainen;

c) - direktiivin liitteen II kunkin kohdan osalta käytettävissä olevat tiivistelmät ja koetulokset sekä kokeet suorittaneen henkilön tai laitoksen nimi,

- samat tiedot direktiivin liitteen III jokaisen kohdan osalta, jolla on merkitystä kyseisen direktiivin 5 artiklassa tarkoitettujen perusteiden arvioinnissa yhden tai useamman sellaisen valmisteen osalta, joka edustaa b alakohdassa tarkoitettuja käyttötarkoituksia, ottaen huomioon, että direktiivin liitteen II mukaisessa asiakirja-aineistossa olevat puutteet, jotka johtuvat ehdotetusta rajallisesta määrästä tehoaineen edustavia käyttötarkoituksia, voivat johtaa rajoituksiin direktiivin liitteeseen I sisällyttämisessä,

- keskeneräisten tutkimusten osalta todisteet siitä, että nämä tutkimukset on tilattu kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä, sekä sitoumus esittää tutkimukset viimeistään 12 kuukauden kuluttua 5 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta määräajasta;

d) ilmoittajan tekemä asiakirja-aineiston täydellisyystarkastus.

3. Täydelliseen asiakirja-aineistoon on kuuluttava todelliset yksittäiset koe- ja tutkimusraportit, jotka liittyvät 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, tai työn ollessa kesken 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut erittelyt ja sitoumukset.

4. Jäsenvaltioiden on määritettävä, kuinka monena kappaleena ja missä muodossa ilmoittajien on toimitettava 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat. Asiakirja-aineiston muotoa määrittäessään jäsenvaltioiden on otettava mahdollisimman hyvin huomioon komission pysyvän kasvinsuojelukomitean puitteissa antamat suositukset.

5. Jos 1 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ei jonkin tietyn tehoaineen osalta toimiteta 5 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa määräajassa, esittelevän jäsenvaltion on ilmoitettava tästä komissiolle kolmen kuukauden sisällä ja kerrottava ilmoittajien esittämät syyt.

6. Esittelevän jäsenvaltion 5 kohdassa tarkoitetun arvion perusteella vahvistetaan direktiivin 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen 5 artiklassa tarkoitetulla asetuksella uusi määräaika 2 ja 3 kohdan vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston toimittamiselle ainoastaan, jos voidaan osoittaa, että viivästymisen aiheutti ylivoimainen este.

7. Tämän tarkastelun jälkeen komissio tekee direktiivin 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti päätöksen olla sisällyttämättä direktiivin liitteeseen I tehoaineita, joista ei ole jätetty yhtään ilmoitusta tai asiakirja-aineistoa säädetyssä määräajassa, mainiten syyt tähän sisällyttämättä jättämiseen. Jäsenvaltioiden on peruttava tällaisia tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat 25 päivään heinäkuuta 2003 mennessä.

7 artikla

Asiakirjojen täydellisyyden tarkastaminen

1. Jokaisen tehoaineen osalta, jonka esittelijäksi jäsenvaltio on nimetty, tämän on:

a) tarkasteltava 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ja arvioitava ilmoittajien toimittamaa täydellisyystarkastusta tai toimittamia täydellisyystarkastuksia;

b) esitettävä komissiolle arvio asiakirjojen täydellisyydestä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua jotakin tehoainetta koskevien kaikkien asiakirjojen vastaanottamisesta; niiden tehoaineiden osalta, joista toimitettuja yhtä tai useampaa asiakirja-aineistoa voidaan pitää täydellisenä 6 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, esittelevän jäsenvaltion on suoritettava 8 artiklassa tarkoitettu arviointi, jollei komissio ilmoita esittelevälle jäsenvaltiolle kahden kuukauden kuluessa, ettei asiakirja-aineiston katsota olevan täydellinen. Niiden tehoaineiden osalta, joita koskevia asiakirjoja on täydennettävä 6 artiklan 2 kohdan c alakohdan kolmannen luetelmakohdan mukaisesti, arviossa on vahvistettava päivämäärä, johon mennessä asiakirja-aineisto on täydennettävä ja johon mennessä 8 artiklassa tarkoitettu arviointi alkaa.

2. Niiden tehoaineiden osalta, joista esittelevä jäsenvaltio tai komissio ei katso toimitetun lainkaan 6 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaista täydellistä asiakirja-aineistoa, komissio toimittaa komitealle esittelevän jäsenvaltion antaman 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun arvion kolmen kuukauden kuluessa sen saamisesta. Direktiivin 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päätetään, onko asiakirja-aineisto täydellinen 6 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Jos asiakirja-aineistoa pidetään täydellisenä, esittelevän jäsenvaltion on suoritettava 8 artiklassa tarkoitettu arviointi.

3. Tämän tarkastelun jälkeen komissio tekee direktiivin 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti päätöksen olla sisällyttämättä direktiivin liitteeseen I tehoaineita, joista ei ole jätetty yhtään täydellistä asiakirja-aineistoa säädetyssä määräajassa, mainiten syyt tähän sisällyttämättä jättämiseen. Jäsenvaltioiden on peruttava tällaisia tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat 25 päivään heinäkuuta 2003 mennessä.

8 artikla

Esittelevän jäsenvaltion ja komission suorittama asiakirjojen arviointi

1. Esittelevän jäsenvaltion on arvioitava ainoastaan ne asiakirja-aineistot, joiden katsotaan olevan täydellisiä 6 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Muiden asiakirjojen osalta sen on tarkastettava tehoaineen tunnistetiedot ja epäpuhtaudet. Esittelevän jäsenvaltion on otettava huomioon muissa jonkin ilmoittajan tai asianomaisen osapuolen 5 artiklan 4 kohdan d alakohdan mukaisesti jättämissä asiakirjoissa olevat tiedot. Sen on toimitettava komissiolle arvio asiakirja-aineistosta mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 12 kuukauden kuluttua siitä, kun asiakirja-aineiston katsotaan olevan täydellinen. Arvio on esitettävä komission pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa suosittamassa muodossa, ja siihen on sisällytettävä suositus:

- joko sisällyttää tehoaine direktiivin liitteeseen I esittäen tätä sisällyttämistä koskevat edellytykset,

- tai jättää tehoaine sisällyttämättä direktiivin liitteeseen I esittäen syyt tehoaineen sisällyttämättä jättämiseen.

Esittelevän jäsenvaltion on erityisesti sisällytettävä arvioon kaikkien direktiivin liitteessä II ja III olevien kohtien osalta luettelona tehty viittaus kaikkiin arvioinnissa käytettyihin koe- ja tutkimuskertomuksiin, mukaan luettuina koe- tai tutkimuskertomuksen nimi, laatija(t), päivämäärä ja julkaisupäivä, koe- tai tutkimusstandardi, luvan haltijan nimi sekä haltijan tai ilmoittajan mahdollinen pyyntö tietojen suojaamisesta. Sen on myös mainittava muiden tehoainelähteiden osalta, jos tehoaineista jätettyjä asiakirja-aineistoja ei pidetty täydellisinä, voidaanko tällaisten tehoaineiden katsoa olevan vertailukelpoisia direktiivin 13 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

2. Rajoittamatta direktiivin 7 artiklan soveltamista uusien tutkimusten toimittaminen ei ole sallittua, lukuun ottamatta 6 artiklan 2 kohdan c alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettuja tutkimuksia. Esittelevä jäsenvaltio voi pyytää ilmoittajia esittämään lisätietoja asiakirja-aineiston selventämiseksi. Esittelevän jäsenvaltion pyyntö saada lisätietoja asiakirja-aineiston selventämiseksi ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitetun arvion jättämisen määräaikaan.

Esittelevä jäsenvaltio voi tutkimuksen alusta alkaen kuulla yhden tai useamman jäsenvaltion asiantuntijoita sekä pyytää teknisiä tai tieteellisiä lisätietoja muilta jäsenvaltioilta arvioinnin helpottamiseksi.

Esittelevän jäsenvaltion on varmistettava, että ilmoittajat toimittavat ajantasaistetun tiivistelmän asiakirja-aineistosta komissiolle ja muille jäsenvaltioille samaan aikaan, kun esittelevän jäsenvaltion arvio ajantasaistetuista asiakirjoista lähetetään komissiolle.

Jäsenvaltiot tai komissio voivat esittelevän jäsenvaltion välityksellä pyytää ilmoittajia lähettämään niille myös ajantasaistetut täydelliset asiakirjat tai niiden osia.

3. Saatuaan tiivistelmän asiakirja-aineistosta ja 1 kohdassa tarkoitetun arvion komissio antaa pysyvälle kasvinsuojelukomitealle tehtäväksi asiakirja-aineiston ja arvion tarkastamisen.

Ennen asiakirja-aineiston ja arvion toimittamista komitealle komissio antaa esittelevän jäsenvaltion arvion tiedoksi muille jäsenvaltioille ja voi kuulla yhden tai useamman jäsenvaltion asiantuntijoita. Komissio voi kuulla joitakin tai kaikkia 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa asetuksessa täsmennettyjä ilmoittajia asianomaista tehoainetta koskevasta arviosta tai sen osista. Esittelevän jäsenvaltion on varmistettava tarvittava tekninen ja tieteellinen apu tällaisen kuulemisen aikana.

Rajoittamatta direktiivin 7 artiklan soveltamista uusien tutkimusten toimittaminen ei ole sallittua, lukuun ottamatta 6 artiklan 2 kohdan c alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettuja tutkimuksia. Esittelevä jäsenvaltio voi komissiota kuultuaan pyytää ilmoittajia esittämään lisätietoja asiakirja-aineiston selventämiseksi.

Komissio kuulee asianomaista tiedekomiteaa tai asianomaisia tiedekomiteoita terveyteen ja ympäristöön liittyvistä asioista ennen kuin se esittää komitealle 4 kohdassa tarkoitetun luonnoksen direktiiviksi tai päätökseksi.

Esittelevän jäsenvaltion on erityisestä pyynnöstä annettava asianomaisille osapuolille mahdollisuus tutustua seuraaviin seikkoihin tai pidettävä ne näiden osapuolten saatavilla:

a) 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot, lukuun ottamatta direktiivin 14 artiklan mukaisesti luottamuksellisiksi määriteltyjä tietoja;

b) tehoaineen nimi;

c) puhtaan tehoaineen pitoisuus valmiissa materiaalissa;

d) luettelo tiedoista, joita tarvitaan tehoaineen mahdollista sisällyttämistä direktiivin liitteeseen I arvioitaessa, ensin siinä muodossa kuin ne sisältyvät esittelijän kertomukseen ja toiseksi siten kuin ne on saatettu lopulliseen muotoon komission kuultua tarvittaessa 2 alakohdassa tarkoitettuja asiantuntijoita.

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen jälkeen komissio vahvistaa direktiivin 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ehdotusta, jonka se voi tehdä muuttaakseen direktiivin 79/117/ETY liitettä,

a) luonnoksen direktiiviksi tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin liitteeseen I vahvistaen tarvittaessa sisällyttämistä koskevat edellytykset, mukaan lukien sisällyttämiselle annettu määräaika; tai

b) jäsenvaltioille osoitetun luonnoksen päätökseksi tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien peruuttamiseksi direktiivin 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti, jos kyseistä tehoainetta ei sisällytetä direktiivin liitteeseen I, mainiten syyt tehoaineen sisällyttämättä jättämiseen.

5. Kun komissio esittää komitealle 4 kohdassa tarkoitetun luonnoksen direktiiviksi tai päätökseksi, se esittää samanaikaisesti komitean tutkimuksen loppupäätelmät ajantasaistetussa tarkastelukertomuksessa, josta on tehtävä maininta kokouksen pöytäkirjan yhteenvetoon.

Jäsenvaltioiden on erityisestä pyynnöstä annettava asianomaisille osapuolille mahdollisuus tutustua tarkastelukertomukseen tai pidettävä se niiden saatavilla, lukuun ottamatta asiakirjan osia, jotka liittyvät direktiivin 14 artiklan mukaisesti luottamuksellisiksi määriteltyihin tietoihin.

9 artikla

Arvioinnin keskeytys

Jos komissio tekee ehdotuksen tämän asetuksen liitteessä I mainitun aineen ehdottomasta kiellosta direktiivin 79/117/ETY nojalla, tässä asetuksessa säädetyt määräajat keskeytetään, kunnes tehdään päätös kyseisestä ehdotuksesta. Jos neuvosto päättää kieltää kyseisen aineen kokonaan direktiivin 79/117/ETY mukaisesti, tässä asetuksessa säädetty menettely lopetetaan.

3 LUKU

TYÖOHJELMAN KOLMAS VAIHE

10 artikla

Ilmoitus

1. Tuottajan, joka haluaa saada sisällytetyksi jonkin tämän asetuksen liitteessä II tarkoitetun tehoaineen direktiivin liitteeseen I, on ilmoitettava siitä tämän asetuksen liitteessä VII tarkoitetulle elimelle. Komissio seuraa säännöllisesti tämän asetuksen liitteessä VII tarkoitetulle elimelle osoitettuja, mainitussa liitteessä mainittuja tehtäviä. Komissio voi direktiivin 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää toisen elimen nimeämisestä, jos vaikuttaa siltä, että tehtäviä ei suoriteta asianmukaisesti.

2. Ilmoitukset on tehtävä jokaisesta tehoaineesta erikseen seuraavasti:

a) ensimmäinen ilmoitus kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta tämän asetuksen liitteessä IV olevassa 2 osassa esitetyn ilmoitusmallin 1 jakson mukaisesti;

ja

b) toinen ilmoitus yhdeksän kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta tämän asetuksen liitteessä IV olevassa 2 osassa esitetyn ilmoitusmallin 1 ja 2 jakson mukaisesti, mukaan lukien kirjallinen sitoumus täydellisen asiakirja-aineiston toimittamisesta.

3. Komissio vahvistaa direktiivin 8 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti annettavalla asetuksella yksityiskohtaiset säännökset tällaisten asiakirjojen esittämisestä, esittämisen määräajasta tai määräajoista sekä asianomaisia tehoaineita koskevasta maksujärjestelmästä.

4. Täydellinen tietopaketti on toimitettava viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2003. Täydelliseen tietopakettiin on sisällyttävä fyysisesti yksittäiset testit ja tutkimuskertomukset, jotka koskevat kaikkia 6 artiklan 2 kohdan c alakohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuja tietoja. Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa asetuksessa voidaan kuitenkin poikkeustapauksissa vahvistaa pidempi määräaika pitkäkestoisten tutkimusten tulosten saamiseksi, jos tutkimusten ei odoteta valmistuvan kyseiseen päivämäärään mennessä, edellyttäen että tietoihin sisältyy:

- todisteet siitä, että tällaiset tutkimukset on tilattu 12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta,

- asiaomaiset tieteelliset perustelut,

- erittelyt ja kertomus tutkimuksen edistymisestä.

5. Tuottaja, joka ei ole tehnyt ilmoitusta 1 kohdassa tarkoitetusta tehoaineesta 2 kohdassa tarkoitetuissa määräajoissa tai jonka tekemä ilmoitus on hylätty 11 artiklan mukaisesti, saa osallistua tarkastusohjelmaan ainoastaan jättämällä yhteisen asiakirja-aineiston yhdessä yhden tai useamman ilmoittajan kanssa, jonka tai joiden ilmoitus on hyväksytty 11 artiklan mukaisesti.

11 artikla

Ilmoitusten tarkastelu

1. Komissio ilmoittaa kolmen kuukauden kuluessa 10 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräajan päättymisestä komitealle ajoissa vastaanotetuista ilmoituksista. Viimeistään kahdeksan kuukauden kuluttua ilmoitusten vastaanottamisesta komissio antaa komitean tehtäväksi jatkaa saatujen ilmoitusten hyväksyttävyyden tarkastelua ottaen huomioon liitteessä V olevassa 2 osassa tarkoitetut perusteet.

2. Komissio tekee direktiivin 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti päätöksen olla sisällyttämättä direktiivin liitteeseen I tämän asetuksen liitteessä II tarkoitettuja tehoaineita, joista ei ole jätetty hyväksyttävää ilmoitusta tai täydellistä tietopakettia säädetyssä määräajassa, mainiten syyt tähän sisällyttämättä jättämiseen. Jäsenvaltioiden on peruttava tällaisia tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat 25 päivään heinäkuuta 2003 mennessä.

4 LUKU

MAKSUT

12 artikla

Toisen ensisijaisuusluettelon maksut

1. Kun jäsenvaltio on nimetty esittelijäksi, sen on perustettava järjestelmä, joka velvoittaa ilmoittajat maksamaan ilmoitusten ja niihin liittyvien asiakirjojen, jotka on jätetty jäsenvaltiolle 4 tai 6 artiklan mukaisesti, hallinnollisesta käsittelystä ja arvioinnista.

2. Tätä varten jäsenvaltion on:

a) vaadittava maksu jokaisesta ilmoituksesta, jonka on jättänyt yksi ilmoittaja tai useampi ilmoittaja yhdessä, sekä jokaisesta jätetystä ilmoitukseen liittyvästä asiakirja-aineistosta;

b) varmistettava, että maksun suuruus vahvistetaan avoimella tavalla, jotta maksu vastaa ilmoituksen ja asiakirja-aineiston tarkastelusta ja hallinnollisesta käsittelystä aiheutuvia todellisia kustannuksia; jäsenvaltiot voivat kuitenkin vahvistaa kiinteän hinnaston, joka perustuu maksun kokonaismäärän laskemisessa käytettyihin keskimääräisiin kustannuksiin;

c) varmistettava, että maksu saadaan kunkin jäsenvaltion liitteessä VI luetellun elimen antamien ohjeiden mukaan ja että maksuista saadut tulot käytetään yksinomaan rahoittamaan esittelevälle jäsenvaltiolle sille osoitettujen ilmoitusten ja asiakirjojen arvioinnista ja hallinnollisesta käsittelystä tosiasiallisesti aiheutuvat kustannukset tai esittelevälle jäsenvaltiolle sen 7 tai 8 artiklan mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä aiheutuvat yleiset kustannukset;

d) vaadittava että ensimmäinen osa maksusta joka kattaa esittelevälle jäsenvaltiolle 5 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan mukaisista velvollisuuksista aiheutuvat kustannukset, maksetaan 4 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen esittämisen yhteydessä; tätä osaa ei makseta takaisin missään tilanteessa.

13 artikla

Ilmoitusmaksut työohjelman kolmannessa vaiheessa

Edellä 10 artiklan mukaisen ilmoituksen jättävän tuottajan on 10 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ensimmäisen ilmoituksen esittämisen yhteydessä maksettava 5000 euron suuruinen maksu jokaisesta tehoaineesta liitteessä VII tarkoitetulle elimelle. Maksu käytetään yksinomaan rahoittamaan liitteessä VII tarkoitettujen tehtävien suorittamisesta tosiasiallisesti aiheutuvat kustannukset.

14 artikla

Muut maksut

Edellä 12 ja 13 artikla ei rajoita jäsenvaltioiden perustamissopimuksen mukaista oikeutta säilyttää tai ottaa käyttöön 12 ja 13 artiklassa säädetyn maksun lisäksi muita maksuja, jotka liittyvät tehoaineiden ja kasvinsuojeluaineiden lupien antamiseen sekä näiden aineiden markkinoille saattamiseen, käyttöön ja valvontaan.

5 LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

15 artikla

Väliaikaiset toimenpiteet

Komissio antaa kertomuksen komitealle direktiivin 8 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitetun, ohjelman edistymistä käsittelevän kertomuksen loppupäätelmistä.

Tarvittaessa komissio voi toteuttaa tapauskohtaisesti direktiivin 8 artiklan 2 kohdan 3 alakohdan mukaisesti aiheellisia väliaikaisia toimenpiteitä niiden käyttötarkoitusten osalta, joiden suhteen uusilla teknisillä todisteilla on osoitettu tehoaineen jatkuvan käytön välttämättömyys ja tehokkaiden vaihtoehtojen puute.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2000.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EYVL L 210, 10.8.1999, s. 13.

(3) EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EYVL L 244, 16.9.1999, s. 41.

(5) EYVL L 33, 8.2.1979, s. 36.

(6) EYVL L 92, 13.4.1991, s. 42.

LIITE I

Luettelo direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn työohjelman toiseen vaiheeseen kuuluvista tehoaineista ja niiden osalta nimitetyistä esittelevistä jäsenvaltioista.

Nimi

A OSA: ANTIKOLIINIESTERAASISET TEHOAINEET

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

B OSA

>TAULUKON PAIKKA>

C OSA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn työohjelman kolmanteen vaiheeseen kuuluvat tehoaineet

Kaikki markkinoilla ennen 25 päivää heinäkuuta 1993 olleet tehoaineet (mukaan lukien kyseisen aineen muunnokset, kuten suolat, esterit tai amiinit) seuraavia tehoaineita lukuun ottamatta:

1) asetuksen (ETY) N:o 3600/92 liitteessä olevat tehoaineet;

2) tämän asetuksen liitteessä I luetellut tehoaineet;

3) tehoaineet, jotka ovat mikro-organismeja, virukset mukaan luettuina;

4) tehoaineet, joiden käyttö on yhteisön lainsäädännön mukaisesti sallittu elintarvikkeissa tai eläinten rehuissa;

5) tehoaineet, jotka ovat kasviuutetta;

6) tehoaineet, jotka ovat eläintuotteita tai jotka on johdettu eläintuotteista yksinkertaisella käsittelyllä;

7) tehoaineet, joita käytetään tai tullaan käyttämään yksinomaan houkuttimina tai karkottimina (mukaan lukien feromonit); tehoaineet, joita käytetään tai tullaan käyttämään yksinomaan pyydyksissä ja/tai haihduttimissa luonnonmukaisesta tuotantotavasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91(1) mukaisesti;

8) tehoaineet, joita käytetään tai tullaan käyttämään yksinomaan jyrsijämyrkkynä;

9) tehoaineet, joita käytetään tai tullaan käyttämään yksinomaan varastoituihin kasveihin tai kasvituotteisiin;

10) seuraavat yleiskemikaalit:

aluminiumsulfaatti

kalsiumkloridi

CO2

EDTA ja sen suolat

etanoli

rasva (nauhat, hedelmäpuut)

rasva-alkoholit

rautasulfaatti

kalsiumfosfaatti

rikkikalkki

typpi

parafiiniöljy

paloöljy

kaliumpermanganaatti

propionihappo

hartsit ja polymeerit

natriumkloridi

natriumhydroksidi

rikki ja rikkidioksidi

rikkihappo

vahat.

(1) EYVL L 36, 10.2.1998, s. 16.

LIITE III

Jäsenvaltioiden koordinointiviranomainen

ITÄVALTA

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft Spargelfeldstraße 191 A - 1226 Wien

BELGIA

Ministère des classes moyennes et de l'agriculture,

Service "Qualité des matières premières et analyses"

WTC 3, 8e étage

Boulevard Simon Bolivar 30

B - 1000 Bruxelles

Ministerie van Middenstand en Landbouw

Dienst Kwaliteit van de grondstoffen en analyses

WTC 3, 8e verdieping

Simon Bolivarlaan 30

B - 1000 Brussel

TANSKA

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29 DK - 1401 Copenhagen K

SAKSA

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)

Messeweg 11-12 D - 38104 Braunschweig

KREIKKA

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street GR - 10164 Athens

ESPANJA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

c/Ciudad de Barcelona, 118-120 E - 28007 Madrid

SUOMI

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. BOX 42 FIN - 00501 Helsinki

RANSKA

Ministère de l'agriculture

Service de la protection des végétaux

251, rue de Vaugirard F - 75732 Paris Cedex 15

IRLANTI

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock Dublin 15 Ireland

ITALIA

Ministero della Sanità

Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria

Ufficio XIV

Piazza G. Marconi, 25 I - 00144 Roma

LUXEMBURG

Administration des services techniques de l'agriculture

Service de la protection des végétaux

Boîte postale 1904 16, route d'Esch L - 1019 Luxembourg

ALANKOMAAT

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen Postbus 217 6700 AE Wageningen Nederland

PORTUGALI

Direcção-Geral de Protecção das Culturas , Quinta do Marquês P - 2780-155 Oeiras

RUOTSI

Kemikalieinspektionen Box 1384 S - 171 27 Solna

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Mallard House

Kings Pool

3 Peasholme Green

, York YO1 7PX United Kingdom

LIITE IV

1 OSA

Tehoaineesta 4 artiklan mukaisesti tehtävän ilmoituksen

>PIC FILE= "L_2000055FI.004002.EPS">

2 OSA

Tehoaineesta 10 artiklan mukaisesti tehtävän ilmoituksen

>PIC FILE= "L_2000055FI.004101.EPS">

>PIC FILE= "L_2000055FI.004201.EPS">

>PIC FILE= "L_2000055FI.004301.EPS">

>PIC FILE= "L_2000055FI.004401.EPS">

>PIC FILE= "L_2000055FI.004501.EPS">

>PIC FILE= "L_2000055FI.004601.EPS">

>PIC FILE= "L_2000055FI.004701.EPS">

>PIC FILE= "L_2000055FI.004801.EPS">

LIITE V

1 OSA

Perusteet 4 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten hyväksymiselle

Ilmoitus hyväksytään ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. ilmoitus on tehty 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa;

2. ilmoittaja on direktiivissä määritellyn tehoaineen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritelty tuottaja;

3. ilmoitus on esitetty liitteessä IV olevassa 1 osassa säädetyssä muodossa;

4. 12 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu maksu on maksettu.

2 OSA

Perusteet 10 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten hyväksymiselle

Ilmoitus hyväksytään ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. ilmoitus on tehty 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa määräajassa;

2. ilmoittaja on direktiivissä määritellyn tehoaineen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritelty tuottaja;

3. ilmoitus on tehty liitteessä IV olevassa 2 osassa säädetyssä muodossa;

4. täydellisyystarkastuksesta selviää, että käytettävissä oleva asiakirja-aineisto on riittävän täydellinen tai että esitetään aikasuunnitelma aineiston täydentämiseksi;

5. luettelo lopputuloksista on riittävän täydellinen;

6. 13 artiklassa tarkoitettu maksu on maksettu.

LIITE VI

Jäsenvaltioiden elimet, joilta saa lisätietoja 12 artiklassa tarkoitettujen maksujen maksamisesta ja joille maksut suoritetaan

ITÄVALTA

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft Spargelfeldstraße 191 A - 1226 Wien

BELGIA

Fonds budgétaire des matières premières

Ministère des classes moyennes et de l'agriculture

Inspection générale des matières premières et produits transformés, WTC 3

Boulevard Simon Bolivar 30

B - 1000 Bruxelles Tilinumero 679-2005985-25 (Banque de la Poste)

Begrotingsfonds voor de grondstoffen

Ministerie van Middenstand en Landbouw

Inspectie-generaal Grondstoffen en verwerkte producten, WTC 3

Simon Bolivarlaan 30

B - 1000 Brussel Tilinumero 679-2005985-25 (Bank van De Post)

TANSKA

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Strandgade 29 DK - 1401 Copenhagen K

SAKSA

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik

Messeweg 11-12 D - 38104 Braunschweig

KREIKKA

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street GR - 10164 Athens

ESPANJA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

c/Ciudad de Barcelona, 118-120 ES - 28007 Madrid

SUOMI

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. Box 42 FIN - 00501 Helsinki

Pankki ja tilinumero:

Leonia Pankki

PSP BFIHH

800015-18982

RANSKA

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Bureau de la réglementation des produits antiparasitaires

251, rue de Vaugirard F - 75732 Paris Cedex 15

IRLANTI

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock Dublin 15 Ireland

ITALIA

Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo

Postisiirtotilin numero 11281011

LUXEMBURG

Administration des services techniques de l'agriculture Boîte postale 1904 L - 1019 Luxembourg

ALANKOMAAT

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen Postbus 217 6700 AE Wageningen Nederland

PORTUGALI

Direcção-Geral de Protecção das Culturas , Quinta do Marquês P - 2780-155 Oeiras

Tilinumero: 003505840003800793097

Pankki: Caixa Geral de Depósitos

RUOTSI

Kemikalieinspektionen Box 1384 S - 171 27 Solna

Postisiirtotilin numero: 4465054-7

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Mallard House

Kings Pool

3 Peasholme Green

, York YO1 7PX United Kingdom

LIITE VII

Asetuksen 10 artiklassa tarkoitettu nimetty elin

Seuraava elin nimetään suorittamaan komission puolesta 11 artiklassa tarkoitetut tehtävät: Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, (RENDER PROJEKT), Messeweg 11/12, D-38104 Braunschweig (Internet-osoite: http://www.bba.de/english/render.htm tai sähköpostiosoite: render@bba.de). Asetuksen 13 artiklassa tarkoitettu maksu on maksettava seuraavalle pankkitilille: 250 010 00, BLZ 250 000 00, Landeszentralbank Hannover (viite: BBA-RENDER, mainittava ilmoituksen viitenumero).

Tämä elin:

1. tutkii 10 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset;

2. ilmoittaa ilmoittajille muotovaatimukset 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen lähettämiseksi;

3. tutkii ilmoitukset ja kuulee muiden jäsenvaltioiden asiantuntijoita litteessä V olevassa 2 osassa tarkoitettujen hyväksyttävyysperusteiden osalta;

4. antaa kertomuksen komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 10 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräajan päättymisestä vastaanotettujen ilmoitusten hyväksyttävyydestä;

5. pitää komission saatavilla vastaanotetut ilmoitukset;

6. pitää komission saatavilla yksityiskohtaisen tilityksen;

7. jos kaikkien ilmoittajien maksamien maksujen loppusumma ylittää kaikkien ilmoitusten tarkastelusta ja hallinnollisesta käsittelystä aiheutuvat todelliset kustannukset, se palauttaa ilmoittajille jäljellejäävän määrän samansuuruisina osuuksina.