32000L0065

Neuvoston direktiivi 2000/65/EY, annettu 17 päivänä lokakuuta 2000, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta arvonlisäveron maksuvelvollisen määrittelyn osalta

Virallinen lehti nro L 269 , 21/10/2000 s. 0044 - 0046


Neuvoston direktiivi 2000/65/EY,

annettu 17 päivänä lokakuuta 2000,

direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta arvonlisäveron maksuvelvollisen määrittelyn osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 93 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY(4) 21 artiklassa säädetyt voimassa olevat säännöt veronmaksuvelvollisen määrittämisestä aiheuttavat suuria ongelmia toimijoille ja erityisesti niistä pienimmille.

(2) Keskinäisestä avunannosta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluvista toimista aiheutuvien saatavien sekä maatalousmaksujen ja tullien perinnässä 15 päivänä maaliskuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/308/ETY(5), jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen alalla 19 päivänä joulukuuta 1977 annetussa neuvoston direktiivissä 77/799/ETY(6) sekä hallinnollisesta yhteistyöstä välillisen verotuksen (ALV) alalla 27 päivänä tammikuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 218/92(7) säädetään jäsenvaltioiden keskinäisen avunannon järjestämisestä arvonlisäveron oikean tason määrittämisen ja veron perimisen osalta.

(3) Sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön yksinkertaistamiseen liittyvän Slim-aloitteen toista vaihetta koskevassa komission kertomuksessa suositellaan direktiivin 77/388/ETY 21 artiklassa säädetyn veroedustusjärjestelmän uudistamismahdollisuuksien ja -keinojen tutkimista.

(4) Yhteistä arvonlisäverojärjestelmää yleensä ja veronmaksuvelvollisen määrittämistä erityisesti voidaan yksinkertaistaa huomattavasti ainoastaan siten, että poistetaan jäsenvaltioiden oikeus tehdä veroedustajan nimeäminen pakolliseksi.

(5) Näin ollen veroedustajan nimeäminen olisi sijoittumattomille verovelvollisille vastedes oltava vapaaehtoista.

(6) Jäsenvaltiot voivat direktiivin 77/388/ETY 22 artiklan nojalla asettaa sijoittautumattomille verovelvollisille suoraan samat velvoitteet kuin ne, jotka koskevat sijoittautuneita verovelvollisia, mukaan lukien ne velvoitteet, jotka voidaan säätää 22 artiklan 8 kohdan nojalla.

(7) Jäsenvaltioiden olisi voitava edelleen vaatia edustajan nimeämistä veronmaksuvelvolliseksi sellaisesta maasta lähtöisin olevan sijoittautumattoman verovelvollisen puolesta, jonka kanssa ei ole tehty sopimusta yhteisön sisäisiä menettelyjä vastaavan keskinäisen avunannon järjestämisestä, tai asiamiehen nimeämistä.

(8) Jäsenvaltioilla olisi edelleen oltava mahdollisuus yksin nimetä maahantuonnista kannettavan veron maksuvelvollinen.

(9) Jäsenvaltioiden olisi edelleen voitava antaa säännöksiä, joiden mukaan muu henkilö kuin veronmaksuvelvollinen on yhteisvastuullisesti vastuussa veron maksamisesta.

(10) Direktiivin 77/388/ETY 10 artiklaa on aiheellista selventää tietynlaisen toistuvaissuoritusten yhteydessä tapahtuvan veron kiertämisen torjumiseksi.

(11) Tämän vuoksi direktiivi 77/388/ETY olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 77/388/ETY seuraavasti:

1) Lisätään 10 artiklan 2 kohdan ensimmäiseen alakohtaan sen toisen virkkeen jälkeen virke seuraavasti:"Jäsenvaltiot voivat tietyissä tapauksissa säätää, että tietyn ajanjakson aikana jatkuvana suorituksena tapahtuva tavaroiden luovuttaminen ja palvelujen suorittaminen katsotaan loppuunsaatetuksi vähintään yhden vuoden välein."

2) Korvataan 28 f artiklan 1 kohdassa (jolla on muutettu saman direktiivin 17 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa) sekä 17 artiklan 4 kohdan a alakohdassa sanat "21 artiklan 1 kohdan a alakohdan" sanoilla "21 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan".

3) Korvataan 28 c artiklan E kohdan, "muut vapautukset", 3 alakohdan viidennessä luetelmakohdassa sanat "21 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannen alakohdan" sanoilla "21 artiklan 1 kohdan c alakohdan".

4) Korvataan 28 g artiklassa (jolla on korvattu saman direktiivin 21 artikla) 21 artikla seuraavasti:

" 21 artikla

Viranomaisille veronmaksuvelvolliset

1. Arvonlisäveroa ovat velvolliset maksamaan sisäisen järjestelmän mukaan:

a) verovelvollinen, joka suorittaa verollisen tavaroiden luovutuksen tai verollisen palvelun, lukuun ottamatta b ja c alakohdassa tarkoitettuja tapauksia.

Jos verollisen tavaroiden luovutuksen tai verollisen palvelun suorittaa verovelvollinen, joka ei ole sijoittautunut maan alueelle, jäsenvaltiot voivat säätää vahvistamiensa edellytysten mukaisesti, että veronmaksuvelvollinen on verollisen tavaroiden luovutuksen tai verollisen palvelujen suorituksen vastaanottaja;

b) verovelvolliset, joille toimitetaan 9 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja palveluja tai henkilöt, jotka on maassa rekisteröity arvonlisäverovelvollisina ja joille toimitetaan 28 b artiklan C, D, E ja F kohdassa tarkoitettuja palveluja, jos palvelut suorittaa verovelvollinen, joka ei ole sijoittautunut kyseiseen maahan;

c) tavaroiden luovutuksen vastaanottaja seuraavin edellytyksin:

- verollinen liiketoimi on 28 c artiklan E kohdan 3 alakohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti suoritettu tavaroiden luovutus,

- tämän tavaroiden luovutuksen vastaanottaja on toinen verovelvollinen tai sellainen oikeushenkilö, joka ei ole verovelvollisen ja jolle on annettu arvonlisäverotunnistus maan alueella,

- verovelvollisen, joka ei ole sijoittautunut maan alueelle, toimittama lasku on 22 artiklan 3 kohdan mukainen.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää poikkeuksesta tähän velvoitteeseen, jos verovelvollinen, joka ei ole sijoittautunut maan alueelle, on nimennyt veroedustajan kyseiseen maahan;

d) henkilö, joka mainitsee arvonlisäveron laskussa tai laskuna toimivassa asiakirjassa;

e) henkilö, joka suorittaa verollisen yhteisön sisäisen tavaroiden hankinnan.

2. Poikkeuksena 1 kohdan säännöksiin:

a) jos tämän artiklan 1 kohdan säännösten mukainen veronmaksuvelvollinen on henkilö, joka ei ole sijoittautunut kyseisen maan alueelle, jäsenvaltiot voivat antaa hänen nimetä veronmaksuvelvolliseksi veroedustajan. Tämä vaihtoehto riippuu kunkin jäsenvaltion asettamista edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä;

b) jos verollinen toimi suoritetaan sellaisen verovelvollisen toimesta, joka ei ole sijoittautunut maan alueelle ja jos sen maan kanssa, johon kyseinen verovelvollinen on sijoittautunut tai jossa hänen toimipaikkansa sijaitsee, ei ole tehty sopimusta, joka koskee keskinäistä avunantoa ja jonka soveltamisala vastaa direktiiveissä 76/308/ETY(8) ja 77/799/ETY(9) ja hallinnollisesta yhteistyöstä välillisen verotuksen (ALV) alalla 27 päivänä tammikuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 218/92(10) säädettyä soveltamisalaa, jäsenvaltiot voivat määrätä verovelvollisen, joka ei ole sijoittautunut maan alueelle, nimeämän veroedustajan veronmaksuvelvolliseksi.

3. Jäsenvaltiot voivat määrätä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa muun henkilön kuin veronmaksuvelvollisen yhteisvastuulliseksi veron maksamisesta.

4. Maahantuonnissa henkilö tai henkilöt, jotka tuontijäsenvaltio on nimennyt tai hyväksynyt veronmaksuvelvollisiksi, vastaavat arvonlisäveron suorittamisesta."

5) Muutetaan direktiivin 28 h artiklassa (jolla on korvattu saman direktiivin 22 artikla) 22 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdan c alakohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

"- verovelvolliset, 28 a artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja verovelvollisia lukuun ottamatta, jotka suorittavat maan alueella niille vähennysoikeuden antavia tavaroiden luovutuksia tai palveluja, jotka ovat muita kuin sellaisia tavaroiden luovutuksia tai palvelujen suorituksia, joista 21 artiklan 1 kohdan a, b tai c alakohdan mukaan yksinomaan vastaanottaja on veronmaksuvelvollinen. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin olla antamatta tunnistetta tietyille 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille verovelvollisille,".

b) Korvataan 7 kohta seuraavasti:

"7. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta henkilöt, joita 21 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan pidetään veronmaksuvelvollisina sellaisen verovelvollisen puolesta, joka ei ole sijoittautunut kyseisen maan alueelle, täyttävät tässä artiklassa säädetyt ilmoitus- ja maksuvelvoitteet; jäsenvaltioiden on lisäksi toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta henkilöt, jotka 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti katsotaan yhteisvastuullisiksi veron maksamisesta, täyttävät tässä artiklassa säädetyt maksuvelvoitteet".

6) Tämän artiklan 2, 3 ja 5 kohdasta huolimatta koko direktiivissä

a) viittaukset 21 artiklan 1 alakohtaan korvataan viittauksilla 21 artiklan 1 kohtaan;

b) viittaukset 21 artiklan 2 alakohtaan tai 21 artiklan 2 kohtaan korvataan viittauksilla 21 artiklan 4 kohtaan.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina sekä tämän direktiivin ja kansallisten säännösten välinen vastaavuustaulukko.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 17 päivänä lokakuuta 2000.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. Fabius

(1) EYVL C 409, 30.12.1998, s. 10.

(2) EYVL C 219, 30.7.1999, s. 91.

(3) EYVL C 116, 28.4.1999, s. 14.

(4) EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2000/17/EY (EYVL L 84, 5.4.2000, s. 24).

(5) EYVL L 73, 19.3.1976, s. 18, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(6) EYVL L 336, 27.12.1977, s. 15, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(7) EYVL L 24, 1.2.1992, s. 1.

(8) EYVL L 73, 19.3.1976, s. 18, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1997 liittymisasiakirjalla.

(9) EYVL L 336, 27.12.1977, s. 15, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(10) EYVL L 24, 1.2.1992, s. 1.