32000L0049

Komission direktiivi 2000/49/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2000, tehoaineen (metsulfuronimetyylin) lisäämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I

Virallinen lehti nro L 197 , 03/08/2000 s. 0032 - 0034


Komission direktiivi 2000/49/EY,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2000,

tehoaineen (metsulfuronimetyylin) lisäämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2000/10/EY(2), ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (ETY) N:o 3600/92(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1972/1999(4), säädetään direktiivin 91/414/ETY (jäljempänä "direktiivi") 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Mainitun asetuksen mukaisesti komission asetuksessa (EY) N:o 933/94(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2230/95(6), vahvistetaan arvioitavien kasvinsuojeluaineiden rehoaineiden luettelo niiden sisällyttämiseksi mahdollisesti direktiivin liitteeseen I.

(2) Kyseiset tehoaineet olisi sisällytettävä mainittuun liitteeseen, jos voidaan olettaa, että niiden käytöllä ei ole haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen taikka kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön.

(3) Aineet voidaan sisällyttää liitteeseen enintään kymmenen vuoden ajaksi.

(4) Direktiivin 8 artiklan 2 kohdan mukaan sen jälkeen, kun tehoaine on sisällytetty direktiivin liitteeseen I, jäsenvaltioiden on tarvittaessa myönnettävä, muutettava tai peruutettava tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat luvat säädetyn määräajan kuluessa. Erityisesti direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa ja 13 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että kasvinsuojeluaineita koskevat luvat myönnetään ainoastaan tehoaineen liitteeseen I sisällyttämiseen liittyvien edellytysten ja direktiivin liitteessä VI säädettyjen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti direktiivin 13 artiklassa säädetyt tietovaatimukset täyttävien asiakirjojen perusteella.

(5) Metsulfuronimetyylin osalta vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetuksen (ETY) N:o 3600/92 säännösten mukaisesti ilmoittajien ehdottamien tiettyjen käyttötarkoitusten osalta. Ranska toimitti komissiolle asetuksen (EY) N:o 933/94 mukaisena esittelevänä jäsenvaltiona 25 päivänä kesäkuuta 1997 asianomaisen arviointikertomuksen.

(6) Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet mainittua kertomusta pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa. Tämä tarkastelu on saatettu päätökseen 16 päivänä kesäkuuta 2000 komission tarkastelukertomuksella metsulfuronimetyylistä.

(7) Asiakirja-aineisto ja tarkastelusta saadut tiedot toimitettiin myös kasveja käsittelevään tiedekomiteaan lausuntoa varten. Kasveja käsittelevä tedekomitea totesi lausunnossaan(7), että aineen käyttö ei aiheuta kohtuutonta riskiä, mutta huomautti, että jäsenvaltioiden olisi arvioitava sen huuhtoutumismahdollisuudet pohjaveteen erityisesti riskialttiilla seuduilla ja että niiden olisi toteutettava riskinhallintatoimenpiteitä vesiympäristön suojelemiseksi.

(8) Tehdyistä arvioinneista käy ilmi, että kyseistä tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää kyseinen tehoaine liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kaikissa jäsenvaltioissa metsulfuronimetyyliä sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien lupien myöntäminen, muuttaminen tai peruuttaminen voidaan järjestää direktiivissä säädetyllä tavalla.

(9) Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua sisällyttämisestä seuraaviin uusiin vaatimuksiin. Kohtuullinen määräaika on lisäksi tarpeen sisällyttämisen jälkeen, jotta jäsenvaltiot voivat panna direktiivin täytäntöön ja erityisesti tarvittaessa muuttaa olemassa olevia lupia tai peruuttaa ne tai myöntää uusia lupia direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti. Olisi säädettävä pidemmästä määräajasta liitteessä III tarkoitetun kutakin kasvinsuojeluainetta koskevan täydellisen asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivin liitteessä VI säädettyjen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti. Yhdenmukaisten periaatteiden perusteella tapahtuva kokonaisarviointi voidaan useita tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta kuitenkin suorittaa vasta sen jälkeen, kun kaikki asianomaiset tehoaineet on sisällytetty direktiivin liitteeseen I.

(10) On aiheellista säätää, että jäsenvaltioiden on pidettävä lopullinen tarkastelukertomus (direktiivin 14 artiklassa tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja lukuun ottamatta) asianomaisten osapuolten saatavilla tai saatettava se näiden käyttöön.

(11) Tarkastelukertomus on välttämätön, jotta jäsenvaltiot voivat asianmukaisesti panna täytäntöön direktiivin liitteessä VI säädettyjen yhdenmukaisten periaatteiden monet osat, joissa viitataan niiden liitteen II mukaisten tietojen arviointiin, jotka on toimitettu tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin liitteeseen I.

(12) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitea lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Sisällytetään metsulfuronimetyyli direktiivin 91/414/ETY liitteen I tehoaineeksi tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001. Erityisesti jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava metsulfuronimetyyliä tehoaineenaan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat tämän määräajan kuluessa.

2. Edellä 1 kohdassa vahvistettua määräaikaa direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti tapahtuvalle, kyseisen direktiivin liitteessä III olevat edellytykset täyttävien asiakirjojen arvioinnille ja niitä koskevan päätöksen tekemiselle jatketaan kuitenkin seuraavasti:

- metsulfuronimetyyliä ainoana tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta neljäksi vuodeksi tämän direktiivin voimaantulosta,

- metsulfuronimetyyliä ja jotain muuta direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kuuluvaa tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta neljäksi vuodeksi sen direktiivin voimaantulosta, jolla viimeinen näistä aineista sisällytetään laitteeseen I.

3. Jäsenvaltioiden on pidettävä asianomaisten osapuolten saatavilla tarkastuskertomus (direktiivin 14 artiklassa tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja lukuun ottamatta) tai saatettava se erityisestä pyynnöstä näiden käyttöön.

4. Jäsenvaltioiden 1 kohdan mukaisesti antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2000.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EYVL L 57, 2.3.2000, s. 28.

(3) EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EYVL L 244, 16.9.1999, s. 41.

(5) EYVL L 107, 28.4.1994, s. 8.

(6) EYVL L 225, 22.9.1995, s. 1.

(7) Kasveja käsittelevä tiedekomitea SCP/METSU/002-lopullinen. 5. huhtikuuta 2000.

LIITE

Metsulfuronimetyyli

1 Tunnistus:

>TAULUKON PAIKKA>

2 Ehdot, joiden on täytyttävä:

2.1 Tehoaineen, sellaisena kuin se on valmistettuna, vähimmäispuhtauden on oltava 960 g/kg.

2.2 Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

2.3 Liitteessä VI vahvistettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa 16 päivänä kesäkuuta 2000 valmiiksi saadun metsulfuronimetyyliä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

- kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen vaikutuksiin pohjaveteen,

- kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen vaikutuksiin vesieliöihin ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

3 Liitteeseen sisällyttämisen päättymispäivä on 30 päivä kesäkuuta 2011.