32000D0725

2000/725/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä marraskuuta 2000, teknatseenin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3354) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 292 , 21/11/2000 s. 0030 - 0031


Komission päätös,

tehty 20 päivänä marraskuuta 2000,

teknatseenin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3354)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/725/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2000/10/EY(2),

ottaa huomioo kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1972/1999(4), ja erityisesti sen 7 artiklan 3 a kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 933/94(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2230/95(6), vahvistetaan kasvinsuojeluaineiden tehoaineet ja nimetään esittelevät jäsenvaltiot asetuksen (ETY) N:o 3600/92 soveltamiseksi sekä yksilöidään ilmoittaja kunkin tehoaineen osalta.

(2) Teknatseeni on yksi direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn työohjelman ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvista 90 tehoaineesta.

(3) Yhdistynyt kuningaskunta, joka on nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi, toimitti asetuksen (ETY) N:o 3600/92 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti 15 päivänä toukokuuta 1996 komissiolle arviointikertomuksen tiedoista, jotka se oli saanut ilmoittajalta kyseisen asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(4) Esittelevän jäsenvaltion toimittaman kertomuksen saatuaan komissio aloitti neuvottelut jäsenvaltioiden asiantuntijoiden sekä ainoan ilmoittajan (Hickson & Welch) kanssa asetuksen (ETY) N:o 3600/92 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(5) Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat toimitettua kertomusta uudelleen pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa. Uudelleentarkastelu saatiin päätökseen 12 päivänä huhtikuuta 2000 teknatseenia koskevana komission tarkastelukertomuksena asetuksen (ETY) N:o 3600/92 7 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

(6) Arvioinneissa käy ilmi, että toimitetut tiedot eivät osoita kyseistä tehoainetta sisältävävien torjunta-aineiden täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan vaatimuksia.

(7) Ilmoittaja ilmoitti komissiolle ja esittelevälle jäsenvaltiolle, ettei se halunnut enää osallistua tätä tehoainetta koskevaan työohjelmaan. Lisätietoja, joita edellytetään direktiivin 91/414/ETY vaatimusten täyttämiseksi kokonaisuudessaan, ei näin ollen toimiteta.

(8) Tämän vuoksi kyseistä tehoainetta ei voida sisällyttää direktiivin 91/141/ETY liitteeseen I.

(9) Olemassa olevien varastojen hävittämiselle, säilyttämiselle, markkinoille saattamiselle ja käytölle olisi asetettava määräaika direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti.

(10) Tällä päätöksellä ei rajoiteta komission kyseisen tehoaineen osalta mahdollisesti myöhemmin neuvoston direktiivin 79/117/ETY(7) mukaisesti toteuttamia toimia.

(11) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Teknatseenia ei sisällytetä direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevaan tehoaineiden luetteloon.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

1) teknatseenia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen hyväksymispäivästä;

2) tämän päätöksen hyväksymispäivästä alkaen teknatseenia sisältäville kasvinsuojeluaineille ei myönnetä lupia eikä lupia uusita direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn poikkeuksen mukaisesti.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on asetettava olemassa olevien varastojen hävittämiselle, säilyttämiselle, markkinoille saattamiselle ja käytölle direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti mahdollisimman lyhyt määräaika, joka päättyy viimeistään 20 kuukauden kuluttua tämän päätöksen hyväksymispäivästä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2000.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EYVL L 57, 2.3.2000, s. 28.

(3) EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EYVL L 244, 16.9.1999, s. 41.

(5) EYVL L 107, 28.4.1994, s. 8.

(6) EYVL L 225, 22.9.1995, s. 1.

(7) EYVL L 33, 8.2.1979, s. 36.