32000D0201

2000/201/EY: Komission päätös, tehty 9 päivänä helmikuuta 2000, luettelosta rakennerahastojen tavoite 2 -alueista Saksassa kaudella 2000-2006 (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 310) (Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

Virallinen lehti nro L 066 , 14/03/2000 s. 0029 - 0064


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä helmikuuta 2000,

luettelosta rakennerahastojen tavoite 2 -alueista Saksassa kaudella 2000-2006

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 310)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2000/201/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999(1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

on kuullut aluekehityksen ja alueellisen uudelleenjärjestelyn komiteaa, maatalouden rakenteiden ja maaseudun kehittämisen komiteaa sekä kalastus- ja vesiviljelyalan komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 1 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohdassa säädetään, että rakennerahastojen tavoitteen 2 tarkoituksena on tukea rakenteellisissa vaikeuksissa olevien alueiden taloudellista ja sosiaalista uudelleenjärjestelyä.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät varmistamaan, että tuki todella keskitetään sitä eniten tarvitseville yhteisön alueille sopivimmalla maantieteellisellä tasolla.

(3) Rakennerahastojen tavoitteen 2 kohdeväestön enimmäismäärä jäsenvaltioittain kaudeksi 2000-2006 vahvistetaan komission päätöksessä 1999/503/EY asetuksen (EY) N:o 1260/1999 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.(2) Kyseinen enimmäismäärä on Saksan osalta 10296000 asukasta.

(4) Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 4 artiklan 4 kohdassa säädetään, että komissio vahvistaa asianomaisen jäsenvaltion kanssa tiiviissä yhteistyössä tavoitteen 2 kohdealueiden luettelon jäsenvaltioiden ehdotusten perusteella ottaen huomioon kansalliset painopisteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa säädetyn siirtymäkauden tuen soveltamista.

(5) Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 4 artiklan 11 kohdassa säädetään, että tavoite 2 -alueiden luettelo on voimassa seitsemän vuotta 1 päivästä tammikuuta 2000 alkaen. Jos jollakin alueella on vaikea kriisi, komissio voi kuitenkin jäsenvaltion pyynnöstä muuttaa alueiden luetteloa vuonna 2003 kyseisen 4 artiklan 1-10 kohdan mukaisesti nostamatta kyseisen asetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua väestön osuutta kullakin alueella,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Luettelo rakennerahastojen tavoite 2 -alueet Saksassa kaudella 2000-2006 esitetään liitteessä.

Luetteloa voidaan muuttaa vuonna 2003.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2000.

Komission puolesta

Michel BARNIER

Komission jäsen

(1) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1.

(2) EYVL L 194, 27.7.1999, s. 58.

LIITE

LUETTELO RAKENNERAHASTOJEN TAVOITE 2 -ALUEISTA SAKSASSA

Kausi 2000-2006

>TAULUKON PAIKKA>