32000D0127

2000/127/EY: Komission päätös, tehty 31 päivänä tammikuuta 2000, eräitä Keniasta ja Tansaniasta tuotavia tai peräisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä tehdyn komission päätöksen 1999/253/EY muuttamisesta ja Tansaniasta peräisin tai lähtöisin olevien kalastustuotteiden terveystodistuksen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 211) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 036 , 11/02/2000 s. 0043 - 0044


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 31 päivänä tammikuuta 2000,

eräitä Keniasta ja Tansaniasta tuotavia tai peräisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä tehdyn komission päätöksen 1999/253/EY muuttamisesta ja Tansaniasta peräisin tai lähtöisin olevien kalastustuotteiden terveystodistuksen muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 211)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/127/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY(1), ja erityisesti sen 22 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komissio teki päätöksen 1999/253/EY(2) sen jälkeen kun Victoriajärvellä oli esiintynyt joitakin kalamyrkytystapauksia, joiden epäillään johtuneen torjunta-aineista Victoriajärven vedessä ja vääristä kalastuskäytännöistä. Päätöksessä säädetään, että sitä voidaan tarkastella uudelleen tilanteen kehittymistä koskevien tietojen sekä Kenian ja Tansanian toimivaltaisten viranomaisten esittämien takeiden perusteella.

(2) Tarkastuskäynnin ja Tansanian viranomaisten esittämien takkeiden perusteella ehdotetaan päätöksen 1999/253/EY muuttamista siten, että Victoriajärvestä pyydettyjen, Tansaniasta peräisin tai lähtöisin olevien kalastustuotteiden tuonti sallitaan.

(3) Victoriajärvestä pyydetyt kalastustuotteet on tarpeen tarkastaa niiden terveellisyyden varmistamiseksi, ja näissä tarkastuksissa on voitava erityisesti havaita torjunta-aineet. Tästä syystä Tansaniasta tuotavien kalastustuotteiden mukana oleviin, komission päätöksessä 98/422/EY(3) vahvistettuihin terveystodistuksiin on tarpeen lisätä erityismaininta tehdystä tarkastuksesta.

(4) Kenian viranomaisille on kuitenkin tarpeen myöntää lisäaikaa kalastustuotteiden turvallisuuden takaavien sopivien valvontatoimenpiteiden toteuttamiseksi. Victoriajärvestä pyydettyjen, Keniasta peräisin tai lähtöisin olevien kalastustuotteiden tuonnin keskeytystä olisi tämän vuoksi jatkettava.

(5) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 1999/253/EY seuraavasti:

1) Korvataan 1 artikla seuraavasti: " 1 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan Keniasta tuleviin tai peräisin oleviin, Victoriajärvestä pyydettyihin tuoreisiin, jäädytettyihin ja jalostettuihin kalastustuotteisiin. Sitä ei sovelleta mereltä pyydettyihin kalastustuotteisiin."

2) Korvataan 4 artikla seuraavasti: " 4 artikla

Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen tilanteen kehittymistä koskevien tietojen sekä Kenian toimivaltaisten viranomaisten kalastustuotteiden turvallisuuden osalta esittämien takeiden perusteella."

2 artikla

Komission päätöksen 98/422/EY liitteessä vahvistetun terveystodistuksen, jonka on seurattava Tansaniasta peräisin tai lähtöisin olevien ja Victoriajärvestä pyydettyjen kalastustuotelähetysten mukana, IV kohta on täydennettävä seuraavalla kohdalla: "- Virallinen tarkastaja todistaa, että edellä kuvattujen kalastustuotteiden tuotannossa sovellettiin direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan V luvun II kohdan 3 alakohdan B alakohdassa tarkoitettua valvontajärjestelmää."

3 artikla

Jäsenvaltioiden on muutettava kauppaan soveltamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 2000.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

(1) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2) EYVL L 98, 13.4.1999, s. 15.

(3) EYVL L 190, 4.7.1998, s. 71.