31999R2805

Komission asetus (EY) N:o 2805/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3759/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kalastustuotteiden tuontihintojen ilmoittamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2211/94 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 340 , 31/12/1999 s. 0051 - 0054


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2805/1999,

annettu 22 päivänä joulukuuta 1999,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 3759/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kalastustuotteiden tuontihintojen ilmoittamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2211/94 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3759/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3318/94(2), ja erityisesti sen 22 ja 23 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

1) On tarpeen vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt, joiden avulla voidaan varmistua viitehintojen valvontaan vaadittavien tietojen toimittamisesta nopeasti ja luotettavasti.

2) Jokaiselle asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteissä I, II, III, IV ja V luetelluille tuotteille, jolle on vahvistettu viitehinta, on annettu Taric-koodi.

3) Komission asetuksessa (EY) N:o 2211/94(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2431/98(4), säädetään tietojen erittelystä lajin tai tuotteen, luokan tai jalostusasteen mukaan. Koska Taric-lisäkoodin avulla kyseessä oleva tuote voidaan tunnistaa, sitä ei enää ole tarpeen kuvata edellä mainituilla muuttujilla.

4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2211/94 seuraavasti:

1. Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti: "1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle asetuksen (ETY) N:o 3759/92 niiden liitteissä I, II, III, IV ja V lueteltujen tavaroiden vapaasti rajalla -hinnat, joille on vahvistettu viitehinta ja jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen. Tiedot on eriteltävä Taric-koodin ja tuonti-ilmoituksen esittämispäivän mukaan."

2. Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 388, 31.12.1992, s. 1.

(2) EYVL L 350, 31.12.1994, s. 15.

(3) EYVL L 238, 13.9.1994, s. 1.

(4) EYVL L 302, 12.11.1998, s. 13.

LIITE

"LIITE II

1. Tietojen muoto

>TAULUKON PAIKKA>

2. Viestin muoto

Tiedosto on neljä tietuetyyppiä sisältävä teksitiedosto.

- Tiedot on erotettu toisistaan puolipisteellä.

- Kunkin rivin jälkeen viestissä on rivinvaihto seuraavasti:

< TTL >2211B

< RMS >C(3)

< RPP >PPKKVVVV

< DAT >PPKKVVVV; N(3); N(3); K(10); K(4); K(4); N(15); K(3); N(15);

< DAT >PPKKVVVV; N(3); N(3); K(10); K(4); K(4); N(15); K(3); N(15);

< DAT >PPKKVVVV; N(3); N(3); K(10); K(4); K(4); N(15); K(3); N(15);

.........

3. Koodit

Taulukko 1

Jäsenvaltioiden koodit

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 2

Rahayksikkökoodit

>TAULUKON PAIKKA>"