31999R2737R(01)

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2737/1999, annettu 21 päivänä joulukuuta 1999, jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2807/83 muuttamisesta (EYVL L 328, 22.12.1999)

Virallinen lehti nro L 012 , 18/01/2000 s. 0036 - 0041


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2737/1999, annettu 21 päivänä joulukuuta 1999, jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2807/83 muuttamisesta

(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 328, 22. joulukuuta 1999)

Tämä asetus kumoaa ja korvaa komission asetuksen (EY) N:o 2737/1999.

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2737/1999,

annettu 21 päivänä joulukuuta 1999,

jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2807/83 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93(1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2846/98(2), ja erityisesti sen 6 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

1) Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 6 artiklan 2 kohdassa säädetään, että 1 päivästä tammikuuta 2000 kaikkien aluksella olevien lajien määrät, jotka elopainona ilmaistuna ovat yli 50 kilogrammaa, on merkittävä kalastuspäiväkirjaan. Välimeren kalastuksessa on kalastuspäiväkirjaan merkittävä kuitenkin ainoastaan kaikki tämän artiklan nojalla laaditussa luettelossa mainittujen lajien aluksella olevien määrät.

2) Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 40 artiklan nojalla tämän asetuksen kalastuspäiväkirjaa ja lastin purkausilmoitusta koskevia säännöksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000 Välimerellä tapahtuvaan kalastustoimintaan.

3) Sen vuoksi on tarpeen muuttaa jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä syyskuuta 1983 annettu asetus (ETY) N:o 2807/83(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1488/1998(4), 1 päivästä tammikuuta 2000 sen varmistamiseksi, että näitä velvoitteita voidaan noudattaa.

4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2807/83 seuraavasti:

1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:

" 1 artikla

1. Kokonaispituudeltaan 10 metriä ylittävien yhteisön kalastusalusten päälliköiden on kirjattava asetuksen (ETY) N:o 2847/93 6 artiklassa tarkoitetut tiedot liitteessä I olevan mallin mukaisesti kaikkien muiden kalastusvyöhykkeiden paitsi NAFO 1 tai ICES V a) ja XIV -alueiden osalta, ja viimeksi mainittujen alueiden osalta liitteessä II olevan mallin mukaisesti. Kokonaispituudeltaan alle 18 metriä pitkien kalastusalusten, joiden päivittäiset kalastusmatkat ulottuvat vain yhdelle kalastusvyöhykkeelle, päälliköt voivat kuitenkin käyttää liitteessä II a olevaa mallia yksinomaan Välimerellä tapahtuvassa kalastustoiminnassa.

2. Liitteessä I, II tai II a olevaa kalastuspäiväkirjaa on pidettävä myös 1 kohdassa määriteltyjen edellytysten mukaisesti, jos alukset toimivat muiden kuin jäsenvaltioiden vesillä, jollei kyseinen kolmas maa nimenomaisesti vaadi toisenlaisen kalastuspäiväkirjan pitämistä.

3. Välimerellä tapahtuvassa kalastustoiminnassa kaikki lajit, joiden aluksella oleva määrä on elopainona ilmaistuna yli 50 kg ja jotka mainitaan liitteessä VII olevassa luettelossa, on merkittävä kalastuspäiväkirjaan.

4. Liitteessä VI annettuja koodeja ja kolmikirjaimisia FAO-koodeja tai lajinimikkeitä on käytettävä merkittäessä käytetyt pyydykset ja saalislajit kalastuspäiväkirjaan asianomaisten otsikoiden alle."

2) Lisätään seuraava teksti 2 artiklan 1 kohtaan: "Kokonaispituudeltaan alle 18 metriä pitkien kalastusalusten, joiden päivittäiset kalastusmatkat ulottuvat vain yhdelle kalastusvyöhykkeelle, päälliköt voivat kuitenkin käyttää liitteessä II a olevaa mallia silloin, kun purkaminen tapahtuu Välimeren rannalla sijaitsevan jäsenvaltion satamassa."

3) Liitteessä I, lajinimikkeet "Turska", "Kolja", "Seiti", "Valkoturska", "Punakampela", "Kielikampela", "Silli ja Silakka", "Makrilli" poistetaan.

4) Liitteen IV otsikkoon lisätään ilmaisu "TAI LIITE II a" ilmaisun "LIITE I" jälkeen.

5) Korvataan liitteessä IV oleva 2.4.2 kohta seuraavasti:

"2.4.2 Pyydetyt ja aluksella säilytetyt määrät [kalastuspäiväkirjan viitenumero: (15)]

Kaikkien niiden lajien saaliit, joiden aluksella olevat määrät ovat elopainona ilmaistuna yli 50 kg, on merkittävä kalastuspäiväkirjaan. Välimerellä tapahtuvan kalastustoiminnan osalta kuitenkin vain liitteessä VII olevassa luettelossa mainitut lajit on merkittävä kalastuspäiväkirjaan.

Jos sarakkeita on kaiken kaikkiaan liian vähän, käytetään uutta sivua.

Tarvittaessa ilmoitetaan käytetty mittayksikkö ja keskimääräinen nettopaino kilogrammoina käytetyn yksikön (kori, laatikko jne.) sisällä olevaa elopainoa."

6) Korvataan liitteessä IV olevan 3 kohdan kolmannen luetelmakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"Ilmoitetaan aluksesta tosiasiallisesti purettu tai jälleenlaivattu paino tai määrä kaikkien lajien osalta."

7) Lisätään liitteessä IV olevan 3 kohdan neljänteen luetelmakohtaan ilmaus "/GFCM" ilmauksen "CECAF" jälkeen, sekä otsikkoon että alakohtaan.

8) Korvataan liitteessä V oleva kohta 2.4.2 seuraavasti:

"2.4.2 Pyydetyt ja aluksella pidetyt määrät

Kaikkien niiden lajien saaliit, joiden aluksella olevat määrät ovat elopainona ilmaistuna yli 50 kg, on merkittävä kalastuspäiväkirjaan. Välimerellä tapahtuvan kalastustoiminnan osalta kuitenkin vain liitteessä VII olevassa luettelossa mainitut lajit on merkittävä kalastuspäiväkirjaan.

Jos sarakkeita on kaiken kaikkiaan liian vähän, käytetään uutta sivua."

9) Korvataan liitteessä V olevan 3 kohdan neljännen luetelmakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"Ilmoitetaan aluksesta tosiasiallisesti purettu tai jälleenlaivattu paino tai määrä kaikkien lajien osalta."

10) Lisätään tämän asetuksen liite I liitteeksi II a liitteen II jälkeen.

11) Korvataan liite VII tämän asetuksen liitteellä II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2) EYVL L 358, 31.12.1998, s. 5.

(3) EYVL L 276, 10.10.1983, s. 1.

(4) EYVL L 196, 14.7.1998, s. 3.

LIITE I

"LIITE II a

>PIC FILE= "L_2000012FI.003903.EPS">

>PIC FILE= "L_2000012FI.004001.EPS">"

LIITE II

"LIITE VII

TAULUKKO

Luettelo lajeista, jotka yksinomaan Välimerellä toimivien kalastusalusten on merkittävä kalastuspäiväkirjaan ja purkausilmoitukseen

>TAULUKON PAIKKA>"