31999R1784

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1784/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan sosiaalirahastosta

Virallinen lehti nro L 213 , 13/08/1999 s. 0005 - 0008


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1784/1999,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999,

Euroopan sosiaalirahastosta(1)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 148 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(2),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(4),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(5),

sekä katsovat, että

1) rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1260/1999(6) korvataan asetus (ETY) N:o 2052/88(7) sekä asetus (ETY) N:o 4253/88(8); lisäksi olisi korvattava asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta Euroopan sosiaalirahaston osalta 19 päivänä joulukuuta 1988 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 4255/88(9),

2) rakennerahastoja kokonaisuudessaan koskevat yleiset säännökset vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1260/1999; samoin olisi määriteltävä ne tukikelpoiset toiminnot, joita Euroopan sosiaalirahasto, jäljempänä "rahasto", voi rahoittaa osana kyseisen asetuksen 1 artiklan ensimmäisen alakohdan 1, 2 ja 3 alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita 1, 2 ja 3, jäljempänä "tavoitteet 1, 2 ja 3", sekä osana yhteisöaloitetta työmarkkinoihin liittyvän kaikenlaisen syrjinnän ja eriarvoisuuden torjumiseksi ja osana innovatiivisia toimia ja teknistä tukea,

3) rahaston tehtävä olisi määritettävä sille perustamissopimuksessa annettujen tehtävien mukaisesti sekä inhimillisten voimavarojen kehittämistä ja työllisyyttä koskevien yhteisön vahvistamien ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti,

4) kesäkuussa 1997 Amsterdamissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät ja kasvusta ja työllisyydestä 16 päivänä kesäkuuta 1997 annettu päätöslauselma(10) käynnistivät Euroopan työllisyysstrategian, vuosittain vahvistettavia työllisyyttä koskevien suuntaviivojen ja kansallisten työllisyyspolitiikkaa koskevien toimintaohjelmien laatimismenettelyn toteuttamisen,

5) rahaston toiminta-ala olisi määriteltävä uudelleen erityisesti siksi, että rakennerahaston tavoitteet on järjestetty uudelleen ja yksinkertaistettu, jotta voitaisiin tukea Euroopan työllisyysstrategiaa ja siihen liittyviä kansallisia työllisyyspoliittisia toimintasuunnitelmia,

6) olisi määriteltävä yhteinen kehys rahaston osallistumiselle rakennerahaston kaikkiin kolmeen tavoitteeseen, jotta näin varmistettaisiin toimien yhdenmukaisuus ja toisiaan täydentävyys näissä tavoitteissa työmarkkinoiden toiminnan parantamiseksi ja inhimillisten voimavarojen kehittämiseksi,

7) jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että rahastosta tuetut toimet ohjelmoidaan ja toteutetaan kaikkien tavoitteiden osalta edistämään miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia ja muita heikommassa asemassa olevien ryhmien ja henkilöiden integroitumista työmarkkinoille ja pysymistä työmarkkinoilla,

8) jäsenvaltiot ja komissio varmistavat myös, että tietoyhteiskunnan sosiaalinen ulottuvuus ja sen työllisyysnäkökohdat otetaan asianmukaisesti huomioon toteutettaessa rahastosta tuettavia toimia,

9) olisi huolehdittava siitä, että työelämän muutoksia koskevissa toimissa otetaan huomioon talous- tai tuotantojärjestelmien muutoksista tai kehityksestä johtuvat sekä mies- että naistyöntekijöiden yleiset tarpeet, ja että toimista ei hyödy ainoastaan yksittäinen yritys tai tietty teollisuudenala; erityistä huomiota on kiinnitettävä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä koulutukseen pääsyn helpottamiseen ja työn organisoinnin kehittämiseen,

10) olisi myös varmistettava, että rahasto vahvistaa edelleen työllisyyttä ja ammattipätevyyttä tukemalla ennakointia mahdollisuuksien mukaan, sekä neuvontaa, verkottumista ja koulutusta koko yhteisössä; tuettujen toimien on tämän vuoksi oltava monialaisia ja koko talouselämän kattavia eikä lähtökohtaisesti tietyille teollisuuden aloille tai toimialoille suunnattuja,

11) tukikelpoiset toimet olisi määriteltävä uudelleen, jotta politiikan-tavoitteet voidaan toteuttaa tehokkaammin kaikkien tavoitteiden yhteydessä, joiden edistämiseen rahasto osallistuu; ne menot, joihin rahaston tukea voidaan myöntää, olisi määriteltävä osana yhteistyöhön osallistumista,

12) tukisuunnitelmien ja tukimuotojen sisältöä on täydennettävä ja tarkennettava erityisesti tavoitteen 3 uudelleenmäärittelyn vuoksi,

13) rahaston myöntämän tuen täytäntöönpanossa otetaan kaikilla tasoilla huomioon yhteisön sosiaali- ja työllisyyspoliittiset painopistealueet sekä kansallisissa toimintasuunnitelmissa vahvistetut painopistealueet,

14) voidaan toteuttaa järjestelyjä, joiden perusteella paikalliset ryhmät, valtioista riippumattomat järjestöt mukaan lukien, voivat saada vaivattomasti ja nopeasti rahastosta tukea yhteiskunnallisen syrjäytymisen torjuntaa koskevien toimien toteuttamiseen, ja siten lisätä toimintavalmiuttaan kyseisellä alalla,

15) yhteisön kannalta erittäin merkittävillä ja komission aloitteesta toteutettavilla toimilla on tärkeä tehtävä pyrittäessä saavuttamaan asetuksen (EY) N:o 1260/1999 1 artiklassa mainitut yhteisön rakenteellisten tukitoimien yleiset tavoitteet; kyseisten aloitteiden on ensi sijassa edistettävä rajat ylittävää yhteistyötä ja toimintamallien uudistamista,

16) rahasto osallistuu asetuksen (EY) N:o 1260/1999 22 ja 23 artiklan mukaisen teknisen avun, innovatiivisten toimien sekä valmistelua, seurantaa, arviointia koskevien toimien ja valvonnan tukemiseen,

17) olisi vahvistettava soveltamissäännösten antamista koskeva toimivalta ja säädettävä siirtymäsäännöksistä, ja

18) asetus (ETY) N:o 4255/88 olisi kumottava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehtävä

Rahasto tukee Euroopan sosiaalirahastolle, "rahasto", perustamissopimuksen 146 artiklassa annetun tehtävän sekä rakennerahastoille perustamissopimuksen 159 artiklassa annettujen tehtävien ja asetuksen (EY) N:o 1260/1999 säännösten mukaisesti työttömyyden ehkäisemiseen ja torjuntaan sekä inhimillisten voimavarojen kehittämiseen ja sosiaaliseen työmarkkinoille integroimiseen tähtääviä toimenpiteitä edistääkseen korkeaa työllisyyttä, miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, kestävää kehitystä sekä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Rahasto edistää erityisesti eurooppalaisen työllisyysstrategian ja vuosittaisten työllisyyttä koskevien suuntaviivojen soveltamiseksi toteutettavia toimenpiteitä.

2 artikla

Soveltamisala

1. Rahasto tukee ja täydentää työmarkkinoiden sekä inhimillisten voimavarojen kehittämiseen tähtääviä jäsenvaltioiden toimenpiteitä seuraavilla toiminta-aloilla erityisesti monivuotisten kansallisten työllisyyttä koskevien toimintasuunnitelmien yhteydessä:

a) kehittämällä ja tukemalla aktiivista työvoimapolitiikkaa työttömyyden torjumiseksi ja miesten ja naisten pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi, pitkäaikaistyöttömien työmarkkinoille palaamisen helpottamiseksi sekä nuorten ja työmarkkinoille palaavien miesten ja naisten työelämään siirtymisen tukemiseksi;

b) edistämällä kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille, ottaen erityisesti huomioon ne, joita uhkaa sosiaalinen syrjäytyminen;

c) edistämällä ja parantamalla

- ammatillista koulutusta,

- koulutusta, sekä

- neuvontaa

osana elinikäistä oppimista koskevaa politiikkaa

- työmarkkinoille pääsyn ja työelämään siirtymisen helpottamiseksi ja parantamiseksi,

- työllistyvyyden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi, sekä

- ammatillisen liikkuvuuden edistämiseksi;

d) edistämällä työntekijöiden ammattitaitoa, koulutusta ja joustavuutta, innovaatiota ja sopeutuvuutta työn organisointiin, tukemalla yrittäjyyttä, helpottamalla työpaikkojen luomista sekä kehittämällä ja lisäämällä inhimillisten voimavarojen valmiuksia tutkimuksen, tieteen ja teknologian alalla;

e) parantamalla erityistoimin naisten pääsyä työmarkkinoille ja osuutta niistä mukaan lukien urakehitys, uudenlaiset työllistymismahdollisuudet ja yrittäjyys sekä vähentämällä sukupuolisidonnaista vertikaalista ja horisontaalista erottelua työmarkkinoilla.

2. Rahasto ottaa 1 kohdassa tarkoitettujen toiminta-alojen puitteissa huomioon seuraavat tehtävät:

a) paikallisen kehityksen tukeminen, mukaan lukien paikalliset työllisyysaloitteet ja alueelliset työllisyyssopimukset;

b) tietoyhteiskunnan sosiaalinen ulottuvuus ja sen työllisyysnäkökohdat, erityisesti kehittämällä toimintapoliittisia menettelytapoja ja ohjelmia, joilla hyödynnetään tietoyhteiskunnan työllistämismahdollisuudet ja varmistetaan yhtäläiset mahdollisuudet käyttää sen tarjoamia palveluja ja etuja;

c) miesten ja naisten tasa-arvo osana valtavirtaistamista.

3 artikla

Tukikelpoiset toimet

1. Rahastosta annetaan taloudellista tukea ennen kaikkea yksityishenkilöille annettavana apuna seuraavia inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevia toimia varten, jotka voivat olla osa työmarkkinoille siirtymistä koskevaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa:

a) koulutus ja ammatillinen koulutus, - mukaan lukien oppivelvollisuuden suorittamista vastaava ammatillinen koulutus - oppisopimuskoulutus, valmentava koulutus perustaitojen opettaminen ja parantaminen mukaan lukien, ammatillinen uudelleenkoulutus, toimet työllistyvyyden edistämiseksi työmarkkinoilla, opastus, neuvonta ja jatkuva koulutus;

b) työllistämistuki ja tuki itsensä työllistämiseksi;

c) tutkimuksen, tieteen ja teknologian kehityksen alalla, akateeminen jatkokoulutus ja johtajien ja teknisen henkilöstön koulutus tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä;

d) uusien työllistymismahdollisuuksien edistäminen, mukaan lukien edistäminen osuus- ja yhteisötalouden alalla (kolmas sektori).

2. Edellä 1 kohdassa määriteltyjen toimien tehokkuuden parantamiseksi seuraavia toimenpiteitä voidaan tukea:

a) rakenteiden ja järjestelmien kehittämiseen tarkoitetut tukitoimet:

i) ammatillisen koulutuksen, koulutuksen sekä ammattitaidon hankkimiseen liittyvän koulutuksen kehittäminen ja parantaminen, johon sisältyy opettajien, kouluttajien ja muun henkilökunnan kouluttaminen, sekä työntekijöiden koulutukseen ja pätevöitymiseen pääsyn parantaminen;

ii) työvoimapalvelujen uudistaminen ja niiden tehostaminen;

iii) työelämän ja koulutus- ja tutkimuslaitosten välisten yhteyksien kehittäminen;

iv) työllisyyden ja ammattitaitovaatimusten muutoksia koskevien ennustejärjestelmien kehittäminen - mahdollisuuksien mukaan - erityisesti uusien työmallien ja työn uudelleen organisoinnin kannalta ottaen huomioon tarve sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä ja antaa ikääntyneille työntekijöille mahdollisuus tehdä täysipainoista työtä eläkkeelle siirtymiseen saakka. Tämä ei kuitenkaan sisällä varhaiseläkejärjestelmän rahoittamista;

b) lisätoimenpiteet

i) tuki edunsaajille tarkoitettujen palvelujen kehittämistä varten, mukaan lukien huollettaville järjestettävät hoitopalvelut ja -välineet;

ii) sosio-pedagogisten taitojen kehittäminen työelämään siirtymisen helpottamiseksi kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukaisesti;

iii) valistus, tiedottaminen ja tietoiskut.

3. Rahasto voi rahoittaa asetuksen (EY) N:o 1260/1999 2 artiklan 4 kohdan 2 alakohdan mukaisia toimia.

4 artikla

Tukitoimenpiteiden keskittäminen

1. Ottaen huomioon erityisesti kansallisissa työllisyyttä koskevissa toimintasuunnitelmissa vahvistetut kansalliset painopistealueet sekä ennakkoarviointi määritetään strategia, joka kattaa kaikki merkitsevät toiminta-alat ja jossa kiinnitetään erityistä huomiota 2 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin aloihin. Jotta rahastosta myönnetyn tuen vaikutus olisi mahdollisimman suuri, rahaston toimet keskitetään kyseisen strategian mukaisesti ja ottaen huomioon 2 artiklan 1 kohdassa mainitut toiminta-alat rajattuun määrään aloja tai aiheita sekä suunnataan tärkeimpiin tarpeisiin ja tehokkaimpiin toimiin.

Kyseiseen rahoitustoimenpiteeseen varattuja rahaston määrärahoja käytettäessä valitaan yhteisesti ne toiminta-alat, joita painotetaan. Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimet otetaan huomioon kansallisten ensisijaisten alojen mukaisesti.

2. Rahaston tukitoimien ohjelmatyössä varataan kohtuullinen määrä tavoitteen 1 ja 3 mukaiseen tukitoimeen varatuista rahaston määrärahoista jaettavaksi asetuksen (EY) N:o 1260/1999 27 artiklan mukaisesti pieninä apurahoina valtioista riippumattomille järjestöille, joille myönnettävään tukeen liittyy tarvittaessa erityisehtoja; ja paikallisille kumppaneille. Jäsenvaltiot voivat soveltaa tätä kohtaa asetuksen (EY) N:o 1260/1999 29 artiklan 6 kohdassa vahvistettujen rahoitusjärjestelyjen mukaisesti.

5 artikla

Yhteisöaloite

1. Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 20 artiklan ja mainitun asetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti rahasto osallistuu työmarkkinoilla esiintyvän kaikenlaisen syrjinnän ja eriarvoisuuden torjuntaan tähtäävän yhteisöaloitteen toteuttamiseen (Equal).

2. Rahaston yhteisöaloitteeseen osallistumisesta tehdyillä päätöksillä voidaan asetuksen (EY) N:o 1260/1999 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu toimien tukikelpoisuus ulottaa toimiin, joita voidaan rahoittaa asetusten (EY) N:o 1783/1999(11), (EY) N:o 1257/1999(12) ja (EY) N:o 1263/1999(13) mukaisesti, jotta kaikki aloitteeseen sisältyvät toimet voidaan toteuttaa.

6 artikla

Innovatiiviset toimet ja tekninen apu

1. Komissio voi rahoittaa asetuksen (EY) N:o 1260/1999 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioissa tai yhteisön tasolla sellaisia valmistavia toimenpiteitä sekä seuranta- ja arviointitoimenpiteitä, jotka ovet tarpeen tässä asetuksessa tarkoitettujen toimien toteuttamiseksi. Tällaisia toimia voivat olla:

a) innovatiiviset toimet ja pilottihankkeet, jotka koskevat työmarkkinoita, työllisyyttä ja ammatillista koulutusta;

b) tutkimukset, tekninen apu ja sellaisten kokemusten vaihto, joilla on kerrannaisvaikutuksia;

c) tekninen apu valmisteluun, toteuttamiseen, seurantaan ja arviointiin sekä rahastosta rahoitettava toimien valvonta;

d) toimet, jotka työmarkkinaosapuolten käymän sosiaalisen vuoropuhelun puitteissa on suunnattu kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa toimivien yritysten henkilökunnalle ja jotka koskevat rahaston rahoittaman toiminnan alaan liittyvän erityistiedon välittämistä;

e) tiedottaminen eri asianomaisille osapuolille, rahaston tukitoimenpiteiden lopullisille edunsaajille ja yleisölle.

2. Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti laajennetaan tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen toimien soveltamisala rahaston osallistumispäätöksellä toimenpiteisiin, jotka voidaan rahoittaa asetusten (EY) N:o 1783/1999, N:o 1257/1999 ja N:o 1263/1999 nojalla kaikkien asianomaisissa innovatiivisissa toimissa tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

7 artikla

Tukihakemukset

Tukihakemukseen on liitettävä yhteisesti laadittu atk-lomake, josta ilmenevät kutakin tuen muotoa vastaavat toimet siten, että seuranta on mahdollista maksusitoumuksesta aina loppusuoritukseen asti.

8 artikla

Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Komissio antaa tämän asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 1260/1999 49 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

9 artikla

Siirtymäsäännökset

Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 52 artiklan siirtymäsäännöksiä sovelletaan soveltuvin osin myös tähän asetukseen.

10 artikla

Uudelleentarkastelu

Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat komission ehdotuksesta tätä asetusta uudelleen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006.

Ne tekevät päätöksensä ehdotuksesta perustamissopimuksen 148 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

11 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (ETY) N:o 4255/88 1 päivästä tammikuuta 2000.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksena tähän asetukseen.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 1999.

Euroopan parlamentin puolesta

J. M. GIL-ROBLES

Puhemies

Neuvoston puolesta

S. NIINISTÖ

Puheenjohtaja

(1) Tämä julkaisu kumoaa ja korvaa julkaisun, joka on ilmestynyt virallisen lehden numerossa EYVL 161, 26.6.1999, s. 48.

(2) EYVL C 176, 9.6.1998, s. 39 ja

EYVL C 74, 18.3.1999, s. 7.

(3) EYVL C 407, 28.12.1998, s. 74.

(4) EYVL C 51, 22.2.1999, s. 48.

(5) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 9. marraskuuta 1998 (EYVL C 379, 7.12.1998, s. 186), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 14. huhtikuuta 1999 (EYVL C 134, 14.5.1999, s. 9), ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 6. toukokuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 21. kesäkuuta 1999.

(6) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1.

(7) EYVL L 185, 15.7.1988, s. 9, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3193/94 (EYVL L 337, 21.12.1994, s. 11).

(8) EYVL L 374, 31.12.1988, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3193/94.

(9) EYVL L 374, 31.12.1988, s. 21 asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2084/93 (EYVL L 193, 31.7.1993, s. 39).

(10) EYVL C 236, 2.8.1997, s. 3.

(11) katso tämän virallisen lehden s. 1.

(12) Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maatalouden kehittämiseen (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80).

(13) Neuvoston asetus (EY) N:o 1263/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, kalastusalan rakenteellisista tukitoimenpiteistä (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 54).