31999R1451

Komission asetus (EY) N:o 1451/1999, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999, Yhdistyneen kuningaskunnan hallussaan pitämän naudanlihan myynnistä puolustusvoimille ennakolta kiinteästi vahvistettuun hintaan annetun asetuksen (EY) N:o 1209/98 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 167 , 02/07/1999 s. 0015 - 0016


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1451/1999,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999,

Yhdistyneen kuningaskunnan hallussaan pitämän naudanlihan myynnistä puolustusvoimille ennakolta kiinteästi vahvistettuun hintaan annetun asetuksen (EY) N:o 1209/98 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1633/98(2), ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

(1) komission asetuksessa (EY) N:o 1209/98(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2515/98(4), säädetään Yhdistyneen kuningaskunnan interventiovarastojen myynnistä; kyseisessä asetuksessa vahvistetut määrät ja hinnat olisi muutettava jo myytyjen varastojen huomioon ottamiseksi, ja

(2) tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1209/98 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 148, 28.6.1968, s. 24.

(2) EYVL L 210, 28.7.1998, s. 17.

(3) EYVL L 166, 11.6.1998, s. 39.

(4) EYVL L 314, 24.11.1998, s. 3.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

"ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>TAULUKON PAIKKA>"