31999Q0531

Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission tekemä toimielinten välinen sopimus, tehty 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista

Virallinen lehti nro L 136 , 31/05/1999 s. 0015 - 0019


Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission tekemä

TOIMIELINTEN VÄLINEN SOPIMUS,

tehty 25 päivänä toukokuuta 1999,

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista

EUROOPAN PARLAMENTTI, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO ja EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, jotka

viittaavat petosten torjunnan koordinointiyksikön (Uclaf) riippumattomuudesta, tehtävästä ja asemasta 7 päivänä lokakuuta 1998 annettuun Euroopan parlamentin päätöslauselmaan(1),

viittaavat 15 päivänä maaliskuuta 1999 annettuihin neuvoston päätelmiin, jotka hyväksyttiin Euroopan parlamentin ja komission edustajien keskusteltua asiasta yksityiskohtaisesti,

ottavat huomioon Euroopan petostentorjuntaviraston perustamisesta 28 päivänä huhtikuuta 1999 tehdyn komission päätöksen 1999/352/EY, EHTY, Euratom(2).

(1) Katsovat, että Euroopan petostentorjuntaviraston tutkimuksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1073/1999(3) ja 25 päivänä toukokuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (Euratom) N:o 1074/1999(4) säädetään, että kyseinen virasto toteuttaa hallinnollisia tutkimuksia EY:n ja Euratomin perustamissopimuksissa tai niiden nojalla perustetuissa toimielimissä ja elimissä,

(2) katsovat, että komission perustaman petostentorjuntaviraston tehtäviin kuuluvat taloudellisten etujen suojaamisen lisäksi kaikki toimet yhteisön etujen suojelemiseksi sellaisia väärinkäytöksiä vastaan, jotka voivat johtaa hallinnollisiin kanteisiin tai rikossyytteisiin,

(3) katsovat, että olisi vahvistettava petosten torjunnan laajuutta ja tehokkuutta hyödyntäen nykyistä hallinnollisten tutkimusten asiantuntemusta,

(4) katsovat, että kaikkien toimielinten ja elinten olisi tämän vuoksi annettava kullakin olevan hallinnollisen toimivallan puitteissa petostentorjuntaviraston tehtäväksi toteuttaa niissä hallinnollisia tutkimuksia sellaisten virkatoimintaan liittyvien vakavien tekojen selvittämiseksi, jotka voivat merkitä, että virkamies tai muuhun henkilöstöön kuuluva on jättänyt noudattamatta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavien henkilöstösääntöjen, jäljempänä "henkilöstösäännöt", 11 artiklassa ja 12 artiklan toisessa ja kolmannessa kohdassa, 13, 14 ja 16 artiklassa sekä 17 artiklan ensimmäisessä kohdassa mainittuja velvollisuuksiaan tavalla, joka voi haitata näiden yhteisöjen etuja ja joka voi johtaa kurinpitotoimiin ja tarvittaessa rikossyytteisiin, tai että hän on tehnyt henkilöstösääntöjen 22 artiklassa tarkoitetun vakavan virheen, taikka että toimielimen tai elimen jäsen tai johtohenkilö taikka henkilökuntaan kuuluva, johon ei sovelleta henkilöstösääntöjä, on vastaavalla tavalla jättänyt noudattamatta velvollisuuksiaan,

(5) katsovat, että näissä tutkimuksissa on otettava täysimääräisesti huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten asianomaiset määräykset sekä erityisesti yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehty pöytäkirja ja sen täytäntöönpanemiseksi annetut tekstit sekä henkilöstösäännöt,

(6) katsovat, että nämä tutkimukset on kaikissa toimielimissä ja elimissä toteutettava samoin edellytyksin eikä näiden tehtävien antaminen virastolle vaikuta toimielinten tai elinten omaan vastuuseen eikä heikennä asianomaisten henkilöiden oikeussuojaa,

(7) katsovat, että olisi määriteltävä, kunnes henkilöstösäännöt muutetaan, käytännön yksityiskohtaiset säännöt siitä, miten toimielinten ja elinten jäsenet ja elinten johtohenkilöt sekä näitten virkamiehet ja muut henkilöstöön kuuluvat toimivat yhteistyössä sisäisten tarkastusten toteuttamiseksi moitteettomasti,

ovat neuvotelleet yhteisestä järjestelystä tätä varten, ja

kehottavat muita toimielimiä ja elimiä liittymään tähän sopimukseen,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1. Hyväksytään yhteinen järjestely, joka sisältää tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet viraston tutkimusten moitteettoman toteuttamisen helpottamiseksi niissä. Näiden tutkimusten tarkoituksena on:

- torjua petoksia, lahjontaa ja Euroopan yhteisöjen etuja vahingoittavaa muuta laitonta toimintaa;

- selvittää virkatoimintaan liittyviä vakavia tekoja, jotka voivat merkitä, että virkamies tai muu henkilöstöön kuuluva on jättänyt noudattamatta velvollisuuksiaan tavalla, joka voi haitata näiden yhteisöjen etuja ja joka voi johtaa kurinpitotoimiin ja tarvittaessa rikossyytteisiin, taikka että toimielimen tai elimen jäsen tai johtohenkilö taikka henkilökuntaan kuuluva, johon ei sovelleta henkilöstösääntöjä, on vastaavalla tavalla jättänyt noudattamatta velvollisuuksiaan.

Näissä tutkimuksissa on otettava täysimääräisesti huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten asianomaiset määräykset sekä erityisesti yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehty pöytäkirja ja sen täytäntöönpanemiseksi annetut tekstit sekä henkilöstösäännöt.

Tutkimuksissa noudatetaan myös Euroopan yhteisöjen ja Euroopan atomienergiayhteisön asetuksissa säädettyjä edellytyksiä ja yksityiskohtaisia sääntöjä.

2. Vahvistetaan tällainen järjestely ja ryhdytään välittömästi soveltamaan sitä tekemällä tämän sopimuksen liitteenä olevan mallin mukainen sisäinen päätös, sekä että päätöksen noudattamisesta ei poiketa muutoin kuin jos niiden omat erityisvaatimukset sitä teknisistä syistä edellyttävät.

3. Tunnustetaan, että on tarpeen toimittaa virastolle lausuntoa varten kaikki petoksiin tai lahjontaan tai muuhun laittomaan toimintaan liittyvät virkamiesten tai muiden henkilökuntaan kuuluvien lainkäytöllisten koskemattomuuden kumoamista koskevat pyynnöt. Virastolle ilmoitetaan, jos on esitetty pyyntö niiden jäsenen lainkäytöllisen koskemattomuuden kumoamisesta.

4. Toimitetaan virastolle tiedoksi niiden tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi antamat säännökset.

Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan sen allekirjoittaneiden toimielinten nimenomaisella suostumuksella.

Muita toimielimiä sekä EY:n ja Euratomin perustamissopimusten nojalla perustettuja elimiä kehotetaan liittymään tähän sopimukseen allekirjoittaneiden toimielinten puheenjohtajille yhteisesti osoitetulla julistuksella.

Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 1999.

Euroopan parlamentin puolesta

J. M. GIL-ROBLES

Puhemies

Euroopan unionin neuvoston puolesta

H. EICHEL

Puheenjohtaja

Euroopan yhteisöjen komission puolesta

J. SANTER

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 328, 26.10.1998, s. 95.

(2) Ks. tämän virallisen lehden s. 20.

(3) Ks. tämän virallisen lehden s. 1.

(4) Ks. tämän virallisen lehden s. 8.

LIITE

"MALLIPÄÄTÖS"

[TOIMIELIMEN TAI ELIMEN] PÄÄTÖS,

tehty

petosten, lahjonnan ja yhteisöjen etua vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumista koskevien sisäisten tutkimusten edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä

TOIMIELIN tai ELIN, joka

ottaa huomioon [oikeusperusta]

sekä katsoo, että

(1) Euroopan petostentorjuntaviraston tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1073/1999(1) ja neuvoston asetuksessa (Euratom) N:o 1074/1999(2) säädetään, että virasto toteuttaa hallinnollisia tutkimuksia EY:n ja Euratomin perustamissopimuksissa tai niiden nojalla perustetuissa toimielimissä ja elimissä,

(2) komission perustaman petostentorjuntaviraston tehtäviin kuuluvat taloudellisten etujen suojaamisen lisäksi kaikki toimet yhteisön etujen suojelemiseksi sellaisia väärinkäytöksiä vastaan, jotka voivat johtaa hallinnollisiin kanteisiin tai rikossyytteisiin,

(3) olisi vahvistettava petosten torjunnan laajuutta ja tehokkuutta hyödyntäen nykyistä hallinnollisten tutkimusten asiantuntemusta,

(4) kaikkien toimielinten ja elinten olisi tämän vuoksi annettava kullakin olevan hallinnollisen toimivallan puitteissa viraston tehtäväksi toteuttaa niissä hallinnollisia tutkimuksia sellaisten virkatoimintaan liittyvien vakavien tekojen selvittämiseksi, jotka voivat merkitä, että virkamies tai muu henkilöstöön kuuluva on jättänyt noudattamatta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavien henkilöstösääntöjen, jäljempänä "henkilöstösäännöt", 11 artiklassa ja 12 artiklan toisessa ja kolmannessa kohdassa, 13, 14 ja 16 artiklassa sekä 17 artiklan ensimmäisessä kohdassa mainittuja velvollisuuksiaan tavalla, joka voi haitata näiden yhteisöjen etuja ja joka voi johtaa kurinpitotoimiin ja tarvittaessa rikossyytteisiin, tai että hän on tehnyt henkilöstösääntöjen 22 artiklassa tarkoitetun vakavan virheen, taikka että toimielimen tai elimen jäsen tai johtohenkilö taikka henkilökuntaan kuuluva, johon ei sovelleta henkilöstösääntöjä, on vastaavalla tavalla jättänyt noudattamatta velvollisuuksiaan,

(5) näissä tutkimuksissa on otettava täysimääräisesti huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten asianomaiset määräykset sekä erityisesti yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehty pöytäkirja ja sen täytäntöönpanemiseksi annetut tekstit sekä henkilöstösäännöt,

(6) nämä tutkimukset on kaikissa toimielimissä ja elimissä toteutettava samoin edellytyksin eikä näiden tehtävien antaminen virastolle vaikuta toimielinten tai elinten omaan vastuuseen eikä heikennä asianomaisten henkilöiden oikeussuojaa, ja

(7) olisi määriteltävä, kunnes henkilöstösäännöt muutetaan, käytännön yksityiskohtaiset säännöt siitä, miten toimielinten ja elinten jäsenet ja elinten johtohenkilöt sekä niiden virkamiehet ja muut henkilöstöön kuuluvat toimivat yhteistyössä sisäisten tarkastusten toteuttamiseksi moitteettomasti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Velvollisuus toimia yhteistyössä viraston kanssa

[Toimielimen tai elimen] pääsihteerin, yksiköiden sekä johtohenkilöiden, virkamiesten ja muuhun henkilöstöön kuuluvien on toimittava täysimääräisesti yhteistyössä viraston henkilöstöön kuuluvien kanssa ja annettava kaikkea tutkimuksissa tarvittavaa apua. Tätä varten he antavat viraston henkilökuntaan kuuluville kaikki asiaa koskevat tiedot ja selitykset.

Jäsenet toimivat yhteistyössä viraston kanssa, tämän kuitenkaan rajoittamatta Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten, erityisesti erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan sekä niiden soveltamiseksi annettujen tekstien määräysten soveltamista.

2 artikla

Ilmoittamisvelvollisuus

[Toimielimen tai elimen] virkamiehen ja muuhun henkilöstöön kuuluvan on viipymättä ilmoitettava yksikkönsä päällikölle tai pääjohtajalleen tai, jos hän pitää sitä tarpeellisena, pääsihteerilleen tai virastolle suoraan sellaisista tietoonsa tulleista seikoista, jotka antavat aihetta olettaa petoksen tai lahjonnan taikka yhteisöjen etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan mahdollisuutta, tai sellaisista virkatoimiin liittyvistä vakavista teoista, jotka voivat merkitä, että virkamies tai muuhun henkilöstöön kuuluva on jättänyt noudattamatta velvollisuuksiaan tavalla, joka voi johtaa kurinpitotoimiin ja tarvittaessa rikossyytteisiin, taikka että toimielimen tai elimen jäsen tai johtohenkilö taikka henkilöstöön kuuluva, johon ei sovelleta henkilöstösääntöjä, on vastaavalla tavalla jättänyt noudattamatta velvollisuuksiaan.

[Toimielimen tai elimen] pääsihteeri, pääjohtajat ja yksikköjen päälliköt tai johtohenkilöt toimittavat virastolle tiedon kaikista tietoonsa saamistaan seikoista, jotka antavat aihetta olettaa ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen väärinkäytösten mahdollisuutta.

[Toimielimen tai elimen] johtohenkilöä, virkamiestä ja muuhun henkilöstöön kuuluvaa ei missään tapauksessa saa kohdella epäoikeudenmukaisesti tai syrjiä sen vuoksi, että hän on toimittanut ensimmäisessä ja toisessa kohdassa tarkoitetun tiedon.

Jäsenen, joka saa tietoonsa ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja seikkoja, on ilmoitettava niistä toimielimen [tai elimen] puheenjohtajalle tai puhemiehelle, taikka, jos hän pitää sitä aiheellisena, suoraan virastolle.

3 artikla

Turvallisuustoimiston antama apu

Viraston johtajan pyynnöstä [toimielimen tai elimen] turvallisuustoimisto antaa viraston henkilöstöön kuuluville apua tutkimusten käytännön toteuttamisessa.

4 artikla

Asianomaiselle ilmoittaminen

Jos ilmenee, että jäseneen, johtohenkilöön, virkamieheen tai muuhun henkilöstöön kuuluvaan voi kohdistua henkilöön kohdistuvia epäilyjä, asianomaiselle on ilmoitettava tästä nopeasti, jos ilmoittaminen ei vaaranna tutkimusta. Nimeltä mainittua [toimielimen tai elimen] jäsentä, johtohenkilöä, virkamiestä tai muuhun henkilöstöön kuuluvaa koskevia päätelmiä ei missään tapauksessa saa tehdä tutkimuksen valmistuttua ilman, että asianomaiselle on annettu tilaisuus tulla kuulluksi kaikista häntä koskevista seikoista.

Tapauksissa, joissa tutkimukseen liittyvistä syistä on noudatettava ehdotonta salassapitovelvollisuutta ja joissa on turvauduttava kansallisten oikeusviranomaisten toimivaltaan kuuluviin tutkintamenetelmiin, velvollisuutta antaa [toimielimen tai elimen] jäsenelle, johtohenkilölle, virkamiehelle tai muuhun henkilöstöön kuuluvalle tilaisuus tulla kuulluksi voidaan lykätä puheenjohtajan, puhemiehen tai pääsihteerin annettua asiaan suostumuksensa.

5 artikla

Ilmoitus tutkimuksen lopettamisesta ilman jatkotoimia

Jos sisäisen tutkimuksen tuloksena ilmenee, ettei ole näyttöä [toimielimen tai elimen] jäsentä, johtohenkilöä, virkamiestä tai muuhun henkilökuntaan kuuluvaa vastaan, häntä koskeva sisäinen tutkimus lopetetaan ilman jatkotoimia viraston johtajan päätöksellä, jonka tämä antaa kirjallisesti tiedoksi asianomaiselle.

6 artikla

Lainkäytöllisen koskemattomuuden kumoaminen

Kansallisen poliisi- tai oikeusviranomaisen pyyntö [toimielimen tai elimen] jäsenen, johtohenkilön, virkamiehen tai muuhun henkilöstöön kuuluvan lainkäytöllisen koskemattomuuden kumoamisesta mahdollisen petoksen, lahjonnan tai muun laittoman toiminnan yhteydessä, on toimitettava viraston johtajalle lausuntoa varten. Virastolle on ilmoitettava, jos on esitetty pyyntö toimielimen [tai elimen] jäsenen lainkäytöllisen koskemattomuuden kumoamisesta.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

Tehty

[Toimielin tai elin]

(1) EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.

(2) EYVL L 136, 31.5.1999, s. 8.