31999L0085

Neuvoston direktiivi 1999/85/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 1999, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta sisällyttämällä siihen mahdollisuus soveltaa kokeiluluontoisesti alennettua arvonlisäverokantaa erityisen työvaltaisiin palveluihin

Virallinen lehti nro L 277 , 28/10/1999 s. 0034 - 0036


NEUVOSTON DIREKTIIVI 1999/85/EY,

annettu 22 päivänä lokakuuta 1999,

direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta sisällyttämällä siihen mahdollisuus soveltaa kokeiluluontoisesti alennettua arvonlisäverokantaa erityisen työvaltaisiin palveluihin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 93 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

1) Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun neuvoston direktiivin 77/388/ETY(4) 12 artiklan 3 a alakohdassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat soveltaa joko yhtä tai kahta alennettua verokantaa yksinomaan direktiivin 77/388/ETY liitteessä H tarkoitettujen tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin.

2) Työttömyysongelman vakavuuden takia olisi kuitenkin annettava sitä haluaville jäsenvaltioille mahdollisuus kokeilla liitteeseen H tällä hetkellä sisältymättömien erityisen työvaltaisten palvelujen arvonlisäverokannan alentamisen toimivuutta ja vaikutuksia uusien työpaikkojen luomisen kannalta.

3) Tämä arvonlisäverokannan alentaminen vähentää todennäköisesti kyseisten yritysten alttiutta alkaa toimia tai jatkaa toimimista harmaassa taloudessa.

4) Verokannan kohdistettu alentaminen ei kuitenkaan ole vaaratonta verotuksen tasapuolisuuden ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta. Olisi näin ollen säädettävä luvan myöntämismenettelyssä kolmeen vuoteen rajatun jakson ajaksi ja rajattava toimenpiteen soveltamisala tiukaksi sen todennettavuuden ja rajallisuuden turvaamiseksi.

5) Toimenpiteen kokeiluluonteisuuden vuoksi toimenpiteen toteuttaneiden jäsenvaltioiden ja komission olisi laadittava yksityiskohtainen arvio sen vaikutuksista työllisyyteen ja tehokkuuteen.

6) Toimenpiteiden keston olisi oltava tiukasti rajattu ja sen soveltamisen olisi päätyttävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2002.

7) Tämän direktiivin täytäntöönpano ei edellytä muutoksia jäsenvaltioiden lainsäädäntöihin,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 77/388/ETY seuraavasti:

1) Lisätään 28 artiklaan kohta seuraavasti:

"6. Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta antaa jäsenvaltioille luvan soveltaa enintään 1 päivän tammikuuta 2000 ja 31 päivän joulukuuta 2002 välisen kolmisvuotiskauden aikana 12 artiklan 3 kohdan a alakohdan kolmannessa alakohdassa säädettyjä alennettuja arvonlisäverokantoja liitteessä K lueteltuihin palveluihin enintään kahdessä siinä olevassa ryhmässä. Jäsenvaltio voi poikkeustapauksessa saada luvan soveltaa alennettua verokantaa kolmessa edellä mainituista ryhmistä lueteltuihin palveluihin.

Kyseisten palvelujen on täytettävä seuraavat edellytykset:

a) niiden on oltava työvaltaisia;

b) niitä on tarjottava laajalti suoraan lopullisille kuluttajille;

c) niiden on oltava pääasiassa paikallisia eivätkä todennäköisesti luo kilpailunvääristymiä;

d) verokannan alentamisesta aiheutuvan hinnanalennuksen sekä kysynnän ja työllisyyden kasvun välillä on oltava kiinteä yhteys.

Alennetun verokannan soveltaminen ei saa vaarantaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Jäsenvaltion, joka haluaa ottaa käyttöön ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen, on ilmoitettava siitä komissiolle ennen 1 päivää marraskuuta 1999 ja toimitettava komissiolle ennen tätä päivämäärää kaikki asian edellyttämät tiedot ja erityisesti seuraavat tiedot:

a) toimenpiteen soveltamisala ja yksityiskohtainen kuvaus kyseisistä palveluista;

b) tiedot, joista käy ilmi, että edellä toisessa ja kolmannessa alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät;

c) tiedot, joista käy ilmi suunnitellun toimenpiteen vaikutukset talousarvioon.

Jäsenvaltioiden, joille on myönnetty lupa soveltaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua alennettua arvonlisäverokantaa, on laadittava ennen 1 päivää lokakuuta 2002 yksityiskohtainen kertomus, johon sisältyy yleisarvio toimenpiteen vaikuttavuudesta erityisesti uusien työpaikkojen luomisen ja tehokkuuden kannalta.

Komissio esittää ennen 31 päivää joulukuuta 2002 kokonaisarviointikertomuksen neuvostolle ja Euroopan parlamentille sekä tarvittaessa ehdotuksen aiheellisista toimenpiteistä lopullisen päätöksen tekemiseksi arvonlisäverokannan soveltamisesta työvaltaisiin palveluihin."

2) Lisätään tämän direktiivin liitteenä oleva uusi liite K.

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä lokakuuta 1999.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. MÖNKÄRE

(1) EYVL C 102, 13.4.1999, s. 10.

(2) EYVL C 279, 1.10.1999, s. 105.

(3) EYVL C 209, 22.7.1999, s. 20.

(4) EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 1999/59/EY (EYVL L 162, 26.6.1999, s. 63).

LIITE

"LIITE K

Luettelo 28 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista palveluista

1. Pienet korjauspalvelut

- polkupyörät,

- kengät ja nahkatavarat,

- vaatteet ja liinavaatteet (korjaukset ja muutokset mukaan lukien).

2. Yksityisasuntojen uudistaminen ja korjaus lukuun ottamatta tarvikkeita, jotka muodostavat merkittävän osan toimituksen arvosta.

3. Ikkunanpesu ja siivous yksityistalouksissa.

4. Kodinhoitopalvulut (esim. kotiapu, lasten, vanhusten, sairaan tai vammaisen hoito).

5. Parturi- ja kampaamopalvelut."