31999L0059

Neuvoston direktiivi 1999/59/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1999, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta telepalveluihin sovellettavan arvonlisäverojärjestelmän osalta

Virallinen lehti nro L 162 , 26/06/1999 s. 0063 - 0064


NEUVOSTON DIREKTIIVI 1999/59/EY,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 1999,

direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta telepalveluihin sovellettavan arvonlisäverojärjestelmän osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 93 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

(1) perustamissopimuksen 14 artiklassa määritellään sisämarkkinat alueeksi, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan perustamissopimuksen määräysten mukaisesti,

(2) jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY(4) 9 artiklassa säädetyt telepalveluihin nykyisellään sovellettavat arvonlisäveroa koskevat säännökset eivät ole riittäviä siten, että vero voitaisiin kohdistaa kaikkiin yhteisössä käytettyihin telepalveluihin ja että voitaisiin estää kilpailun vääristymiset kyseisellä alalla,

(3) sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan vuoksi olisi tällaiset kilpailun vääristymät poistettava ja otettava käyttöön uusi yhdenmukaistettu sääntely tällaista toimintaa varten,

(4) olisi toteutettava toimia erityisesti sen varmistamiseksi, että yhteisöön sijoittautuneiden asiakkaiden käyttämiä telepalveluja verotetaan yhteisössä,

(5) tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi yhteisöön sijoittautuneille verovelvollisille tai kolmanteen maahan sijoittautuneille vastaanottajille suoritetut telepalvelut periaatteessa verotettava palvelujen vastaanottajan kotipaikassa,

(6) niiden telepalvelujen yhtenäisen verotuksen varmistamiseksi, joita kolmanteen maahan sijoittautuneet verovelvolliset suorittavat yhteisöön sijoittautuneille henkilöille, jotka eivät ole verovelvollisia, ja joiden tosiasiallinen käyttö tai hyödyntäminen tapahtuu yhteisössä, jäsenvaltioiden olisi sovellettava palvelun suorituspaikan muuttamiseen direktiivin 77/388/ETY 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan säännöksiä; yhteisön alueella oleville muille vastaanottajille tarjottavien vastaavien telepalvelujen osalta voidaan kuitenkin edelleen soveltaa mainitun direktiivin 9 artiklan 3 kohtaa,

(7) telepalvelujen suorituspaikan määrittämistä koskevan erityissäännön käyttöön ottamiseksi olisi kyseiset palvelut määriteltävä; määrittelyn olisi perustuttava kansainvälisesti hyväksyttyihin määritelmiin, joihin kuuluvat kansainvälisten puhelujen reititys- ja välityspalvelut sekä maailmanlaajuiseen tietoverkkoon pääsy,

(8) palvelujen vastaanottajan kotipaikassa tapahtuva verottaminen merkitsee myös, että verovelvollisen ei tarvitse turvautua direktiivien 79/1072/ETY(5) ja 86/560/ETY(6) mukaisiin menettelyihin; uudet suorituspaikan määrittelyä koskevat säännökset eivät saisi merkitä, että ulkomaisten verovelvollisten täytyy rekisteröityä verovelvollisiksi toisessa valtiossa; tähän päästään, kun tehdään pakolliseksi se, että palvelujen vastaanottaja on vastuussa veron maksamisesta edellyttäen, että kyseinen vastaanottaja on verovelvollinen, ja

(9) direktiivi 77/388/ETY olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 77/388/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 9 artiklan 2 kohdan e alakohdan lopussa oleva piste pilkulla ja lisätään uusi luetelmakohta seuraavasti:

"- telepalvelut. Telepalveluina pidetään palveluja, joiden tarkoituksena on signaalien, kirjoitettujen, kuvallisten ja ääniviestien tai erityyppisten tietojen välittäminen, lähettäminen ja vastaanottaminen johtimella, radioteitse, optisesti tai muulla sähkömagneettisella menetelmällä, mukaan luettuna tähän liittyvän välitys-, lähetys- tai vastaanottokapasiteetin käyttöoikeuden siirto tai myöntäminen. Tässä säännöksessä tarkoitettuina telepalveluina pidetään myös maailmanlaajuisiin tietoverkkoihin pääsyn tarjoamista."

2) Lisätään 9 artiklan 3 kohdan jälkeen 4 kohta seuraavasti: "4. Edellä 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen telepalveluiden osalta, joita yhteisön ulkopuolelle sijoittautunut verovelvollinen suorittaa yhteisöön sijoittautuneille muille kuin verovelvollisille henkilöille, jäsenvaltioiden on sovellettava 3 kohdan b alakohtaa."

3) Korvataan 21 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti: "b) verovelvolliset, joille toimitetaan 9 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja palveluja tai henkilöt, jotka on maassa rekisteröity arvonlisäverovelvollisena ja joille toimitetaan 28 b artiklan C, D, E ja F jaksossa tarkoitettuja palveluja, jos palvelut toimittaa ulkomaille sijoittautunut verovelvollinen; jäsenvaltiot voivat kuitenkin vaatia, että palvelujen toimittajaa on pidettävä yhteisvastuullisesti veron maksamisesta vastuullisena;".

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivään tammikuuta 2000 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne kansalliset säännökset, jotka ne antavat tässä direktiivissä tarkotetuista kysymyksistä.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 17 päivänä kesäkuuta 1999.

Neuvoston puolesta

F. MÜNTEFERING

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 78, 12.3.1997, s. 22.

(2) Lausunto annettu 6. toukokuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL C 287, 22.9.1997, s. 28.

(4) EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 1999/49/EY (EYVL L 139, 2.6.1999, s. 27).

(5) EYVL L 331, 27.12.1979, s. 11, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(6) EYVL L 326, 21.11.1986, s. 40.