31999L0051

Komission direktiivi 1999/51/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1999, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (tinan, pentakloorifenolin ja kadmiumin) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY liitteen I mukauttamisesta tekniikan kehitykseen viidennen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 142 , 05/06/1999 s. 0022 - 0025


KOMISSION DIREKTIIVI 1999/51/EY,

annettu 26 päivänä toukokuuta 1999,

tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (tinan, pentakloorifenolin ja kadmiumin) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY liitteen I mukauttamisesta tekniikan kehitykseen viidennen kerran

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/64/EY(2), ja erityisesti sen 2 a artiklan, joka on lisätty neuvoston direktiivillä 89/678/ETY(3),

(1) Itävallan, Suomen ja Ruotsin Euroopan unioniin liittymistä koskevassa sopimuksessa ja erityisesti sen Itävaltaa koskevassa 69 artiklassa, Suomea koskevassa 84 artiklassa ja Ruotsia koskevassa 112 artiklassa määrätään, että tiettyjä direktiivin 76/769/ETY liitteen I säännöksiä ei sovelleta Itävaltaan, Suomeen ja Ruotsiin neljän vuoden ajan 1 päivästä tammikuuta 1995 ja että niitä tarkastellaan uudelleen EY:n perustamissopimuksessa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti,

(2) jotkut orgaaniset tinayhdisteet ja erityisesti tributyylitina (TBT), joita käytetään eliöiden kasvun estämiseen, ovat vielä vaaraksi vesiympäristölle ja ihmisten terveydelle mukaan lukien niiden mahdolliset hormonitoimintaa häiritsevät vaikutukset; Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on tietoinen TBT:n aiheuttamasta vaarasta, ja IMO:n alainen meriympäristön suojelua käsittelevä komitea on esittänyt laivojen antifouling-käsittelyssä biosidina käytettävien orgaanisten tinayhdisteiden käytön kieltämistä maailmanlaajuisesti 1. tammikuuta 2003 mennessä; TBT:tä koskevia säännöksiä tarkastellaan uudelleen ottaen kaikilta osin huomioon IMO:ssa tapahtuva kehitys; on kehitetty sellaisia antifouling-tuotteita, joista TBT:tä vapautuu säännöstellysti, ja näitä tuotteita olisi käytettävä vapaasti liukenevien maalien sijasta,

(3) sisävedet ja Itämeri ovat erityisen herkkiä ympäristöjä; TBT:n käyttö yhteisön sisävesillä olisi kiellettävä; Itävallan ja Ruotsin on siirtymäkauden ajan saatava soveltaa TBT:n käyttöä koskevia tiukempia rajoituksia näissä herkissä ympäristöissä,

(4) pentakloorifenoli (PCP) uhkaa yhä terveyttä ja ympäristöä niistä rajoituksista huolimatta, jotka otettiin käyttöön direktiivillä 76/769/ETY; PCP:n käyttöä olisi rajoitettava edelleen; valtameriin rajoittuvissa jäsenvaltioissa PCP:tä tarvitaan kuitenkin vielä teknisistä syistä joihinkin käyttötarkoituksiin,

(5) 25 päivänä tammikuuta 1988 annetussa neuvoston päätöslauselmassa kehotetaan luomaan yleisstrategia kadmiumin aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, mukaan lukien toimenpiteet, joilla rajoitetaan kadmiumin käyttöä ja edistetään kadmiumia korvaavien aineiden kehittämistä; kadmiumin riskejä arvioidaan parhaillaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93(4) nojalla, ja komissio tarkastelee tulosten perusteella uudelleen kadmiumia koskevia rajoituksia; Ruotsi ja Itävalta voivat siirtymäkauden ajan jatkaa tiukempien rajoitusten soveltamista,

(6) myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevä tiedekomitea on antanut lausunnon orgaanisista tinayhdisteistä ja PCP:stä,

(7) tämä direktiivi ei vaikuta siihen yhteisön lainsäädäntöön, joka koskee neuvoston direktiivissä 89/391/ETY(5) sekä siihen perustuvissa erillisissä direktiiveissä ja erityisesti neuvoston direktiivissä 90/394/ETY(6) ja työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä annetussa neuvoston direktiivissä 98/24/EY(7) asetettuja työsuojelun vähimmäisvaatimuksia, ja

(8) tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat vaarallisten aineiden ja valmisteiden kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Mukautetaan direktiivin 76/769/ETY liite I tekniikan kehitykseen tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on 29 päivään helmikuuta 2000 mennessä annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä syyskuuta 2000. Itävalta, Suomi ja Ruotsi voivat kuitenkin soveltaa näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 1999, ellei tämän direktiivin liitteessä toisin mainita.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 1999.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 24.

(2) EYVL L 315, 19.11.1997, s. 13.

(3) EYVL L 398, 30.12.1989, s. 24.

(4) EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1.

(5) EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.

(6) EYVL L 196, 26.7.1990, s. 1.

(7) EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.

LIITE

Muutetaan direktiivin 76/769/ETY liitteessä I oleva 21, 23 ja 24 kohta seuraavasti: 1. Korvataan 21 kohta seuraavasti: >TAULUKON PAIKKA>

2. Korvataan 23 kohta seuraavasti: " "

3. Lisätään 24 kohtaan (kadmium) 3 kohdan jälkeen seuraava kohta: >TAULUKON PAIKKA>

(1) EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39.

(2) EYVL L 377, 31.12.1991, s. 20.