31999L0034

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/34/EY, annettu 10 päivänä toukokuuta 1999, tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 85/374/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 141 , 04/06/1999 s. 0020 - 0021


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 1999/34/EY,

annettu 10 päivänä toukokuuta 1999,

tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 85/374/ETY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

toimivat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti(3),

sekä katsoo, että

(1) tuotteiden turvallisuus ja turvallisuudeltaan puutteellisten tuotteiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen ovat erityisen tärkeitä yhteiskunnallisia tarpeita, jotka on turvattava sisämarkkinoilla; yhteisö on vastannut näihin vaatimuksiin direktiivillä 85/374/ETY(4) ja yleisestä tuoteturvallisuudesta 29 päivänä kesäkuuta 1992 annetulla neuvoston direktiivillä 92/59/ETY(5),

(2) direktiivillä 85/374/ETY on luotu nykyaikaiseen yhteiskuntaan, jolle on ominaista pitkälle edistynyt teknistyminen, littyvien riskien oikeudenmukainen jako; kyseisellä direktiivillä on siten saavutettu kohtuullinen tasapaino eri osapuolten etujen välille, joita ovat erityisesti kuluttajien terveyden suojelu, tieteelliselle ja tekniselle innovaatiolle ja kehittämiselle annettava kannustus, vääristymättömän kilpailun turvaaminen sekä kaupankäynnin edistäminen yhdenmukaistetun siviilioikeudellisen vastuujärjestelmän mukaisesti; edellä mainittu direktiivi on siten lisännyt taloudellisten toimijoiden tietoisuutta tuoteturvallisuudesta ja sen merkityksestä,

(3) direktiivillä 85/374/ETY ei ole siinä säädettyjen poikkeusten vuoksi täysin saavutettu jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen yhdenmukaisuutta, erityisesti direktiivin soveltamisalan osalta, jonka ulkopuolelle on jätetty jalostamattomat maataloustuotteet,

(4) komissio valvoo direktiivin 85/374/ETY täytäntöönpanoa ja vaikutuksia sekä erityisesti sen kuluttajansuojaa ja sisämarkkinoiden toimintaa koskevia näkökohtia, joista on jo annettu ensimmäinen kertomus; direktiivin 21 artiklan mukaisesti komission on tältä osin esitettävä toinen kyseisen direktiivin soveltamista koskeva kertomus,

(5) maatalouden alkutuotteiden sisällyttäminen direktiivin 85/374/ETY soveltamisalaan edistää kuluttajien luottamuksen palauttamista maataloustuotannon turvallisuuteen; tällä toimenpiteellä vastataan korkeatasoisen kuluttajansuojan vaatimuksiin,

(6) nämä seikat edellyttävät direktiivin 85/374/ETY muuttamista, jotta helpotettaisiin turvallisuudeltaan puutteellisten maataloustuotteiden aiheuttamien terveydellisten vahinkojen oikeudenmukaista korvaamista kuluttajille,

(7) tällä direktiivillä on vaikutusta sisämarkkinoiden toimintaan, koska valmistajan vastuuta koskevien järjestelmien erot eivät enää tulevaisuudessa vaikuta maataloustuotteiden kauppaan,

(8) direktiivissä 85/374/ETY säädettyä tuottamuksesta riippumattoman vastuun periaatteen on ulotuttava kaikenlaisiin tuotteisiin mukaan lukien maataloustuotteet, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 32 kohdan toisessa virkkeessä ja lueteltu perustamissopimuksen liitteessä II, ja

(9) kuluttajien tehostettua suojelua ja sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa koskevien perustavoitteiden täytäntöönpanemiseksi ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tarpeen ja asianmukaista sisällyttää maataloustuotteet direktiivin 85/374/ETY soveltamisalaan; tämä direktiivi rajoittuu siihen, mikä on tarpeen perustamissopimuksen 5 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 85/374/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 2 artikla seuraavasti: " 2 artikla

Tässä direktiivissä 'tuotteella' tarkoitetaan irtaimia esineitä, vaikka esine on liitetty toiseen irtaimeen esineeseen tai kiinteistöön. Tuotteena pidetään myös sähköä."

2) Kumotaan 15 artiklan 1 kohdan a alakohta.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on pantava mainitut säännökset täytäntöön 4 päivästä joulukuuta 2000.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä toukokuuta 1999.

Euroopan parlamentin puolesta

J. M. GIL-ROBLES

Puhemies

Neuvoston puolesta

H. EICHEL

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 337, 7.11.1997, s. 54.

(2) EYVL C 95, 30.3.1998, s. 69.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 5. marraskuuta 1998 (EYVL C 359, 23.11.1998, s. 25) neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 17. joulukuuta 1998 (EYVL C 49, 22.2.1999, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 23. maaliskuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) sekä neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 1999.

(4) EYVL L 210, 7.8.1985, s. 29, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(5) EYVL L 228, 11.8.1992, s. 24.