31999D0751

1999/751/EY: Komission päätös, tehty 4 päivänä marraskuuta 1999, luvan antamisesta tietyille jäsenvaltioille säätää poikkeuksia neuvoston direktiivin 77/93/ETY tietyistä säännöksistä Kanadasta peräisin olevien siemenperunoiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 3541) (Ainoastaan espanjan-, kreikan-, italian- ja portugalinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

Virallinen lehti nro L 299 , 20/11/1999 s. 0036 - 0039


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä marraskuuta 1999,

luvan antamisesta tietyille jäsenvaltioille säätää poikkeuksia neuvoston direktiivin 77/93/ETY tietyistä säännöksistä Kanadasta peräisin olevien siemenperunoiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 3541)

(Ainoastaan espanjan-, kreikan-, italian- ja portugalinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(1999/751/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 1999/53/EY(2), ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Italian ja Portugalin esittämät pyynnöt,

sekä katsoo seuraavaa:

1) Direktiivin 77/93/ETY säännösten mukaisesti Amerikan mantereelta peräisin olevia siemenperunoiden mukuloita ei periaatteessa saa tuoda yhteisöön.

2) Direktiivissä 77/93/ETY sallitaan kuitenkin poikkeukset tästä säännöstä edellyttäen, ettei haitallisten organismien leviämisestä ole vaaraa.

3) Italiassa ja Portugalissa tiettyjen pohjoisamerikkalaisten lajikkeiden siemenperunoiden istuttaminen ja kasvattaminen varastoperunoiden tuotantoon on ollut vakiintunut käytäntö. Osa näiden lajikkeiden siemenperunoiden toimituksista on varmistettu tuomalla siemenperunoita Kanadasta.

4) Komissio on hyväksynyt päätöksillä 96/6/EY(3), 97/89/EY(4), 98/92/EY(5) ja 1999/50/EY(6) alueellisen vapauden käsitykseen perustuvat poikkeukset edellyttäen, että noudatetaan eräitä teknisiä edellytyksiä haitallisten organismien leviämisen riskin estämiseksi. Hyväksynnän voimassaolo päättyi 31 päivänä maaliskuuta 1999. Komissio päätti myös, että näiden poikkeusten kautta voidaan saada varmistus siitä, toimiiko alueellisen vapauden periaate asianmukaisesti.

5) Tiedetään, että Kanada ei ole vieläkään täysin vapaa perunan sukkulamukulataudista tai Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. -bakteerista.

6) Kanadan toimittamat tiedot ovat osoittaneet, että Kanada on kehittänyt edelleen ohjelmaa näiden haitallisten organismien hävittämiseksi New Brunswickin ja Prinssi Edwardin saaren maakunnista. On perusteltua uskoa, että perunan sukkulamukulataudin hävittämiseen tähtäävä ohjelma on täysin tehokas näissä maakunnissa ja että Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus -bakteerin hävittämiseen tähtäävä ohjelma on suurelta osin tehokas eräillä Prinssi Edwardin saaren ja New Brunswickin alueilla. Edellä mainittujen maakuntien vuoden 1998 sadosta kyseistä tautia ei löydetty yhdeltäkään siemenperunaviljelmältä eikä Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus -bakteeria löydetty edellä mainituista maakunnista peräisin olevien siemenperunaerien laboratoriokokeissa. Päätöksen 1999/50/EY mukaisesti Prinssi Edwardin saarelta ja New Brunswickista tuoduista siemenperunoista otetuissa näytteissä ei ole ollut näiden tautien vahvistettuja löydöksiä. Tämän vuoksi ei ole näyttöä siitä, että olisi tarpeeksi tekijöitä, jotka olisivat haitaksi edellä mainitun alueellisen vapauden käsitteen asianmukaiselle toiminnalle Prinssi Edwardin saarella ja näin ollen siellä toteutettujen toimenpiteiden tunnustamiselle niitä toimenpiteitä vastaaviksi, joita yhteisössä käytetään Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus -bakteerin torjumiseksi.

7) Tämän vuoksi voidaan todeta, että kyseisten haitallisten organismien leviämisestä ei ole vaaraa sillä edellytyksellä, että siemenperunat ovat peräisin alueilta, joiden on tieteellisin perustein todettu olevan vapaita sekä perunan sukkulamukulataudista että Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus -bakteerista, ja että eräitä erityisiä teknisiä edellytyksiä noudatetaan.

8) Komissio varmistaa, että Kanada toimittaa kaikki tekniset tiedot, joita tarvitaan valvomaan edellä mainituissa teknisissä edellytyksissä vaadittujen suojatoimenpiteiden toimivuutta ja arvioimaan edellä mainitun alueellisen vapauden käsitteen toimivuutta.

8 a) Direktiivin 77/93/ETY 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti kukin lupa koskee yhteisön koko aluetta tai jotain sen osaa edellytyksin, joissa otetaan huomioon haitallisten organismien leviämisen vaara.

9) Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus -bakteerin kulkeutumisen ja leviämisen riski on suuri kosteilla ja kylmillä alueilla. Tämän vuoksi poikkeusta ei pitäisi soveltaa jäsenvaltioihin, jotka ovat erityisen alttiita tällaisille riskeille, nimittäin Itävaltaan, Belgiaan, Tanskaan, Suomeen, Ranskaan, Saksaan, Irlantiin, Luxemburgiin, Alankomaihin, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Luvan antamista ei pitäisi soveltaa edellä mainittuihin jäsenvaltioihin ottaen huomioon erot maatalouden edellytyksissä ja ekologisissa edellytyksissä.

10) Tämän vuoksi siemenperunoiden kolmelle seuraavalle markkinointikaudelle olisi sallittava poikkeuksia edellyttäen, että niihin sisältyvät edellä mainitut edellytykset ja rajoittamatta neuvoston direktiivin 66/403/ETY(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/111/EY(8), ja neuvoston direktiivin 70/457/ETY(9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/96/EY(10), soveltamista.

11) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Italian tasavallalle ja Portugalin tasavallalle annetaan lupa säätää 2 kohdassa vahvistetuin edellytyksin poikkeuksia direktiivin 77/93/ETY 4 artiklan 1 kohdasta liitteessä III olevan A osan 10 kohdan osalta sekä kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohdasta ja 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannesta luetelmakohdasta mainitun direktiivin liitteessä IV olevan A osan I jakson 25.2 ja 25.3 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten osalta Kanadasta peräisin olevien Atlantic-, Donna-, Kennebec-, Russet Burbank-, Sebago- ja Shepody -lajikkeen siemenperunoita varten.

2. Direktiivin 77/93/ETY liitteissä I, II ja IV vahvistettujen perunoita koskevien vaatimusten lisäksi seuraavien edellytysten on täytyttävä:

a) siemenperunat on tuotettava pelloilla, jotka sijaitsevat Prinssi Edwardin saaren tai New Brunswickin maakunnissa olevilla alueilla, jotka Canadian Food Inspection Agency on virallisesti julistanut vapaiksi sekä perunan sukkulamukulataudista että Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus -bakteerista ja jotka tyydyttävät seuraavat edellytykset huolimatta siitä, viljelevätkö näitä peltoja kyseiselle alueelle vai sen ulkopuolelle sijoittuneet tuottajat:

i) nämä alueet

- joko koostuvat vähintään kolmen erillisen perunantuottajan omistamista tai vuokraamista pelloista, tai

- kattavat vähintään neljän neliökilometrin suuruisen alueen, jota ympäröi kokonaan vesi tai pellot, joilla kyseisiä organismeja ei ole esiintynyt viimeisten kolmen vuoden aikana;

ii) kaikki alueella tuotetut perunat polveutuvat suoraan ensimmäisessä polvessa Pre-elite, Elite I, Elite II tai Elite III -luokkiin kuuluvista siemenperunoista, jotka on tuotettu laitoksissa, jotka on kelpuutettu tuottamaan Pre-elite tai Elite I -luokkiin kuuluvia siemenperunoita ja jotka ovat joko virallisia laitoksia tai virallisesti nimettyjä ja valvottuja tätä tarkoitusta varten;

iii) sellaisten perunoiden tuottamiseen, joita ei lopulta varmenneta siemenperunoiksi, käytettävä pinta-ala ei ylitä yhtä viidesosaa siemenperunoiksi varmennettujen perunoiden tuottamiseen käytetystä pinta-alasta;

iv) järjestelmällisissä ja edustavissa vuosittaisissa tutkimuksissa, joita on tehty vähintään viimeisten viiden vuoden aikana tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa kyseisten organismien löytämiseksi kaikilla alueella olevilla perunapelloilla ja kaikista alueella korjatuista perunoista, mukaan lukien tarkoituksenmukaiset laboratoriokokeet, ei ole löytynyt lainkaan positiivisia löydöksiä tai muita tekijöitä, jotka voisivat haitata alueen tunnustamista taudeista vapaaksi;

v) lainsäädännöllisiä, hallinnollisia tai muita järjestelyjä on tehty sen varmistamiseksi, että:

- Kanadan muilta kuin taudista vapaiksi julistetuilta alueilta tai maista, joissa kyseisiä organismeja tiedetään esiintyvän, peräisin olevia perunoita ei saa tuoda tällaisille alueille, ja

- tällaisilta alueilta peräisin olevia perunoita tai tällaisella alueella käytettyjä säiliöitä, pakkausmateriaalia, ajoneuvoja ja käsittely-, luokittelu- ja valmisteluvälineitä ei saa saattaa kosketuksiin muilta kuin taudeista vapaaksi julistetuilta alueilta peräisin olevien perunoiden tai edellä määritellyissä käyttötarkoituksissa olleiden materiaalien tai välineiden kanssa.

Näitä säännöksiä sovelletaan myös tapauksissa, joissa taudeista vapaiksi julistetuilla alueilla sijaitsevia peltoja viljelevät tällaisten alueiden ulkopuolelle sijoittuneet laitokset tai joissa tällaiselle alueelle sijoittuneet laitokset viljelevät tällaisten alueiden ulkopuolella sijaitsevia peltoja;

vi) Canadian Food Inspection Agency -viraston on toimitettava komissiolle täydellinen luettelo taudeista vapaiksi alueiksi julistetuista alueista, ja luetteloon on liitettävä vuosittain päivitettävä kartta asianomaisista maakunnista; kartasta on käytävä yksiselitteisesti ilmi kyseisten alueiden maantieteellinen jakautuminen;

b) siemenperunoiden on oltava virallisesti varmennettuja siemenperunoita, jotka täyttävät vähintään Foundation-luokkaa varten säädetyt edellytykset;

c) jokaisesta yhteisöön vietäväksi aiotusta erästä on otettava virallinen näyte; yhdessä erässä saa olla vain yhden lajikkeen ja luokan mukuloita, jotka on tuotettu yhdellä maatilalla ja samalla viitenumerolla. Virallisten laboratorioiden on tutkittava näytteet perunan sukkulamukulataudin tai Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus -bakteerin varalta; perunan sukkulamukulataudin varalta tehtävän tutkimuksen näytteen on koostuttava mukuloista tai lehdistä, jotka on otettu erän tuottaneesta sadosta; Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus -bakteerin varalta tehtävän tutkimuksen näytteen on koostuttava vähintään 200 mukulasta enintään 25 tonnin erää kohti; tutkimus on tehtävä koko näytteelle seuraavilla menetelmillä:

- perunan sukkulamukulatauti: reverse page -menetelmällä eli c-DNA-hybridisaatiomenetelmällä, ja

- Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus -bakteeri: vähintään sillä menetelmällä, josta on säädetty neuvoston direktiivissä 93/85/ETY(11) perunan vaalean rengasmädän havaitsemiseksi ja diagnosoimiseksi perunaerissä;

d) lainsäädännöllisiä, hallinnollisia tai muita järjestelyjä on tehty seuraavien seikkojen varmistamiseksi:

- varmentava viranomainen (Canadian Food Inspection Agency) tarkastaa ja valvoo suoraan näytteenottoa eli näytteiden keräystä, merkintää ja sinetöintiä sekä aiheellisin menetelmin nimilappujen vastaavuutta sen varmistamiseksi, että kaikissa yhteisöön toimitettaviin tavaralähetyksiin sisältyvissä siemenperunaerissä käytetään numeroitua nimilappua, joka kiinnitetään säkkeihin eri paikkaan kuin varmennuksessa käytettävät nimilaput, ja että käytetään asianmukaista värikoodia, joka vastaa tiettyä tuojajäsenvaltion tuojaa,

- aluksia lastattaessa jokaisesta yhteisöön lähetettävästä erästä otetaan erilleen ja varastoidaan kaksi sinetöityä perunasäkkiä, jotka kuuluvat Canadian Food Inspection Agency -viraston toimivaltaan, ja säkkejä pidetään varastoituina vähintään siihen saakka, kunnes i alakohdassa tarkoitetut tutkimukset on saatu päätökseen, ja

- erät pidetään erillään kaikissa käsittelyvaiheissa, mukaan lukien kuljetus vähintään siihen saakka, kunnes ne on toimitettu f alakohdassa tarkoitettujen tuojien tiloihin;

e) vaadittu kasvien terveystodistus laaditaan erikseen kullekin tavaralähetykselle ja vain siinä tapauksessa, että asiaa käsittelevät tutkijat ovat osoittaneet, että c alakohdassa tarkoitettujen tutkimusten perusteella ei ole aihetta epäillä perunan sukkulamukulatautia tai Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus -bakteeria tai paljastunut viitteitä niistä kyseisessä tavaralähetyksessä ja että varsinkin immunofluoresenssikoe (IF-koe) on osoittautunut negatiiviseksi.

Todistuksen kohdassa "Muita ilmoituksia" on ilmoitettava, että a, b ja c alakohdassa säädettyjä edellytyksiä on noudatettu, ja siinä on ilmoitettava laitos tai laitokset, jotka ovat tuottaneet siemenperunaerät, ja asianomaiset siemenperunoiden varmennuseränumerot sekä a alakohdassa tarkoitetun alueen nimi ja a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu laitos sekä säkkien lukumäärä. Todistuksen kohdassa "Tuntomerkkejä" on ilmoitettava värikoodi, joka vastaa tiettyä tuojaa tuojajäsenvaltiossa, sekä yksityiskohdat numeroiduista nimilapuista, jotka on kiinnitetty kaikkiin tavaralähetyksessä oleviin siemenperunaeriin. Mainittuun kasvien terveystodistukseen erottamattomana osana kuuluvien asiakirjojen on liityttävä erityisesti tähän todistukseen sekä tavaran kuvausten että määrän osalta;

f) ennen tavaralähetyksen tuomista yhteisöön tuojan on ilmoitettava jokaisesta tuonnista riittävän ajoissa kyseisen jäsenvaltion vastuussa oleville viranomaisille, ja kyseisen jäsenvaltion on välittömästi välitettävä ilmoituksen yksityiskohdat komissiolle ja mainittava

- lajike,

- määrä,

- ilmoitettu tuontipäivä,

- perunantuojien tilojen nimet ja osoitteet ja komission direktiivin 93/50/ETY(12) säännösten mukaisesti luetteloitujen tilojen nimet ja osoitteet.

Kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle välittömästi edellä mainittujen yksityiskohtien muutoksista, jotka tehdään mainitun ennakkoilmoituksen jälkeen.

Tuojan on toimitettava tuontihetkellä vahvistus edellä mainitun ennakkoilmoituksen yksityiskohdista asianomaisen jäsenvaltion vastuussa oleville viranomaisille;

g) Perunoita saa tuoda yhteisöön ainoastaan seuraavien purkaussatamien kautta:

- Genova

- La Spezia

- Livorno

- Napoli

- Ravenna

- Salerno

- Savona

- Aveiro

- Lissabon

- Porto.

h) direktiivissä 77/93/ETY tarkoitetut vastaavat viranomaiset tekevät mainitun direktiivin 12 artiklan perusteella vaaditut tarkastukset. Komissio määrittää, missä määrin mainitun direktiivin 19 a artiklan 3 kohdan toisen luetelmakohdan toisessa vaihtoehdossa tarkoitetut tarkastukset on sisällytettävä kyseisen direktiivin 19 a artiklan 5 kohdan c alakohdan mukaiseen tarkastusohjelmaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä mainitun direktiivin 19 a artiklan 3 kohdan toisen luetelmakohdan ensimmäisessä vaihtoehdossa tarkoitettua valvontaa. Mainitut viranomaiset ja tarvittaessa 19 a artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiantuntijat tarkistavat tuojan kasvupaikat vahvistaakseen yksityiskohdat Kanadasta tuoduista perunamääristä, värikoodeista, numeroiduista nimilapuista ja direktiivin 93/50/ETY mukaisesti luetteloiduissa tiloissa olevat istutuskohteet;

i) tuojajäsenvaltioiden vastuussa olevien viranomaisten on otettava vähintään 200 mukulan suuruinen näyte kustakin muuna kuin irtotavarana tuodusta enintään 25 tonnin suuruisesta erästä, joka aiotaan tuoda tämän päätöksen mukaisesti, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus -bakteerin virallista tutkimusta varten yhteisössä käytössä olevan Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus -bakteerin löytämistä ja diagnoosia koskevan menetelmän mukaisesti; erät on pidettävä erillään virallisessa valvonnassa, eikä niitä saa pitää kaupan eikä käyttää ennen kuin on vahvistettu, että näissä tutkimuksissa ei epäillä Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus -bakteeria tai ei esiinny viitteitä siitä; tuotu kokonaismäärä ei saa ylittää määrää, joka on riittävä edellä mainittujen tutkimusten kannalta, ottaen huomioon tätä tarkoitusta varten käytettävissä olevat keinot; sivunäytteitä on pidettävä saatavilla muiden jäsenvaltioiden myöhemmin tekemiä tutkimuksia varten, ja mainitussa direktiivissä tarkoitettujen tuojajäsenvaltion vastaavien viranomaisten on ilmoitettava komissiolle viimeistään 15 päivänä huhtikuuta 2000, 15 päivänä huhtikuuta 2001 ja jälleen 15 päivänä huhtikuuta 2002 sivunäytteiden tutkimisen ja kirjaamisen järjestämisestä;

j) perunoita saa istuttaa vain tuojajäsenvaltiossa sijaitseville kasvupaikoille, joiden nimet ja osoitteet on mahdollista jäljittää; tätä säännöstä ei sovelleta tapauksissa, joissa lopulliset käyttäjät istuttavat tuodut siemenperunat tai joissa käyttäjät myyvät ainoastaan paikallisille markkinoille;

k) tuontia seuraavana kasvukautena mainitut vastaavat viranomaiset tarkastavat sopivan osan taimista tarkoituksenmukaisina ajankohtina komission direktiivin 93/50/ETY säännösten mukaisesti rekisteröidyillä tai j alakohdassa tarkoitetuilla kasvupaikoilla;

l) tämän päätöksen mukaisesti tuoduista siemenperunoista kasvatettuja perunoita ei saa varmentaa siemenperunoiksi, ja ne on käytettävä ainoastaan ruokaperunoina.

Edellä j alakohdassa tarkoitettujen kasvupaikkojen osalta tällaisista siemenperunoista kasvatetut perunat pakataan ja varustetaan nimilapuilla asianmukaisesti, ja niistä on käytävä ilmi direktiivin 93/50/ETY säännösten mukaisesti luetteloidun kasvupaikan numero sekä maininta käytettyjen siemenperunoiden kanadalaisesta alkuperästä. Tällaisia perunoita saa siirtää jäsenvaltioiden alueella vasta sen jälkeen kun mainitut vastuussa olevat viranomaiset ovat antaneet hyväksyntänsä otettuaan huomioon k alakohdassa tarkoitettujen tarkastusten tulokset.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luvan käytöstä 1 artiklan 2 kohdan f alakohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetulla ilmoituksella. Tuojajäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille ennen 1 päivää kesäkuuta 2000, ennen 1 päivää kesäkuuta 2001 ja jälleen ennen 1 päivää kesäkuuta 2002 tiedot tämän päätöksen mukaisesti tuoduista määristä ja yksityiskohtainen tekninen selvitys 1 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitetusta virallisesta tarkastuksesta; jos jäsenvaltiot ovat tehneet 1 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettuja sivunäytteiden virallisia tutkimuksia, näitä tutkimuksia koskevat yksityiskohtaiset tekniset selvitykset on myös toimitettava komissiolle ennen 1 päivää kesäkuuta 2000, ennen 1 päivää kesäkuuta 2001 ja jälleen ennen 1 päivää kesäkuuta 2002; jäljennökset jokaisesta kasvien terveystodistuksesta on toimitettava komissiolle.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa myönnetty lupa on voimassa 15 päivästä tammikuuta 2000 31 päivään maaliskuuta 2000, 1 päivästä joulukuuta 2000 31 päivään maaliskuuta 2001 ja jälleen 1 päivästä joulukuuta 2001 31 päivään maaliskuuta 2002. Se peruutetaan ennen 31 päivää maaliskuuta 2002, jos todetaan, että 1 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset ovat olleet riittämättömät estämään haitallisten organismien kulkeutumisen tai että niitä ei ole noudatettu. Se voidaan kumota ennen kyseistä päivää, jos havaitaan, että on olemassa tekijöitä, jotka olisivat haitaksi alueellisen vapauden käsitteen asianmukaiselle toiminnalle Kanadassa.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Italian tasavallalle ja Portugalin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 1999.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

(1) EYVL L 26, 31.1.1977, s. 20.

(2) EYVL L 142, 5.6.1999, s. 29.

(3) EYVL L 2, 4.1.1996, s. 24

(4) EYVL L 27, 30.1.1997, s. 45.

(5) EYVL L 18, 23.1.1998, s. 30.

(6) EYVL L 16, 21.1.1999, s. 31.

(7) EYVL 125, 11.7.1966, s. 2320/66.

(8) EYVL L 28, 4.2.1998, s. 42.

(9) EYVL L 225, 12.10.1970, s. 1.

(10) EYVL L 25, 1.2.1999, s. 27.

(11) EYVL L 259, 18.10.1993, s. 1.

(12) EYVL L 205, 17.8.1993, s. 22.