31999D0497

1999/497/EY: Komission päätös, tehty 7 päivänä heinäkuuta 1999, digitaalisen johdottoman televiestintäjärjestelmän (DECT) DECT/GSM-kaksijärjestelmäpäätelaitteita koskevista yhteisistä teknisistä määräyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2026) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 192 , 24/07/1999 s. 0058 - 0059


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä heinäkuuta 1999,

digitaalisen johdottoman televiestintäjärjestelmän (DECT) DECT/GSM-kaksijärjestelmäpäätelaitteita koskevista yhteisistä teknisistä määräyksistä

(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2026)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(1999/497/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon telepäätelaitteista ja satelliittimaa-asemalaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 12 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/13/EY(1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo, että

1) komissio on toteuttanut toimenpiteen sellaisten telepäätelaitetyyppien määrittelemiseksi, joita varten tarvitaan yhteiset tekniset määräykset, sekä määritellyt kyseisten määräysten soveltamisalan 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti,

2) olisi vahvistettava vastaavat yhdenmukaistetut standardit tai niiden osat, jotka vastaavat yhteisiksi teknisiksi määräyksiksi muutettavia olennaisia vaatimuksia,

3) valmistajien markkinoille pääsyn jatkuvuuden varmistamiseksi on sallittava siirtymäjärjestelyjä, jotka koskevat kansallisten tyyppihyväksyntäsääntöjen mukaisesti hyväksyttyjä laitteita,

4) ehdotus on toimitettu päätelaitteiden hyväksymistä käsittelevälle komitealle (ACTE) 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja

5) tässä päätöksessä vahvistetut yhteiset tekniset määräykset ovat ACTE-komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Tätä päätöstä sovelletaan päätelaitteisiin, jotka on tarkoitus liittää yleiseen televerkkoon ja jotka kuuluvat tämän päätöksen 2 artiklan 1 kohdassa määritellyn yhdenmukaistetun standardin soveltamisalaan.

2. Tässä päätöksessä vahvistetaan yhteiset tekniset määräykset GSM-verkkoon liitettävien DECT-laitteiden liitäntävaatimuksista.

2 artikla

1. Yhteiset tekniset määräykset sisältävät yhdenmukaistetun standardin, jonka toimivaltainen standardointielin on valmistellut ja joka vastaa soveltuvin osin direktiivin 98/13/EY 5 artiklan c-g alakohdassa tarkoitettuja olennaisia vaatimuksia. Viittaus standardiin on liitteessä.

2. Tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien päätelaitteiden on oltava joko 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten teknisten määräysten mukaisia tai vaihtoehtoisesti komission päätöksissä 97/523/EY(2), 97/524/EY(3), 97/525/EY(4), 98/574/EY(5), 98/542/EY(6), 98/575/EY(7), 98/543/EY(8) tai 1999/310/EY(9) vahvistettujen päätelaitteisiin sovellettavien yhteisten teknisten määräysten mukaisia. Lisäksi niiden on täytettävä direktiivin 98/13/EY 5 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitetut olennaiset vaatimukset ja muiden sovellettavien direktiivien, erityisesti neuvoston direktiivien 73/23/ETY(10) ja 89/336/ETY(11) vaatimukset.

3 artikla

Direktiivin 98/13/EY 10 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen suorittamiseen nimettyjen ilmoitettujen laitosten on tämän päätöksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen päätelaitteiden osalta käytettävä tämän päätöksen liitteessä tarkoitettua yhdenmukaistettua standardia tai varmistettava sen käyttö, tämän päätöksen tultua voimaan tai vaihtoehtoisesti käytettävä päätösten 97/523/EY, 97/524/EY, 97/525/EY, 98/574/EY, 98/542/EY, 98/575/EY, 98/543/EY tai 1999/310/EY liitteissä tarkoitettuja yhdenmukaistettuja standardeja tai varmistettava niiden käyttö.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä heinäkuuta 1999.

Komission puolesta

Karel VAN MIERT

Komission jäsen

(1) EYVL L 74, 12.3.1998, s. 1.

(2) EYVL L 215, 7.8.1997, s. 48.

(3) EYVL L 215, 7.8.1997, s. 51.

(4) EYVL L 215, 7.8.1997, s. 54.

(5) EYVL L 278, 15.10.1998, s. 30.

(6) EYVL L 254, 16.9.1998, s. 28.

(7) EYVL L 278, 15.10.1998, s. 35.

(8) EYVL L 254, 16.9.1998, s. 32.

(9) EYVL L 119, 7.5.1999, s. 57.

(10) EYVL L 77, 26.3.1973, s. 29.

(11) EYVL L 139, 23.5.1989, s. 19.

LIITE

Viittaus sovellettavaan yhdenmukaistettuun standardiin

Tämän päätöksen 2 artiklassa tarkoitettu yhdenmukaistettu standardi on:

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Global System for Mobile communications (GSM); Attachment requirements for DECT/GSM dual-mode terminal equipment

(Digitaalinen johdoton televiestintäjärjestelmä (DECT); GSM-matkaviestintäjärjestelmä; DECT/GSM-kaksijärjestelmäpäätelaitteiden liitäntävaatimukset)

ETSI

Euroopan telealan standardointilaitos

ETSIn sihteeristö

EN 301 439 V1.1.1, tammikuu 1999

(lukuun ottamatta alkusanoja)

Lisätietoja

Euroopan telealan standardointilaitos on neuvoston ja Euroopan parlamentin direktiivin 98/34/EY mukaisesti tunnustettu standardointielin.

Edellä mainittu yhdenmukaistettu standardi on laadittu direktiivissä 98/34/EY säädettyjen asianmukaisten menettelyjen mukaisesti myönnettyjen valtuuksien perusteella.

Mainitun yhdenmukaistetun standardin saa kokonaisuudessaan osoitteesta:

European Telecommunications Standards Institute 650, route des Lucioles F - 06921 Sophia Antipolis Cedex

tai

European Commission,

DG XIII/A.2 (BU 31, 1/7)

Rue de la Loi / Wetstraat 200 B - 1049 Brussels

tai muilta organisaatioilta, jotka ovat velvollisia pitämään ETSIn standardeja saatavilla. Tällaiset organisaatiot on lueteltu Internetissä osoitteessa www.ispo.cec.be.